1061-IPTPB1.4511.64.2016.2.MM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.
1061-IPTPB1.4511.64.2016.2.MMinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. odszkodowania
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.64.2016.1.MM, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 18 marca 2016 r. (data doręczenia 21 marca 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem, które wpłynęło w dniu 29 marca 2016 r., nadanym za pośrednictwem ..... w dniu 24 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Aktem notarialnym z dnia 19 stycznia 2001 r., repertorium A, ...., sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza ....., Wnioskodawczyni nabyła razem z mężem ..... do małżeńskiej wspólności ustawowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział ..... (po przeprowadzonym przetargu) udział wynoszący 1/4 w nieruchomości rolnej o powierzchni 36,99 ha, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 42 i 212/2, 213, 214, 351, położonej w miejscowości ...., gmina ...., województwo ..... Pozostałe udziały w tej nieruchomości wynoszące 3/4 w taki sam sposób nabyli pozostali współwłaściciele.

W dniu 6 lutego 2001 r. współwłaściciele nabytej nieruchomości złożyli w Urzędzie Gminy ..... (uzupełniony następnie złożoną w Radzie Gminy .... proponowaną koncepcją zagospodarowania tego terenu) wniosek o zmianę przeznaczenia tych terenów w planie ogólnym gminy ....., obejmującym działki o numerach: 42, 212/2, 351, 213 i 214, w którym zaproponowali przeznaczenie tych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, związane z rzemiosłem produkcyjno-usługowym, budownictwo mieszkaniowe o charakterze willowym, pod przemysł nieuciążliwy o szkodliwości nieprzekraczającej granic działki inwestora z wyłączeniem inwestycji ujętych w wykazie inwestycji pogarszających stan środowiska oraz pod składy i magazyny nieuciążliwe z wyłączeniem obiektów obsługujących materiały pylące oraz wywołujące uciążliwości dla terenów sąsiednich wynikające z ich użytkowania.

W dniu 28 października 2003 r. Rada Gminy .... podjęła uchwałę Nr ...., którą wprowadziła zmianę przeznaczenia działek o numerach ewidencyjnych: 42, 212/2, 213, 214 i 351, z terenów oznaczonych symbolem SFPU - uprawy polowe - na tereny zabudowy jednorodzinnej z udziałem rzemiosła usługowego o uciążliwości nieprzekraczającej granic własnej działki w sposób określony w załączniku graficznym do tej uchwały, opracowanym przez Biuro Planowania Przestrzennego .... na zlecenie Wójta Gminy ....., w którym zostały wydzielone działki budowlane i tereny pod drogi między tymi działkami.

Następnie, Starosta .... na wniosek współwłaścicieli w dniu 8 maja 2007 r. wprowadził zmianę w rejestrze ewidencji gruntów obrębu ...., gmina .... i z połączenia działek o podanych wyżej numerach ewidencyjnych, utworzył działkę o równoważnej powierzchni – 36,99 ha, której nadał numer ewidencyjny 368.

Decyzją z dnia 23 lipca 2008 r., Nr ...., Wójt Gminy .... zatwierdził projekt podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 368 na działki o nr od 368/1 do 368/187, pod warunkiem zakazu wtórnego podziału działek i zgodnie z załączoną mapą z projektem podziału nieruchomości i wykazem zmian danych ewidencyjnych, stanowiącym załącznik do tej mapy, która została zaewidencjonowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego .... Nr ..... w dniu 18 lipca 2008 r.

W pkt 2 wymienionej decyzji Wójt Gminy ..... stwierdził, że wydzielona w wyniku podziału działki nr 368, działka o numerze ewidencyjnym 368/184 o powierzchni 5,9605 ha, przeznaczona pod drogi, przechodzi z mocy prawa na własność Gminy ......z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.

Po zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, wydzielone działki budowlane były przez współwłaścicieli sprzedawane i w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego, Urząd Skarbowy stoi na stanowisku, że od otrzymanego za sprzedane działki wynagrodzenia należy odprowadzić oba podatki.

Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za wydzielone pod drogi gminne i przejęte w tym celu na własność Gminy grunty w związku z podziałem nieruchomości dokonanej na wniosek jej właściciela, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem tej nieruchomości a organem, który stał się właścicielem gruntów wydzielonych pod drogi. Jeżeli natomiast nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania, jest ono ustalane na podstawie przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości. Wnioskodawczyni wskazała, że nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że działka o numerze ewidencyjnym: ..... przeszła na własność Gminy ..... z dniem 18 sierpnia 2008 r., to jest z dniem kiedy decyzja Wójta Gminy .... z dnia 23 lipca 2008 r., Nr: ....., zatwierdzająca projekt podziału działki o nr ewidencyjnym 368, na działki o numerach ewidencyjnych od 368/1 do 368/187, stała się ostateczna. Tak stanowi pkt 2 tej decyzji, w której Wójt Gminy .... stwierdził, że wydzielona w wyniku podziału działka oznaczona numerem ewidencyjnym 368/184 o powierzchni 5,9605 ha, przeznaczona pod drogi, przechodzi z mocy prawa na własność Gminy .... z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Decyzja Wójta Gminy ..... znajduje oparcie w treści art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774).

Podstawę prawną odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne w wyniku podziału nieruchomości dokonanej na wniosek właściciela tej nieruchomości stanowi art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie to - zgodnie z powołanym przepisem - przysługuje w wysokości uzgodnionej między właścicielem nieruchomości a organem, który stał się właścicielem gruntów wydzielonych pod drogi. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania, odszkodowanie to jest ustalane według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Właśnie o takiej zasadzie ustalania odszkodowania jest mowa we wniosku o interpretację za przejęte przez Gminę pod drogi nieruchomości. Wnioskodawczyni nie zostało jeszcze wypłacone odszkodowanie za przejęte przez Gminę ..... grunty pod drogi.

Ponadto, Wnioskodawczyni wyjaśniła, że razem z mężem są współwłaścicielami na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej udziału wynoszącego 1/4 części całej nieruchomości, a tym samym udziału wynoszącego 1/4 części w nieruchomości przejętej pod drogi gminne. Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie jest w stanie podać, czy i jaką działalność gospodarczą prowadzą pozostali współwłaściciele nieruchomości, poza Jej mężem, który prowadzi Kancelarię Adwokacką.

Otrzymanym w przyszłości odszkodowaniem współwłaściciele podzielą się proporcjonalnie do udziałów w przejętej przez Gminę ..... nieruchomości. Wniosek o indywidualną interpretację dotyczy tylko osoby Wnioskodawczyni, nie dotyczy pozostałych wspólników.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawczyni od uzyskanego w przyszłości odszkodowania w przypadającej Jej części, czy to ustalonego w drodze uzgodnień z Wójtem Gminy ....., czy w drodze postępowania administracyjnego, zobowiązana będzie odprowadzić podatek dochodowy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni (przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku), powołując się na wyroki:

 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 15/14 oraz z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 587/15 (Lex nr 17511432),
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/GJ 673/13 (Lex nr 1506558),
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1117/11 (Lex nr 1269900),
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 183/09 (Lex nr 524645).

Wnioskodawczyni zauważa, że w judykaturze ugruntowane jest zapatrywanie, że obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od przychodu, jaki uzyskuje podatnik ze zbycia należącej do niego nieruchomości, także udziału w nieruchomości jest wyłączony, gdy zaistnieją przesłanki wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy przychody te mają być wypłacone właścicielowi (współwłaścicielowi) stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego ..... z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt ....., wskazano, że każde odszkodowanie za odjęcie prawa własności na cel publiczny, którego zasady ustalania i wypłaty określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnienia podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedstawiony stan rzeczy zaistniał w niniejszej sprawie. Wnioskodawczyni została bowiem pozbawiony prawa własności posiadanego areału ziemi na rzecz Gminy, którą przejęła ją na cele publiczne. Należne z tego tytułu świadczenie nie jest wynagrodzeniem, a odszkodowaniem i dlatego winno być ono zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu zacytowanego wyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania podlegają opodatkowaniu. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednakże należy podkreślić, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.

Stosownie do powołanego przez Wnioskodawczynię we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.), z wyjątkiem:

 1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
 7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w przytoczonym wyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęte są tylko te odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, bądź postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeku pracy, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w lit. a)-g) tego artykułu.

Natomiast, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Treść zacytowanego przepisu wskazuje, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie przychodu między innymi z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zasady dotyczące ograniczenia lub pozbawienia praw do nieruchomości, przekazywania nieruchomości na cele publiczne oraz związanych z tym odszkodowań, reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ww. ustawy, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.

Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości (art. 98 ust. 3 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że decyzją z dnia 23 lipca 2008 r., Nr ...., Wójt Gminy .... zatwierdził projekt podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 368 na działki o nr od 368/1 do 368/187. W pkt 2 wymienionej decyzji stwierdzono, że działka o numerze ewidencyjnym 368/184 o powierzchni 5.9605 ha, przeznaczona pod drogi, przechodzi z mocy prawa na własność Gminy ..... Wnioskodawczyni wyjaśniła, że razem z mężem są współwłaścicielami na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej udziału wynoszącego 1/4 części całej nieruchomości, a tym samym udziału wynoszącego 1/4 części w nieruchomości przejętej pod drogi gminne. Podstawę prawną odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne w wyniku podziału nieruchomości dokonanej na wniosek właściciela tej nieruchomości stanowi art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości uzgodnionej między właścicielem nieruchomości a organem, który stał się właścicielem gruntów wydzielonych pod drogi. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania, odszkodowanie to jest ustalane według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Wnioskodawczyni nie zostało jeszcze wypłacone odszkodowanie za przejęte przez Gminę ...... grunty pod drogi.

W świetle zacytowanych wyżej przepisów należy uznać, że opisane we wniosku odszkodowanie zostanie wypłacone, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy mieć jednak na względzie, że zwolnienie przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje, jeżeli łącznie spełnione zostają następujące warunki:

 • nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
 • cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

W przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

Nabycie przedmiotowej działki nastąpiło w dniu 19 stycznia 2001 r. Natomiast, decyzja Wójta Gminy ..... stwierdzająca, że wydzielona w wyniku podziału działki o nr 368, działka o numerze ewidencyjnym 368/184 przechodzi z mocy prawa na własność Gminy .... została wydana w dniu 23 lipca 2008 r. Zatem, pierwsza negatywna przesłanka nie została spełniona, bowiem nabycie nastąpiło w okresie przekraczającym dwuletni okres.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że przychód uzyskany tytułem odszkodowania za działkę przejętą pod drogę publiczną, będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać w całości za nieprawidłowe z uwagi na błędnie powołany we wniosku przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania.

Zatem w konsekwencji, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna Wnioskodawczyni, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, został złożony przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.