0113-KDIPT3.4011.128.2017.2.IL | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane na podstawie decyzji odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, czarnej porzeczki, budynek murowany z pustaków i piwnicę ze sklepieniem w wysokości 18 877 zł z gruntu będącego częścią gospodarstwa rolnego jest wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
0113-KDIPT3.4011.128.2017.2.ILinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość rolna
 2. odszkodowania
 3. rozbudowa
 4. szkody
 5. wały przeciwpowodziowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lipca 2017 r. (data wpływu 6 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za szkody powstałe za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, czarnej porzeczki oraz innych częściach składowych nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2017 r. został złożony do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 28 czerwca 2017 r., nr 0113-KDIPT3.4011.128.2017.1.IL, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 29 czerwca 2017 r. (data doręczenia 4 lipca 2017 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 5 lipca 2017 r. (data wpływu 6 lipca 2017 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 5 lipca 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzi natomiast działalność rolniczą na własne potrzeby i nie jest z tego tytułu płatnikiem podatku od towarów i usług. W skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni o powierzchni 0,5067 ha wchodzi działka nr 950/1.

Odpowiednio w dniach 1 czerwca 2016 r., 4 listopada 2016 r. i 1 grudnia 2016 r., Wnioskodawczyni zawarła ugody z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w .... Ww. ugody polegały na wyrażeniu przez Wnioskodawczynię zgody na przyjęcie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, czarnej porzeczki oraz za inne części składowe nieruchomości. Kwoty stanowiące odszkodowanie zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawcę majątkowego. Własność ww. nieruchomości została przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „...”, na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 15 lipca 2014 r. Na podstawie ww. ugód Wnioskodawczyni zostały wypłacone odszkodowania.

Przychód został ujęty i opodatkowany przez Wnioskodawczynię w zeznaniu rocznym. Podatek od ww. odszkodowań Wnioskodawczyni rozliczyła i uiściła w terminie, mając jednocześnie wątpliwości co do zasadności i konieczności jego opłacania.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 lipca 2017 r. Wnioskodawczyni wskazała, że jest właścicielką gospodarstwa rolnego o pow. 0,5067 ha w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn. zm.). W skład tego gospodarstwa wchodzą działki położone w ... i ..., gm. ....

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... w ramach realizacji zadań inwestycyjnych „...”, nabył odpłatnie od Wnioskodawczyni część działki nr 950/1 o pow. 0,04 ha, która wcześniej miała pow. 0,11 ha, położonej w .... W momencie zbycia nieruchomość była zabudowana.

W dniu 15 lipca 2014 r. została wydana decyzja Wojewody ... Nr ... pozwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Decyzja o nabyciu działek przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych stała się ostateczna z dniem 11 grudnia 2014 r.

Powyższa decyzja została wydana w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966, z późn. zm.). Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... w ramach ww. inwestycji rozbudował wał, uszczelnił korpus i podłoże wału. Wykonał drogi eksploatacyjne na ławie wału, wzdłuż całego odcinka ze zjazdami i mijakami. Zrealizowana inwestycja zawiera m.in. urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniach 1 czerwca 2016 r., 4 listopada 2016 r. i 1 grudnia 2016 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń w ..., zawarł z Wnioskodawczynią ugodę na jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, tj. w ilości 15 szt. śliw, 2 szt. wiśni, 1 szt. gruszy, porzeczka czarna w ilości 200 szt., budynek murowany z pustaków oraz piwnicę ze sklepieniem.

Świadczenia pieniężne z tytułu odszkodowania przekazane zostały na konto Wnioskodawczyni przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... mianowicie:

 1. za grunt w wysokości 1 661 zł w 2014 r.,
 2. za przedwczesny wyrąb drzew owocowych w wysokości 1 475 zł w 2016 r.,
 3. za porzeczkę czarną w wysokości 9 102 zł w 2016 r.,
 4. za budynek murowany z pustaków w wysokości 7 700 zł w 2016 r.,
 5. za piwnicę ze sklepieniem w wysokości 600 zł w 2016 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... wystawił PIT-8C za 2016 r., w którym wskazał art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zobligował Wnioskodawczynię do wykazania przedmiotowego odszkodowania w rozliczeniu rocznym za 2016 r. i zapłacenia podatku. Wnioskodawczyni nadmieniła, że grunt, z którego usunięto drzewa owocowe w ilości 18 szt., porzeczki czarnej w ilości 200 szt., budynek murowany z pustaków oraz piwnicy ze sklepieniem były częścią Jej gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy otrzymane na podstawie decyzji odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, czarnej porzeczki, budynek murowany z pustaków i piwnicę ze sklepieniem w wysokości 18 877 zł z gruntu będącego częścią gospodarstwa rolnego jest wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, przychód uzyskany tytułem odszkodowania na podstawie ugód zawartych z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż otrzymane odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku, ponieważ zostały spełnione warunki wskazane w ww. przepisie, tj.:

 • odszkodowanie otrzymuje posiadacz gospodarstwa rolnego,
 • odszkodowanie zostało wypłacone z tytułu wymienionego w przepisie,
 • podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prowadził na gruntach inwestycję związaną z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie zawartej ugody pomiędzy stronami.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2016 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzi natomiast działalność rolniczą na własne potrzeby i nie jest z tego tytułu płatnikiem podatku od towarów i usług. W skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni o powierzchni 0,5067 ha wchodzi działka nr 950/1. Odpowiednio w dniach 1 czerwca 2016 r., 4 listopada 2016 r. i 1 grudnia 2016 r., Wnioskodawczyni zawarła ugody z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ww. ugody polegały na wyrażeniu przez Wnioskodawczynię zgody na przyjęcie odszkodowania jednorazowego za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, czarnej porzeczki oraz za inne części składowe nieruchomości. Kwoty stanowiące odszkodowanie zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawcę majątkowego. Własność ww. nieruchomości została przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „...”, na podstawie decyzji Wojewody z dnia 15 lipca 2014 r. Na podstawie ww. ugód Wnioskodawczyni zostały wypłacone odszkodowania.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 lipca 2017 r. Wnioskodawczyni dodała, że jest właścicielką gospodarstwa rolnego o pow. 0,5067 ha w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. W skład tego gospodarstwa wchodzą działki położone w ... i ..., gm. .... Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych „...”, nabył odpłatnie od Wnioskodawczyni część działki nr 950/1 o pow. 0,04 ha, która wcześniej miała pow. 0,11 ha, położonej w .... W momencie zbycia nieruchomości była zabudowana. W dniu 15 lipca 2014 r. została wydana decyzja Wojewody Nr ... pozwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Decyzja (o nabyciu działek przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) stała się ostateczna z dniem 11 grudnia 2014 r. Powyższa decyzja została wydana w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966, z późn. zm.). Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach ww. inwestycji rozbudował wał, uszczelnił korpus i podłoże wału. Wykonał drogi eksploatacyjne na ławie wału, wzdłuż całego odcinka ze zjazdami i mijakami. Zrealizowana inwestycja zawiera m.in. urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniach 1 czerwca 2016 r., 4 listopada 2016 r. i 1 grudnia 2016 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń, zawarł z Wnioskodawczynią ugodę na jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, tj. w ilości 15 szt. śliw, 2 szt. wiśni, 1 szt. gruszy, porzeczka czarna w ilości 200 szt., budynek murowany z pustaków oraz piwnicę ze sklepieniem. Świadczenia pieniężne z tytułu odszkodowania przekazane zostały na konto Wnioskodawczyni przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych mianowicie:

 1. za grunt w wysokości 1 661 zł w 2014 r.,
 2. za przedwczesny wyrąb drzew owocowych w wysokości 1 475 zł w 2016 r.,
 3. za porzeczkę czarną w wysokości 9 102 zł w 2016 r.,
 4. za budynek murowany z pustaków w wysokości 7 700 zł w 2016 r.,
 5. za piwnicę ze sklepieniem w wysokości 600 zł w 2016 r.

Wnioskodawczyni nadmieniła, że grunt z którego usunięto drzewa owocowe w ilości 18 szt., porzeczki czarnej w ilości 200 szt., budynek murowany z pustaków oraz piwnicę ze sklepieniem były częścią Jej gospodarstwa rolnego.

Należy wskazać, że odszkodowanie, jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającego na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach przez prawo chronionych. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy.

Otrzymane odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu zacytowanego wyżej art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania są opodatkowane tym podatkiem. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże należy podkreślić, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn. zm.).

Przepis art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z poźn. zm.) stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na cele publiczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 pkt 4 ww. ustawy – celami publicznymi są budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl natomiast art. 112 ust. 1 ww. ustawy – przepisy rozdziału 4 tej ustawy (wywłaszczanie nieruchomości) stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy – wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112. ust. 3 ww. ustawy).

Jak wynika z powyższych przepisów, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo dla których wydano decyzję o istnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Jak wynika z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednym z celów publicznych w rozumieniu tej ustawy jest ochrona przed powodzią i budowa zbiorników przeciwpowodziowych.

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 966, z późn. zm.) – zgodnie z art. 1 – określa szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zwanej dalej „inwestycją”, oraz organy właściwe w tych sprawach. Przepis art. 3 tejże ustawy stanowi z kolei, że – inwestycja jest celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.).

W myśl art. 19 ust. 4 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a), stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.

Na podstawie zaś art. 20 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a), właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości przysługuje odszkodowanie, w wysokości uzgodnionej między inwestorem, a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, od odpowiednio Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Stosownie natomiast do art. 20 ust. 8 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 21.

Wskazać należy, że zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn. zm.).

Stosownie do art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zatem, podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli, łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika więc, że wskazane w nim odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy są spełnione następujące warunki:

 1. otrzymuje je posiadacz gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 2. odszkodowanie zostaje wypłacone z tytułu wymienionego w przepisie,
 3. podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prowadzi na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego inwestycję związaną z budową infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej lub budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których jest mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 4. źródłem odszkodowania jest wyrok sądowy lub umowa (ugoda) zawarta między stronami.

Zatem odszkodowania, które Wnioskodawczyni otrzymała za przedwczesny wyrąb drzew owocowych i czarnej porzeczki zostały Jej wypłacone na podstawie zawartych ugód z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w związku z realizacją na tym gruncie inwestycji związanej z budową urządzenia infrastruktury technicznej (wał przeciwpowodziowy), o którym mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z powyższego wynika, że warunki określone w wymienionych powyżej punktach b)-d) zostały spełnione. Jednakże do zastosowania przedmiotowego zwolnienia wymagane jest również spełnienie warunku określonego w pkt a), gdyż istotnym jest, aby odszkodowanie to otrzymał posiadacz gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Nadmienić należy, że Wnioskodawczyni we wniosku wskazała, że jest właścicielką gospodarstwa rolnego o pow. 0,5067 ha. Mając na względzie powołane powyżej przepisy ustawy o podatku rolnym stwierdzić należy, że ww. grunty nie spełniają normy obszarowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy. Tym samym, nie stanowią one gospodarstwa rolnego, ponieważ ich powierzchnia nie przekracza 1ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Mając na uwadze powyższe, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, czarnej porzeczki, nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, ponieważ odszkodowania te zostały wypłacone Wnioskodawczyni, jako posiadaczowi gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Tym samym nie została spełniona jedna z przesłanek wymienionych w tym przepisie. Ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu nie będzie korzystało również otrzymane przez Wnioskodawczynię jednorazowe odszkodowanie za budynek z pustaka i piwnicę ze sklepieniem, bowiem przepis ten takiego zwolnienia nie przewiduje.

Treść art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) jasno wskazuje, że zwolnienie, o którym mowa w tym przepisie dotyczy wyłącznie odszkodowania z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie, a więc nie dotyczy odszkodowania za szkody w nieruchomościach.

Zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ww. przepisem, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Treść zacytowanego przepisu wskazuje, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie przychodu między innymi z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zawarty w tym przepisie zwrot „przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami” odnosi się do wszystkich przypadków, w których wypłata tego odszkodowania następuje stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc nie tylko w zakresie wywłaszczenia nieruchomości, lecz również w innych przewidzianych prawem sytuacjach (zdarzeniach), w których stosownie do tych przepisów odszkodowanie to jest wypłacane.

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że odszkodowania wypłacone Wnioskodawczyni stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stwierdzić należy, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego otrzymane w 2016 r. przez Wnioskodawczynię, na mocy zawartych ugód, jednorazowe odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, czarnej porzeczki, budynku murowanego z pustaka i piwnicę ze sklepieniem, skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych. Ww. przychód wbrew twierdzeniom Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ww. ustawy, bowiem w odniesieniu do odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzew owocowych oraz czarnej porzeczki nie została spełniona przesłanka obszarowa gospodarstwa rolnego, określona w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, natomiast w odniesieniu do odszkodowania za budynek murowany z pustaka i piwnicę ze sklepieniem ww. przepis takiego zwolnienia nie przewiduje. Jednakże przychód ten jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przedmiotowe odszkodowania zostały wypłacone Wnioskodawczyni stosowanie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Skoro ww. przychód (odszkodowanie) korzysta ze zwolnienia na podstawie powołanego przepisu, to nie należy tego przychodu wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2016 r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym przychód uzyskany z tytułu ww. odszkodowań jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ww. ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Stosownie do § 2 tego artykułu, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej.

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie określają szczególnych terminów, w których przysługuje powyższe uprawnienie. Należy więc powiązać tę możliwość z zobowiązaniem podatkowym, którego deklaracja (zeznanie) dotyczy. Prawo do korekty (zeznania) istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe, czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Jednocześnie tutejszy Organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Zaznaczyć należy, że okoliczność, czy zostały spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie podlegała weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

Niniejsza interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.