0112-KDIL3-2.4011.206.2018.1.TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawczynię stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami będzie wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu 27 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 13 kwietnia 2017 r. zostało wydane przez wojewodę zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Inwestycja powstanie z inicjatywy zarządu gospodarki wodnej i ma zostać zrealizowana na działce należącej do Wnioskodawczyni o powierzchni 1,59 ha, dla której sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Działka ta została darowana Wnioskodawczyni przez matkę umową darowizny w dniu 28 kwietnia 2017 r., zawartą przed notariuszem.

W dniu 28 czerwca 2017 r. wojewoda zawiadomił, że na podstawie art. 4 ust. 1, art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (zwanej dalej: ustawą powodziową; tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 433, z późn. zm.) udzielił decyzją z dnia 28 czerwca 2017 r., nr 13/17, pozwolenia zarządu gospodarki wodnej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

W dniu 20 lipca 2017 r. Wnioskodawczyni złożyła inwestorowi, tj. zarządowi gospodarki wodnej, pisemne oświadczenie o wydaniu nieruchomości objętej decyzją wojewody, tj. działki, dla której sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Od decyzji wojewody z dnia 28 czerwca 2017 r. inny uczestnik postępowania złożył odwołanie. Na mocy decyzji z dnia 26 października 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa uchylił w części decyzję i orzekł w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję wojewody o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej. W szczególności nie nastąpiła zmiana co do położenia inwestycji, nieruchomości objętych postępowaniem.

W chwili składania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przed wojewodą trwa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Wnioskodawczyni z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności działki. Pismem z dnia 13 marca 2018 r. Wnioskodawczyni została poinformowana o konieczności przedłużenia postepowania administracyjnego w celu uzyskania operatu szacunkowego. Następnie Wnioskodawczyni została poinformowana o przedłużeniu postępowania do kwietnia 2018 r. W chwili obecnej Wnioskodawczyni oczekuje na doręczenie operatu szacunkowego.

Działka na mocy decyzji wojewody z dnia 28 czerwca 2017 r., która uzyskała ostateczność 26 października 2017 r., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

Postępowanie o przejęcie nieruchomości Wnioskodawczyni przez Skarb Państwa prowadzone było na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1377, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odszkodowanie jakie ma otrzymać Wnioskodawczyni z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności działki, dla której sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą, w trybie art. 19 ust. 4 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zwolnione jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli Wnioskodawczyni nabyła działkę w drodze darowizny przed upływem 2 lat od wszczęcia postepowania wywłaszczeniowego?

Zdaniem Wnioskodawczyni, odszkodowanie, jakie ma otrzymać na mocy art. 19 ust. 4 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy PIT).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy PIT, przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacane stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie są zwolnione od podatku dochodowego o ile właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postepowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Zwolnienie przedmiotowe dotyczy przychodów z odszkodowań wypłaconych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Jak stanowi art. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami również inne akty prawne, poza ustawą o gospodarce nieruchomościami, dotyczą gospodarki nieruchomościami. Takim aktem prawnym jest ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, w oparciu o którą Wnioskodawczyni ma otrzymać odszkodowanie (dalej specustawa powodziowa), za przejęcie z mocy prawa na Skarb Państwa działki na cel publiczny.

W myśl art. 1 specustawy powodziowej określone zostały szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zwanych dalej inwestycjami, oraz organy właściwe do tych spraw. Przepis art. 3 specustawy powodziowej stanowi, że inwestycja jest celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z kolei w myśl art. 19 ust. 4 specustawy powodziowej, nieruchomości stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna. W przypadku Wnioskodawcy nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa z dniem 26 października 2017 r., tj. decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Zgodnie z art. 20 ust. 8 specustawy powodziowej do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Użyte w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT, pojęcie postępowania wywłaszczeniowego należy rozumieć jako wszelkie formy ingerencji państwa w prawo własności przysługujące innym podmiotom, a nie jedynie w ujęciu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zatem każde odszkodowanie za odjęcie prawa własności na cel publiczny, którego zasady ustalania oraz wypłaty określają przepisy o gospodarce nieruchomościami, w tym ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych korzysta ze zwolnienia podatkowego po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT.

Ze zwolnienia nie będzie korzystał właściciel nieruchomości, jeśli nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wskazanej wysokości, tj. od wysokości uzyskanego odszkodowania . Obie przesłanki negatywne muszą wystąpić łącznie, by nie można było skorzystać ze zwolnienia.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego miało miejsce poprzez złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w dniu 24 lutego 2017 r. (skorygowanego w dniu 11 kwietnia 2017 r.). Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość, tj. działkę, pod tytułem darmym, co nie pozwala na ustalenie ceny nabycia. Stosownie do ar. 888 k.c., przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Skoro brak jest ceny nabycia w drodze darowizny, to nie zostanie spełniona przesłanka negatywna skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zatem, mimo iż Wnioskodawczyni nabędzie odszkodowanie za nieruchomość nabytą w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego – umowa darowizny z dnia 28 kwietnia 2017 r., odszkodowanie to będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT, gdyż nabycie nieruchomości nie nastąpiło za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania, ponieważ nastąpiło pod tytułem darmym i nie można ustalić ceny nabycia, więc nie zostały spełnione obie przesłanki negatywne określone w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT, a tylko łączne ich spełnienie decyduje o tym, że Wnioskodawczyni byłaby zobowiązana do zapłaty podatku od osób fizycznych od otrzymanego odszkodowania.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że przychód w postaci odszkodowania jakie ma zostać jej wypłacone z tytułu przejścia nieruchomości z mocy prawa na Skarb Państwa w celu realizacji inwestycji budowlanej przeciwpowodziowej stanowiącej cel publiczny, w trybie art. 19 ust. 4 w zw. z art. 20 ust. 1 specustawy powodziowej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu zacytowanego wyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania są opodatkowane. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednakże należy podkreślić, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ze zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Treść zacytowanego przepisu wskazuje, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie przychodu między innymi z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 13 kwietnia 2017 r. zostało wydane przez wojewodę zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Inwestycja ma zostać zrealizowana na działce należącej do Wnioskodawczyni, która została jej darowana przez matkę umową darowizny w dniu 28 kwietnia 2017 r. W dniu 28 czerwca 2017 r. wojewoda zawiadomił, że na podstawie art. 4 ust. 1, art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych udzielił decyzją z dnia 28 czerwca 2017 r. pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W dniu 20 lipca 2017 r. Wnioskodawczyni złożyła inwestorowi pisemne oświadczenie o wydaniu nieruchomości objętej decyzją wojewody. Od decyzji wojewody z dnia 28 czerwca 2017 r. inny uczestnik postępowania złożył odwołanie. Na mocy decyzji z dnia 26 października 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa uchylił w części decyzję i orzekł w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję wojewody o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej. W chwili składania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przed wojewodą trwa postępowanie administracyjne na w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Wnioskodawczyni z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności ww. działki. Działka ta n mocy decyzji wojewody z dnia 28 czerwca 2017 r., która uzyskała ostateczność 26 października 2017 r., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Postępowanie o przejęcie nieruchomości Wnioskodawczyni przez Skarb Państwa prowadzone było na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia, czy otrzymane odszkodowanie będzie wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na cele publiczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.).

W myśl zaś art. 6 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celami tymi są również: budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie natomiast do art. 112 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy niniejszego rozdziału – którym jest Rozdział 4 tej ustawy („Wywłaszczanie nieruchomości”) – stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112. ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 ust. 3, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna (art. 114 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W myśl art. 114 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku wywłaszczania nieruchomości na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ich organy wykonawcze.

Jak wynika z powyższego, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo dla których wydano decyzję o istnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego.

Jak wynika z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednym z celów publicznych w rozumieniu tej ustawy jest ochrona przed powodzią i budowa zbiorników przeciwpowodziowych.

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018, poz. 433) – zgodnie z jej art. 1 – określa szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zwanej dalej "inwestycją", oraz organy właściwe w tych sprawach.

Przepis art. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych stanowi z kolei, że inwestycja jest celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50).

W myśl art. 19 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.

Na podstawie zaś art. 20 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości przysługuje odszkodowanie, w wysokości uzgodnionej między inwestorem, a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, od odpowiednio Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Stosownie natomiast do art. 20 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 21.

W świetle zacytowanych wyżej przepisów, należy uznać, że opisane we wniosku odszkodowanie zostanie przyznane (wypłacone) stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zaznaczyć należy, że zwolnienie przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
  • cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Zatem, w przypadku gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo nie zostanie spełniony żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

W analizowanym stanie faktycznym nie zachodzą przesłanki wykluczające zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Wnioskodawczyni stała się właścicielem przedmiotowej działki w drodze darowizny, czyli w sposób nieodpłatny. Tym samym, nie można ustalić ceny tego nabycia.

Skoro w omawianej sprawie brak jest ceny przy nabyciu działki, to niezależnie od tego, czy do wywłaszczenia dochodzi przed czy po upływie 2 lat od daty nabycia działki, to i tak nie zostaje spełniony drugi warunek wyłączający przedmiotowe zwolnienie.

Stosownie bowiem do art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późń. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Reasumując: na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawczynię stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami będzie wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.