Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie zwolnienia dla czynności wywłaszczenia nieruchomości w zamian za odszkodowanie oraz brak opodatkowania dla czynności wywłaszczenia nieruchomości bez odszkodowania.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 1590) o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której dodano do art. 12 ust. 7, zgodnie z którym, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy, Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji drogowych. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, nastąpić musi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i składane jest organowi prowadzącemu postępowanie. Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją, w przypadku zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania - postępowanie umarza się. Gmina Miasta skłonna jest wystąpić z wnioskiem o zrzeczenie się odszkodowania za przysługujący jej udział w prawie własności nieruchomości, o której mowa wyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przekazanie udziału w prawie własności działki nr 45/1, w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem, stanowić będzie czynność objętą VAT? Czy przekazanie udziału w prawie własności działki nr 45/1, w związku z wywłaszczeniem bez odszkodowania (zrzeczenie), stanowić będzie czynność objętą VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1) Przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości pod budowę drogi publicznej za odszkodowaniem nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż korzystać będzie za zwolnienia na podstawie „ art. 43 ust. 10a ustawy ”.
2017
20
wrz

Istota:
Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta nieruchomość gruntową, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta nieruchomość gruntową, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy w związku z przejęciem z mocy prawa własności do nieruchomości przez Gminę Miasta nastąpiłaby wypłata odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa, wówczas doszłoby do odpłatnej dostawy towarów skutkującej powstaniem po stronie Skarbu Państwa obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. W oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu od towarów i usług podlega stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości gruntowej w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Jednakże, w przypadku zrzeczenia się odszkodowania przez Skarb Państwa, zdaniem Wnioskodawcy, nie dochodzi do dostawy towarów za wynagrodzeniem, w związku z czym w tej sytuacji, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstanie, bez względu na moment zrzeczenia się odszkodowania. Ponadto, Wnioskodawca zwraca uwagę na to, iż nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w roku 1978, czyli przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
16
wrz

Istota:
Czy otrzymany (wypłacony) w 2015 r. hiszpański zasiłek z tytułu zgonu męża orzeczony wyrokiem Sądu jest zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski?
Fragment:
Świadczenie nazwane odszkodowaniem, nie musi mieć bowiem rzeczywiście charakteru odszkodowawczego bądź odwrotnie – nie sprecyzowanie, że dane świadczenie jest odszkodowaniem, przy uwzględnieniu tłumaczenia treści orzeczenia z języka obcego na język polski nie determinuje takiego charakteru tegoż świadczenia. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy i przyjmując za Wnioskodawczynią, że otrzymuje w związku ze śmiercią męża świadczenie – którego nazwa została przetłumaczona jako zasiłek z tytułu zgonu męża, zasady ustalania którego wynikają wprost z hiszpańskiego Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy a uzasadnienie wyroku potwierdza jego odszkodowawczy charakter, uznać należy, iż świadczenie to stanowi w istocie płaconą periodycznie formę odszkodowania związaną ze zgonem małżonka Wnioskodawczyni. W konsekwencji świadczenie to otrzymywane (wypłacone) w 2015 r. korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zostały spełnione bowiem wszystkie przesłanki warunkujące zastosowanie tego zwolnienia. Zauważyć również należy, że ponieważ wskazane we wniosku świadczenie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może tym samym korzystać ono ze zwolnienia przedmiotowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 3b tej ustawy.
2017
16
wrz

Istota:
Czy w sytuacji zawarcia umowy o wypłatę odszkodowania pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą będzie On zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokumentem, na podstawie którego zostanie wypłacone odszkodowanie będzie umowa cywilnoprawna zawarta z Gminą. Odszkodowanie nie będzie wypłacone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczy rzeczywistej szkody, co wynika z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioskodawca po wypłacie odszkodowania nadal pozostanie właścicielem działki. Cena nabycia nie jest Mu znana, gdyż Wnioskodawca nabył działkę w formie spadku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji zawarcia umowy o wypłatę odszkodowania pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą ..... będzie On zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym we wniosku i jego uzupełnieniu, wypłacone przez Urząd Gminy odszkodowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na fakt wypłacenia odszkodowania wskazuje art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wystąpienie do Urzędu z pismem o wypłacenie odszkodowania nie wynika z chęci uzyskania dodatkowego dochodu, lecz jest zadośćuczynieniem i rekompensatą za negatywne skutki spowodowane zmianą przeznaczenia działki Wnioskodawcy.
2017
16
wrz

Istota:
Odszkodowanie oraz brak opodatkowania dla czynności wywłaszczenia nieruchomości bez odszkodowania.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 1590) o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której dodano do art. 12 ust. 7, zgodnie z którym, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy, Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji drogowych. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, nastąpić musi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i składane jest organowi prowadzącemu postępowanie. Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją, w przypadku zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania - postępowanie umarza się. Gmina Miasta X skłonna jest wystąpić z wnioskiem o zrzeczenie się odszkodowania za przysługujący jej udział w prawie własności nieruchomości, o której mowa wyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przekazanie udziału w prawie własności działki nr 45/1, w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem, stanowić będzie czynność objętą VAT? Czy przekazanie udziału w prawie własności działki nr 45/1, w związku z wywłaszczeniem bez odszkodowania (zrzeczenie), stanowić będzie czynność objętą VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1) Przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości pod budowę drogi publicznej za odszkodowaniem nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż korzystać będzie za zwolnienia na podstawie „ art. 43 ust. 10a ustawy ”.
2017
15
wrz

Istota:
VAT - w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz zrzeczenia się wszelkich praw i roszczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
Odnosząc się zaś do samego pojęcia odszkodowania, należy zauważyć, iż jest to termin niezdefiniowany w ustawie o VAT. Regulacje dotyczące odszkodowania zostały zawarte w Kodeksie cywilnym. Z postanowień art. 361 K.c. wynika wprost, że odszkodowanie to zapłata za wyrządzone szkody, poniesione przez kogoś straty. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których wynikła szkoda. Samo naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Istotą odszkodowania nie jest płatność w zamian za świadczenie, lecz rekompensata za wyrządzoną szkodę. Jeśli zatem płatność o charakterze odszkodowawczym ma bezpośredni związek z czynnością mającą charakter świadczenia podlegającego opodatkowaniu to wypłacona tytułem odszkodowania kwota mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu VAT. Zgodnie z posiadaną przez Spółkę interpretacją przepisów prawa podatkowego ( IPPP3/4512-555/16-4/RD ), organ podatkowy stwierdził, że zrzeczenie się, za jednorazowym odszkodowaniem, z przysługujących Spółce wszelkich praw i roszczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
12
wrz

Istota:
Brak opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości bez odszkodowania.
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta nieruchomość gruntową, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy w związku z przejęciem z mocy prawa prawa własności do nieruchomości przez Gminę Miasta nastąpiłaby wypłata odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa, wówczas doszłoby do odpłatnej dostawy towarów skutkującej powstaniem po stronie Skarbu Państwa obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. W oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu od towarów i usług podlega stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości gruntowej w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Jednakże, w przypadku zrzeczenia się odszkodowania przez Skarb Państwa, zdaniem Wnioskodawcy, nie dochodzi do dostawy towarów za wynagrodzeniem, w związku z czym w tej sytuacji, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstanie, bez względu na moment zrzeczenia się odszkodowania. Ponadto, Wnioskodawca zwraca uwagę na to, iż nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w roku 1978, czyli przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
12
wrz

Istota:
Brak opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości bez odszkodowania.
Fragment:
Odszkodowanie w tym przypadku pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną. W konsekwencji należy stwierdzić, że przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (w tym np. nieruchomości) w zamian za odszkodowanie – na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy przy tym zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Wynagrodzenie musi mieć zatem konkretny wymiar, a więc być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu. Dostawę można uznać za dokonaną odpłatnie, dopiero gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru. Oznacza to, że przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów nabiera odpłatnego charakteru dopiero w momencie przyznania odszkodowania i ustalenia jego wysokości. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty odszkodowania na podstawie ugody sądowej
Fragment:
Odszkodowanie natomiast ma przywrócić sytuację majątkową poszkodowanego do takiej, w jakiej znajdowałby się, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Funkcja odszkodowania polega na wyrównaniu,a nie na polepszeniu pozycji majątkowej poszkodowanego. W prywatnoprawnym ujęciu odszkodowanie jest świadczeniem mającym na celu naprawę wyrządzonej szkody lub jej kompensatę. Odszkodowanie może mieć formę restytucji (przywrócenie stanu poprzedniego) lub zapłaty określonej kwoty, która skompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Szkodą jest ubytek w majątku poszkodowanego spowodowany bezprawnym działaniem lub zaniechaniem sprawcy, a także z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez dłużnika zobowiązania. Żeby rozstrzygnąć kwestię opodatkowania kwoty, będącej odszkodowaniem należy ustalić jaki rodzaj szkody został pokryty tym odszkodowaniem. Szkoda rozpatrywana jako uszczerbek o charakterze majątkowym może mieć – jak wyżej wskazano – w świetle przepisów Kodeksu cywilnego postać dwojaką. Może obejmować stratę, jakiej doznaje mienie poszkodowanego – wskutek doznania tej straty poszkodowany staje się uboższy niż był dotychczas, tzw. szkoda rzeczywista.
2017
7
wrz

Istota:
Czy odsetki wynikające z opóźnionej wypłaty odszkodowania są rzeczywiście przychodem i czy w związku z tym Wnioskodawczyni musi je wykazać jako „inne źródła” w zeznaniu podatkowym?
Fragment:
Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe i powołane wyżej przepisy prawa nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawczynią, że art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy zwalnia od opodatkowania nie tylko należność główną stanowiącą odszkodowanie, ale także wszelkie prawa uboczne, gdyż mieszczą się w zakresie wyrażenia „ kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych ”, w tym otrzymane przez podatnika odsetki. W omawianej sprawie z tytułu ubezpieczenia Wnioskodawczyni przyznane zostało odszkodowanie. Natomiast odsetki nie zostały Wnioskodawczyni przyznane z tytułu ubezpieczenia, ale z tytułu nieterminowej wypłaty kwoty odszkodowania, które to odszkodowanie Wnioskodawczyni otrzymała od towarzystwa ubezpieczeń. Oznacza to, że odsetki od odszkodowania nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są one otrzymane z tytułu ubezpieczenia, a z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania. Zatem opisane we wniosku odsetki stanowią przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie poniżej przedstawionych zasad. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2017
2
wrz

Istota:
Czy otrzymane na podstawie decyzji odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, czarnej porzeczki, budynek murowany z pustaków i piwnicę ze sklepieniem w wysokości 18 877 zł z gruntu będącego częścią gospodarstwa rolnego jest wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Treść zacytowanego przepisu wskazuje, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie przychodu między innymi z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Zawarty w tym przepisie zwrot „ przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami ” odnosi się do wszystkich przypadków, w których wypłata tego odszkodowania następuje stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc nie tylko w zakresie wywłaszczenia nieruchomości, lecz również w innych przewidzianych prawem sytuacjach (zdarzeniach), w których stosownie do tych przepisów odszkodowanie to jest wypłacane. Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że odszkodowania wypłacone Wnioskodawczyni stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, stwierdzić należy, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego otrzymane w 2016 r. przez Wnioskodawczynię, na mocy zawartych ugód, jednorazowe odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzew owocowych, czarnej porzeczki, budynku murowanego z pustaka i piwnicę ze sklepieniem, skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych.
2017
2
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego odszkodowania za wywłaszczoną działkę odziedziczoną po zmarłej babci lub złożyć w urzędzie skarbowym jakiś dokument (np. PIT)?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4a ww. ustawy decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych otrzymania ww. odszkodowania ma treść art. 12 ust. 5 ww. ustawy, który stanowi, że do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W myśl postanowień art. 23 ww. ustawy – w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale (tj. rozdziale 3 zawierającym ww. przepisy) stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. W świetle zacytowanych wyżej przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że opisane we wniosku odszkodowanie wypłacane będzie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, co wypełnia pierwszą dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 kwot otrzymanych przez Wnioskodawcę od Sprzedawców.
Fragment:
Wnioskodawca zachowuje przy tym prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdyby poniesiona szkoda przekroczyła wartość odszkodowania określonego w sposób wskazany powyżej. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Sprzedawcy w zamian za zapłatę zryczałtowanego odszkodowania. Wnioskodawca aktualnie płaci podatek od towarów i usług od otrzymywanych od Sprzedawców kwot tytułem zryczałtowanego odszkodowania. Zawarty powyżej opis zaistniałego stanu faktycznego stanowi jednocześnie opis zdarzenia przyszłego objętego wnioskiem (złożony wniosek dotyczy zarówno zaistniałego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego), ponieważ aktualny sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę będzie występował również w takim samym kształcie w przyszłości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwoty otrzymywane przez Wnioskodawcę od Sprzedawców tytułem zryczałtowanego odszkodowania korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty otrzymywane przez Wnioskodawcę od Sprzedawców tytułem zryczałtowanego odszkodowania korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
2
wrz

Istota:
Czy uzasadnione jest pobieranie podatku od kwoty odszkodowania otrzymanego przez Wnioskodawczynię z I.N.A.I.L., wypłacanego w Polsce, które nie podlega opodatkowaniu we Włoszech, jeżeli w ustawie o podatku dochodowym w art. 21 ust. 1 pkt 3 jest mowa o tym, że odszkodowanie lub zadośćuczynienia są zwolnione z opodatkowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw?
Fragment:
(...) odszkodowania otrzymanej z I.N.A.I.L. w Polsce, które nie podlega opodatkowaniu we Włoszech. Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni jest rezydentem Polski, a otrzymuje odszkodowanie wypłacane z Włoch, zastosowanie w niniejszej sprawie ma Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylania się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Umowy polsko-włoskiej, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie bez względu na to skąd one pochodzą, będą opodatkowane tylko w tym państwie, zatem do ww. odszkodowania stosuje się przepis polskiego prawa podatkowego. Tym samym, w myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ww. odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W związku z tym bank, jako płatnik powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jedynie od renty, a nie od odszkodowania. Na podstawie wskazanego przepisu, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeśli ich wysokość (...)
2017
26
sie

Istota:
W zakresie ustalenia czy otrzymana przez Szpital refundacja wydatków od Firmy X jest odszkodowaniem i nie podlega opodatkowaniu od podatku od towarów i usług
Fragment:
Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Istotą odszkodowań nie jest zatem płatność za świadczenie, lecz rekompensata za szkodę. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną – świadczenie w zamian za wynagrodzenie – co oznacza, że otrzymane odszkodowanie nie wiąże się z żadnym świadczeniem ze strony podatnika. Zapłata ta nie jest też związana z zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji. Ustalanie statusu wypłaconego odszkodowania, jako podlegającej bądź niepodlegającej opodatkowaniu VAT, należy więc oceniać w kontekście związku z konkretnym świadczeniem. Zatem, jeżeli płatność o charakterze odszkodowawczym nie będzie miała bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony Wnioskodawcy, wówczas kwota otrzymanych odszkodowań nie będzie mieściła się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
2017
26
sie

Istota:
Nie podlega zwolnieniu z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym, a tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od całego wypłaconego odszkodowania.
Fragment:
Jeżeli nie uzna się Odszkodowania w całości za wolnego od podatku, to należy chociaż uznać, że jest ono wolne od podatku w części określonej w odpowiednim przepisie Kodeksu pracy. Zgodnie z brzmieniem art. 58 Kodeksu pracy: „ Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia ”. Tym samym należy uznać, że w przypadku nieuznania całej kwoty Odszkodowania za wolną od podatku, Odszkodowanie będzie wolne od podatku do wysokości określonej w art. 58 Kodeksu pracy, tj. Odszkodowanie będzie wolne od podatku do wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od kwoty Odszkodowania do tej wysokości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
24
sie

Istota:
Sporządzenie informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zasądzone na rzecz jednego ze współwłaścicieli odszkodowanie za brak lokalu socjalnego w nieruchomości, która nie posiada wyodrębnionych lokali stanowi przychód wszystkich współwłaścicieli i należało za 2016 r. sporządzić informację PIT-8C dla każdego w proporcjach wynikających z posiadanych udziałów. Wypłacone odszkodowanie osobom uprawnionym nie jest odszkodowaniem za poniesioną stratę, ale dotyczy utraconych korzyści - korzyści, które osoba je otrzymująca mogłaby uzyskać, gdyby bez przeszkód mogła dysponować swoją własnością, lokalem mieszkalnym. Na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) roszczenie odszkodowawcze wobec gminy przysługuje właścicielowi. Jeżeli własność danego lokalu przysługuje kilku współwłaścicielom, to uprawnionym do odszkodowania jest każda z nich. W przypadku, gdy odszkodowanie wypłacane jest na rzecz kilku współwłaścicieli wysokość przychodu uzyskanego przez współwłaściciela należy ustalić proporcjonalnie do przypadającego udziału. W takiej sytuacji, Organ wypłacający odszkodowania ma obowiązek, zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem odszkodowania, o którym mowa we wniosku.
Fragment:
Stosownie do postanowień umowy ubezpieczeniowej Spółka jest zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej, natomiast Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty Spółce odszkodowania w przypadku, gdy nie otrzyma ona zapłaty należności handlowych od kontrahenta w wyniku jego prawnie potwierdzonej lub faktycznej niewypłacalności. Istotnym elementem umowy ubezpieczenia jest zakres w jakim Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową kredytowe należności handlowe Spółki . Zakres tej ochrony wskazany jest przez Ubezpieczyciela w Umowie. Zatem stwierdzić należy, że sama wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela w celu zaspokojenia wierzytelności Spółki powinna być potraktowana jako zapłata należności. Powyższe potwierdzają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459). W myśl art. 828 § 1 ww. ustawy, jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania (...). Oznacza to, że w momencie wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania pokrywającego wierzytelność, należności objęte tym odszkodowaniem wygasają. Taki sposób spełnienia świadczenia można uznać za częściową spłatę zobowiązania.
2017
24
sie

Istota:
Czy zasadne jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia odszkodowawczego wypłaconego Wnioskodawczyni w wysokości 58.500 zł w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?
Fragment:
Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik – na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy – poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.
2017
24
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.