Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dodatkowe odszkodowanie wypłacone na podstawie Porozumienia ze Związkami Zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik - na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy - poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.
2018
17
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W opisie stanu faktycznego Wnioskodawczyni wskazała, że zasądzone odszkodowanie zawiera niewypłaconą część dodatku funkcyjnego i motywacyjnego oraz różnicę w otrzymanym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. tj. elementów wynagrodzenia pracowniczego, które byłoby wypłacone gdyby pracownik (powód) pracował przez okres, który objęty był roszczeniem - a zatem odszkodowanie zasądzone jak wyżej, podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W związku z powyższym przedmiotowe odszkodowanie nie jest odszkodowaniem za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli za poniesioną stratę, ale dotyczy utraconych korzyści. W konsekwencji, wypłacone Zainteresowanej odszkodowanie nie podlega również zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu wskazać należy, że skoro odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego od podmiotu (Gminy), z którym Wnioskodawczyni nie łączy stosunek, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to wypłacone odszkodowanie nie stanowi zatem przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ww. ustawy. Przedmiotowe odszkodowanie należy zaklasyfikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
17
mar

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania wypłaconego odszkodowania
Fragment:
Na podstawie art. 56 § 1 ustawy Kodeks pracy, pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Z kolei zgodnie z art. 58 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. Stosownie do treści art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, umowę o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron. Jednakże należy zauważyć, że przepisy Kodeksu pracy nie przewidują wypłaty odszkodowania w sytuacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Konsekwencją tego jest brak możliwości sprecyzowania na gruncie powołanych wyżej przepisów Kodeksu pracy ustalenia wysokości odszkodowania. Nie zmienia tego fakt, że punktem wyjścia do wyliczenia wysokości odszkodowania – w przedmiotowej sprawie – był art. 58 Kodeksu pracy. W rozpatrywanej sprawie źródłem wypłaty odszkodowania nie był przepis rangi ustawowej, lecz umowa zawarta na tle stosunku pracy z byłym pracodawcą. Nie można zatem uznać, że odszkodowanie, którego podstawą jest umowa cywilnoprawna – ugoda pozasądowa zawarta przez strony, mocą ich woli, podlega zwolnieniu podatkowemu jako odszkodowanie ustawowe, gdyż bezpośrednią podstawą wypłacenia tego odszkodowania były postanowienia ugody, a nie ustawa.
2018
17
mar

Istota:
Odszkodowanie od dewelopera za inwestycje przeprowadzoną obok budynku spółdzielni
Fragment:
Sposób wypłaty Odszkodowania na rzecz Spółdzielni został uzgodniony w ten sposób, iż Inwestor dokonał wpłaty na rachunek notariusz sporządzającej Ugodę kwoty należnego Spółdzielni Odszkodowania oraz kwoty wartości ewentualnego podatku dochodowego od osób prawnych od Odszkodowania oraz kwoty wartości ewentualnego podatku VAT od Odszkodowania. Kwota Odszkodowania zostanie zwolniona z depozytu notarialnego na rzecz Spółdzielni po okazaniu przez Spółdzielnię odpisu Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o umorzeniu postępowania ze Skargi Spółdzielni (dalej: Postanowienie WSA), wraz ze wzmianką o jego prawomocności. Natomiast kwoty odpowiadające wartości podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty Odszkodowania oraz podatku od towarów i usług (VAT) od kwoty Odszkodowania zostaną zwolnione z depozytu notarialnego – odpowiednio przekazane na rachunek Spółdzielni albo zwrócone na rachunek Inwestora – po uzyskaniu interpretacji indywidualnej zawierającej ocenę prawną właściwego organu interpretującego w odniesieniu do opodatkowania Odszkodowania VAT i po uzyskaniu interpretacji indywidualnej w odniesieniu do opodatkowania Odszkodowania CIT (Interpretacja indywidualna) oraz wniesieniu o wydanie tych kwot złożone w zgodnym oświadczeniu Stron Ugody.
2018
13
mar

Istota:
„Dodatkowe Odszkodowanie I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik - na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy - poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.
2018
10
mar

Istota:
Czy od uzyskanej przez Wnioskodawczynię kwoty odszkodowania, którą otrzymała w formie przelewu dokonanego na rachunek bankowy, musi Ona uiścić podatek dochodowy?
Fragment:
Na podstawie art. 128 ust. 1 powołanej ustawy wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw. Art. 130 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Przepis art. 134 stosuje się odpowiednio. Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, aby uzyskany przychód z tytułu odszkodowania lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości był wypłacany stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Analiza powołanego przepisu prowadzi do wniosku, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki: nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem, cena nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.
2018
10
mar

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania dla dostawy nieruchomości w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
Stosownie do art. 134 ust. 1 ww. ustawy, podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, wartość rynkowa nieruchomości. W świetle art. 9y ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.), za nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 9s ust. 3 i 3a oraz art. 9x ust. 4, od podmiotu, na rzecz którego wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, przysługuje odszkodowanie dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości, a także osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości. Zgodnie z art. 9y ust. 2 ww. ustawy, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (art. 9y ust. 3 ww. ustawy).
2018
3
mar

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia własności działki w zamian za odszkodowanie
Fragment:
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, przez którą należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie (art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy). W świetle powyższego należy uznać, że w tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia. Innymi słowy, jeśli wywłaszczenie następuje za wynagrodzeniem (odszkodowaniem), to stanowi ono odpłatną dostawę towarów. Opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania (wyrok WSA z 20 lutego 2014 r., III SA/Gl 1284/11, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, IPPP1/443-240/12-4/MP z dnia 14 maja 2012 r.). Działka nr 205/1, położona w obrębie 14 m. ..., w ewidencji gruntów jest oznaczona symbolem „ dr ”, natomiast w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako KDL - drogi lokalne. Reasumując powyższe, odszkodowanie ustalone w decyzji Starosty ... z dnia ... z dnia 22 września 2017 roku, słusznie zostało uznane za kwotę brutto i słusznie został naliczony i odprowadzony podatek VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2018
2
mar

Istota:
Otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie przyznane na podstawie art. 160 Kodeksu postępowania administracyjnego za poniesioną rzeczywistą szkodę korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei odsetki zasądzone wraz z przedmiotowym odszkodowaniem nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Odszkodowanie przyznane zostało przez Sąd na podstawie art. 160 k.p.a. Podstawą zasądzonej kwoty jest rzeczywisty uszczerbek majątkowy (szkoda). Zasady ustalania odszkodowania wynikały z art. 160 k.p.a. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Odszkodowanie nie miało związku z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę na podstawie wyroku sądu odszkodowanie wraz z odsetkami korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy otrzymane odszkodowanie wraz z odsetkami Wnioskodawca powinien wykazać w zeznaniu podatkowym? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez Niego odszkodowanie wraz z odsetkami korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. W związku z tym Wnioskodawca nie musi wykazywać otrzymanego odszkodowania wraz z odsetkami w zeznaniu podatkowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w części dotyczącej otrzymanego odszkodowania, natomiast nieprawidłowe w części dotyczącej odsetek od otrzymanego odszkodowania. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2018
28
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymanego przez Spółdzielnię w ramach zawartej ugody odszkodowania oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Spółdzielnię dla Inwestora
Fragment:
Sposób wypłaty Odszkodowania na rzecz Spółdzielni został uzgodniony w ten sposób, iż Inwestor dokonał wpłaty na rachunek notariusz sporządzającej Ugodę kwoty należnego Spółdzielni Odszkodowania oraz kwoty wartości ewentualnego podatku dochodowego od osób prawnych od Odszkodowania oraz kwoty wartości ewentualnego podatku VAT od Odszkodowania. Kwota Odszkodowania zostanie zwolniona z depozytu notarialnego na rzecz Spółdzielni po okazaniu przez Zainteresowanych odpisu Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o umorzeniu postępowania ze Skargi Spółdzielni (dalej: Postanowienie WSA), wraz ze wzmianką o jego prawomocności. Natomiast kwoty odpowiadające wartości podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty Odszkodowania oraz podatku od towarów i usług (VAT) od kwoty Odszkodowania zostaną zwolnione z depozytu notarialnego - odpowiednio przekazane na rachunek Spółdzielni albo zwrócone na rachunek Inwestora - po uzyskaniu przez Zainteresowanych interpretacji indywidualnej zawierającej ocenę prawną właściwego organu interpretującego w odniesieniu do opodatkowania Odszkodowania VAT (Interpretacja indywidualna) i po uzyskaniu przez Zainteresowanych interpretacji indywidualnej w odniesieniu do opodatkowania Odszkodowania CIT oraz wniesieniu o wydanie tych kwot złożone w zgodnym oświadczeniu Zainteresowanych. Na podstawie Uchwały z dnia 16 października 2017 r.
2018
28
lut

Istota:
Czy kwota z tytułu odszkodowania w wysokości 45 500 zł powinna być wolna od podatku dochodowego? – zwolnienia grupowe.
Fragment:
Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik - na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy - poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.
2018
27
lut

Istota:
„Dodatkowe Odszkodowanie I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik - na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy - poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.
2018
26
lut

Istota:
Brak opodatkowania czynności zbycia nieruchomości gruntowej wywłaszczonej na cele związane z budową drogi w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
W myśl art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Stosownie do treści ust. 4f tego artykułu, odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Według regulacji ust. 5 cyt. artykułu, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Według art. 18 ust. 1 analizowanej ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Z powołanych przepisów wynika zatem, że istotą wywłaszczenia jest pozbawienie lub ograniczenie m.in. prawa własności nieruchomości. Dokonuje się tego za odszkodowaniem wypłaconym na rzecz osoby (podmiotu) wywłaszczanego, co poprzedza wydanie aktu prawnego w randze decyzji.
2018
23
lut

Istota:
Sprzedaż w 2011 r. udziału w nieruchomości nabytego w 1999 r. odpowiadającego wartości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (wartości nieruchomości wywłaszczonej) nie stanowi przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została ona dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w 2008 r. w części przekraczającej wartość odszkodowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) omawianej ustawy, gdyż jego sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od jego nabycia. Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia przyznanego Wnioskodawczyni udziału w otrzymanej w drodze odszkodowania nieruchomości zamiennej w części przewyższającej wartość nieruchomości podlegającej wywłaszczeniu a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Podstawę opodatkowania stanowić będzie dochód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zamiennej w części przekraczającej wartość odszkodowania obliczony jako różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia przyznanego Wnioskodawczyni udziału w otrzymanej w drodze odszkodowania nieruchomości zamiennej w części przekraczającej wartość odszkodowania, ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 a kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy. Wnioskodawczyni może pomniejszyć przychód o koszt kwoty dopłaty jako koszt poniesiony na nabycie sprzedawanego udziału w nieruchomości, zgodnie z art. 22 ust. 6c omawianej ustawy. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że sprzedaż w 2011 r. udziału w nieruchomości nabytego w 1999 r. odpowiadającego wartości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (wartości nieruchomości wywłaszczonej) nie stanowi przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została ona dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w 2008 r. w części przekraczającej wartość odszkodowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) omawianej ustawy, gdyż jego sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od jego nabycia.
2018
23
lut

Istota:
1) Czy od otrzymanych odszkodowań Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek?
2) Czy kwoty odszkodowań Wnioskodawczyni powinna wykazać w zeznaniu podatkowym?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4a ww. ustawy, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych otrzymania ww. odszkodowania ma treść art. 12 ust. 5 ww. ustawy, który stanowi, że do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W myśl postanowień art. 23 ww. ustawy – w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale (tj. rozdziale 3 zawierającym ww. przepisy) stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. W świetle zacytowanych wyżej przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że opisane we wniosku odszkodowanie wypłacane będzie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, co wypełnia pierwszą dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
21
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.