Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku opodatkowania przeniesienia własności wywłaszczonych działek za odszkodowaniem
Fragment:
(...) odszkodowanie zatem wypłata na jego rzecz odszkodowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynności wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie nie stanowią bowiem działalności handlowej, ponieważ nie jest to działalność zawodowa profesjonalisty, a ponadto nabycie przedmiotowych gruntów nie nastąpiło w celu wykonywania działalności handlowej. Wnioskodawca z tytułu otrzymania odszkodowania w zamian za wywłaszczenie (dostawę gruntu) nie będzie mógł być uznany za podatnika podatku od towarów. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega dostawa towarów, przez którą rozumie się również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Odszkodowanie jest wynagrodzeniem za przymusowe przeniesienie prawa własności, dlatego też jest to dostawa odpłatna (podobne stanowisko wyrażone zostało w wyroku NSA z dnia 10 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1608/13 oraz z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 769/10; z dnia 28 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1659/10, z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 491/11, czy w wyroku z dnia 8 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1211/12 wydanego przez poszerzony skład).
2017
11
lis

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłaceniem odszkodowania pracownikowi po ugodzie sądowej
Fragment:
Wnioskodawca przekazał na konto bankowe pracownika, tytułem odszkodowania, na podstawie ugody z dnia 31 lipca 2017 r. kwotę 9 840 zł. Były pracodawca, jako płatnik, potrącił z uzgodnionego w ugodzie odszkodowania podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 160 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca słusznie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej z dnia 31 lipca 2017 r.? Zdaniem Wnioskodawcy kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz pracownika tytułem odszkodowania kwoty 12 000 zł. Wysokość należnego pracownikowi odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, została określona przez strony zawierające ugodę. Przedmiotowe odszkodowanie jest związane ze stosunkiem pracy i zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych należy do przychodów podlegających opodatkowaniu. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze zwolnienia korzystają tylko te odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia wolą ustawodawcy.
2017
11
lis

Istota:
Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej.
Fragment:
Zakres tego zwolnienia obejmuje tylko odszkodowania za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych korzyści. Specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować odszkodowanie z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści. Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy mieć również na uwadze, że o kwalifikacji danego świadczenia nie przesądza sama jego nazwa, lecz rzeczywisty charakter. Świadczenie nazwane odszkodowaniem, nie musi mieć bowiem rzeczywiście charakteru odszkodowawczego bądź odwrotnie – nie sprecyzowanie, że dane świadczenie jest odszkodowaniem nie determinuje takiego charakteru tegoż świadczenia. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie zdefiniował pojęcia odszkodowania czy zadośćuczynienia, tym nie mniej rozumienie tych pojęć nie może odbiegać od ich znaczenia przyjętego w systemie prawa cywilnego. Wiele pojęć z katalogu zwolnień przedmiotowych nie zostało zdefiniowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie może to jednak oznaczać dowolności w ich rozumieniu i stosowania wykładni rozszerzającej, przy czym oczywistym jest, iż aby uniknąć takiej dowolności, kryteria rozumienia tych pojęć, niezdefiniowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą mieć w pierwszej kolejności charakter kryteriów ustawowych.
2017
11
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.
Fragment:
Ze zwolnienia przedmiotowego – na podstawie cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 – korzystają bowiem jedynie te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Z kolei zakres zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, obejmuje tylko odszkodowania lub zadośćuczynienia za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych korzyści. Specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować odszkodowanie lub zadośćuczynienia z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowanie lub zadośćuczynienia z tytułu utraconego zysku. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu utraconych korzyści, jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawcy przyznane zostało odszkodowanie za poniesione koszty w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego przez właściwą gminę jak również, że z powodu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym Zainteresowany w przyszłości również może otrzymywać odszkodowanie. W myśl natomiast art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.
2017
8
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłacanych świadczeń 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Fragment:
Podsumowując, Odszkodowanie za zakaz konkurencji w części wypłaconej przed sprzedażą akcji Spółki nie może być brane pod uwagę przy określaniu przekroczenia limitu 6-miesięcznego wynagrodzenia na wypadek wypłaty kolejnej części Odszkodowania po sprzedaży akcji Spółki. Ta część Odszkodowania nie podlega bowiem pod przepis z art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT, i na potrzeby stosowania tego przepisu należy oddzielić ją od części Odszkodowania wypłacanej po sprzedaży akcji. W związku z tym jedynie raty Odszkodowania za zakaz konkurencji wypłacane po sprzedaży akcji Spółki należy uwzględniać w celu ustalenia czy limit wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika w 6 miesiącach bezpośrednio poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania został przekroczony. Ad. 4. Dla określenia wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu Umowy pracę i Umowy Menadżerskiej w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania, jako pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania należy przyjąć pierwszy miesiąc wypłaty Odszkodowania po sprzedaży akcji Spółki. Zgodnie z argumentacją przedstawioną przez Wnioskodawcę w stanowisku w zakresie pytania nr 2 i pytania nr 3 dopiero od momentu sprzedaży akcji Spółki możemy mówić o odszkodowaniu w pełnym rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Wypłata Odszkodowania przed sprzedażą akcji Spółki nie podlega bowiem zryczałtowanemu podatkowi i w opinii Wnioskodawcy nie powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu przekroczenia limitu 6-miesięcznego wynagrodzenia określonego w tym przepisie.
2017
4
lis

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskaniaprzychodów kwoty zapłaconego odszkodowania w związku z zawartą ugodą.
Fragment:
(...) odszkodowania stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, do której nie ma zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 19 tej ustawy. Wypłacone odszkodowanie jest odszkodowaniem za utraconą przesyłkę, nie zaś za wadliwość wykonanej usługi przewozu. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19) updof za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Do żadnej z tych kategorii nie można zakwalifikować wypłaconego w przedstawionym stanie faktycznym odszkodowania. Wypłata odszkodowania posiada związek przyczynowo-skutkowy z uzyskanymi przychodami. Obowiązek zapłaty kwoty odszkodowania wynika bowiem z zawartej w celu osiągnięcia przychodu umowy przewozu. Utrata przewożonego towaru zaś mieści się w ryzyku prowadzonej przez Spółkę E. działalności gospodarczej. Dodatkowo wskazuję, że wydatek w postaci odszkodowania nie nastąpił w wyniku niedopełnienia niedochowania staranności przez przewoźnika. Spółka miała aktualną umowę ubezpieczenia, dokonała zgłoszenia kradzieży do organów ścigania oraz dochowała staranności przy wyborze kontrahenta (podwykonawcy).
2017
1
lis

Istota:
Czy kwota uzyskana przez właściciela nieruchomości od Gminy tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą przez Gminę na własność - wywłaszczoną jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 tej ustawy, jeżeli nabycie wywłaszczonej nieruchomości przez właściciela nastąpiło w drodze darowizny przed upływem 2 lat od wypłaty odszkodowania przez gminę?
Fragment:
Istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych otrzymania ww. odszkodowania ma treść art. 12 ust. 5 ww. ustawy, który stanowi, że do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W myśl postanowień art. 23 ww. ustawy – w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale (tj. rozdziale 3 zawierającym ww. przepisy) stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zauważyć należy, że aby miało miejsce wyłączenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinny łącznie zostać spełnione dwa warunki: nabycie nieruchomości musiałoby nastąpić w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, ponadto za cenę o co najmniej 50% niższą od wysokości uzyskanego odszkodowania. W przedmiotowej sprawie prawo własności wywłaszczonej działki Wnioskodawca nabył w 2015 r., tj. w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego.
2017
1
lis

Istota:
Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy nieruchomości zabudowanej fragmentem ogrodzenia w zamian za przyznane odszkodowanie.
Fragment:
Z przywołanego wyżej przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że czynność polegająca na przeniesieniu z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (np. nieruchomości) w zamian za odszkodowanie stanowi dostawę towarów. W tej sytuacji bez znaczenia jest fakt, że dostawa nie jest de facto następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa. Odszkodowanie w tym przypadku pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną. W konsekwencji należy stwierdzić, że przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (w tym np. nieruchomości) w zamian za odszkodowanie – na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności towarów w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.), wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
2017
30
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku firmy wypłaconej przez ubezpieczyciela na rzecz banku, na którego przeniesiono w drodze cesji wierzytelność z tytułu polisy.
Fragment:
W opisanej sytuacji otrzymane wpłaty tytułem odszkodowania za poniesiona szkodę majątkową Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodów podatkowych w dniu ich faktycznego otrzymania, zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy. Tym samym odszkodowanie, które było mu należne, a które w związku z zawartą umową cesji praw Wnioskodawca przekazał Bankowi w celu zmniejszenia zadłużenia Wnioskodawcy, stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy w dniu, w którym zmniejszyły się jego pasywa z tytułu zobowiązań kredytowych, czyli wskutek realizacji zawartej umowy cesji praw do odszkodowania. Bowiem podkreślić należy, że przychodem podatnika (przysporzeniem prowadzącym do uzyskania dochodu) jest każde zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów. Przychód ten powstaje w dacie otrzymania odszkodowania, w tym przypadku będzie to dzień przekazania przez firmę ubezpieczeniową kwoty odszkodowania do Banku. Na podatkowo-prawną kwalifikację tego odszkodowania nie ma wpływu sposób rozliczeń wynikający z umowy cesji zawartej między Wnioskodawcą, a Bankiem. Bowiem źródłem odszkodowania było zdarzenie zaistniałe w majątku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, dlatego też decyzja o jego przeznaczeniu na pokrycie określonych zobowiązań z pominięciem rachunku Wnioskodawcy, nie eliminuje go jako źródła przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci wodociągowej.
Fragment:
W związku z wystąpieniem nieścisłości co do okresu, za jaki odszkodowanie winno być wniesione, sprawa nadal jest w toku. Gmina oficjalnie wezwie Przedsiębiorstwo do zapłaty w momencie ustalenia wartości odszkodowania. Gmina nie skierowała sprawy na drogę postępowania sądowego, ponieważ Przedsiębiorstwo na podstawie rozmów wyraziło chęć ugodowego załatwienia sprawy, co zostało udowodnione skierowaniem do wyceny wartości aportu wraz z bezumownym korzystaniem. Gmina nie jest w stanie określić daty, kiedy dokładnie powzięto informację, że nowa sieć wodociągowa używana jest przez Przedsiębiorstwo. Z uwagi na specyficzną sytuację Gmina nie doprowadziła do zaniechania, lecz zmierza do przekazana sieci wodociągowej na własność Przedsiębiorstwa w zamian za udziały. W związku z wyrażonym zamiarem ugodowego zakończenia sprawy przez obydwie strony Gmina nie była zmuszona do podejmowania innych kroków. Planowane jest, aby wypłata odszkodowania nastąpiła w sposób ugodowy. Ostateczna forma nie jest jeszcze znana. Strony zmierzają do załatwienia sprawy w formie porozumienia. W związku z powyższym opisem sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii wskazania, czy należne Gminie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci wodociągowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
25
paź

Istota:
Opodatkowania dostawy gruntu w ramach wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie
Fragment:
Z art. 7 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. W związku z powyższym, jeśli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje za odszkodowaniem, to stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną. Należy zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności towarów w zamian za wynagrodzenie przyjmując formę odszkodowania. Zatem dostawę można uznać za dokonaną odpłatnie, dopiero gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru. Oznacza to, że przeniesienie z mocy prawa, prawa własności towarów nabiera odpłatnego charakteru dopiero w momencie przyznania odszkodowania i ustalenia jego wysokości. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2017
24
paź

Istota:
Czy otrzymane odszkodowanie stanowi przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na podstawie art. 128 ust. 1 wskazanej ustawy wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw. Stosownie do art. 130 ust. 1 zdanie pierwsze ww. ustawy wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ww. ustawy). Z powołanych przepisów wynika, że wywłaszczenie z nieruchomości przeznaczonej pod budowę dróg publicznych stanowi wywłaszczenie na cele publiczne. Wywłaszczanemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie, którego zasady ustalania i wypłacenia określa ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w cytowanym uprzednio art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, aby uzyskany przychód z tytułu odszkodowania lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości był wypłacany stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Ponadto analiza powołanego przepisu prowadzi do wniosku, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki: nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem; cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.
2017
24
paź

Istota:
Zastosowanie zwolnienia dla czynności przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania,
Fragment:
Wobec powyższego należy wskazać, że przeniesienie przez Wnioskodawcę prawa własności nieruchomości położonej w ..., oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ... jako działka numer 340 o pow. 0,3370 ha na rzecz Skarbu Państwa - Lasów Państwowych, Nadleśnictwa ... w ramach odszkodowania jako nieruchomości zamiennej stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a Wnioskodawca dla tej czynności działa w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. W tym przypadku, odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną i ze względu na przedmiot, czynność taka objęta jest podatkiem od towarów i usług. Wyjaśnić tu należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Jednakże dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2017
21
paź

Istota:
Czy odszkodowanie wypłacone w związku z wywłaszczeniem gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Za działkę nr 95/1 oraz działkę nr 95/2 ustalono odszkodowanie w kwocie 294 063 zł (w tym wartość rynkowa gruntu: 225 460 zł, wartość upraw rolniczych pszenżyto ozime: 2 723 zł oraz wartość plantacji truskawek: 65 880 zł). Za działkę nr 91 ustalono odszkodowanie w kwocie 193 979 zł (w tym wartość rynkowa gruntu 168 620 zł, wartość upraw rolniczych marchew jadalna, ziemniak jadalny: 29 633 zł, minus odszkodowanie za służebność gruntową ustanowioną na działce nr 91: 4 274 zł). W uzupełnieniu wniosku wskazano, że odszkodowanie zostało wypłacone w następujących terminach: 29 lipca 2016 r. oraz 15 września 2016 r. Odszkodowanie zostało wypłacone stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, tj. na podstawie art. 132 ust 1 i 1a oraz art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy odszkodowanie wypłacone w związku z wywłaszczeniem gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, odszkodowanie zostanie wypłacone stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
20
paź

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Przepis art. 128 ust. 4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. Mając na względzie powyższe przepisy uznać należy, że odszkodowanie wypłacone Wnioskodawcy na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, jednakże podstawą zwolnienia będzie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie – jak wskazał Wnioskodawca – art. 21 ust. 1 pkt 120, pkt 120a lub art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W związku z powyższym pomimo, że Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że wypłacone odszkodowanie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, to stanowisko Wnioskodawcy – z uwagi na jej błędne uzasadnienie – uznano za nieprawidłowe. W konsekwencji, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna Wnioskodawcy (wskazanie nieprawidłowej podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania), przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Zainteresowanego należało uznać za nieprawidłowe.
2017
19
paź

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że zasądzone odszkodowanie wynika z niewypłaconego dodatku funkcyjnego i motywacyjnego, tj. elementów wynagrodzenia pracowniczego, które byłoby wypłacone gdyby pracownik (powód) pracował przez okres, który objęty był roszczeniem - a zatem odszkodowanie zasądzone jak wyżej, podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W związku z powyższym przedmiotowe odszkodowanie nie jest odszkodowaniem za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli za poniesioną stratę, ale dotyczy utraconych korzyści. W konsekwencji, wypłacone byłej dyrektorce Gimnazjum odszkodowanie nie podlega również zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca poinformował, że Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku w II instancji wskazał, że przedmiotowe roszczenie nie jest roszczeniem ze stosunku pracy (...). Odpowiedzialność Wnioskodawcy jest „ odrębna od odpowiedzialności Gimnazjum wynikającej z prawa pracy ”. Wypłacone odszkodowanie nie stanowi zatem przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ww. ustawy. Przedmiotowe odszkodowanie należy zaklasyfikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy ciążą jedynie obowiązki informacyjne, tj. sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C, zgodnie z ww. art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
19
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania.
Fragment:
Odszkodowanie za wypadek otrzymał od belgijskiego pracodawcy, gdzie był zatrudniony od dnia 25 października 1989 r. Odszkodowanie otrzymał z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem podczas wykonywania pracy z ubezpieczenia pracodawcy jak ww. Przedmiotowe odszkodowanie nie jest wynikiem umowy ani ugody. Odszkodowanie zostało przyznane wynikiem wyroku sądowego. Przedmiotowe odszkodowanie wynika z obowiązkowego ubezpieczenia pracodawcy na rzecz wypadków pracowniczych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca w PIT-37 musi rozliczać się z dochodu uzyskanego w Belgii, a dokładnie z odszkodowania za wypadek spowodowany podczas wykonywania pracy? Zdaniem Wnioskodawcy, od odszkodowań wypadkowych w Polsce nie płaci się podatku. W Polsce odszkodowania wypadkowe są nieopodatkowane. Gdyby Zainteresowany zgodził się na jednorazowe odszkodowanie, to podatku by nie płacił. W przypadku Zainteresowanego 50% odszkodowania wypłacona została jednorazowo, pozostała część podzielono na raty miesięczne, ale to też jest odszkodowanie. Pracując w Belgii 2 dni Wnioskodawca nie miał uprawnień do renty inwalidzkiej, a tylko do odszkodowania.
2017
19
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Przepis art. 128 ust. 4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. Mając na względzie powyższe przepisy uznać należy, że odszkodowanie wypłacone Wnioskodawczyni na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, jednakże podstawą zwolnienia będzie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie – jak wskazała Wnioskodawczyni – art. 21 ust. 1 pkt 120, pkt 120a lub art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W związku z powyższym pomimo, że Wnioskodawczyni prawidłowo uznaje, że wypłacone odszkodowanie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, to stanowisko Wnioskodawczyni – z uwagi na jej błędne uzasadnienie – uznano za nieprawidłowe. W konsekwencji, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna Wnioskodawczyni (wskazanie nieprawidłowej podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania), przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Zainteresowanej należało uznać za nieprawidłowe.
2017
19
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca może uznać, że od zapłaconego przez kontrahenta X odszkodowania (na podstawie porozumienia prawdopodobnie kwota odszkodowania wpłynie na rachunek Wnioskodawcy we wrześniu lub w październiku b.r.) nie będzie musiał zapłacić podatku dochodowego bo odszkodowanie będzie służyło finansowaniu działalności statutowej?
Fragment:
Biorąc pod uwagę sytuację opisaną w stanie faktycznym, podobnie jak dotychczas, otrzymywane przez lata czynsze najmu tak i otrzymane odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu najmu stanowić będzie przychód z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Podobnie jak i dochód uzyskany z najmu tak i dochód uzyskany z odszkodowania (który to dochód jest wprost pochodną najmu) zostanie przeznaczony na cele statutowe, co wypełnia dyspozycję ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, i potwierdza możliwość zastosowania zwolnienia z podatku CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że ze względu na zakres pytania, przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie kwestia oceny, czy od zapłaconego przez kontrahenta odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu Wnioskodawca nie będzie musiał zapłacić podatku dochodowego, w sytuacji, gdy odszkodowanie będzie służyło finansowaniu działalności statutowej. Natomiast, kwestia ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu ww. odszkodowania stanowiła przedmiot pytań oznaczonych we wniosku nr 4 i 5 i została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j.
2017
17
paź

Istota:
Otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie za zwolnienie z pracy bez rzeczywistej i poważnej przyczyny mające swoją podstawę prawną we francuskim prawie pracy podlega opodatkowaniu we Francji, natomiast w Polsce podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie wypłacone na podstawie układu zbiorowego pracy z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z siedzibą we Francji osobie mającej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (rezydentowi Polski) podlega opodatkowaniu we Francji. Natomiast w Polsce, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu, zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) umowy, należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania – tzw. metodę wyłączenia z progresją. Do ww. świadczenia wypłaconego na podstawie układu zbiorowego pracy nie ma zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik – na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy – poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.
2017
12
paź

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Brak jest również przepisów wykonawczych, które by wysokość odszkodowania lub zasady jej ustalania określały. Oznacza to, że ustalenie szkody i odszkodowania w przypadkach takich jak w omawianej sprawie dokonywane jest na zasadach ogólnych, czyli stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego. Przepisy te zawierają natomiast jedynie ogólne podstawy do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Nie określają jednak ani wysokości należnego odszkodowania ani też zasad jego ustalania. W świetle powyższych wyjaśnień uznać należy, że wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie stanowi przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie to nie korzysta bowiem ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jego wysokość lub zasady ustalania nie wynikają wprost z przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Tym samym kwota odszkodowania winna być wykazana w informacji PIT-8C, a Wnioskodawca był zobowiązany do jego opodatkowania oraz wykazania w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym odszkodowanie to zostało wypłacone. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1 ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.
2017
12
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.