Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przekazanie przez Wnioskodawczynię na rzecz Powiatu ... towaru – pospółki, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, powinno być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowych od osób fizycznych?
Fragment:
Nadmienić należy, że w prawie podatkowym przyjęło się, że przez użyte w art. 21 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenie „ inne ” rozumie się odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wprost nie wymieniono w katalogu zwolnień podatkowych. Będą to inne zwolnienia niż te, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, jednakże koniecznym jest, aby te inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane były na mocy wyroku lub ugody sądowej. Przy czym użyty w powyższych przepisach termin „ odszkodowanie ” oznacza świadczenie, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od osoby, która tę szkodę wyrządziła lub ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie może pokrywać rzeczywiście wyrządzoną szkodę, czyli straty, które poniósł poszkodowany, bądź również utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono. Odszkodowanie nie może być wyższe od wyrządzonej szkody, jego rolą jest tylko jej wyrównanie. Natomiast termin „ zadośćuczynienie ” oznacza świadczenie mające na celu na naprawienie (wyrównanie) szkody niemajątkowej, czyli uszczerbku jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach niemajątkowych przez prawo chronionych.
2018
11
sty

Istota:
Podstawą opodatkowania dla czynności przeniesienia prawa własności nieruchomości i ich części w zamian za odszkodowanie - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy z tytułu transakcji, pomniejszoną o kwotę podatku VAT. W okoliczności niniejszej sprawy podstawę opodatkowania, którą Wnioskodawca powinien wskazać na fakturze, będzie stanowiła kwota, którą Wnioskodawca otrzyma z tytułu odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości i ich części na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pomniejszona o kwotę podatku VAT.
Fragment:
(...) odszkodowania) jako kwoty odszkodowania, również będzie wartością netto. Jak stanowi art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości. Organ ustalający wysokość odszkodowania zobowiązany jest zatem do uzyskania opinii rzeczoznawcy, co jasno precyzuje zamysł ustawodawcy: właściciel lub użytkownik wieczysty nie może zostać poszkodowany przez organ władzy państwowej poprzez zaniżenie wartości rynkowej nieruchomości. Posłużenie się przez ustawodawcę m.in. wyrażeniami „ wysokość odszkodowania ustala się ” lub „ ustalenie wysokości odszkodowania ” należy rozumieć w ten sposób, że wartość nieruchomości figurująca w operacie szacunkowym nie wyznacza automatycznie wysokości odszkodowania, gdyż ustawodawca inaczej zredagowałby ten przepis (np. wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wyznacza wysokość odszkodowania). Organ wydając decyzję ustalającą wysokość odszkodowania powinien zatem uwzględnić całokształt warunków istniejących w obrocie cywilnoprawnym, w tym (...)
2018
10
sty

Istota:
 • uznanie, iż przekazanie pospółki na rzecz Powiatu stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
 • dokumentowanie czynności przekazania pospółki
 • Fragment:
  W konsekwencji, tylko wówczas, gdy płatność, również ta o charakterze odszkodowawczym, nie będzie miała bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony kontrahenta, wówczas kwota wypłaconego odszkodowania nie będzie mieściła się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Odnosząc powołane przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy, uznać należy, że w rozpatrywanym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną - świadczenie w zamian za wynagrodzenie. Odszkodowanie jest efektem powstałej szkody i zobowiązaniem Wnioskodawczyni do przywrócenia drogi do stanu sprzed rozpoczęcia przez nią prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem w niniejszej sprawie wydanie pospółki przez Wnioskodawczynię wypełnia de facto definicję odszkodowania i stanowi rekompensatę finansową za poniesioną przez Powiat ... szkodę. Odszkodowaniem jest wypłata określonej kwoty pieniędzy, która stanowi wynagrodzenie za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, służące zadośćuczynieniu poniesionym przez nią stratom. Otrzymanie lub przekazanie odszkodowania nie zostało wymienione w art. 5 ustawy o VAT, jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT. W przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT zawarta została definicja pojęcia odpłatną dostawa towarów.
  2018
  10
  sty

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania.
  Fragment:
  Przy ustalaniu wysokości odszkodowania kierują się wyrokami sądowymi jakie zapadły w podobnych sytuacjach. Zainteresowany rozliczał się z osiągniętych dochodów w holenderskim urzędzie skarbowym zgodnie z przepisami holenderskiego prawa podatkowego. Od świadczeń odszkodowawczych jakie ma otrzymać Wnioskodawca urząd holenderski nie pobierze podatku, ponieważ prawo holenderskie nie przewiduje podatku od odszkodowań. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia odszkodowawcze jakie ma otrzymać Wnioskodawca z tytułu wypadku w pracy w Holandii są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce? Czy odszkodowanie, które ma otrzymać Zainteresowany jest zobowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zostanie ono otrzymane? Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowanie jakie ma otrzymać będzie korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Odszkodowanie jest rekompensatą za poniesione nieodwracalne w skutkach pogorszenie się zdrowia, za cierpienie i ból, utracone środki pieniężne i państwo nie powinno obciążać tego typu świadczeń, bo było by to jednoznaczne z zabraniem poszkodowanemu części ekwiwalentu za pogorszenie jego stanu zdrowia.
  2018
  6
  sty

  Istota:
  Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?
  Fragment:
  II FSK 1861/16: „ użyte w art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy o PIT wyrażenie "odszkodowania ” nie powinno być rozumiane wyłącznie jako odszkodowania w rozumieniu przyjętym w prawie cywilnym, ale obejmuje ono również odszkodowania i odprawy wypłacane na podstawie przepisów prawa pracy (...). Jeżeli zatem ustawodawca podatkowy odwołuje się do odszkodowań i zadośćuczynień, których wysokość została określona zgodnie z przepisami prawa pracy, to pojęcia odszkodowania nie można zawęzić wyłącznie do odszkodowania w rozumieniu prawa cywilnego”. (II) Pojęcie odszkodowania na gruncie art. 21 UPDOF Z powyższego wynika jednoznacznie wniosek, iż odszkodowanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 UPDOF należy rozumieć możliwie szeroko - nie tylko jako rekompensatę za wyrządzoną szkodę w rozumieniu prawa cywilnego, ale każde wynagrodzenie, którego istota sprowadza się do wyrównania poniesionych strat i krzywd, niezależnie od przyczyny ich powstania. W tym kontekście, jako niedające się obronić należy uznać stanowisko, zgodnie z którym natura odszkodowania (do którego odwołuje się art. 21 ust. 1 pkt 3 UPDOF) wymaga, aby wypłacana rekompensata pokrywała szkodę powstałą wyłącznie na skutek bezprawnego działania i (...)
  2018
  4
  sty

  Istota:
  Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?
  Fragment:
  II FSK 1861/16: „ użyte w art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy o PIT wyrażenie "odszkodowania ” nie powinno być rozumiane wyłącznie jako odszkodowania w rozumieniu przyjętym w prawie cywilnym, ale obejmuje ono również odszkodowania i odprawy wypłacane na podstawie przepisów prawa pracy (...). Jeżeli zatem ustawodawca podatkowy odwołuje się do odszkodowań i zadośćuczynień, których wysokość została określona zgodnie z przepisami prawa pracy, to pojęcia odszkodowania nie można zawęzić wyłącznie do odszkodowania w rozumieniu prawa cywilnego”. (II) Pojęcie odszkodowania na gruncie art. 21 UPDOF Z powyższego wynika jednoznacznie wniosek, iż odszkodowanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 UPDOF należy rozumieć możliwie szeroko - nie tylko jako rekompensatę za wyrządzoną szkodę w rozumieniu prawa cywilnego, ale każde wynagrodzenie, którego istota sprowadza się do wyrównania poniesionych strat i krzywd, niezależnie od przyczyny ich powstania. W tym kontekście, jako niedające się obronić należy uznać stanowisko, zgodnie z którym natura odszkodowania (do którego odwołuje się art. 21 ust. 1 pkt 3 UPDOF) wymaga, aby wypłacana rekompensata pokrywała szkodę powstałą wyłącznie na skutek bezprawnego działania i (...)
  2018
  4
  sty

  Istota:
  W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty odszkodowania na podstawie ugody sądowej
  Fragment:
  W ramach wypracowanych postanowień ugodowych, Wnioskodawca (Pracodawca) ma zapłacić na rzecz Pracownika łączną kwotę w wysokości 18.000,00 zł brutto tytułem odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Strony ustaliły kwotę do wypłaty tytułem odszkodowania w ramach wzajemnych ustępstw, jednak mając na uwadze, w zakresie wysokości ustalonego odszkodowania, podstawę prawną zgłoszonych przez Powódkę roszczeń, tj. art. 45 K.p. w zw. z art. 47 1 K.p. Kwota ustalona do wypłaty Pracownikowi tytułem odszkodowania jest odrębnym rodzajem odszkodowania i nie można go klasyfikować jako ściśle odszkodowania za poniesioną szkodę. Kwota wskazana w postanowieniach przyszłej ugody sądowej, która ma być wypłacona w ramach odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem, nie stanowi również odszkodowania za utracone korzyści. Zdaniem Wnioskodawcy, kwota wskazana w postanowieniach przyszłej ugody sądowej, która ma być wypłacona w ramach odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem nie stanowi odszkodowania dotyczącego korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zauważyć należy, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie zdefiniował pojęcia odszkodowania czy zadośćuczynienia.
  2018
  3
  sty

  Istota:
  Brak opodatkowania odszkodowania otrzymanego za zabite zwierzęta, zniszczoną paszę, środki spożywcze zwierzęcego pochodzenia oraz sprzęt
  Fragment:
  Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do powołanych powyżej przepisów stwierdzić należy, że w związku z tym, że odszkodowanie wypłacone jest Wnioskodawcy w związku ze stratami poniesionymi na skutek zabicia zwierząt i zniszczenia paszy, środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia oraz sprzętu, a między stronami nie miało miejsca przekazanie towarów (w celu dysponowania towarem jak właściciel) za wynagrodzeniem, nie wystąpi dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. W rozpatrywanej sprawie otrzymane odszkodowanie nie stanowi również wynagrodzenia za świadczoną usługę. Wypłacenie odszkodowania jest efektem strat powstałych w związku z wystąpieniem w gospodarstwie Wnioskodawcy ASF na mocy ww. decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zatem nie jest spełniona przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a otrzymaniem świadczenia wzajemnego. Tym samym, w rozpatrywanej sprawie wypłata odszkodowania stanowić będzie rekompensatę finansową za poniesioną szkodę. W rozpatrywanej sprawie otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne nie stanowią wynagrodzenia za jakiekolwiek świadczenie ze strony Wnioskodawcy, jak również nie stanowią dotacji, subwencji ani dopłaty, o której mowa w art. 29a ustawy. W konsekwencji, odszkodowanie za zabite zwierzęta i zniszczoną paszę, środki spożywcze zwierzęcego pochodzenia oraz sprzęt, nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i rozliczeniu w składanej deklaracji.
  2017
  30
  gru

  Istota:
  Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta nieruchomość gruntową, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług?
  Fragment:
  Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa, prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta nieruchomość gruntową, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy w związku z przejęciem z mocy prawa, prawa własności do nieruchomości przez Gminę Miasta nastąpiłaby wypłata odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa, wówczas doszłoby do odpłatnej dostawy towarów skutkującej powstaniem po stronie Skarbu Państwa obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. Na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości gruntowej w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Jednakże, w przypadku zrzeczenia się odszkodowania przez Skarb Państwa, zdaniem Gminy, nie dochodzi do dostawy towarów za wynagrodzeniem, w związku z czym w tej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstanie, bez względu na moment zrzeczenia się odszkodowania. Ponadto, Gmina zwraca uwagę na to, że nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w 1962 r., czyli przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług.
  2017
  29
  gru

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu
  Fragment:
  Powyższe znajduje również potwierdzenie w definicji „ odszkodowania ” zawartej w art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), zgodnie z którym „ dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi ”. Na gruncie prawa cywilnego odszkodowanie za doznaną szkodę majątkową lub niemajątkową uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody. Jednocześnie, pomiędzy zdarzeniem a zaistniałą w jego wyniku szkodą musi również zaistnieć związek przyczynowy. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, można byłoby potencjalnie uznać, że wynagrodzenie takie jak analizowane ma charakter odszkodowawczy jedynie w przypadku jednostronnego wypowiedzenia umowy najmu (przez Spółkę lub przez Wynajmującego z uwagi na naruszenie warunków umowy przez Spółkę). W takim przypadku bowiem, Spółka mogłaby być zobowiązana do zapłaty kary umownej / odszkodowania mającego na celu zrekompensowanie Wynajmującemu poniesionych strat (zaistniałej szkody).
  2017
  22
  gru

  Istota:
  W zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
  Fragment:
  Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik - na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy - poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.
  2017
  22
  gru

  Istota:
  Nie uznanie czynności przekazania nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej za dostawę towarów w przypadku zrzeczenia się odszkodowania oraz brak obowiązku zapłaty podatku należnego
  Fragment:
  W myśl art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Jednocześnie z art. 12 ust. 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wynika, że jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to składa się do organu, o którym mowa w ust. 4a. Natomiast ust. 8 ww. art. 12 stanowi, że w przypadku zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4: przed wszczęciem postępowania ustalającego wysokość odszkodowania postępowania nie wszczyna się w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowanie umarza się; po wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania – decyzję wygasza się. W przypadku wywłaszczenia nieruchomości na cele budowy lub przebudowy dróg publicznych w roli organu władzy publicznej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej występuje organ dokonujący wywłaszczenia.
  2017
  22
  gru

  Istota:
  Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
  Fragment:
  Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik – na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy – poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.
  2017
  22
  gru

  Istota:
  W zakresie opodatkowania uzgodnionego odszkodowania oraz prawa do odliczenia podatku VAT.
  Fragment:
  Podsumowując, Odszkodowanie dla P. jest wypłacane w całości przez Fundusz, wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej (Porozumienia). Wysokość Odszkodowania ustalono w kwocie ryczałtowej netto, powiększonej o należny VAT. P. wystawiła fakturę dokumentującą jej należności z tytułu Odszkodowania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy uzgodnione Odszkodowanie stanowi wynagrodzenie za usługę, podlegającą opodatkowaniu VAT? Czy jeżeli Odszkodowanie stanowi wynagrodzenie za usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, to czy Funduszowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od P., dotyczącej ustalonego Odszkodowania? Zdaniem Spółki i Zainteresowanego: Uzgodnione Odszkodowanie stanowi wynagrodzenie za usługę, podlegającą opodatkowaniu VAT. Jeżeli Odszkodowanie stanowi wynagrodzenie za usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, to Funduszowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od P., uwzględniającej kwotę ustalonego Odszkodowania. Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania nr 1 Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.
  2017
  22
  gru

  Istota:
  Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta nieruchomość gruntową, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług?
  Fragment:
  Odszkodowanie w tym przypadku pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną. W konsekwencji należy stwierdzić, że przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (w tym np. gruntów) w zamian za odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Należy przy tym zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Wynagrodzenie musi mieć zatem konkretny wymiar, a więc być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu. Dostawę można uznać za dokonaną odpłatnie, dopiero gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru. Oznacza to, że przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów nabiera odpłatnego charakteru dopiero w momencie przyznania odszkodowania i ustalenia jego wysokości. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
  2017
  20
  gru

  Istota:
  Brak podlegania opodatkowaniu przeniesienia własności nieruchomości
  Fragment:
  Wyjaśnić tu należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Tym samym dokonując odpłatnego zbycia opisanej nieruchomości Powiat działa jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego należy wskazać, że przeniesienie przez Wnioskodawcę prawa własności działek oznaczonych numerami 3510/3, 980/1, 1402/1, 171/2, 322/5, 101/2, 1389/9 na rzecz Województwa ... w zamian za odszkodowanie stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca dla tej czynności działa w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. W tym przypadku, odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną i ze względu na przedmiot, czynność taka objęta jest podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
  2017
  16
  gru

  Istota:
  Brak podlegania opodatkowaniu przeniesienia własności nieruchomości
  Fragment:
  Wyjaśnić tu należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Tym samym dokonując odpłatnego zbycia opisanej nieruchomości Powiat działa jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego należy wskazać, że przeniesienie przez Wnioskodawcę prawa własności działek oznaczonych numerami 401/4, 128/1, 1714/83 na rzecz Województwa .... w zamian za odszkodowanie stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca dla tej czynności działa w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. W tym przypadku, odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną i ze względu na przedmiot, czynność taka objęta jest podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
  2017
  16
  gru

  Istota:
  W zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
  Fragment:
  Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik - na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy - poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.
  2017
  16
  gru

  Istota:
  Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
  Fragment:
  Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik – na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy – poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.
  2017
  16
  gru

  Istota:
  W zakresie obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty pracownikowi odszkodowania.
  Fragment:
  Takie stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za prawidłowe przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który przedstawił następujący pogląd: „ skoro otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie ugody sądowej odszkodowanie jest odszkodowaniem za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, to odszkodowanie to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. art. 45 w związku z art. 47 Kodeksu pracy (a jak wynika z wniosku właśnie na podstawie tychże przepisów odszkodowanie zostało wypłacone) ”. Spółka pragnie zaznaczyć, iż stan faktyczny przedstawiony w w/w interpretacji jest w zasadzie identyczny, jak stan faktyczny niniejszej sprawy, a różni się jedynie wysokością kwoty przyznanego odszkodowania i okolicznością, że na gruncie sprawy przedstawionej w interpretacji w ugodzie dodatkowo doszło do zmiany trybu rozwiązania umowy o pracę. W stanie faktycznym opisanym w/w interpretacji kwota odszkodowania odpowiadała 2-krotności wynagrodzenia, a w niniejszej sprawie ustalone odszkodowanie odpowiada 1,5-krotności wynagrodzenia pracownika. Wszystkie pozostałe elementy stanu faktycznego są identyczne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
  2017
  13
  gru

  Istota:
  Brak opodatkowania odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości w związku z budową gazociągu, określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług oraz termin wystawienia faktury.
  Fragment:
  Wnioskodawca otrzymał decyzje Wojewody ustalające odszkodowanie na Jego rzecz, z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości w wyniku realizacji inwestycji, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia zlokalizowanego na nieruchomościach stanowiących własność Wnioskodawcy. Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego z zastosowaniem przepisów art. 124 ust. 1 i 4 oraz art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z otrzymaną decyzją, wypłata odszkodowania nastąpiła w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, tj. w dniu 2 lutego 2017 r. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy należność otrzymana z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tym miejscu wyjaśnić należy, że przepisy podatkowe nie zawierają definicji odszkodowania. Zatem w tym zakresie należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), zwanej dalej k.c. Na gruncie prawa cywilnego odszkodowanie za doznaną szkodę majątkową lub niemajątkową uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody.
  2017
  13
  gru
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.