Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lis

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

Fragment:

Dnia 2 sierpnia 2018 r. pomiędzy Miastem a Wnioskodawcą została zawarta umowa cywilnoprawna, na mocy której wypłacono Wnioskodawcy odszkodowanie w łącznej wysokości (tj. za obie nieruchomości) 228 446,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć 40/100). Odszkodowanie Wnioskodawca odebrał. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w zaistniałym stanie faktyczno-prawnym uzyskany przychód ze zbycia nieruchomości na cele publiczne w postaci wypłaconego Wnioskodawcy odszkodowania w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przyznane na rzecz Wnioskodawcy odszkodowanie w łącznej wysokości 228 446,40 zł, wypłacone Wnioskodawcy przez Miasto za odjęte w związku z podziałem nieruchomości 158/1 i 158/2, korzysta za zwolnienia (jest wolne od podatku) na podstawie woli prawodawcy wyrażonej w art. 21 ust. 1 pkt 29 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

2018
15
lis

Istota:

Uznanie wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem oraz w zakresie stawki podatku dla dokonanej czynności przeniesienia zabudowanej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem.

Fragment:

Potwierdza to stanowisko TSUE zawarte w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie C-665/16 (Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław), w którym Trybunał stwierdza, że: „ stanowi transakcję podlegającą opodatkowaniu VAT przeniesienie własności nieruchomości należącej do podatnika VAT na rzecz Skarbu Państwa państwa członkowskiego, dokonane z mocy prawa i w zamian za zapłatę odszkodowania, w sytuacji (...), w której ta sama osoba reprezentuje zarazem organ wywłaszczający i wywłaszczaną gminę, i w której ta ostatnia nadal w praktyce zarządza daną nieruchomością, nawet jeżeli wypłata odszkodowania została dokonana tylko jako wewnętrzne przeksięgowanie w budżecie gminy ”. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dokonując przeniesienia prawa własności nieruchomości z nakazu organu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie, nie występuje w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a przedmiotowa czynność nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy) i nie jest opodatkowana podatkiem VAT, należy uznać za nieprawidłowe. Ad 2 Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego, czy przeniesienie prawa własności nieruchomości z nakazu organu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i czy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy utożsamiać z decyzją o warunkach zabudowy. Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2018
9
lis

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania

Fragment:

Zgodnie z art. 56 § 1 ww. ustawy, pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. W myśl art. 58 cytowanej ustawy, odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. Zatem, wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie zasądzone wyrokiem Sądu na podstawie art. 56 ustawy Kodeks pracy jest świadczeniem, którego wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. w przedmiotowej sprawie, z przepisów ustawy Kodeks pracy (art. 58 tej ustawy). Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że zasądzone przez Sąd na podstawie przepisu art. 56 ustawy Kodeks pracy odszkodowanie, wyegzekwowane i wypłacone Wnioskodawcy przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem wysokość oraz zasady ustalania tego odszkodowania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. ustawy Kodeks pracy.

2018
1
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Odszkodowanie zostało Wnioskodawcy wypłacone. Pismem z dnia 2 października 2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował Wnioskodawcę o dokonaniu czynności sprawdzających w związku z brakiem deklaracji PIT-36 za 2013 r. oraz wskazał, że „ w tutejszym organie podatkowym została odnotowana informacja o wypłacie odszkodowania wraz z odsetkami dokonanymi w 2013 r. Kwota odsetek w wysokości 481.173,00 zł nie została rozliczona w zeznaniu za 2013 r. i nie został zapłacony należny podatek ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymane odsetki z tytułu nieterminowego wypłacenia odszkodowania w sprawie stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 i czy należy je wykazać w pozycji inne źródła w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła wypłata, łącznie z innymi dochodami osiągniętymi przez Wnioskodawcę w tym samym roku? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają (...)

2018
28
paź

Istota:

Opodatkowanie przez Wnioskodawcę odszkodowania i odszkodowania uzupełniającego (media) z tytułu bezumownego korzystania z lokalu wynajmowanego wyłącznie na cele mieszkaniowe oraz możliwości korzystania w odniesieniu do tych płatności ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Fragment:

Miesięczne odszkodowanie stanowi zatem stałą kwotę, natomiast odszkodowanie uzupełniające zmienia się w zależności czy obejmuje opłaty zaliczkowe, czy też związane z rozliczeniem mediów. Wynajmujący korzystający z lokalu bezumownie w systemie miesięcznym wystawia fakturę VAT, składającą się z dwóch pozycji odszkodowanie i odszkodowanie uzupełniające, nie naliczając podatku od towarów i usług i korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług pobierane odszkodowanie, jak i odszkodowanie uzupełniające z tytułu bezumownego korzystania z lokalu wynajmowanego wyłącznie na cele mieszkalne należy uznać za wynagrodzenie za świadczenie usług zgodnie z art. 8 i korzystać ze zwolnienia na podst. art. 43 ust. 1 pkt 36 tejże ustawy? Czy wobec stanu faktycznego przedstawionego w punkcie nr 2 Wnioskodawca pobierając odszkodowanie i odszkodowanie uzupełniające za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, postępuje poprawnie stosując przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku (...)

2018
24
paź

Istota:

Ustalenie, czy odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa własności nieruchomości w postaci działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako drogi oraz działek oznaczonych jako grunt pod rowami podlega opodatkowaniu oraz stawki podatku.

Fragment:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji. Natomiast z art. 20 ust. 3 cyt. ustawy wynika, że decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wojewoda wydaje w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 2. Na mocy art. 20 ust. 7 ww. ustawy, odszkodowanie za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Stosownie do art. 20 ust. 8 cyt. ustawy, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 21. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przez organ I instancji oraz według wartości tej nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Na podstawie art. 21 ust. 7 cyt. (...)

2018
20
paź

Istota:

Nieuznania Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie oraz zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy

Fragment:

Jednocześnie Wnioskodawca wydając nieruchomość za odszkodowaniem, nie może skorzystać z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy. Potwierdza to stanowisko TSUE zawarte w orzeczeniu z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie C-665/16 (Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław), w którym Trybunał stwierdza, że: „ stanowi transakcję podlegającą opodatkowaniu VAT przeniesienie własności nieruchomości należącej do podatnika VAT na rzecz Skarbu Państwa państwa członkowskiego, dokonane z mocy prawa i w zamian za zapłatę odszkodowania, w sytuacji (...), w której ta sama osoba reprezentuje zarazem organ wywłaszczający i wywłaszczaną gminę, i w której ta ostatnia nadal w praktyce zarządza daną nieruchomością, nawet jeżeli wypłata odszkodowania została dokonana tylko jako wewnętrzne przeksięgowanie w budżecie gminy ”. Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym dokonując przeniesienia prawa własności nieruchomości z nakazu organu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie, nie występuje w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a przedmiotowa czynność nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy) i nie jest opodatkowana podatkiem VAT, należy uznać za nieprawidłowe.

2018
19
paź

Istota:

Czy płatnik prawidłowo dokonał naliczenia podatku dochodowego w wysokości 18% od wypłaconego pracownikowi zasadzonego wyrokiem sądu odszkodowania, czy też należało zastosować w zaistniałej sytuacji zwolnienie do ww. wypłaty i dokonać wypłaty w pełnej kwocie wskazanej w wyroku?

Fragment:

Oznacza to, że należało mu przyznać odszkodowanie równe trzymiesięcznemu wynagrodzeniu. Kwota odszkodowania w wysokości 15.816,99 zł została wyliczona w oparciu o wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop (3 x 5.272,33 zł). Odszkodowanie w takiej wysokości stanowi realną sankcję wobec pracodawcy, który bezzasadnie wypowiedział pracownikowi warunki pracy i płacy. Wnioskodawca w dniu 25 czerwca 2018 r. dokonał wypłaty części odszkodowania w kwocie 5.272,33 zł brutto, objętej rygorem natychmiastowej wykonalności, a następnie w dniu 21 sierpnia 2018 r. dokonał realizacji pozostałej części już prawomocnego odszkodowania, tj. kwoty 10.544,66 zł. W jednym i drugim przypadku Wnioskodawca dokonał oskładkowania i opodatkowania powyższego odszkodowania, ponieważ ww. pracownik w dalszym ciągu pozostaje w stosunku pracy, świadcząc ją na zmienionym stanowisku. Zgodnie z interpretacją ZUS – zwolnione z oskładkowania są jedynie odszkodowania, które mają bezpośredni związek z rozwiązaniem stosunku pracy, co wynika z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

2018
12
paź

Istota:

Odszkodowanie za przejęcie gruntu na cele realizacji inwestycji drogowej, które otrzymał Wnioskodawca, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie to wypłacone bowiem zostało stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Ponadto nabycie wywłaszczonej nieruchomości przez Wnioskodawcę nastąpiło w drodze spadku, czyli miało charakter nieodpłatny. Cena nie stanowiła więc elementu nabycia, a zatem nie został spełniony jeden warunek wyłączający przedmiotowe zwolnienie. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanego odszkodowania.

Fragment:

Odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (art. 12 ust. 4f ww. ustawy). Natomiast decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ­ art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania (art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Zgodnie z art. 23 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2018
3
paź

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty odszkodowania

Fragment:

W tych przypadkach otrzymane odszkodowania należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i odprowadzić od nich podatek dochodowy. W świetle art. 21 ust. 1 pkt 3b powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Warunkiem wystarczającym do powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie więc niezrealizowanie choćby jednej ze wskazanych wyżej przesłanek. Podstawowym warunkiem zwolnienia świadczenia od opodatkowania na podstawie przytoczonego przepisu jest jego odszkodowawczy charakter. Wyżej wymieniony przepis zwalnia od podatku jedynie takie odszkodowania, które nie stanowią ekonomicznego przysporzenia ponad stan majątkowy będący w posiadaniu podatnika przed ich wypłatą. Odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającego na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszystkiego rodzaju dobrach przez prawo chronionych.