Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem stanowić będzie czynność objętą podatkiem VAT?
2) Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem bez odszkodowania (zrzeczenie) stanowić będzie czynność objętą podatkiem VAT?
Fragment:
Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją w przypadku zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania - postępowanie umarza się. Gmina skłonna jest wystąpić z wnioskiem o zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość, o której mowa wyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem stanowić będzie czynność objętą podatkiem VAT? Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem bez odszkodowania (zrzeczenie) stanowić będzie czynność objętą podatkiem VAT? Zdaniem Gminy: Ad. 1) Przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości pod budowę drogi publicznej za odszkodowaniem będzie opodatkowane podatkiem od i usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Z uwagi jednak na fakt, iż składniki budowlane stanowiły własność użytkowników działek ogrodniczych oraz stowarzyszenia ogrodowego czynność ta nie może korzystać ze zwolnienia podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy.
2017
18
lut

Istota:
Odszkodowanie za przeniesienie własności zabudowanej nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa za wywłaszczenie w związku z decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – opodatkowanie; stawka podatku; moment powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że przeniesienie przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego działki nr 356/4 na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji kolejowej w zamian za odszkodowanie stanowi odpłatną dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie tego prawa czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną i ze względu na przedmiot czynność taka objęta jest podatkiem od towarów i usług. Wyjaśnić tu należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz – stanowiące dostawę towarów – przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Biorąc zatem pod uwagę powyższe rozważania stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki warunkujące uznanie opisanej transakcji za dostawę towarów dokonywaną przez podmiot, który w odniesieniu do niej działa w charakterze podatnika VAT. Wydając nieruchomość za odszkodowaniem Gmina nie może skorzystać z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. W przypadku wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem nie są bowiem realizowane zadania, dla realizacji których organ ten został powołany.
2017
15
lut

Istota:
Opodatkowania odszkodowania zapłaconego na rzecz Skarbu Państwa według stawki 23% oraz stwierdzenia, czy kwota odszkodowania powinna być wyliczona metodą „w stu”
Fragment:
Prezydent Miasta ustalił na rzecz Skarbu Państwa odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości gruntowych, a na rzecz spółki prawa handlowego – odszkodowanie za utracone prawo użytkowania wieczystego. Odszkodowania zostały ustalone wyłącznie w zakresie gruntu (nie obejmowały budowli na nim posadowionych). Odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa zostało przez gminę zapłacone w dniu 14 października 2016 r. W związku z brakiem podstaw do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 lub 10a ustawy o VAT, podatek od towarów i usług z tytułu przedmiotowej dostawy został wyliczony według stawki 23%, od kwoty otrzymanego przez Skarb Państwa odszkodowania, metodą „ w stu ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy odszkodowanie zapłacone przez gminę na rzecz Skarbu Państwa w dniu 14 października 2016 r. podlegało opodatkowaniu według stawki 23% i powinno być wyliczone metodą „ w stu ” od kwoty otrzymanej przez Skarb Państwa? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy skoro ustalone zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta odszkodowanie dla Skarbu Państwa dotyczyło wyłącznie przejęcia z mocy prawa przez Miasto gruntu (nie obejmowało budowli na nim posadowionych), to - w związku z brakiem podstaw do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 lub 10a ustawy o VAT - przedmiotową dostawę należało opodatkować podatkiem towarów i usług według stawki 23%, wyliczonym od kwoty otrzymanego przez Skarb Państwa odszkodowania, metodą „ w stu ”.
2017
15
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego za niedostarczenie lokalu socjalnego.
Fragment:
Powołane uregulowania prawne wskazują jednoznacznie, że nie wszystkie odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego. Ze zwolnienia przedmiotowego – na podstawie cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 – korzystają bowiem jedynie te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy. Z kolei zakres zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, obejmuje tylko odszkodowania lub zadośćuczynienia za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych korzyści. Specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu utraconego zysku. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu utraconych korzyści, jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Dla ustalenia, czy określone świadczenie jest w rzeczywistości odszkodowaniem, istotne jest zbadanie jego charakteru, przy czym bez znaczenia jest okoliczność, czy zostało ono w ugodzie sądowej nazwane odszkodowaniem, czy też nie. Z wniosku i uzupełnienia wynika, że w dniu 24 marca 2015 r. pracodawca na podstawie art. 32 par. 1 pkt 3) kodeksu pracy wypowiedział Wnioskodawczyni umowę o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wnioskodawczyni nie zgodziła się z wypowiedzeniem Umowy o pracę i w ustawowym terminie wniosła odwołanie do Sądu Pracy domagając się przywrócenia do pracy. Na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2016 r. Wnioskodawczyni uznała za możliwe zasądzenie na jego rzecz odszkodowania. W czasie negocjacji ugodowych strony wstępnie ustaliły wysokość ewentualnego odszkodowania w tej sprawie w wysokości nie przekraczających granic z art. 45 § 1 i 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 47 1 Kodeksu pracy. Odszkodowanie zostanie wypłacone w oparciu o art. 47 1 Kodeksu pracy, przy czym w ramach ugody strony obniżą wysokość odszkodowania określonego w art. 47 1 Kodeksu pracy. Ugoda będzie ugodą sądową. Strony nie będą modyfikowały sposobu rozwiązania umowy - pozostanie rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Kwestie nawiązania stosunku pracy oraz rozwiązania umowy o pracę, a także zasad i podstawy wypłaty odszkodowania z tytułu naruszenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności przeniesienia prawa własności nieruchomości pod budowę obwodnicy w zamian za odszkodowanie
Fragment:
W oparciu o art. 12 ust. 5 ww. ustawy, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. W myśl art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W świetle cytowanych powyżej przepisów, w sytuacji przedstawionej we wniosku ma miejsce dostawa towarów (gruntów) w zamian za odszkodowanie, a zatem czynność, do której wprost odnosi się art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w tym przypadku, odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną. Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.
2017
8
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo rozliczył przychód osiągnięty z tytułu zawartej umowy ugody?
Fragment:
Powołane uregulowania prawne wskazują jednoznacznie, że nie wszystkie odszkodowania otrzymane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego. Ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy korzystają jedynie te odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie czy też stosownych porozumień zbiorowych opartych na prawie pracy, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w lit. a) - g) zacytowanego przepisu. W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 3b wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika zatem, że ze zwolnienia korzystają jedynie odszkodowania przyznane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, które dotyczą szkody rzeczywistej, tj. poniesionych strat, a nie dotyczą utraconych korzyści i nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2017
4
lut

Istota:
Czy ww. odszkodowania i zadośćuczynienie wypłacone Wnioskodawczyni przez .... stanowią przychód Wnioskodawczyni podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, czy też jest on zwolniony spod tego opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ewentualnie na podstawie art. 21 ust 1 pkt 3 lub art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy?
Fragment:
Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (art. 34 ust. 1 ww. ustawy). Na podstawie art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Stosownie do art. 805 § 2 ww. ustawy świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku; przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Zgodnie z art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.
2017
2
lut

Istota:
Opodatkowanie otrzymanego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.
Fragment:
Art. 7 przedmiotowej ustawy normuje pojęcie „ dostawy towarów ”, w tym również określa, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. W przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z przeniesieniem własności nieruchomości z mocy prawa, jednakże odszkodowanie obejmuje jedynie wartość samej, niezabudowanej nieruchomości. Nieruchomość nie zostaje przejęta pod budowę. Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie z treścią decyzji oraz uzasadnienia do decyzji, odszkodowanie nie obejmuje wartości zabudowy drogi, której inwestorem w przeszłości nie był Wnioskodawca, lecz organ będący wcześniejszym właścicielem. Tym samym, Wnioskodawca uzyska odszkodowanie jedynie za nieruchomość gruntową. Zgodnie z treścią art. 43 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. W sytuacji faktycznej Wnioskodawcy doszło do dostawy i naliczenia odszkodowania za teren niezabudowany, obejmujący jedynie grunt. Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy otrzymane odszkodowanie powinno być zwolnione z podatku VAT. Tym samym, Wnioskodawca powyżej przedstawił własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu sprawy w odniesieniu do doprecyzowanego we wskazany sposób pytania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
28
sty

Istota:
Czy zap3ata odszkodowania bedzie stanowia przychód podatkowy po stronie zobowi1zanego
Fragment:
Spó3ka nie mo?e wykluczya pozwu od niedosz3ego akcjonariusza o odszkodowanie w zwi1zku z uchylon1 uchwa31 z 7 sierpnia 2015 r. lub niezarejestrowan1 uchwa31 z 23 paYdziernika 2015 r., przy czym nie wyklucza mo?liwooci zawarcia ugody przed s1dem. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy gdy SKA zostanie pozwana o odszkodowanie i takie odszkodowanie zostanie zas1dzone przez s1d powszechny albo zostanie przed takim s1dem zawarta stosowna ugoda, czy Spó3ka powinna rozpoznaa przychód podatkowy? Zdaniem Wnioskodawcy, gdy zostanie on pozwany o odszkodowanie, i takie odszkodowanie zostanie zas1dzone przez s1d powszechny albo zostanie przed takim s1dem zawarta stosowna ugoda, zap3ata takiego odszkodowania lub spe3nienie okreolonego owiadczenia w wykonaniu ugody zawartej przed s1dem, nie bedzie prowadzi3o do powstania przychodu w pdop po stronie Spó3ki. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 przychodami, z zastrze?eniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, s1 w szczególnooci „ otrzymane pieni1dze, wartooci pienie?ne, w tym równie? ró?nice kursowe ”. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop przychodem jest równie? „ wartooa otrzymanych rzeczy lub praw, a tak?e wartooa innych owiadczen w naturze, w tym wartooa rzeczy i praw otrzymanych nieodp3atnie lub czeociowo odp3atnie, a tak?e wartooa innych nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen (...) ”.
2017
19
sty

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zas1dzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy wolne od podatku dochodowego s1 inne odszkodowania lub zadooauczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody s1dowej do wysokooci okreolonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyj1tkiem odszkodowan lub zadooauczynien: otrzymanych w zwi1zku z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, dotycz1cych korzyoci, które podatnik móg3by osi1gn1a, gdyby mu szkody nie wyrz1dzono. Z przepisu tego wynika, ?e zwolnienie, o którym w nim mowa dotyczy odszkodowan i zadooauczynien otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody s1dowej z wyj1tkami w nim wskazanymi. Ponadto wystepuj1ce w nim sformu3owanie „ inne odszkodowania lub zadooauczynienia ” nale?y rozumiea jako te odszkodowania, czy te? zadooauczynienia, których wprost nie wymieniono w katalogu zwolnien podatkowych. Przy czym odszkodowanie, czy zadooauczynienie to szczególny rodzaj owiadczenia polegaj1cy na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e w 1996 r. wspólnie z me?em Wnioskodawczyni kupi3a pietrowy dom w T. Dom wybudowany zosta3 w latach 70 - tych i wymaga3 sporych nak3adów na jego modernizacje. Prace te roz3o?ono na lata ze wzgledu na wysoki koszt, zarówno materia3ów jak te? robocizny, która wymaga3a odpowiednich kwalifikacji, a co za tym idzie zlecenia prac osobom, które takie kwalifikacje posiada3y.
2017
19
sty

Istota:
Mo?liwooa zwolnienia z opodatkowania odszkodowania zwi1zanego z rozwi1zaniem umowy o prace oraz odsetek od tego owiadczenia.
Fragment:
W uzupe3nieniu wniosku Wnioskodawczyni doprecyzowa3a, ?e obowi1zywa3 j1 trzymiesieczny okres wypowiedzenia i zgodnie z art. 47 1 Kodeksu pracy taka wysokooa odszkodowania zosta3a ustalona w zawartej ugodzie s1dowej. Oprócz tej kwoty, Wnioskodawczyni przyznano odszkodowanie równe wynagrodzeniu za okres trzech miesiecy. Maj1c zatem na uwadze powy?sz1 regulacje prawn1 wynikaj1c1 z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opis stanu faktycznego, nale?y stwierdzia, ?e kwota odszkodowania jak1 Wnioskodawczyni otrzyma3a na podstawie art. 47 1 Kodeksu pracy za trzymiesieczny okres wypowiedzenia korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W przypadku, gdy wysokooa lub zasady ustalania odszkodowania nie wynikaj1 wprost z odrebnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych odrebnych ustaw, a podstaw1 ich otrzymania jest wyrok lub ugoda s1dowa, wówczas odszkodowanie takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy, z wyj1tkiem odszkodowan w tym przepisie wymienionych. Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 3b przywo3anej ustawy – wolne od podatku dochodowego s1 inne odszkodowania lub zadooauczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody s1dowej do wysokooci okreolonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyj1tkiem odszkodowan lub zadooauczynien: otrzymanych w zwi1zku z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, dotycz1cych korzyoci, które podatnik móg3by osi1gn1a, gdyby mu szkody nie wyrz1dzono.
2017
19
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.