Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
wrz

Istota:

W zakresie skutków podatkowych powstałych z tytułu otrzymanego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Fragment:

Kwota odszkodowania wypłacana była w ratach. Do końca roku 2017 r. siostrom przekazano 70% z kwoty odszkodowania. Pozostałą część, tj. po 30% odszkodowania przelano na ich rachunki bankowe w lutym 2018 r. Z tytułu odszkodowania, otrzymanego do końca roku 2017 (w części po bracie) Wnioskodawczynie złożyły zeznanie PIT-39, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017 z tytułu przymusowego przejęcia praw do nieruchomości przez Wojewodę oraz zapłaciły należny podatek. Wnioskodawczynie mają wątpliwość, czy należność wypłacona każdej z Nich na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu odszkodowania za udział w gruntach, przeznaczonych na realizację inwestycji celu publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy przychód uzyskany z tytułu odszkodowania wypłaconego za przejęty grunt podlega wykazaniu w rocznym rozliczeniu podatkowym. Wobec powyższego należy wskazać, że odszkodowanie stanowi – co do zasady – przychód w rozumieniu zacytowanego wyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania są opodatkowane tym podatkiem. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ustawy podatkowej, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
19
wrz

Istota:

W zakresie skutków podatkowych powstałych z tytułu otrzymanego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Fragment:

Zgodnie z art. 12 ust. 4a ww. ustawy za przejęte nieruchomości organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobowiązany został do ustalenia odszkodowania. W myśl art. 12 ust. 5 do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, z późn. zm.). Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 11 kwietnia 2017 r. wskazał Sąd, że Wnioskodawczyni przysługuje odszkodowanie w kwocie 89.126, 85 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota 89.126,85 zł z tytułu odszkodowania za utratę własności do nieruchomości podlega opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawczyni, kwota odszkodowania nie podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione są z podatku przychody uzyskane z tytułu odszkodowania. Zostały one nabyte w drodze spadku po zmarłych rodzicach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
13
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania

Fragment:

Wnioskodawczyni otrzymała na osobiste konto bankowe kwotę odszkodowania przyjętą w dokumencie ugody. Otrzymane odszkodowanie stanowi obecnie z wielu powodów zdrowotnych jedyne źródło utrzymania Wnioskodawczyni. W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 sierpnia 2018 r. Wnioskodawczyni wskazała, że w roku podatkowym obejmującym okres złożonego wniosku mieszkała i nadal mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlega więc nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu przepisów art. 3 ust. l oraz la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie jakie Wnioskodawczyni otrzymała na konto zostało wypłacone przez firmę ubezpieczeniową ... (siedziba w Wielkiej Brytanii), w której posiadał polisę ubezpieczeniową sprawca wypadku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z przedstawioną sytuacją Wnioskodawczyni jest zobowiązana do obliczenia i uiszczenia podatku od uzyskanego po śmierci męża odszkodowania? Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odszkodowanie jakie otrzymała od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z Wielkiej Brytanii jest zadośćuczynieniem po śmierci męża. Dlatego też według Wnioskodawczyni podlega ono zwolnieniu z opodatkowania, gdyż pochodzi z tytułu ubezpieczenia osobowego, uzyskanego w drodze przedsądowej ugody.

2018
13
wrz

Istota:

Otrzymywane przez Wnioskodawcę odszkodowanie – przyznane na podstawie porozumienia z dnia 23 lutego 2018 r. i wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia mieszkania socjalnego nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W konsekwencji, ww. odszkodowanie stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy wraz z innymi uzyskanymi dochodami.

Fragment:

Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Zwrócić należy uwagę, że powołany powyżej art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 417 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego regulują jedynie możliwość wystąpienia strony o odszkodowanie, nie określają jednak wprost jego wysokości, a także nie wskazują zasad ustalania odszkodowania. Zatem, otrzymywane przez Wnioskodawcę odszkodowanie – przyznane na podstawie porozumienia z dnia 23 lutego 2018 r. i wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia mieszkania socjalnego nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, ww. odszkodowanie stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy wraz z innymi uzyskanymi dochodami.

2018
7
wrz

Istota:

1. Czy odszkodowanie za wywłaszczoną z mocy prawa na rzecz Gminy nieruchomość należy potraktować jako przychód wolny od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 updop?2. Czy będzie to przychód z działalności pozarolniczej, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca otrzyma odszkodowanie za wywłaszczoną z mocy prawa na rzecz Gminy nieruchomość. Wnioskodawca otrzyma zatem, zgodnie z ww. przepisami Ustawy o CIT, przychód w formie odszkodowania w określonej kwocie. Zdarzenie to mieści się w ogólnym pojęciu przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT. W art. 12 Ustawy o CIT, ustawodawca nie definiując pojęcia przychodu, zamieścił otwarty katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy, wskazując, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT). Natomiast w art. 12 ust. 4 Ustawy o CIT, określono rodzaje przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych, jednakże brak w nim wyłączenia z opodatkowania przychodu pochodzącego z odszkodowania. Również katalog dochodów/przychodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych zawarty w art. 17 ust. 1 Ustawy o CIT nie wymienia odszkodowań (za wyjątkiem odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566) – art. 17 ust. 1 pkt 54 lit. a ustawy o CIT) jako dochodu/przychodu korzystającego ze zwolnienia.

2018
29
sie

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty odszkodowania na podstawie ugody sądowej.

Fragment:

Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik – na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy – poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.

2018
29
sie

Istota:

Opodatkowanie wypłacanych świadczeń 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Fragment:

W Kontrakcie Menadżerskim zapisano, że wypłata odszkodowania następuje w ratach płatnych w terminie do 7 (siódmego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne. W rezultacie pierwsza rata odszkodowania powinna zostać zapłacona w lutym za styczeń. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 30 ust. 1 pkt 15 wskazuje, że (...) w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania. W rezultacie, pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania to styczeń 2018 roku. Nie istotna jest bowiem data wykonania obowiązku /zapłaty raty odszkodowania/, a okres za jaki odszkodowanie to się należy. Od lipca do grudnia 2017 r. Kwota odszkodowania zwolniona z podatku ryczałtowego w stawce 70% to kwota równowartości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę za lipiec, sierpień oraz za 1-20 września 2017 roku (łącznie kwota: 52.845,36 zł.) oraz wynagrodzenie z tytułu Kontraktu Menadżerskiego za okres od 21 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (łącznie kwota: 44.000 zł).

2018
23
sie

Istota:

Sposobu opodatkowania kwoty odszkodowania, której celem jest pokrycie wszystkich roszczeń wynikających z katastrofy budowlanej.

Fragment:

Podsumowując, odszkodowania nie są objęte regulacjami Ustawy o VAT. Wynika to z tego, że wypłata odszkodowania nie jest wynagrodzeniem za czynności lub zdarzenia, wykonane przez poszkodowanego lub wynikające z powstrzymania się od działania przez niego, bądź tolerowania czynności lub sytuacji. Istotą odszkodowań jest rekompensata za szkodę. Oznacza to, że otrzymane odszkodowanie nie wiąże się z żadnym świadczeniem ze strony otrzymującej pieniądze, tj. poszkodowany ani nie wykonuje czynności, ani nie powstrzymuje się od dokonania czynności ani też nie toleruje czynności lub sytuacji w zamian za zapłatę odszkodowania. Podsumowanie Zatem w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, będącym przedmiotem zapytania, aby Odszkodowanie potraktować, jako wynagrodzenie związane z czynnością podlegającą podatkowi VAT, Wykonawca jako wypłacający Odszkodowanie, powinien uzyskać za Odszkodowanie jakąkolwiek bezpośrednią korzyść (ekwiwalent Odszkodowania) od Zamawiającego a Zamawiający powinien zachować się w sposób, który daje tą bezpośrednią korzyść Wykonawcy. W opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym brak jest takiego związku. Kwota Odszkodowania ma charakter odszkodowawczy i nie jest związana ze zobowiązaniem się Zamawiającego do wykonania jakichkolwiek czynności dla Wykonawcy, powstrzymania się od dokonania czynności i/lub do tolerowania czynności lub sytuacji względem Wykonawcy.

2018
20
sie

Istota:

Świadczenie wypłacone Wnioskodawczyni (mającej miejsce zamieszkania w Polsce), z tytułu ubezpieczenia na życie małżonka Wnioskodawczyni, z firmy ubezpieczeniowej w Hiszpanii, będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Skoro jednak − jak wskazała Wnioskodawczyni we wniosku − polisa, z której będzie wypłacone odszkodowanie, nie jest związana z funduszem inwestycyjnym, to odszkodowanie to będzie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni mająca miejsce zamieszkania w Polsce, otrzyma od ubezpieczyciela z Hiszpanii odszkodowanie z tytułu polisy na życie swojego zmarłego małżonka. Polisa, z której będzie wypłacone odszkodowanie, nie jest związana z funduszem inwestycyjnym. Składka ubezpieczeniowa nie była inwestowana. Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymane odszkodowanie z tytułu polisy małżonka Wnioskodawczyni zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela z Hiszpanii, zastosowanie w omawianej sprawie ma umowa zawarta między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. (Dz. U. z 1982 r., Nr 17, poz. 127). Wskazać należy, że ww. umowa polsko-hiszpańska nie zawiera odrębnego artykułu dotyczącego opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych. Oznacza to, że analizowane ww. świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu w myśl art. 21 ww. umowy, jako „ inne dochody ”. W myśl art. 21 ust. 1 ww. umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, będą opodatkowane tylko w tym Państwie.

2018
18
sie

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik – na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy – poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.