Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymanym odszkodowaniem

Fragment:

Otrzymane odszkodowanie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni zostanie przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (...). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy z tytułu otrzymanego odszkodowania Spółdzielnia jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skoro jednocześnie brak jest wyłączenia z opodatkowania przychodu pochodzącego z odszkodowania w art. 12 ust. 4 w/w ustawy? Czy Spółdzielnia z tytułu otrzymanego odszkodowania może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w trybie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop, jeśli decyzja w sprawie przeznaczenia na utrzymanie zasobów mieszkaniowych środków pochodzących z odszkodowania zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie w maju 2018 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane odszkodowanie powinno skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop. Na wywłaszczonym terenie znajdowały się drogi osiedlowe, utworzone ciągi piesze, utwardzone parkingi oraz garaże wolnostojące. Budowle te znajdowały się w sąsiedztwie spółdzielczych budynków mieszkalnych, służyły mieszkańcom Spółdzielni i należały do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

2018
26
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania oraz kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu.

Fragment:

W myśl art. 12 ust. 4f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania (art. 18 ust. 1 komentowanej ustawy). W świetle art. 18 ust. 1c ww. ustawy, jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 12 ust. 4, lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.

2018
25
maj

Istota:

Dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 45.500 zł wynikające z § 8.7 Porozumienia ze Związkami Zawodowymi, wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, tym samym nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik – na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy – poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.

2018
25
maj

Istota:

Czy uzyskany przychód z tytułu odszkodowania, tj. odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie będzie korzystał z ulgi mieszkaniowej?

Fragment:

W myśl art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. W sprawach, w których wydano odrębną decyzję o odszkodowaniu, zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna (art. 132 ust. 1a ww. ustawy). Z treści wniosku wynika, że w lipcu 2017 r Wnioskodawczyni zakupiła nieruchomość w drodze licytacji komorniczej za kwotę 405 tys. zł. Nieruchomość została przeznaczona na budowę drogi. W dniu 5 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja orzekająca o „ ustaleniu odszkodowania za prawo własności zabudowanej nieruchomości ” w wysokości 1.035,716 zł. Została ona wydana na podstawie art. 12 ust. 4a, 4g i ust. 5 oraz art. 18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowa nieruchomość stanie się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym ww. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna. Odszkodowanie jest płatne w 2 częściach – pierwsza w wysokości 70% jako zaliczka oraz pozostała część 30% w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja wojewody stanie się ostateczna.

2018
20
maj

Istota:

Otrzymane od gminy odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminą dla lokatorów, którzy na podstawie wyroku sądowego podlegają eksmisji – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Powołane uregulowania prawne wskazują jednoznacznie, że nie wszystkie odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego. Ze zwolnienia przedmiotowego – na podstawie cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 – korzystają bowiem jedynie te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy. Z kolei zakres zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, obejmuje wyłącznie odszkodowania lub zadośćuczynienia za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych korzyści. Specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu utraconego zysku. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu utraconych korzyści, jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2018
20
maj

Istota:

Brak opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości gruntowej w przypadku zrzeczenia się odszkodowania

Fragment:

Odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (...). Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18 (...) Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to składa się do organu, o którym mowa w ust. 4a W przypadku zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4: przed wszczęciem postępowania ustalającego wysokość odszkodowania - postępowania nie wszczyna się; w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania - postępowanie umarza się; po wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania - decyzję wygasza się. Jak wynika z art. 12 ust. 5 ww. ustawy, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

2018
20
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania wypłaconego przez Gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego

Fragment:

Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Zwrócić należy uwagę, że powołany powyżej art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 417 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego regulują jedynie możliwość wystąpienia strony o odszkodowanie, nie określają jednak wprost jego wysokości, a także nie wskazują zasad ustalania odszkodowania. Zatem, odszkodowanie wypłacone Wnioskodawczyni, jako właścicielce lokalu mieszkalnego, przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ wysokość lub zasady ustalania nie wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy. Mając na uwadze powołane przepisy (...)

2018
18
maj

Istota:

Czy zaistniały stan faktyczny pozwala na zakwalifikowanie określonej w ugodzie kwoty jako odszkodowania, podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Ponadto w art. 224 Kodeksu cywilnego ustawodawca wyraźnie odróżnił odszkodowanie (za zużycie, utratę lub pogorszenie rzeczy) od wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Skoro sam ustawodawca rozgraniczył te dwa pojęcia, to nie można przyjmować, że w pojęciu odszkodowanie mieści się również wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (nieruchomości). Tym samym przyznane Wnioskodawczyni świadczenie pieniężne nie jest naprawieniem wyrządzonej szkody, lecz zapłatą za korzystanie z tej nieruchomości przez A reprezentowanego przez Pozwanego. W związku z tym świadczenie to nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić przy tym należy, że zakres zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje tylko odszkodowania za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych korzyści. A specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować odszkodowanie z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowanie z tytułu utraconego zysku. Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2018
17
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca może pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości o wkład mieszkaniowy wniesiony na dzień zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia praw własności, określony przez spółdzielnię mieszkaniową na 70% wartości rynkowej lokalu?

Fragment:

U. 1998, Nr 133, poz. 872) nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa (art. 73 ust. 4 ww. ustawy) Z powyższych regulacji wynika, że odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów ustawy opisanej przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji co do zasady ustalane są według zasad i trybu określonego w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości. Kwestie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121). Tak więc odszkodowanie, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną jest odszkodowaniem wypłaconym stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca nabył opisany we wniosku grunt o powierzchni 260 m 2 w drodze spadku po zmarłej matce, co nie pozwala na ustalenie ceny jego nabycia.

2018
17
maj

Istota:

Brak opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości gruntowej w przypadku zrzeczenia się odszkodowania.

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa, prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie. Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta ... nieruchomość gruntową, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy w związku z przejęciem z mocy prawa, prawa własności do nieruchomości przez Gminę Miasta ... nastąpiłaby wypłata odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa, wówczas doszłoby do odpłatnej dostawy towarów skutkującej powstaniem po stronie Skarbu Państwa obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. W oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu od towarów i usług podlega stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości gruntowej w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Jednakże, w przypadku zrzeczenia się odszkodowania przez Skarb Państwa, zdaniem Wnioskodawcy, nie dochodzi do dostawy towarów za wynagrodzeniem, w związku z czym w tej sytuacji, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstanie, bez względu na moment zrzeczenia się odszkodowania.

2018
16
maj

Istota:

Brak opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości gruntowej w przypadku zrzeczenia się odszkodowania.

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa, prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy nieruchomość gruntową powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy w związku z przejęciem z mocy prawa, prawa własności do nieruchomości przez Gminę nastąpiłaby wypłata odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa, wówczas doszłoby do odpłatnej dostawy towarów skutkującej powstaniem po stronie Skarbu Państwa obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. W oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu od towarów i usług podlega stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości gruntowej w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Jednakże, w przypadku zrzeczenia się odszkodowania przez Skarb Państwa, zdaniem wnioskodawcy, nie dochodzi do dostawy towarów za wynagrodzeniem, w związku z czym w tej sytuacji, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstanie, bez względu na moment zrzeczenia się odszkodowania. Ponadto, wnioskodawca zwraca uwagę na to, iż nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w roku 1964, czyli przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
12
maj

Istota:

Czy kwoty wypłacane:
- przez Przewoźników na rzecz Wnioskodawcy tytułem zwrotu odszkodowań wypłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz jego Klientów z uwagi na nienależyte wykonanie zobowiązań przez podwykonawców Wnioskodawcy (Przewoźników) oraz
- przez Klientów na rzecz Wnioskodawcy tytułem zwrotu odszkodowań wypłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz Przewoźników z uwagi na niewykonanie zobowiązania przez Klientów Wnioskodawcy,
stanowią dla Wnioskodawcy przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Następnie, po wypłacie odszkodowania na rzecz Klienta, Wnioskodawca występuje do danego Przewoźnika, odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody Klientowi, z roszczeniem o zwrot kwoty wypłaconej Klientowi tytułem odszkodowania (regres). W celu realizacji tego roszczenia Wnioskodawca wystawia na danego Przewoźnika notę obciążeniową. Przewoźnicy, po uznaniu swojej odpowiedzialności, wypłacają na rzecz Wnioskodawcy żądaną kwotę. Zdarzają się również sytuacje odwrotne, w których to z winy Klientów Wnioskodawcy nie dochodzi do wykonania umowy przewozu, wskutek czego po stronie Przewoźnika powstaje szkoda (takie sytuacje występują np. wtedy, gdy Klienci, po podstawieniu samochodu przez Przewoźnika, rezygnują z usługi przewozu). W takich sytuacjach to Przewoźnicy obciążają Wnioskodawcę obowiązkiem naprawienia szkody w oparciu o noty obciążeniowe. Wnioskodawca, o ile uznaje zasadność takiego obciążenia, wypłaca na rzecz Przewoźników zgłoszoną kwotę tytułem odszkodowania. Wnioskodawca nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań wypłacanych na rzecz Przewoźników. Następnie, po wypłacie odszkodowania na rzecz Przewoźnika, Wnioskodawca występuje do Klienta, odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody Przewoźnikowi, z roszczeniem o zwrot kwoty wypłaconej Przewoźnikowi tytułem odszkodowania (regres). W celu realizacji tego roszczenia, Wnioskodawca wystawia na danego Klienta notę obciążeniową.

2018
12
maj

Istota:

Czy kwota pieniężna uzyskiwanego przez Wnioskodawcę odszkodowania jest wyłączona spod przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności rolniczej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 200) czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)?

Fragment:

Uzyskiwane odszkodowanie stanowi rekompensatę za poniesione straty i jest wykorzystywane na dalsze prowadzenie działalności na przedmiotowym gruncie. Podstawą wypłaty odszkodowania jest przepis art. 435 Kodeksu cywilnego. Nie ulega zatem wątpliwości, że opisana we wniosku działalność X, powodująca szkody w gospodarstwie rolnym Wnioskodawcy prowadzi w konsekwencji do zmniejszenia przychodów z jego działalności rolniczej. Wypłacane odszkodowanie ma na celu rekompensatę tych strat. Odszkodowanie to powoduje, że osoba je otrzymująca (Wnioskodawca) ma możliwość uzyskania przychodów z działalności rolniczej w takiej wysokości, w jakiej uzyskałaby te przychody, gdyby szkody nie zostały wyrządzone. Tym samym odszkodowanie to należy uznać za przychód z działalności rolniczej, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia się z tego tytułu w zakresie podatku dochodowego. Podsumowując, należy uznać ,że odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy za szkody w uprawach rolnych narażonych na zasolenie w związku z działalnością zakładów X, które mają na celu przywrócenie stanu posiadania sprzed wyrządzenia szkody, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż stanowią przychód uzyskany z działalności rolniczej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
10
maj

Istota:

Opodatkowanie jednorazowego świadczenia wynikającego z porozumienia ZZ.

Fragment:

Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik - na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy - poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.

2018
10
maj

Istota:

Czy w przypadku wypadku przy pracy oraz brzmienia i charakteru art. 23 § 5 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników P... P.. O.. i L.. znajduje zastosowanie zwolnienie od podatku w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dnia 14 września 2016 r. wyroku w sprawie o sygn. uwzględniającego roszczenie o przyznanie renty na rzecz Zainteresowanej będącej stroną postępowania oraz wydaniem przez ZUS dnia 19 grudnia 2016 r. decyzji znak o przyznaniu jednorazowego odszkodowania dla Zainteresowanej będącej stroną postępowania i córki .... (Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania) w kwocie łącznej: zł, tj. po dla każdej z Nich. Wobec wypłaty jednorazowego odszkodowania w trakcie procesu złożone zostało oświadczenie o cofnięciu odwołania w tym zakresie, co skutkowało wydaniem przez Sąd Rejonowy w postanowienia umarzającego postępowanie, sygn. akt Mając na uwadze fakt wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania, zastosowanie w sprawie znalazł art. 23 § 5 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego, zgodnie z którym: „ w przypadku wystąpienia choroby zawodowej lub wypadku przy pracy bez winy pracownika, pracodawca wypłaca niezależnie od przysługującego odszkodowania wynikającego z odrębnych przepisów, dodatkową jednorazową gratyfikację w wysokości 50% tego odszkodowania ”. Wobec brzmienia ww. przepisu do zapłaty pozostawała kwota zł 50/100 (jako 50% wypłaconych z ZUS zł). Pracodawca w związku z zaistniałym zdarzeniem oraz brzmieniem ww. art. 23 § 5 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego wypłacił na rzecz Zainteresowanej będącej stroną postępowania oraz córki A (Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania) odpowiednio po zł, jednocześnie odprowadzając część kwoty, tj. 18% z zł przysługujących na każdą z Nich, na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
8
maj

Istota:

W świetle powyższego, przyjmując za Wnioskodawczynią, że odszkodowanie, które Wnioskodawczyni otrzymała za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne, wypłacone zostało na postawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, stwierdzić należy, że stanowi ono przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ww. przychód nie stanowi tytułu do opodatkowania z uwagi na ziszczenie się warunku uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4a ww. ustawy decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych otrzymania ww. odszkodowania ma treść art. 12 ust. 5 ww. ustawy, który stanowi, że do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W świetle powyższego, przyjmując za Wnioskodawczynią, że odszkodowanie, które Wnioskodawczyni otrzymała za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne, wypłacone zostało na postawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, stwierdzić należy, że stanowi ono przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
8
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania

Fragment:

Istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych otrzymania ww. odszkodowania ma treść art. 12 ust. 5 ww. ustawy, który stanowi, że do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W myśl postanowień art. 23 ww. ustawy – w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale (tj. rozdziale 3 zawierającym ww. przepisy) stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zauważyć należy, że aby miało miejsce wyłączenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinny łącznie zostać spełnione dwa warunki: nabycie nieruchomości musiałoby nastąpić w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, ponadto za cenę o co najmniej 50% niższą od wysokości uzyskanego odszkodowania. W przedmiotowej sprawie prawo własności wywłaszczonej działki Wnioskodawczyni nabyła w 1989 r.

2018
8
maj

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe – odszkodowanie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g)

Fragment:

Ponadto Wnioskodawczyni doprecyzowując opis stanu faktycznego wskazała, że: wysokość odszkodowania nie wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw, odszkodowanie wynika z zawartej z deweloperem umowy innej niż sądowa – z inicjatywy Wnioskodawczyni podpisana u notariusza, W zaistniałej sytuacji niezależnej od Wnioskodawczyni musiała przystać na ww. kwotę odszkodowania, by tym samym uzyskać chociaż częściowe wyrównanie poniesionej straty, gdyż na wyroki sądowe czeka się niejednokrotnie latami, Wnioskodawczyni nie ma na to zdrowia i pieniędzy, odszkodowania Wnioskodawczyni nie otrzymała na podstawie wyroku sądu. Wnioskodawczyni nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w zaistniałej sytuacji i po przedstawieniu stanu faktycznego zdarzenia powodującego bardzo niekorzystne dla Wnioskodawczyni położenie, otrzymane odszkodowanie w kwocie 30 tys. zł musi podlegać opłacie podatkowej od osób fizycznych? Jeśli takowa jest nieunikniona, czy jest możliwość naliczenia, niższego procentu? Zdaniem Wnioskodawczyni, zaistniały fakt przyjęcia odszkodowania nie jest wzbogaceniem (uzyskaniem dochodu), a jedynie częściowym wyrównaniem straty w kwocie 30 tys. zł przyjętej z tytułu obniżenia rynkowej wartości nieruchomości.

2018
30
kwi

Istota:

Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego odszkodowania

Fragment:

(...) odszkodowania. Jak wynika z postanowień art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji otrzymane od określonej w przepisie spółki, w części w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania. Z kolei analiza przepisu art. 30 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy wskazuje, że na podstawie tego przepisu opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają wypłacane odprawy lub odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta w części, w której wysokość odszkodowania przekracza trzykrotność wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką. W rozpatrywanej sprawie sytuacja wymieniona w art. 30 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy nie zachodzi, ponieważ jak wynika z wniosku, Spółka jest zobowiązana wypłacić Zarządzającemu odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.