Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
lip

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof w związku z otrzymaniem w 2013 roku świadczenia pieniężnego (odszkodowania) z tytułu rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.

Fragment:

Należy zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3 objęte są tylko odszkodowania (lub zadośćuczynienia), których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Reasumując, zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga łącznego spełnienia czterech warunków: otrzymane świadczenie musi być odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem; odszkodowanie lub zadośćuczynienie musi być przyznane na podstawie: ustawy, przepisów wykonawczych do ustawy; wysokość bądź zasady ustalania odszkodowania lub zadośćuczynienia muszą wprost wynikać z aktów wymienionych w punkcie drugim; nie mogą zachodzić wyłączenia, o jakich mowa w lit. a-g w art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. To oznacza, że zwolnieniem nie są objęte wszystkie świadczenia, a wyłącznie odszkodowania (lub zadośćuczynienia) i to tylko takie, których wysokość lub zasady ustalania zostały określone wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz utrwalonym orzecznictwem sądowym, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

2018
11
lip

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

Fragment:

Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 12 ust. 4g). Istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych otrzymania przez Zainteresowanego odszkodowania ma treść art. 12 ust. 5 powołanej ustawy, który stanowi, że do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepis o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W świetle powyższego otrzymane odszkodowanie, jest odszkodowaniem ustalonym stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Z powołanych przepisów wynika, iż wywłaszczenie z nieruchomości przeznaczonej pod budowę inwestycji drogowej stanowi wywłaszczenie na cele publiczne.

2018
7
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu

Fragment:

Należy podkreślić, że każde odszkodowanie ma za zadanie wyrównanie szkody w majątku, utraconych korzyści lub szkody poczynionej na osobie (zadośćuczynienie). Odszkodowanie stanowi zawsze przychód, gdyż otrzymujący je powiększa w ten sposób swój majątek. Odszkodowanie w żadnym wypadku nie ma charakteru restytucyjnego, bowiem niczego nie przywraca, a jedynie wynagradza stratę lub krzywdę. Warunkiem otrzymania każdego odszkodowania jest zdarzenie, w wyniku którego dana osoba doznała określonego uszczerbku. Nikt nie otrzyma odszkodowania, jeśli wcześniej nie zaszła przesłanka powodująca możliwość ubiegania się o nie. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.

2018
3
lip

Istota:

Otrzymana kwota odszkodowania objęta jest zwolnieniem przedmiotowym.

Fragment:

Wnioskodawca otrzymała wyliczone powyżej odszkodowanie w następujący sposób: w dniu 21 grudnia 2017 r. w kwocie 712.333,65 zł tytułem: zaliczka w wysokości 70% odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości, w dniu 28 marca 2018 r. w kwocie 259.492,97 zł tytułem: odszkodowanie za nieruchomość, w dniu 28 marca 2018 r. w kwocie 45.792,88 zł tytułem: odszkodowanie za nieruchomość. Łącznie Wnioskodawca na dzień złożenia niniejszego wniosku otrzymała całkowitą kwotę odszkodowania, tj. 1.017.619,50 zł. Ponadto jak wynika z otrzymanej decyzji z dniem wydania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji z dnia 21 lutego 2017 r. nieruchomość w związku z którą Wnioskodawca otrzymała odszkodowanie z mocy prawa stała się własnością Województwa X albowiem zaplanowana do realizacji na niej droga publiczna otrzymuje kategorię drogi wojewódzkiej. Wnioskodawca nabyła udział w nieruchomości, za który otrzymała ww. odszkodowanie w następujący sposób: 1/4 udziału w nieruchomości tytułem spadku po zmarłym dniu 9 września 2012 r. ojcu, 1/4 udziału w nieruchomości tytułem spadku po zmarłej w dniu 24 września 2014 r. matce. Posiadany więc udział w wysokości 2/4 części w prawie własności nieruchomości został nabyty przez Wnioskodawcę w wyniku spadkobrania po rodzicach.

2018
28
cze

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania

Fragment:

Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 12 ust. 4g). Istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych otrzymania przez Zainteresowanego odszkodowania ma treść art. 12 ust. 5 powołanej ustawy, który stanowi, że do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W myśl postanowień art. 23 ww. ustawy – w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale (tj. rozdziale 3 - Nabywanie nieruchomości pod drogi) stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wymieniona jest w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

2018
28
cze

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

Fragment:

Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 12 ust. 4g). Istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych otrzymania przez Zainteresowanego odszkodowania ma treść art. 12 ust. 5 powołanej ustawy, który stanowi, że do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W myśl postanowień art. 23 ww. ustawy – w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale (tj. rozdziale 3 - Nabywanie nieruchomości pod drogi) stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wymieniona jest w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

2018
23
cze

Istota:

Odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawczynię stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami będzie wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Zatem, mimo iż Wnioskodawczyni nabędzie odszkodowanie za nieruchomość nabytą w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego – umowa darowizny z dnia 28 kwietnia 2017 r., odszkodowanie to będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT, gdyż nabycie nieruchomości nie nastąpiło za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania, ponieważ nastąpiło pod tytułem darmym i nie można ustalić ceny nabycia, więc nie zostały spełnione obie przesłanki negatywne określone w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT, a tylko łączne ich spełnienie decyduje o tym, że Wnioskodawczyni byłaby zobowiązana do zapłaty podatku od osób fizycznych od otrzymanego odszkodowania. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że przychód w postaci odszkodowania jakie ma zostać jej wypłacone z tytułu przejścia nieruchomości z mocy prawa na Skarb Państwa w celu realizacji inwestycji budowlanej przeciwpowodziowej stanowiącej cel publiczny, w trybie art. 19 ust. 4 w zw. z art. 20 ust. 1 specustawy powodziowej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT.

2018
23
cze

Istota:

Zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Natomiast, zgodnie z art. 12 ust. 4a ww. ustawy, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (art. 12 ust. 4f ww. ustawy). Ponadto, na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, o której mowa w ust. 4g. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 12 ust. 5a tej ustawy). Istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych otrzymania ww. odszkodowania ma treść art. 12 ust. 5 ww. ustawy, który stanowi, że do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

2018
23
cze

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowania wypłaconego przez gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego. Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C przez płatnika – gminę w zw. z wypłaceniem ww. odszkodowania osobom fizycznym

Fragment:

Powołane uregulowania prawne wskazują jednoznacznie, że nie wszystkie odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego. Ze zwolnienia przedmiotowego – na podstawie cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 – korzystają bowiem jedynie te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Z kolei zakres zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, obejmuje tylko odszkodowania lub zadośćuczynienia za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych korzyści. Specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować odszkodowanie lub zadośćuczynienia z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowanie lub zadośćuczynienia z tytułu utraconego zysku. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu utraconych korzyści, jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawczyni przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które zostało Zainteresowanej przyznane na podstawie postanowienia sądowego, w związku z podziałem majątku wspólnego.

2018
22
cze

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego odszkodowania za wywłaszczenie

Fragment:

Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania za wywłaszczenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania za wywłaszczenie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W związku z decyzjami Prezydenta Miasta z marca i kwietnia 2015 r. wydanymi w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami przyznano Spółdzielni Mieszkaniowej odszkodowanie za wywłaszczenie z nieruchomości gruntowej w związku z przejęciem części działek pod realizację drogi powiatowej oraz przebudową dróg miejskich. Odszkodowanie za wywłaszczenie Spółdzielnia otrzymała w marcu i czerwcu 2016 r. w części w jakiej jest współwłaścicielem gruntu. Działki objęte wywłaszczeniem to grunty własne i grunty w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej. Dwie działki były zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jedna działka była zabudowana zespołem garaży. W budynkach mieszkalnych oraz zespole garaży znajdują się lokale o statusie spółdzielczych praw do lokali (lokatorskie i własnościowe) i odrębna własność do lokali, którymi Spółdzielnia administruje.

2018
20
cze

Istota:

Opodatkowanie wypłacanego przez Gminę odszkodowania na rzecz osoby ubiegającej się o zwrot (spadkobiercy byłego właściciela) w zamian za zrzeczenie się roszczenia o zwrot nieruchomości.

Fragment:

Na podstawie art. 128 ust. 1 ww. ustawy – wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw. Stosownie do art. 136 ust. 3 powołanej ustawy – poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140. Z uwagi na fakt, że przepisy podatkowe nie definiują pojęcia „ odszkodowania ”, zatem w tym zakresie należy posiłkować się przepisami prawa cywilnego. I tak, kwestię odszkodowań regulują przepisy art. 361-363 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Odszkodowanie jest zapłatą za wyrządzone szkody, poniesione straty. Z treści art. 361 § 1 i § 2 powołanej ustawy wynika, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

2018
16
cze

Istota:

Przyznanie przez Sąd odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę i wynikające z tego zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Kodeksu, przepisu § 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177, oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych w art. 41 1 ; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 47 1 ww. Kodeksu). Z kolei art. 56 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. W myśl § 2 ww. artykułu przepisy art. 45 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Jak natomiast wynika z art. 58 ww. Kodeksu odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię a przyznane na podstawie wyroku Sądu odszkodowanie, któremu nadano rygor wykonalności, za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, którego zasady ustalania wynikały wprost z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

2018
15
cze

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczeń wypłaconych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, tj. odszkodowania, dodatkowego świadczenia oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Fragment:

Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis świadczeniem majątkowym, pełniącym funkcję sankcji (ustawowej kary pieniężnej) wobec pracodawcy za bezprawne działanie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się również, że odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy nie pozostaje w żadnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, że przysługuje za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powstała. Odszkodowania takie traktowane są bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, należnego bez względu na to, czy pracownik - na skutek niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy - poniósł szkodę w ogóle, lub poniósł ją w większym lub mniejszym rozmiarze, niż odszkodowanie przysługujące w kwocie z góry określonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje się zresztą temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikający z unormowania zabezpieczającego pracownika przed bezprawnym działaniem pracodawcy.

2018
14
cze

Istota:

Z tytułu ubezpieczenia Wnioskodawcy przyznane zostało odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie. Odsetki nie zostały Wnioskodawcy przyznane z tytułu ubezpieczenia, ale z tytułu nieterminowej wypłaty kwoty odszkodowania, które to odszkodowanie Wnioskodawca otrzymał od ubezpieczyciela. Oznacza to, że odsetki od odszkodowania nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są one otrzymane z tytułu ubezpieczenia, a z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania.

Fragment:

Sąd Okręgowy wyrokiem przyznał rację poszkodowanemu i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz Wnioskodawcy odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie. Opóźnienie wynikało z błędnej decyzji ubezpieczyciela odnośnie odmowy wypłaty odszkodowania na drodze przedsądowej i dopiero po trwającym przez dłuższy okres czasu procesie odszkodowanie zostało zasądzone wraz z koniecznością poniesienia konsekwencji wynikających z bezzasadnego, jak się okazało, opóźnienia. W kwietniu br. Wnioskodawca otrzymał od ubezpieczyciela PIT-8C, gdzie w części D – informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy wskazano na kwotę 79.414,91 zł tytułem odsetek za nieterminową wypłatę odszkodowania. Wnioskodawca w związku z tym powziął wątpliwość odnośnie konieczności opodatkowania tego świadczenia, w szczególności mając na względzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania. Zobowiązane do zapłaty odszkodowania ubezpieczyciel miał obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie wynikającym z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.