Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zap3ata odszkodowania bedzie stanowia przychód podatkowy po stronie zobowi1zanego
Fragment:
Spó3ka nie mo?e wykluczya pozwu od niedosz3ego akcjonariusza o odszkodowanie w zwi1zku z uchylon1 uchwa31 z 7 sierpnia 2015 r. lub niezarejestrowan1 uchwa31 z 23 paYdziernika 2015 r., przy czym nie wyklucza mo?liwooci zawarcia ugody przed s1dem. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy gdy SKA zostanie pozwana o odszkodowanie i takie odszkodowanie zostanie zas1dzone przez s1d powszechny albo zostanie przed takim s1dem zawarta stosowna ugoda, czy Spó3ka powinna rozpoznaa przychód podatkowy? Zdaniem Wnioskodawcy, gdy zostanie on pozwany o odszkodowanie, i takie odszkodowanie zostanie zas1dzone przez s1d powszechny albo zostanie przed takim s1dem zawarta stosowna ugoda, zap3ata takiego odszkodowania lub spe3nienie okreolonego owiadczenia w wykonaniu ugody zawartej przed s1dem, nie bedzie prowadzi3o do powstania przychodu w pdop po stronie Spó3ki. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 przychodami, z zastrze?eniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, s1 w szczególnooci „ otrzymane pieni1dze, wartooci pienie?ne, w tym równie? ró?nice kursowe ”. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop przychodem jest równie? „ wartooa otrzymanych rzeczy lub praw, a tak?e wartooa innych owiadczen w naturze, w tym wartooa rzeczy i praw otrzymanych nieodp3atnie lub czeociowo odp3atnie, a tak?e wartooa innych nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen (...) ”.
2017
19
sty

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zas1dzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy wolne od podatku dochodowego s1 inne odszkodowania lub zadooauczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody s1dowej do wysokooci okreolonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyj1tkiem odszkodowan lub zadooauczynien: otrzymanych w zwi1zku z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, dotycz1cych korzyoci, które podatnik móg3by osi1gn1a, gdyby mu szkody nie wyrz1dzono. Z przepisu tego wynika, ?e zwolnienie, o którym w nim mowa dotyczy odszkodowan i zadooauczynien otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody s1dowej z wyj1tkami w nim wskazanymi. Ponadto wystepuj1ce w nim sformu3owanie „ inne odszkodowania lub zadooauczynienia ” nale?y rozumiea jako te odszkodowania, czy te? zadooauczynienia, których wprost nie wymieniono w katalogu zwolnien podatkowych. Przy czym odszkodowanie, czy zadooauczynienie to szczególny rodzaj owiadczenia polegaj1cy na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e w 1996 r. wspólnie z me?em Wnioskodawczyni kupi3a pietrowy dom w T. Dom wybudowany zosta3 w latach 70 - tych i wymaga3 sporych nak3adów na jego modernizacje. Prace te roz3o?ono na lata ze wzgledu na wysoki koszt, zarówno materia3ów jak te? robocizny, która wymaga3a odpowiednich kwalifikacji, a co za tym idzie zlecenia prac osobom, które takie kwalifikacje posiada3y.
2017
19
sty

Istota:
Mo?liwooa zwolnienia z opodatkowania odszkodowania zwi1zanego z rozwi1zaniem umowy o prace oraz odsetek od tego owiadczenia.
Fragment:
W uzupe3nieniu wniosku Wnioskodawczyni doprecyzowa3a, ?e obowi1zywa3 j1 trzymiesieczny okres wypowiedzenia i zgodnie z art. 47 1 Kodeksu pracy taka wysokooa odszkodowania zosta3a ustalona w zawartej ugodzie s1dowej. Oprócz tej kwoty, Wnioskodawczyni przyznano odszkodowanie równe wynagrodzeniu za okres trzech miesiecy. Maj1c zatem na uwadze powy?sz1 regulacje prawn1 wynikaj1c1 z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opis stanu faktycznego, nale?y stwierdzia, ?e kwota odszkodowania jak1 Wnioskodawczyni otrzyma3a na podstawie art. 47 1 Kodeksu pracy za trzymiesieczny okres wypowiedzenia korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W przypadku, gdy wysokooa lub zasady ustalania odszkodowania nie wynikaj1 wprost z odrebnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych odrebnych ustaw, a podstaw1 ich otrzymania jest wyrok lub ugoda s1dowa, wówczas odszkodowanie takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy, z wyj1tkiem odszkodowan w tym przepisie wymienionych. Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 3b przywo3anej ustawy – wolne od podatku dochodowego s1 inne odszkodowania lub zadooauczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody s1dowej do wysokooci okreolonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyj1tkiem odszkodowan lub zadooauczynien: otrzymanych w zwi1zku z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, dotycz1cych korzyoci, które podatnik móg3by osi1gn1a, gdyby mu szkody nie wyrz1dzono.
2017
19
sty

Istota:
Opodatkowanie czynnooci przeniesienia w3asnooci nieruchomooci pod budowe autostrady w zamian za odszkodowanie
Fragment:
Na podstawie art. 12 ust. 4a cyt. ustawy, decyzje ustalaj1c1 wysokooa odszkodowania za nieruchomooci, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wyda3 decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Decyzje ww. wydaje sie w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej sta3a sie ostateczna (art. 12 ust. 4b powo3anej ustawy). W oparciu o art. 12 ust. 5 ww. ustawy, do ustalenia wysokooci i wyp3acenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje sie odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomoociami, z zastrze?eniem art. 18. W myol art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokooa odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala sie wed3ug stanu nieruchomooci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz wed3ug jej wartooci z dnia, w którym nastepuje ustalenie wysokooci odszkodowania. W owietle cytowanych powy?ej przepisów, w sytuacji przedstawionej we wniosku ma miejsce dostawa towarów (gruntów) w zamian za odszkodowanie, a zatem czynnooa, do której wprost odnosi sie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug – w tym przypadku, odszkodowanie pe3ni funkcje wynagrodzenia za przeniesienie w3asnooci towarów, czyni1c tego rodzaju dostawe faktycznie odp3atn1.
2017
15
sty

Istota:
Uznanie kwoty zas1dzonej przez s1d za odszkodowanie z tytu3u czynu nieuczciwej konkurencji, pozostaj1ce poza systemem VAT oraz brak obowi1zku skorygowania podatku naliczonego dotycz1cego us3ug, których dotyczy zas1dzona kwota.
Fragment:
Po uprawomocnieniu sie wspomnianego orzeczenia kontrahent wp3aci3 na konto Spó3ki zas1dzon1 kwote odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotem kosztów postepowania. Spó3ka otrzyman1 kwote roszczenia wraz z odsetkami oraz poniesionymi kosztami s1dowymi uzna3a jako przychody operacyjne, opodatkowuj1c je w ca3ooci podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zwrócone roszczenie nie zosta3o opodatkowane podatkiem VAT. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano pytania sprowadzaj1ce sie do kwestii: Czy kwota zas1dzona przez s1d na rzecz Wnioskodawcy stanowi odszkodowanie bed1ce poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug? Czy Wnioskodawca ma obowi1zek rozliczenia VAT, a tym samym skorygowania „ na minus ” podatku naliczonego z faktur zwi1zanych z zakupem us3ug marketingowych, w zwi1zku z otrzymaniem od kontrahenta odszkodowania za bezpodstawne wzbogacenie sie na skutek pobierania op3at uznanych za czyn nieuczciwej konkurencji? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1) Odszkodowanie wyp3acone przez kontrahenta, zas1dzone przez s1d z tytu3u bezpodstawnego wzbogacenia sie wskutek pobierania op3at, uznanego za czyn nieuczciwej konkurencji, znajduje sie poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug. Katalog czynnooci objetych zakresem opodatkowania zawiera art. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania jest m.in. odp3atna dostawa towarów oraz odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.
2017
15
sty

Istota:
Czy odszkodowanie (w kwocie161 370 z3) wyp3acone na podstawie wyroku S1du Okregowego z dnia 18 wrzeonia 2015 r., utrzymanego w mocy wyrokiem S1du Apelacyjnego z dnia 10 sierpnia 2016 r., podlega zwolnieniu od podatku dochodowego do wysokooci kwoty 161 370 z3 wskazanej w wyroku?
Fragment:
Podstaw1 wskazanego wy?ej wyroku S1du Powszechnego przyznaj1cego odszkodowanie by3 art. 416 ustawy Kodeks cywilny. Kwota g3ówna sk3adaj1ca sie na odszkodowanie nie zosta3a przyznana na podstawie szczególnych przepisów prawa, lecz na podstawie ogólnych przepisów dotycz1cych odpowiedzialnooci deliktowej Skarbu Panstwa. Odszkodowanie zosta3o przyznane w zwi1zku ze szkod1 rzeczywiocie poniesion1 i nie dotyczy3o utraconych korzyoci. Przedmiotowe zwolnienie obejmuje tylko odszkodowanie za poniesion1 strate. Otrzymane odszkodowanie w kwocie 161 370 z3 dotyczy3o spadku wartooci dzia3ki wskutek pozbawienia dostepu do drogi publicznej i nie mia3o zwi1zku z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1. Roszczenia zwi1zane z t1 dzia3alnooci1 zosta3y przez S1d oddalone. Odszkodowanie w kwocie 161 370 z3 wp3yne3o na konto Wnioskodawczyni w dniu 31 sierpnia 2016 r. Zgodnie z treoci1 art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego s1 otrzymane odszkodowania lub zadooauczynienia, je?eli ich wysokooa lub zasady ustalania wynikaj1 wprost z przepisów odrebnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadooauczynienia, je?eli ich wysokooa lub zasady ustalania wynikaj1 wprost z postanowien uk3adów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumien zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania
Fragment:
Potwierdza to wyrok Trybuna3u Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 18/05, w którym Trybuna3 Konstytucyjny uzna3, ?e odszkodowanie z tytu3u rozwi1zania umowy o prace nie jest odszkodowaniem sensu stricto, lecz sui generis owiadczeniem maj1tkowym, pe3ni1cym funkcje sankcji (ustawowej kary pienie?nej) wobec pracodawcy za bezprawne dzia3anie. W orzecznictwie S1du Najwy?szego podkreola sie równie?, ?e odszkodowanie nale?ne pracownikowi z tytu3u bezprawnego rozwi1zania stosunku pracy lub bezprawnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i p3acy nie pozostaje w ?adnej relacji do ewentualnej szkody, co oznacza, ?e przys3uguje za samo bezprawne dzia3anie pracodawcy, niezale?nie od tego, czy jakakolwiek szkoda po stronie pracownika powsta3a. Odszkodowania takie traktowane s1 bowiem jak szczególny rodzaj odszkodowania ustawowego, nale?nego bez wzgledu na to, czy pracownik - na skutek niezgodnego z prawem postepowania pracodawcy - poniós3 szkode w ogóle, lub poniós3 j1 w wiekszym lub mniejszym rozmiarze, ni? odszkodowanie przys3uguj1ce w kwocie z góry okreolonej w przepisach Kodeksu pracy. W judykaturze przypisuje sie zreszt1 temu odszkodowaniu charakter kompensacyjno-sankcyjny, wynikaj1cy z unormowania zabezpieczaj1cego pracownika przed bezprawnym dzia3aniem pracodawcy. W owietle powy?szych wyjaonien, (...)
2017
12
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomooci w zamian za odszkodowanie
Fragment:
Ustalone odszkodowanie nie okreola cz1stkowych kwot odszkodowania za poszczególne obiekty inwentarzowe (wg. KOT) wchodz1ce w sk3ad nieruchomooci zabudowanej. Nie jest równie? mo?liwe wyodrebnienie takich cz1stkowych kwot odszkodowania w ramach dokonanej wyceny i wydanej decyzji o ustaleniu odszkodowania, tym bardziej ?e wartooa odszkodowania jest niezale?na od wartooci pocz1tkowej poszczególnych orodków trwa3ych (notabene ich wartooci s1 nieporównywalne ze sob1 ze wzgledu na ró?ne daty nabycia orodków trwa3ych) i nie jest równa sumie ewentualnej wyceny ka?dego z osobna sk3adnika nieruchomooci. Bior1c pod uwage powy?sze, zdaniem podatnika dostawa przedmiotowej nieruchomooci w zamian za odszkodowanie w wysokooci 6 226 139 z3, w ca3ooci jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Nale?y podkreolia, ?e odszkodowanie za nieruchomooa nie wyodrebnia kwot za poszczególne elementy tej nieruchomooci (grunty, budynki i budowle). Dlatego te? nale?y braa pod uwage powy?szy fakt, co uzasadnia traktowanie nieruchomooci jako ca3ooci, równie? w kontekocie nak3adów na ulepszenia. Ponadto nie jest mo?liwe wyodrebnienie wartooci odszkodowania za poszczególne konkretne orodki trwa3e, nawet w proporcji np. do wartooci ksiegowej, bowiem wartooci ksiegowe nie odpowiadaj1 wartooci rynkowej tych sk3adników i nie mog1 bya podstaw1 sztucznego podzia3u wartooci odszkodowania (jako ceny) za poszczególne orodki trwa3e.
2017
12
sty

Istota:
Czy zgodnie z art. 31 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) Wnioskodawca zobowiązany był do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego pracownikowi odszkodowania zasądzonego przez Sąd na podstawie art. 183d Kodeksu pracy?
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) Wnioskodawca zobowiązany był do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego pracownikowi odszkodowania zasądzonego przez Sąd na podstawie art. 18 3d Kodeksu pracy? Zdaniem Wnioskodawcy, zasądzone wyrokiem Sądu odszkodowanie przyznane z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu, jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, w związku z art. 18 3d Kodeksu pracy, który stanowi o prawie pracownika do otrzymania odszkodowania z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu, w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, tj. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wobec tego Wnioskodawca wypłacając w dniu 15 lutego 2012 r. odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w kwocie 39 379 zł 50 gr nie potrącił zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w ... z dnia 21 października 2011 r. Wnioskodawca wypłacił pracownikowi odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu na podstawie art. 18 3d Kodeksu pracy zasądzonego wyrokiem Sądu, w pełnej wysokości, tj. w kwocie 39 379 zł 50 gr (tzn. nie potrącił zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych).
2017
11
sty

Istota:
Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi odpłatne, jednorazowe odszkodowanie -rekompensata otrzymana w związku z uszczerbkiem jaki Wnioskodawczyni doznała w swoim majątku będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego stosownie do dyspozycji art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z poźn. zm.)?
Fragment:
Przysługujące Wnioskodawczyni odszkodowanie nie jest objęte wymienionym wyżej zwolnieniem, co wynika wprost z treści tej regulacji. Co więcej, pod lit. g) pkt 3 ust. 1 art. 21 ustawy uregulowano jednoznacznie, że odszkodowania będące wynikiem umów nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego tym przepisem. Źródłem wypłaty przedmiotowego świadczenia nie jest przepis rangi ustawowej (przepis wykonawczy wydany na podstawie ustawy), lecz zawarte porozumienie. Odszkodowanie, o którym mowa we wniosku nie może więc zostać zakwalifikowane do świadczeń odszkodowawczych objętych zwolnieniem, określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości otrzymane na podstawie zawartego porozumienia nie mieści się również w zakresie pozostałych zwolnień ustawowych. Zatem otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, który Wnioskodawczyni obowiązana jest wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym zostało ono otrzymane. Końcowo wskazać należy, że zakres (...)
2017
11
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności przeniesienia własności nieruchomości w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem oraz w sytuacji odstąpienia od odszkodowania.
Fragment:
(...) odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji drogowych. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, nastąpić musi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i składane jest organowi prowadzącemu postępowanie. Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją w przypadku zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania - postępowanie umarza się. Gmina skłonna jest wystąpić z wnioskiem o zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości, o których mowa wyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem stanowić będzie czynność objętą podatkiem VAT? Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem bez odszkodowania (zrzeczenie) stanowić będzie czynność objętą podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości pod budowę drogi publicznej za odszkodowaniem, nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10a. Z uwagi na fakt, że Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości oraz nie ponosiła ona wydatków na ulepszenie znajdujących się na niej budowli, czynność ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
2016
31
gru

Istota:
Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem stanowić będzie czynność objętą podatkiem od towarów i usług?
Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem bez odszkodowania (zrzeczenie) stanowić będzie czynność objętą podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji drogowych. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, nastąpić musi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i składane jest organowi prowadzącemu postępowanie. Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją, w przypadku zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowanie umarza się. Gmina skłonna jest wystąpić z wnioskiem o zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość, o której mowa wyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem stanowić będzie czynność objętą podatkiem od towarów i usług? Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem bez odszkodowania (zrzeczenie) stanowić będzie czynność objętą podatkiem od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1. W ocenie Gminy, przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości pod budowę drogi publicznej za odszkodowaniem nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
2016
31
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przeniesienia własności nieruchomości w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem oraz braku opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości w sytuacji odstąpienia od odszkodowania.
Fragment:
(...) odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji drogowych. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, nastąpić musi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i składane jest organowi prowadzącemu postępowanie. Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją, w przypadku zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowanie umarza się. Gmina skłonna jest wystąpić z wnioskiem o zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość, o której mowa wyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem stanowić będzie czynność objętą podatkiem od towarów i usług? Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości w związku z wywłaszczeniem bez odszkodowania (zrzeczenie) stanowić będzie czynność objętą podatkiem od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1. W ocenie Gminy, przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości pod budowę drogi publicznej za odszkodowaniem, nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
2016
31
gru

Istota:
1. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie otrzyma odszkodowania (wynagrodzenia), w przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatna dostawa towarów (gruntów), o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy tego przepisu. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobligowany do zapłaty podatku VAT należnego z tego tytułu.
2. Czynność przekazania bez odszkodowania nieruchomości przez Gminę/Miasto na rzecz województwa nie podlega także opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ przy nabyciu ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
W myśl art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Jednocześnie z art. 12 ust. 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wynika, że jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to składa się do organu, o którym mowa w ust. 4a. Natomiast ust. 8 ww. art. 12 stanowi, że w przypadku zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4: przed wszczęciem postępowania ustalającego wysokość odszkodowania - postępowania nie wszczyna się w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania - postępowanie umarza się; po wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania - decyzję wygasza się. W przypadku wywłaszczenia nieruchomości na cele budowy lub przebudowy dróg publicznych w roli organu władzy publicznej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej występuje organ dokonujący wywłaszczenia.
2016
29
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z „ulgi na złe długi” w sytuacji gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło Wnioskodawcy odszkodowanie w części pokrywające szkodę oraz obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu nieściągalnych wierzytelności.
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z § 7 OWU „ wszystkie prawa Wnioskodawcy do wysokości wypłaconego odszkodowania, w stosunku do klienta albo innej osoby trzeciej wraz z ustanowionymi zabezpieczeniami, z chwilą zapłaty odszkodowania z mocy prawa przechodzą na Ubezpieczyciela ”. Innymi słowy zgodnie z warunkami zawartej Umowy, w sytuacji kiedy Klient nie ureguluje należności wynikającej z faktury VAT, Ubezpieczyciel wypłaca Wnioskodawcy odszkodowanie w wysokości 90% należności z faktury objętej ubezpieczeniem. Wraz z wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel nabywa wierzytelność w wysokości wypłaconego odszkodowania. Wierzytelność w pozostałej wysokości, to jest 10% wartości faktury, pozostaje udziałem własnym Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy po wypłacie odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe Spółka może traktować należności, za które nie otrzymano odszkodowania jako wierzytelności nieściągalne i wobec tych należności skorzystać z ulgi na złe długi? Czy po skorzystaniu z ulgi na złe długi, a następnie otrzymaniu odszkodowania, Spółka jest obowiązana zwrócić podatek należny proporcjonalnie w stosunku do części należności pokrytej odszkodowaniem? Zdaniem Wnioskodawcy: Odpowiedź (...)
2016
28
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za prawo współwłasności działek przejętych na realizację inwestycji drogowej.
Fragment:
Z art. 128 ust. 1 ww. ustawy wynika, że – wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw. Art. 129 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że – starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie. W myśl art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. W sprawach, w których wydano odrębną decyzję o odszkodowaniu, zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna (art. 132 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami). Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości zobowiązany jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki (art. 132 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Stosownie do art. 134 ust. 1 ww. ustawy – podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, wartość rynkowa nieruchomości.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.