Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Odszkodowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odszkodowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków podatkowych związanych z otrzymanym odszkodowaniem za utracone mienie
Fragment:
Kolejny argument odnosi się do wartości odszkodowania. Zasądzona przez sąd kwota odszkodowania odpowiada ustalonej przez sąd wartości utraconego majątku. W przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest przepisu (inaczej niż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych) zwalniającego niektóre odszkodowania od opodatkowania. Jeżeli kwota odszkodowania zostałaby opodatkowana, oznaczałoby to de facto, że Skarb Państwa oddając ekwiwalent 100% zawłaszczonego bezprawnie mienia, jednocześnie „ zabiera ” z tego tytułu 19% podatku, czyli nie naprawia całej szkody. Spółka pozbawiona bezprawnie mienia w latach 40-tych i 50-tych obecnie korzystałaby „ automatycznie ” z naprawienia szkody w wysokości jedynie 81%. Nie można również porównywać otrzymanego przez spółkę odszkodowania z tytułu braku możliwości zwrotu w naturze zabranego mienia ze „ zwykłym ” odszkodowaniem (np. w przypadku wypadku samochodowego itp.). Odnośnie do „ zwykłych ” odszkodowań, odszkodowanie jest odpowiednikiem ceny „ zbycia ” majątku (co rodziłoby przychód) i jest kompensowane kosztami uzyskania przychodów (straty w środkach trwałych i obrotowych). Spółka została zaś pozbawiona mienia w latach powojennych.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie sposobu dokumentowania otrzymanego odszkodowania
Fragment:
W tym miejscu wskazać należy, że termin odszkodowania nie został zdefiniowany w ustawie o VAT. Regulacje dotyczące odszkodowania zostały jednak zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380). I tak, z postanowień art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W myśl § 2 tego artykułu, w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego „ dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi ”. Na gruncie prawa cywilnego odszkodowanie za doznaną szkodę uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody. Ponadto, między zdarzeniem a zaistniałą w jego wyniku szkodą musi istnieć związek przyczynowy.
2016
2
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności przeniesienia własności nieruchomości gruntowych w zamian za odszkodowanie oraz opodatkowania części odszkodowania
Fragment:
Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje organ administracji publicznej. Tym samym, wynagrodzenie (odszkodowanie) ma konkretny wymiar, a więc jest konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu. Dostawę można uznać za dokonaną odpłatnie, dopiero gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru. Oznacza to, że przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów nabiera odpłatnego charakteru dopiero w momencie przyznania odszkodowania i ustalenia jego wysokości. Zatem przeniesienie własności gruntu z mocy prawa w zamian za odszkodowanie stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy. W tym miejscu należy wyjaśnić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności w zamian za wynagrodzenie pełniące funkcję odszkodowania. Zakres opodatkowania wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika. Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
1
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania.
Fragment:
Podstawę prawną do uzyskania odszkodowania stanowił przepis art. 39 § 1 belgijskiej ustawy o umowach o pracę. W związku z brakiem wypłaty odszkodowania przez belgijskiego pracodawcę Wnioskodawczyni wystąpiła na drogę sądową. Sąd Pracy w Brukseli wyrokiem z 20 grudnia 2012 r. zasądził od belgijskiego pracodawcy na rzecz Wnioskodawczyni odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Z zasądzonej kwoty odszkodowania została potrącona i pobrana zaliczka na podatek dochodowy w Królestwie Belgii. Wnioskodawczyni otrzymała z Królestwa Belgii zwrot zaliczek na podatek dochodowy pobranych od ww. odszkodowania. Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia czy na gruncie prawa polskiego tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu Pracy w Brukseli podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania części odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
Fragment:
(...) odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania. Jak wynika z postanowień art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają odszkodowania otrzymane z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej otrzymane od określonej w przepisie spółki, w części w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania. Zatem do ustalenia czy powyższa regulacja ma zastosowanie w konkretnym przypadku niezbędne jest m.in. ustalenie czy w danym przypadku mamy do czynienia ze spółką, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami.
2016
30
lis

Istota:
Czy odszkodowanie przyznane na mocy wyroku sadowego IC 1376/13 z dnia 21 maja 2015 r., na podstawie art. 417 ? 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy Kodeks cywilny jest wolne od podatku dochodowego od osob fizycznych?
Fragment:
Powolany powyzej art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 417 ? 1 i ? 2 Kodeksu cywilnego reguluja jedynie mozliwosc wystapienia strony o odszkodowanie, nie okreslaja jednak wprost jego wysokosci, a takze nie wskazuja zasad ustalania odszkodowania. Zatem, odszkodowanie wyplacone przez Gmine wlascicielowi lokalu z tytulu niedostarczenia lokalu socjalnego nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Z przytoczonych przepisow wynika ponadto, ze odszkodowanie, o ktorym mowa nie jest odszkodowaniem za tzw. szkode rzeczywista, czyli za poniesiona strate, ale dotyczy utraconych korzysci. Dotyczy ono bowiem korzysci, ktore wlasciciel lokalu moglby osiagnac, gdyby bez przeszkod mogl dysponowac swoja wlasnoscia. W konsekwencji, otrzymane od Gminy odszkodowanie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. W zwiazku z powyzszym, skoro otrzymane przez Wnioskodawczynie odszkodowanie nie miesci sie w katalogu zwolnien przedmiotowych, nalezy stwierdzic, ze otrzymana kwota z tego tytulu stanowi przychod z innych zrodel, o ktorym stanowia przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Uzyskany dochod z powyzszego tytulu nalezy wykazac w zeznaniu o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w ktorym zostal uzyskany i opodatkowac wedlug skali podatkowej.
2016
29
lis

Istota:
Czy wartosc pierwszej i drugiej raty dobrowolnego odszkodowania, ktore zostalo wyplacone Wnioskodawczyni na podstawie Regulaminu IV edycji Programu Dobrowolnych Odejsc, jest wolna od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z pozn. zm.)?
Fragment:
Pierwsza rata w kwocie 92 070 zl 83 gr zostala wyplacona w dniu 2 lipca 2015 r. i obejmowala odprawe z ustawy o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow oraz czesc dobrowolnego odszkodowania z Programu Dobrowolnych Odejsc. Druga rata w kwocie 85 000 zl zostal wyplacona Wnioskodawczyni w styczniu 2016 r. i obejmowala pozostala czesc dobrowolnego odszkodowania z PDO. Nalezy zaznaczyc, ze zwolnieniem okreslonym w przytoczonym wyzej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, objete sa tylko te odszkodowania lub zadoscuczynienia, ktorych wysokosc lub zasady wynikaja wprost z przepisow odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, badz postanowien ukladow zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumien zbiorowych, regulaminow lub statutow, o ktorych mowa w art. 9 ? 1 Kodeks pracy, z wyjatkiem odszkodowan wymienionych w lit. a g tego artykulu. Wskazac przy tym nalezy, ze odszkodowanie jest szczegolnym rodzajem swiadczenia polegajacym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi wiec zarowno o uszczerbek majatkowy, jak i niemajatkowy. W swietle powyzszego, do odszkodowania uzyskanego przez Wnioskodawczynie, zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych w brzmieniu nadanym ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz niektorych innych ustaw.
2016
29
lis

Istota:
Czy dochod pracownika z tytulu odszkodowania z Programu Dobrowolnych Odejsc, otrzymany zgodnie z Regulaminem Programu Dobrowolnych Odejsc, wprowadzonym na podstawie porozumienia miedzy pracodawca a zwiazkami zawodowymi podlega zwolnieniu podatkowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych?
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 1328) i jest nastepujace, ?otrzymane odszkodowania lub zadoscuczynienia, jezeli ich wysokosc lub zasady ustalania wynikaja wprost z przepisow odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadoscuczynienia, jezeli ich wysokosc lub zasady ustalania wynikaja wprost z postanowien ukladow zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumien zbiorowych, regulaminow lub statutow, o ktorych mowa w art. 9 ? 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pozn. zm.).? Powyzsza zmiana obowiazuje od 4 pazdziernika 2014 r. W swietle powyzszego, zdaniem Wnioskodawczyni dobrowolne odszkodowanie otrzymane w ramach Programu Dobrowolnych Odejsc korzystalo ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych, a zatem pracodawca jako platnik tego podatku nie byl zobowiazany do obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych od wyplaconego dobrowolnego odszkodowania, a zatem ubieganie sie Wnioskodawczyni o zwrot podatku potraconego od wyplaconego dobrowolnego odszkodowania jest zasadne. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje sie za prawidlowe.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania odszkodowania za wywłaszczenie rolnika z działki gruntów rolnych
Fragment:
W świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Przepis powyższy określa szczególny przypadek dostawy towarów, który ma na celu wskazanie, że dostawą towarów jest nawet tak nietypowa sytuacja, jak władcze działanie organu lub samego przepisu prawa, w którym towar (także wbrew woli) zmienia właściciela za odszkodowaniem. Własność towaru nie jest tu najistotniejszą cechą opisanego przypadku, lecz nierówna pozycja stron takiej specyficznej dostawy, w której jedna niejako „ zmuszona ” jest poddać się określonym nakazom płynącym z organu lub z mocy prawa. Zatem jeśli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje za odszkodowaniem, to wówczas stanowi ono odpłatną dostawę towarów i ze względu na przedmiot czynność taka jest objęta opodatkowaniem. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Zaznaczyć należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Wskazać należy, że w przypadku gdy sprzedaży gruntu należącego do gospodarstwa rolnego dokonuje rolnik będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, to należy oznacza automatycznie że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą podejmowaną przez podatnika VAT czynnego.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie odszkodowania z tytułu szkód powstałych wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości spowodowanych budową gazociągu.
Fragment:
Zgodnie z art. 132 ust.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązek zapłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń wymienionych m.in. w art. 124 oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego powodu obciążają osobę lub jednostkę organizacyjną która uzyskała zezwolenie na założenie lub przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust.1. Zgodnie z powołanym przepisami zobowiązanym do zapłaty odszkodowania za szkody powstałe w związku z budową gazociągu na przedmiotowej nieruchomości jest O......... S.A. z siedzibą w W., tj. podmiot na wniosek, którego została wydana decyzja Wojewody o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie .................. dla inwestycji pn. „ .................................... ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy odszkodowanie z tytułu szkód powstałych wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości spowodowanych budową gazociągu DN ...... podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Starostwa, odszkodowanie z tytułu szkód powstałych wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości spowodowanych budową gazociągu DN ....... pełni funkcję wynagrodzenia za usługę, świadczoną zgodnie z nakazem organu władzy publicznej co wpisuje się w normę art. 8 ust. 1 pkt 3, czyniąc tego rodzaju usługę faktycznie odpłatną.
2016
29
lis

Istota:
Mozliwosci zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b updof odszkodowania wraz z odsetkami otrzymanego na podstawie wyroku sadowego.
Fragment:
Nie jest przy tym wystarczajace, aby w przepisach prawa okreslone byly same tylko przeslanki powodujace powstanie roszczenia o odszkodowanie. Natomiast w zakresie zwolnienia wynikajacego z przywolanego art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy mieszcza sie inne odszkodowania lub zadoscuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sadowej, do wysokosci okreslonej w tym wyroku lub tej ugodzie, czyli odszkodowania otrzymane za tzw. szkode rzeczywista, nie skorzystaja natomiast odszkodowania otrzymane w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza oraz za utracone korzysci, ktore podatnik moglby osiagnac, gdyby mu szkody nie wyrzadzono. Z wniosku wynika, ze Wnioskodawca wystapil do Sadu Okregowego z pozwem o zaplate za utracona czesc majatku po matce. Na podstawie wyroku Sadu Okregowego otrzymal w 2015 r. od Skarbu Panstwa odszkodowanie w wysokosci 498.637 zl ? naleznosc glowna ? wraz z ustawowymi odsetkami w wysokosci 14.535,61 zl. Wnioskodawca wskazal, ze przyznane w 2015 r. wyrokiem Sadu Okregowego odszkodowanie dotyczy ulamka utraconych korzysci jakie moglyby byc przez niego osiagniete, gdyby szkoda nie zostala wyrzadzona. Odszkodowanie Wnioskodawca otrzymal za szkody rzeczywiste, za nieruchomosci jakie panstwo zbylo, a ktore nie stanowily wlasnosci Skarbu Panstwa. Odszkodowanie zostalo przyznane na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego.
2016
28
lis

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego dla przejścia z mocy prawa niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie. Nie wystawienie przez Wnioskodawcę faktury VAT.
Fragment:
Powołany wyżej przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, obowiązujący od 1 maja 2004 r., określa szczególny przypadek dostawy towarów, który ma na celu wskazanie, że dostawą towarów jest nawet tak nietypowa sytuacja, jak władcze działanie organu lub samego przepisu prawa, w którym towar (także wbrew woli) zmienia właściciela za odszkodowaniem. Zgodnie bowiem z ww. przepisem, przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest objęte podatkiem od towarów i usług (a więc także wówczas, gdy nie jest ono następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa). Zatem, jeśli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje za odszkodowaniem, to wówczas stanowi ono odpłatną dostawę towarów i ze względu na przedmiot, czynność taka jest objęta opodatkowaniem. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną. W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania, czy przejście z mocy prawa przysługujących Powiatowi praw własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Skarbu Państwa, które nastąpiło w styczniu 2004 r., skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jeśli odszkodowanie za utracone nieruchomości gruntowe Powiat otrzymał w 2013 r., tj. w czasie obowiązywania ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz czy słusznie nie została wystawiona przez Powiat faktura.
2016
28
lis

Istota:
Podmiot wypłacający Wnioskodawcy kwotę pieniężną jest zobowiązany do sporządzenia oraz przekazania Zainteresowanemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla poszkodowanej, informacji PIT-8C. Z kolei, Wnioskodawca winien kwotę uzyskanego przysporzenia tytułem odszkodowania doliczyć do pozostałych przychodów wykazywanych w zeznaniu rocznym (w przypadku Zainteresowanego – w PIT-36) i opodatkować. Wyjaśnić przy tym należy, że właściwym jest zeznanie PIT-36 (a nie PIT-37) z uwagi na fakt, że świadczenie otrzymane przez Zainteresowanego zostało wypłacone bez pośrednictwa płatnika.
Fragment:
Czy firma odszkodowawcza powinna w tym przypadku wystawić Wnioskodawczyni odpowiedni PIT, a potrącone pieniądze odprowadzić do Urzędu Skarbowego ? Czy w przypadku gdyby Wnioskodawczyni zdecydowała się na ugodę opisaną w pkt 80 niniejszego wniosku, kwota odszkodowania uzyskana na jej podstawie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy może byłaby z niego zwolniona? Czy po otrzymaniu odszkodowania na podstawie zawartej ugody byłaby zobowiązana do opłacenia podatku dochodowego od kwoty otrzymanego odszkodowania? Zdaniem Wnioskodawcy w zaistniałej sytuacji opisaną w pkt 80 niniejszego wniosku odszkodowanie uzyskane przez Wnioskodawczynię na podstawie art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego za utracone korzyści/ zarobki decyzją firmy odszkodowawczej likwidującej szkodę osobową (przyznana kwota odszkodowania 8643,52 zł) powinno być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. (wysokość odszkodowania została pomniejszona przez firmę odszkodowawczą o wartość podatku dochodowego 18%). W przypadku jeśli odszkodowanie to nie jest zwolnione z opodatkowania Wnioskodawczyni uważa, że w zaistniałej sytuacji wartość podatku powinna zostać odprowadzona do Urzędu Skarbowego przez firmę odszkodowawczą, która pomniejszyła jej odszkodowanie o kwotę równą jego wysokość. Wnioskodawczyni uważa również, że w tym przypadku firma odszkodowawcza powinna wystawić na odpowiedź PIT a potrącone pieniądze odprowadzić do US.
2016
28
lis

Istota:
Otrzymanie odszkodowania za wywłaszczone grunty
Fragment:
Potwierdza to również sama ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, która rozróżnia wyłącznie dwie formy odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, tj. wypłata środków pieniężnych, bądź wydania środków pieniężnych. Oznacza to, iż powyżej opisanego zobowiązania nie należy formalnie identyfikować jako odszkodowania. Ad. 2) Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami „ Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1 ww. ustawy, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Przepis art. 134 ww. ustawy stosuje się odpowiednio ”. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń musi zaistnieć stosunek prawny, w ramach którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi zaś otrzymuje to świadczenie nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie zwiększając w ten sposób swoje przychody podlegające opodatkowaniu.
2016
28
lis

Istota:
Wartosc dodatkowych, jednorazowych odszkodowan z tytulu utraty pracy, wyplacanych kazdorazowo na warunkach okreslonych w Porozumieniu indywidualnym, nie bedzie korzystac ze zwolnienia o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. W konsekwencji Spolka jako platnik, jest zobowiazana obliczyc, pobrac i odprowadzic z tego tytulu zaliczke na podatek dochodowy od osob fizycznych.
Fragment:
Odszkodowanie to rodzaj swiadczenia, ktore nalezy sie za wyrzadzenie szkody (odpowiednio zadoscuczynienie za doznane krzywdy) od podmiotu, ktory szkode wyrzadzil lub ponosi za nia odpowiedzialnosc. Odszkodowanie stanowi pieniezna rownowartosc szkody majatkowej lub szkody na osobie, natomiast zadoscuczynienie jest pieniezna forma zrekompensowania szkody niemajatkowej. O tym co stanowi szkode oraz jakie sa zasady i sposoby jej naprawienia decyduja, co do zasady, przepisy art. 361 i 363 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 361 ? 1 Kodeksu cywilnego, zobowiazany do odszkodowania ponosi odpowiedzialnosc tylko za normalne nastepstwa dzialania lub zaniechania, z ktorego szkoda wynikla. W powyzszych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, ktore poszkodowany poniosl, oraz korzysci, ktore moglby osiagnac, gdyby mu szkody nie wyrzadzono (art. 361 ? 2 k.c.). Podstawowa funkcja odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, ze odszkodowanie powinno przywrocic w majatku poszkodowanego stan rzeczy naruszonych zdarzeniem wyrzadzajacym szkode, obejmujac to, co z majatku ubylo na skutek tego zdarzenia lub do niego nie weszlo (utracona korzysc).
2016
28
lis

Istota:
Czy wyplacone w ramach PDO pracownikom Wnioskodawcy odszkodowania beda stanowic dla nich przychod zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
Fragment:
Zadoscuczynienie, analogicznie do odszkodowania jest natomiast szczegolnym rodzajem swiadczenia polegajacym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. W przypadku rozwiazania stosunku pracy, odszkodowanie ma kompensowac strate, jaka pracownik poniosl z powodu pozbawienia go mozliwosci uzyskania wynagrodzenia za swiadczenie pracy. Nalezy wskazac, ze celem odszkodowania wyplacanego w ramach PDO bedzie zadoscuczynienie pracownikowi strat majatkowych i niemajatkowych zwiazanych z brakiem mozliwosci dalszego otrzymywania wynagrodzenia od dotychczasowego pracodawcy. Odszkodowanie ma ponadto umozliwic zaspokojenie podstawowych potrzeb zyciowych pracownikow w sytuacji naglej utraty zrodla dochodu. W zwiazku z powyzszym nalezy wskazac, ze odszkodowania, ktore beda wyplacane uprawnionym pracownikom przystepujacym do PDO beda posiadaly charakter swiadczenia odszkodowawczego, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Nie mozna tym samym traktowac odszkodowania wyplacanego w ramach PDO jako odprawy pienieznej. Ad. B Zgodnie z art. 9 ? 1 Kodeksu pracy, ilekroc jest w nim mowa o prawie pracy, rozumie sie przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktow wykonawczych, okreslajace prawa i obowiazki pracownikow i pracodawcow, a takze postanowienia ukladow zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumien zbiorowych, regulaminow i statutow okreslajacych prawa i obowiazki stron stosunku pracy.
2016
28
lis

Istota:
Wynagrodzenie z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki (z tytułu zakazu konkurencji oraz przedłużonego zakazu konkurencji) wypłacane w związku z umową o świadczenie usług w zakresie zarządzania w części, przekraczającej wysokość wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umowy o świadczenie usług wiążącej członków zarządu ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty wynagrodzenia będzie podlegać opodatkowaniu stawką 70% zgodnie ze znowelizowanym art. 30 ust. 1 pkt 15 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w sytuacji przekroczenia limitu wskazanego w art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy.
Fragment:
W powołanej interpretacji indywidualnej organ wskazał na umowę cywilnoprawną jako tytuł do wypłaty odszkodowania, a nie na „ przepisy o zakazie konkurencji ”. Warto także przywołać interpretację indywidualną Dyrektora Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2015 r. nr Dl/100000/43/176/2015, w której organ wskazał, że do odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wypłaconego na podstawie kontraktu menedżerskiego nie znajdują zastosowania regulacje wyłączające z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji (z uwagi na inną podstawę wypłaty odszkodowania, tj. umowę prawa cywilnego, a nie przepis Kodeksu pracy) Podsumowując powyższe, w ocenie Spółki obciążeniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 70%, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT, podlegają wyłącznie odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu stosunku pracy, przy założeniu spełnienia warunków określonych w ustawie. A contrario zryczałtowany podatek nie znajdzie zastosowania do odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, o którym mowa Kontrakcie Menadżerskim, ani też do odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wypłacanych w trakcie obowiązywania umów o pracę.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowania zwolnienia wynikaj1cego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Na konto Wnioskodawcy dnia 17 czerwca 2015 r. przelano kwote 178.086,00 z3 tytu3em odszkodowania co stanowi po3owe z ca3ooci kwoty 356.172,00 z3 bed1cej 60% wartooci odszkodowania po rozpoczeciu robót. Po zakonczeni prac budowlano-monta?owych sporz1dzono protokó3 pokontrolny obejmuj1cy ogledziny terenów rolnych i przywrócenia ich do w3aociwego stanu oraz protokó3 bed1cy podstaw1 do wyp3aty odszkodowania, które zosta3y bez zastrze?en przez Wnioskodawce, wykonawce i kierownika robót oraz rzeczoznawce maj1tkowego podpisane dnia 25 wrzeonia 2015 r. W dniu 15 paYdziernika 2015 r. przelano na konto Wnioskodawcy kwote 118.724,00 z3 stanowi1c1 1/2 z 40% pozosta3ej czeoci odszkodowania. W dniu 28 lutego 2016 r. Wnioskodawca otrzyma3 PIT-8C. Gdy Wnioskodawca rozlicza3 sie na PIT-36 z emerytury i odszkodowania okaza3o sie, ?e musi zap3acia ogromny podatek od odszkodowania. W czeoci D. PIT-8C jest wymieniony rodzaj przychodu poz. 24, odszkodowanie za wyrz1dzon1 szkode zgodnie z ugod1 w wysokooci 296.810,00 z3 poz. 25 i poz. 30 PIT -8C. O podatku od odszkodowania nie informowano Wnioskodawcy w trakcie rozmów ugodowych przed podpisaniem umowy ugodowej. Wnioskodawca nie zgadza sie z tym, bo jest w3aocicielem dzia3ki 309/1 wchodz1cej w sk3ad gospodarstwa rolnego, na której po3o?ono ruroci1g i linie owiat3owodow1 i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania zrzeczenia się wszelkich praw i roszczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń
Fragment:
Ponadto, świadczenie to ma charakter odpłatny bowiem kontrahent zapłaci na rzecz Spółki określoną kwotę pieniężną nazwaną jednorazowym odszkodowaniem. Odnosząc się zaś do samego pojęcia odszkodowania, należy zauważyć, iż jest to termin niezdefiniowany w ustawie o VAT. Regulacje dotyczące odszkodowania zostały zawarte w Kodeksie cywilnym. Z postanowień art. 361 K.c. wynika wprost, że odszkodowanie to zapłata za wyrządzone szkody, poniesione przez kogoś straty. Zobowiązany do odszkodowania ponosi - odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których wynikła szkoda. Samo naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł jak i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Istotą odszkodowania nie jest płatność w zamian za świadczenie, lecz rekompensata za wyrządzoną szkodę. Jednocześnie kwestia odszkodowania stanowiącego rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu była przedmiotem analizy Trybunału Sprawiedliwości UE, w wyroku z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie Lubbock Fine Co. przeciwko Commissioners of Customs and Excise (C-63/92). W orzeczeniu tym Trybunał stwierdził, iż nieprawidłowe byłoby zastosowanie innych zasad opodatkowania VAT dla „ wynagrodzenia należnego jednej stronie od drugiej w związku z rezygnacją z najmu ” niż zasady właściwe dla czynszu opłacanego w ramach umowy najmu nieruchomości.
2016
28
lis

Istota:
Czy Spółka powinna nie ujmować do potrzeb naliczenia podatku dochodowego kwoty otrzymanego w styczniu 2016 r. odszkodowania od ubezpieczyciela i w lutym 2016 r. kwoty franszyzy od podwykonawcy? Czy w miesiącu maju 2016 r. - miesiącu ustalenia i zapłaty odszkodowania Kontrahentowi należy wyłączyć jego wysokość z kosztów podatkowych?
Fragment:
W związku z powyższym stanem prawnym sprawy, Wnioskodawca zakłada, że odszkodowanie otrzymane przez Spółkę we własnym imieniu i na własną rzecz, jest odszkodowaniem otrzymanym jako pokrycie/naprawienie szkody Spółki. Otrzymane odszkodowanie jest wypłacone z kategorii ubezpieczeń majątkowych, gdzie przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna, dlatego powinno mieć zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy. Rolą odszkodowania jest zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej szkody i nie stanowi ono świadczenia, którego celem jest wzbogacenie podatnika. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805 k.c). W razie zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel ma obowiązek spełnić świadczenie polegające w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę. Otrzymane odszkodowania oraz inne świadczenia z tytułu ubezpieczeń majątkowych niezależnie od tego czy zostały przyznane na podstawie uznania ubezpieczyciela, ugody pozasądowej lub sądowej, są zatem zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Czy uzyskane odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Strony postanowiły, że wypłata odszkodowania nastąpi przelewem na rachunek bankowy pracownika. Zgodnie z zaświadczeniem o wypłaconym odszkodowaniu ZIOP wydanym w dniu 11 maja 2015 r. przez byłego pracodawcę, w dniu 31 stycznia 2014 r. Wnioskodawcy zostało wypłacone odszkodowanie ZIOP w kwocie brutto 100.000 zł i potrącona została zaliczka na podatek dochodowy 18.000 zł. Wnioskodawca ujął przychód i zaliczkę w zeznaniu rocznym PIT-37 za rok 2014. Wnioskodawca wskazał ponadto, że: prawo do wskazanego we wniosku odszkodowania zostało przyznane Wnioskodawcy na podstawie Uchwały Nr ... Zarządu Spółki z dnia 14 października 2013 r. wraz z Załącznikiem do tej Uchwały, wskazany w pkt 1) powyżej dokument stanowi normatywne źródło prawa pracy, o którym mowa w art. 9 par. 1 Kodeksu pracy, z dokumentu wskazanego w pkt 1) powyżej wynika (zostało w nim wymienione), że Wnioskodawcy przysługuje odszkodowanie, z dokumentu wskazanego w pkt 1) powyżej wynikają wprost wysokość i zasady ustalania odszkodowania, odszkodowanie opisane we wniosku nie jest odprawą pieniężną wypłaconą na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconego odszkodowania
Fragment:
Przechodząc do okoliczności rozpatrywanej sprawy Sąd zauważył, że stosownie do postanowień art. 56 § 1 K.p. pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Zgodnie z art. 58 § 4 K.p. odszkodowanie przysługuje wówczas w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. Z kolei przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. zawiera wyłączenie ze zwolnienia zawarte w przepisie lit. b): "z wyjątkiem odszkodowań dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono". Punktem wyjścia wykładni art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. jest podział odszkodowania na odszkodowanie za rzeczywiste straty (damnum emergens) i odszkodowanie za utracone korzyści (lucrum cessans). Wychodząc z założenia, że odszkodowanie z tytułu poniesionych strat służy przywróceniu stanu majątku sprzed wystąpienia szkody, tylko w tym zakresie należy uznać uzyskane świadczenie za zwolnione od podatku dochodowego. W myśl cytowanego przepisu takie zwolnienie nie przysługuje wypłatom w zakresie lucrum cessans.
2016
27
lis

Istota:
Czy wartość odszkodowania wypłaconego pracownikowi, na podstawie porozumienia zawartego między pracodawcą, a zakładową komisją związkową, dotyczącego rozwiązania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników, na mocy którego wypłacono dodatkowe odszkodowanie z tego tytułu, jest wolne od podatku dochodowego?
Fragment:
Zwalniany pracownik otrzymał odprawy wynikające z kodeksu pracy oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, uzależnione od stażu pracy. Dodatkowe odszkodowanie miało być zadośćuczynieniem za stratę pracy. Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi dot. rozwiązania umowy z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników, zostało Wnioskodawczyni wypłacone w ostatnim miesiącu pracy dodatkowe odszkodowanie oraz inne świadczenia przysługujące z tytułu tego zwolnienia. Dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników przyznano Wnioskodawczyni na podstawie Regulaminu zwolnień grupowych, jak również na na podstawie Porozumienia w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych między byłym zakładem pracy Wnioskodawczyni a zakładową organizacją związkową działającą w spółce, czyli zgodnie z art. 9 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., dokumenty te stanowią normatywne źródło prawa pracy. Od dodatkowego odszkodowania pracodawca potrącił podatek dochodowy. Zwolnienia grupowe nie odbywały się w ramach programu dobrowolnych odejść dla pracowników. Przedmiotowe odszkodowanie Wnioskodawczyni nie otrzymała w związku z dobrowolnym przystąpieniem do porozumienia w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych.
2016
27
lis

Istota:
Czy otrzymane na podstawie wyroku sądu odszkodowanie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Natomiast w zakresie zwolnienia wynikającego z przywołanego art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy mieszczą się inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, czyli odszkodowania otrzymane za tzw. szkodę rzeczywistą, nie skorzystają natomiast odszkodowania otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz za utracone korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi współwłaścicielami otrzymała od Skarbu Państwa odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na mocy wyroku Sądu Okręgowego. Sąd zasądził na rzecz powodów odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami. Otrzymane odszkodowanie nie miało związku z żadną prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie dotyczyło korzyści majątkowych. Podstawowym warunkiem zwolnienia świadczenia od opodatkowania jest jego odszkodowawczy charakter. Odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym danemu podmiotowi, który doznał uszczerbku (szkody), bądź to w swoim majątku (szkoda majątkowa), bądź też w innych dobrach (szkoda niemajątkowa). Osoby fizyczne mogą być uprawnione do otrzymania odszkodowania za poniesioną szkodę z tytułu szeregu ustaw (np. ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, itd.).
2016
27
lis

Istota:
1) Czy od wypłaconej w związku z wykonaniem wyroku sądu kwoty odszkodowania Wnioskodawczyni powinna opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?2) Czy od wypłaconej w związku z wykonaniem wyroku sądu kwoty odsetek od odszkodowania Wnioskodawczyni powinna opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?3) Czy wartość wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami wlicza się do podstawy obliczenia podatku od spadku po Teresie F., a Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn od tej kwoty?Niniejsza interpretacja dotyczy skutków podatkowych otrzymanego odszkodowania wraz z odsetkami w podatku dochodowym od osób fizycznych (pyt. Nr 1 i 2). Natomiast w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn wydano odrębną interpretację.
Fragment:
Przychód odsetkowy Skarżącego ma swoje źródło nie w odszkodowaniu lub zadośćuczynieniu, lecz w spóźnieniu dłużnika w wypłacie tego odszkodowania i zadośćuczynienia. ” Powyższe potwierdza również wyrok z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2675/14. Stanowisko powyższe potwierdza także uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2016 r. sygn. akt II FPS 2/16. W związku z powyższym wynikające z wyroku sądowego odsetki od odszkodowania nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tego rodzaju odsetki stanowią przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Stanowisko w tej części jest nieprawidłowe. Podsumowując, należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odsetki zasądzone wraz z przedmiotowym odszkodowaniem nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, stanowią dla Wnioskodawczyni przychód z „ innych źródeł ”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.
2016
27
lis

Istota:
1) Czy od wypłaconej w związku z wykonaniem wyroku sądu kwoty odszkodowania Wnioskodawca powinien opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?2) Czy od wypłaconej w związku z wykonaniem wyroku sądu kwoty odsetek od odszkodowania Wnioskodawca powinien opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?3) Czy wartość wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami w zakresie, w jakim Wnioskodawca wstąpił w procesie w prawa po zmarłej Teresie F., wlicza się do podstawy obliczenia podatku od spadku po niej, a Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn od tej kwoty?
Fragment:
Przychód odsetkowy Skarżącego ma swoje źródło nie w odszkodowaniu lub zadośćuczynieniu, lecz w spóźnieniu dłużnika w wypłacie tego odszkodowania i zadośćuczynienia. ” Powyższe potwierdza również wyrok z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2675/14. Stanowisko powyższe potwierdza także uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2016 r. sygn. akt II FPS 2/16. W związku z powyższym wynikające z wyroku sądowego odsetki od odszkodowania nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tego rodzaju odsetki stanowią przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Stanowisko w tej części jest nieprawidłowe. Podsumowując, należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odsetki zasądzone wraz z przedmiotowym odszkodowaniem nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, stanowią dla Wnioskodawcy przychód z „ innych źródeł ”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.
2016
27
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymanych w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.
Fragment:
W świetle zacytowanych przepisów uznać należy, że zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 4 października 2014 r. wymaga łącznego spełnienia następujących warunków: otrzymane świadczenie musi być odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, odszkodowanie lub zadośćuczynienie musi być przyznane na podstawie: ustawy, przepisów wykonawczych do ustawy, układów zbiorowych pracy lub innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy, wysokość bądź zasady ustalania odszkodowania lub zadośćuczynienia muszą wprost wynikać z ww. aktów, nie mogą zachodzić wyłączenia, o jakich mowa w lit. a-g w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu należy zauważyć, że ww. art. 9 § 1 Kodeksu pracy wyszczególnia źródła prawa pracy zaliczając do nich poza przepisami Kodeksu pracy oraz przepisami innych ustaw i aktów wykonawczych, określającymi prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowieniami układów zbiorowych pracy inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Warunkiem zaliczenia postanowień, porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy do źródeł prawa pracy, jest ich oparcie na ustawie, co oznacza, że możliwość zawarcia porozumienia powinna być przewidziana w ustawie (por. wyrok SN z 7 września 1999 r., I PKN 243/99, OSNAPiUS 2001, Nr 1, poz. 8).
2016
27
lis

Istota:
Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.
Fragment:
Artykuł 129 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie. Zgodnie z art. 130 ust. 1 wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Przepis art. 134 stosuje się odpowiednio. Z kolei stosownie do art. 134 ust. 1 podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, wartość rynkowa nieruchomości. Z zacytowanych przepisów wynika prawo wywłaszczonego właściciela nieruchomości do odszkodowania za pozbawienie go prawa własności oraz zasady ustalania jego wysokości.
2016
27
lis

Istota:
Czy kwotę przyznanego odszkodowania w zamian za wywłaszczoną nieruchomość z nakazu decyzji Wojewody należy traktować jako kwotę netto czy jako kwotę brutto?
Fragment:
Tytułem przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lutego 2009 r. (sygn. akt ILPP1/443-1062/08-2/BP ) wskazał, że obrotem z tytułu przeniesienia z mocy prawa własności gruntu w zamian za odszkodowanie jest kwota tego odszkodowania traktowana jako kwota netto. Jeżeli przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, odnoszące się do kwestii wywłaszczeń, determinują sposób kalkulacji wartości nieruchomości bez zapewnienia możliwości realizacji zasady neutralności podatku oraz jego konsumpcyjnego charakteru, to ceny te należy traktować jako ceny netto. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w dniu 18 lutego 2010 roku (sygn. akt I SA/Ol 25/10) przyjął natomiast, że brak wyraźnego odniesienia się w prawomocnej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania do kwestii podatku od towarów i usług, nie oznacza, iż wystawca faktury nie ma prawa do powiększenia ustalonej kwoty odszkodowania o kwotę podatku od towarów i usług. Wręcz przeciwnie, powyższe wskazuje, że skoro określona w decyzji wartość nieruchomości stanowiąca wartość odszkodowania, nie uwzględnia kwoty należnego podatku od towarów i usług, to powinna być o nią w wystawionej fakturze powiększona. Dlatego też, otrzymanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w kwestii statusu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, wobec wystąpienia wątpliwości jakie zaistniały w przedmiotowym stanie faktycznym, które wynikają z niejasności przepisów ustawy o VAT oraz niejednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, jest uzasadnione.
2016
26
lis

Istota:
Czy dodatkowe świadczenie pieniężne wynikające z Porozumienia zawartego przez Pracodawcę ze związkami zawodowymi jako jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy przyznane tytułem odszkodowania za rozwiązanie z nim umowy o pracę, wynika z katalogu zwolnień przedmiotowych, wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i spełnia warunki do zakwalifikowania go jako odszkodowania otrzymanego na podstawie porozumienia zbiorowego opartego na ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, a tym samym zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Jeśli zatem wypłata odszkodowania nastąpiła na podstawie porozumienia zbiorowego, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, to spełniona jest przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem przepis wyraźnie wskazuje, że „ wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.