Odstępne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odstępne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lis

Istota:

Kwota wypłaconego odstępnego, którą Wnioskodawczyni wraz z mężem otrzymała w związku z dobrowolnym opuszczeniem wynajmowanego lokalu mieszkalnego, stanowi przychód z „innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Fragment:

Jedyną podstawą do wypłaty odstępnego było porozumienie w formie aktu notarialnego. W ramach porozumienia Wnioskodawczyni wraz z mężem zobowiązali się przekazać dane niezbędne do sporządzenia informacji podatkowych PIT-8C. Poza przedmiotowym odstępnym jedynym źródłem dochodu Wnioskodawczyni i Jej męża w 2018 r. są (i do końca tego roku będą) otrzymywane emerytury. Wnioskodawczyni uzyskała informację, że zostanie wystawiona informacja PIT-8C dokumentująca wypłatę całej kwoty odstępnego wyłącznie na dane Wnioskodawczyni a nie osobnych informacji dla Wnioskodawczyni i Jej męża, w których byłyby wykazane części odstępnego przypadające na każde z nich. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy otrzymane przez Wnioskodawczynię i Jej męża odstępne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy Wnioskodawczyni powinna złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 a także wykazać w zeznaniu podatkowym za 2018 rok całość otrzymanego odstępnego w kwocie 204.180,00 zł, czy też przypadającą na Nią połowę odstępnego w kwocie, tj. 102.090,00 zł. Należy wskazać, że Wnioskodawczyni wraz z mężem otrzymała odstępne, w związku z podpisaniem porozumienia w formie aktu notarialnego, na mocy którego zobowiązali się rozwiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego i opuścić przedmiotowy lokal.

2018
18
maj

Istota:

Opodatkowanie otrzymania odstępnego.

Fragment:

Natomiast w myśl art. 396 k.c., jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Skuteczne odstąpienie od umowy w wyniku zapłaty odstępnego wymaga spełnienia następujących warunków: zawarcia w umowie stron klauzuli umownego prawa odstąpienia od umowy; zawarcia postanowienia co do odstępnego; złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy; równoczesna z tym oświadczeniem zapłata odstępnego. Ponieważ odstępne jest kwalifikowaną postacią umownego prawa odstąpienia, stąd, w wyniku braku ustawowych odmiennych regulacji w tym przedmiocie – stosuje się do niego przepisy dotyczące umownego prawa odstąpienia (art. 395 k.c.), m.in. dotyczące określenia terminu wykonania prawa odstąpienia, sposobu odstąpienia. W razie skutecznego odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. Do obowiązku zwrotu wykonanych już świadczeń oraz wynagrodzenia za usługi i korzystanie z rzeczy – stosuje się odpowiednio art. 395 k.c. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, w ocenie tut. Organu mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, gdyż określone świadczenie pieniężne jest wypłacane w zamian za zgodę na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania kwoty stanowiącej zwrot poniesionych nakładów w związku z usługą podnajmu lokalu

Fragment:

Na taki charakter wskazuje zapis pkt 6 Porozumienia dotyczący V. sp. z o.o a nie jej prezesa w osobie D.: „ W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy podnajmu przez Pana D. lub rozwiązania umowy z winy Pana D. przez wynajmującego przed terminem cesji praw z umowy najmu, Panu D. nie przysługuje roszczenie o zwrot odstępnego ”. Nie było to zatem, zdaniem Strony, wynagrodzenie za określone świadczenie, lecz opłata za stan niepewności będący świadczeniem odszkodowawczym. Jednocześnie w Umowie Podnajmu strony określiły płatność z tytułu podnajmu w § 10 ust. 1: „ Podnajemca będzie opłacał czynsz najmu w wysokości, terminach i na zasadach określonych umową najmu bezpośrednio na rachunek Wynajmującego ”. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w umowie między stronami pierwotnie nie zostało określone, czy kwota odstępnego jest kwotą brutto, czy netto. Przy odpisaniu umowy strony stwierdziły, że będzie to jednak kwota netto, a zmiana ta jest dopisana odręcznie przez Tomasza F. i przez niego zaparafowana. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy wskazana kwota 140 000 zł powinna być obciążona podatkiem VAT, przy założeniu, że jest to kwota netto i czy transakcja ta podlega podatkowi VAT. Zdaniem Wnioskodawcy odstępne określone w ww. porozumieniu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż ma charakter odszkodowawczy za stan niepewności, co do możliwości korzystania przez Wnioskodawcę z wynajmowanego lokalu. Aby odpowiedzieć na wątpliwości Wnioskodawcy należy ustalić, czy w sprawie zachodzą przesłanki do uznania wypłaconej Wnioskodawcy kwoty pieniężnej za wynagrodzenie z tytułu świadczonej przez Wnioskodawcę usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, czy też za odszkodowanie z tytułu wyrządzonej szkody.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania jednorazowej zapłaty (odstępnego).

Fragment:

Z kolei stosując celowościowe dyrektywy wykładni oświadczeń woli należy stwierdzić, że jedynym celem postanowień Umowy Najmu o odstępnym jest zapewnienie najemcy prawa do Lokalu którym jest zainteresowany. Powyższe twierdzenie znajduje uzasadnienie w dalszej treści Umowy Najmu. Zgodnie z jej brzmieniem, odstępne staje się należne dopiero kiedy najemca uzyska wymagane prawem pozwolenia na wykorzystywanie Lokalu do jego działalności gospodarczej. Zatem zapłata odstępnego uwarunkowana jest spełnieniem dwóch przesłanek, z których tylko jedna pozostaje w sferze wpływów najemcy, a druga w sferze wpływów niezależnego podmiotu - tj. od: dochowania przez najemcę należytej staranności w procesie uzyskania wymaganych pozwoleń na korzystanie z Lokalu, pozytywnego rozstrzygnięcia przez organy administracji wniosków najemcy w zakresie, o którym mowa w pkt (1). Innymi słowy, najemca stanie się obowiązany do zapłaty odstępnego wyłącznie kiedy nie będą już istniały żadne prawne przeszkody do korzystania z Lokalu na potrzeby prowadzenia jego działalności gospodarczej. Uwzględniając standard racjonalnego przedsiębiorcy, to gdyby najemca był zainteresowany bezwzględnym zaprzestaniem wykonywania działalności przez Wnioskodawczynię, a nie jedynie zwolnieniem Lokalu, to kwota odstępnego byłaby płatna bez względu na rozstrzygnięcie organów administracji publicznej.

2018
30
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty odstępnego.

Fragment:

Natomiast w myśl art. 396 k.c., jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Skuteczne odstąpienie od umowy w wyniku zapłaty odstępnego wymaga spełnienia następujących warunków: zawarcia w umowie stron klauzuli umownego prawa odstąpienia od umowy; zawarcia postanowienia co do odstępnego; złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy; równoczesna z tym oświadczeniem zapłata odstępnego. Ponieważ odstępne jest kwalifikowaną postacią umownego prawa odstąpienia, stąd, w wyniku braku ustawowych odmiennych regulacji w tym przedmiocie – stosuje się do niego przepisy dotyczące umownego prawa odstąpienia (art. 395 k.c.), m.in. dotyczące określenia terminu wykonania prawa odstąpienia, sposobu odstąpienia. W razie skutecznego odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. Do obowiązku zwrotu wykonanych już świadczeń oraz wynagrodzenia za usługi i korzystanie z rzeczy – stosuje się odpowiednio art. 395 k.c. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, w ocenie tut. Organu mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, gdyż określone świadczenie pieniężne jest wypłacane w zamian za zgodę na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.

2018
6
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT kwoty odstępnego.

Fragment:

W jaki sposób Spółka powinna traktować na gruncie przepisów podatku VAT otrzymane od sprzedającego kwoty odstępnego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej, to znaczy czy odstępne Spółka powinna potraktować jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie od sprzedającego odstępnego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej, a tym samym rezygnacja z podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży powinna być traktowana na gruncie przepisów podatku VAT jako opłata będąca poza zakresem VAT (niepodlegająca VAT). Odstępne i kary umowne nie stanowią wynagrodzenia za wykonanie czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju. Nabywca płacąc sprzedającemu zaliczkę na poczet późniejszej (przyrzeczonej) dostawy towaru ma prawo oczekiwać, że umowa dojdzie do skutku i będzie możliwa sprzedaż na rzecz osób trzecich nabytych od sprzedawcy towarów używanych. Odstępne jest więc rekompensatą za niespełnienie zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej, czyli zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Odstępne nie wiąże się bezpośrednio z umową sprzedaży, bo nie następuje zgodne jej zakończenie, gdyż nie dochodzi w takiej sytuacji do jej zawarcia.

2016
1
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty odstępnego.

Fragment:

W takich przypadkach nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną – świadczenie w zamian za wynagrodzenie, co oznacza, że otrzymane odstępne nie wiąże się z żadnym świadczeniem ze strony Spółki na rzecz Sprzedającego. Odstępne nie jest również związane ze zobowiązaniem się Spółki do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji. Określenie statusu wypłacanej należności – jako podlegającej bądź nie opodatkowaniu VAT – należy oceniać w kontekście związku z konkretnym świadczeniem. Zatem, jeżeli płatność o charakterze odszkodowawczym nie będzie miała bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony Spółki, wówczas kwota otrzymanego odstępnego nie będzie mieściła się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy VAT i jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Spółka wskazuje jednocześnie, iż postanowienie umowne dot. odstępnego realizuje się poprzez obustronne świadczenie na moment zawarcia umowy (strony przyznają sobie w momencie zawarcia umowy uprawnienie do odstąpienia od umowy przedwstępnej). W ocenie Spółki uzgodnienie takiego postanowienia w umowie przedwstępnej stanowi nieodpłatne świadczenie ze strony Spółki na rzecz Sprzedającego.

2015
8
sty

Istota:

Czy opisane wydatki Spółki w postaci odstępnego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

Fragment:

Odstępne jest uzgodnioną przez strony sumą pieniężną, której zapłata warunkuje możność skorzystania z umownego prawa odstąpienia. Zastrzeżenie odstępnego jest szczególnym rodzajem umownego prawa odstąpienia, a zatem dodatkowym postanowieniem umownym, w którym strony uzależniają prawo do odstąpienia od umowy od zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. Dzięki zastrzeżeniu odstępnego, umowne prawo odstąpienia – mające, co do zasady, jedynie konsensualny charakter – zostaje uzupełnione o obowiązek dokonania czynności realnej. Wydatki z tytułu odstępnego nie mieszczą się w katalogu kar i odszkodowań wyłączającym z kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. W związku z powyższym, aby uznać ww. wydatki z tytułu odstępnego za koszt podatkowy należy zbadać czy zostanie spełniona ogólna przesłanka wynikająca z art. 15 ust. 1 updop, tj. czy istnieje związek przyczynowo - skutkowy poniesionego wydatku z przychodem, czy też wydatek ten służył zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. W niniejszej sprawie, w ocenie tut. Organu, nie zostanie wypełniona żadna z powyższych przesłanek. W tym miejscu należy wyraźnie oddzielić cel ekonomiczny poniesienia kosztu od poniesienia wydatku w celu osiągnięcia przychodów podatkowych.

2014
3
sty

Istota:

Zakres sposobu opodatkowania jednorazowej zapłaty (odstępnego).

Fragment:

Na gruncie przedmiotowej sprawy nie został bowiem spełniony warunek pozostawania ww. odstępnego w związku z przychodem z tytułu najmu ww. lokalu. W myśl bowiem art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (art. 659 § 2 K.c.). Przedmiotowe odstępne zostanie wypłacone przez najemcę jako wynagrodzenie za zaprzestanie prowadzenia dotychczasowej działalności w lokalu nie zaś jako czynsz związany z użytkowaniem lokalu przez najemcę. Kwota odstępnego jest jedynie pośrednio związana z najmem przedmiotowego lokalu. Tym samym otrzymane odstępne winno zostać zaliczone przez Wnioskodawczynię do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż otrzymana przez Wnioskodawcę kwota pieniężna, nazwana określona jako „ odstępne stanowiące wynagrodzenie za zaprzestanie prowadzenia dotychczasowej działalności w lokalu ” należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014
3
sty

Istota:

Zakres sposobu opodatkowania jednorazowej zapłaty (odstępnego).

Fragment:

Na gruncie przedmiotowej sprawy nie został bowiem spełniony warunek pozostawania ww. odstępnego w związku z przychodem z tytułu najmu ww. lokalu. W myśl bowiem art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (art. 659 § 2 K.c.). Przedmiotowe odstępne zostanie wypłacone przez najemcę jako wynagrodzenie za zaprzestanie prowadzenia dotychczasowej działalności w lokalu nie zaś jako czynsz związany z użytkowaniem lokalu przez najemcę. Kwota odstępnego jest jedynie pośrednio związana z najmem przedmiotowego lokalu. Tym samym otrzymane odstępne winno zostać zaliczone przez Wnioskodawczynię do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż otrzymana przez Wnioskodawcę kwota pieniężna, nazwana określona jako „ odstępne stanowiące wynagrodzenie za zaprzestanie prowadzenia dotychczasowej działalności w lokalu ” należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.