ILPB2/4511-1-722/15-4/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków odstąpienia od umowy oraz związanym z tym zwrotem wzajemnych świadczeń.
ILPB2/4511-1-722/15-4/WMinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. odstąpienie od umowy
  3. zbycie nieruchomości
  4. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 31 lipca 2015 r. (data wpływu: 3 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 listopada 2015 r. (data wpływu: 4 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków odstąpienia od umowy oraz związanym z tym zwrotem wzajemnych świadczeń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków odstąpienia od umowy oraz związanym z tym zwrotem wzajemnych świadczeń.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 23 października 2015 r. nr ILPB2/4511-1-722/15-2/WM wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ponadto, pouczono Zainteresowaną, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie zostało wysłane 23 października 2015 r. i skutecznie doręczone 28 października 2015 r., zaś 4 listopada 2015 r. do siedziby tut. Organu wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego: 2 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 8 listopada 2013 r. Zainteresowana kupiła mieszkanie od osoby prowadzącej działalność gospodarczą pn.: „A”.

Cena mieszkania wynosiła 141 000 zł brutto. Z uwagi na wady, które ujawniły się w czerwcu 2014 r. w postaci występującej na ścianach wilgoci, Wnioskodawczyni wyznaczyła sprzedającemu termin usunięcia powstałych uszkodzeń. Po upływie wyznaczonego czasu i nieprawieniu szkody Zainteresowana złożyła oświadczenie, że odstępuje od umowy zawartej 8 stycznia 2013 r.

Po uznaniu przez sprzedającego roszczeń Wnioskodawczyni za słuszne, dnia 20 listopada 2014 r. nastąpiło odstąpienie od umowy i zawarcie ugody w tej kwestii.

Na mocy ugody, o której mowa powyżej, sprzedający zwrócił Zainteresowanej kwotę uiszczoną tytułem sprzedaży, tj. 141 000 zł brutto oraz nakłady poniesione przez Wnioskodawczynię na wykończenie pomieszczeń, udokumentowane fakturami i opiewające na kwotę 40 121 zł.

Łączna wysokość zwrotu dokonanego przez sprzedającego to 181 121 zł.

W zamian sprzedający przyjął „zwrotnie”, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieszkanie, które było przedmiotem odstąpienia od umowy kupna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy umowa odstąpienia jest równoznaczna z odpłatnym zbyciem nieruchomości i czy kwota zwrócona za to mieszkanie będzie stanowiła przychód do opodatkowania z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna płacić podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ umowa odstąpienia nie stanowi źródła przychodu z odpłatnego zbycia.

W opinii Zainteresowanej, jest to zwrot poniesionych kosztów, związanych z umową, a następnie z odstąpieniem od niej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, źródłem przychodów w rozumieniu cytowanego wyżej przepisu jest czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, dnia 8 stycznia 2013 r. nastąpiło nabycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego. Z uwagi na ujawnienie się wad tego mieszkania Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Dnia 20 listopada 2014 r. nastąpiło odstąpienie od umowy i zawarcie ugody w tej kwestii. Na skutek powyższego, sprzedający przyjął przedmiotowe mieszkanie, a jednocześnie dokonał zwrotu na rzecz Zainteresowanej kwoty 181 121 zł, na którą składały się: uiszczona przez Nią cena nabycia mieszkania oraz wartość nakładów poniesionych na wykończenie pomieszczeń.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 560 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) – Kodeks cywilny, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 grudnia 2014 r., jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

Na podstawie art. 560 § 2 ww. Kodeksu, jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 494 ww. Kodeksu).

W konsekwencji powyższego, stwierdzić należy, że odstąpienie od umowy sprzedaży mieszkania i zawarcie ugody, na mocy której Zainteresowana otrzymała zwrot ceny nabycia lokalu oraz nakładów poczynionych na wykończenie pomieszczeń – nie jest równoznaczne z odpłatnym zbyciem nieruchomości i nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, po stronie Wnioskodawczyni nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Zainteresowanej w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.