Odstąpienie od umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odstąpienie od umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty odstępnego.

Fragment:

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w ocenie tutejszego organu mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, gdyż określone świadczenie pieniężne jest wypłacane w zamian za zgodę na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku opisanym we wniosku możemy wskazać konkretnego beneficjenta tej usługi – w zamian za wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy właściwej (przyrzeczonej) (wyczerpanie wszelkich roszczeń Wnioskodawcy związanych z odstąpieniem od umowy przez Sprzedającego), Wnioskodawca otrzymuje określone świadczenie pieniężne. Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego, świadczenie pieniężne należne z tytułu odstąpienia od umowy stanowi płatność wynikającą z łączącej strony umowy. Stanowi ono zabezpieczenie interesów Wnioskodawcy – nabywcy poprzez zagwarantowanie wypłaty wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Sprzedającego z dokonania dostawy. Natomiast korzyścią dla Sprzedawcy jest odstąpienie od umowy sprzedaży (przyrzeczonej). Spełniona zatem jest przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą należności, a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że wypłata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji uznać należy, że świadczenie pieniężne płacone z tytułu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży stanowi w analizowanym przypadku wynagrodzenie za świadczenie usługi wynikającej z łączących strony więzów obligacyjnych oraz przewidzianej wprost w postanowieniach umowy.

2016
4
mar

Istota:

Czy odstąpienie od umowy sprzedaży w 2014 r. nie stanowi nowego nabycia nieruchomości w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym sprzedaż udziału w powyższej nieruchomości w 2016 r. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Czy odstąpienie od umowy sprzedaży w 2014 r. nie stanowi nowego nabycia nieruchomości w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym sprzedaż udziału w powyższej nieruchomości w 2016 r. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, odstąpienie od umowy sprzedaży w 2014 r. nie stanowi nowego nabycia, dlatego też za datę nabycia udziału w nieruchomości należy uważać rok 1989, tj. rok w którym powyższa nieruchomość została przekazana współwłaścicielom na podstawie aktu notarialnego - umowy przekazania gospodarstwa rolnego. W związku z tym sprzedaż udziału w nieruchomości w 2016 r. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kierując się orzecznictwem Sądu Najwyższego, należy stwierdzić, że odstąpienie od umowy jest oświadczeniem woli o charakterze prawokształtującym, a jego skutkiem jest z reguły wygaśnięcie stosunku prawnego ex tunc. Skutek ex tunc odstąpienia od umowy w postaci zniesienia stosunku obligacyjnego powoduje, że nie tylko wygasają wynikające z niego prawa i obowiązki, ale prawnie przyjmuje się taki stan „ jakby umowa nie była zawarta ”.

2015
24
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków odstąpienia od umowy oraz związanym z tym zwrotem wzajemnych świadczeń.

Fragment:

W konsekwencji powyższego, stwierdzić należy, że odstąpienie od umowy sprzedaży mieszkania i zawarcie ugody, na mocy której Zainteresowana otrzymała zwrot ceny nabycia lokalu oraz nakładów poczynionych na wykończenie pomieszczeń – nie jest równoznaczne z odpłatnym zbyciem nieruchomości i nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, po stronie Wnioskodawczyni nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym stanowisko Zainteresowanej w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2015
19
maj

Istota:

Czy w związku z odstąpieniem od umowy wzajemnej z tytułu istotnych i powtarzających się wad fizycznych lokalu i w związku ze zwrotem wzajemnych świadczeń występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu – 2 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty podatku w związku z odstąpieniem od umowy wzajemnej z tytułu istotnych i powtarzających się wad fizycznych lokalu i w związku ze zwrotem wzajemnych świadczeń – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty podatku w związku z odstąpieniem od umowy wzajemnej z tytułu istotnych i powtarzających się wad fizycznych lokalu i w związku ze zwrotem wzajemnych świadczeń. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 24 czerwca 2011 r. Wnioskodawczyni zaciągnęła na 30 lat kredyt hipoteczny 172 359 zł 00 gr i pożyczkę hipoteczną 10 793 zł 92 gr („ na ubezpieczenie ” - warunek kredytu) Rodzina na Swoim „ na mieszkanie deweloperskie ”. Mieszkanie 34,39 m2 wybudowano w 2012 r. i w dniu 13 kwietnia 2012 r. Wnioskodawczyni podpisała akt notarialny - ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży. Mieszkanie oddano do użytku w stanie deweloperskim (wewnątrz tylko tynki i parapety wewnętrzne). Mieszkanie zostało całkowicie przez Wnioskodawczynię wykończone (gładzie, kafelki, panele, meble pod zabudowę itp.).

2015
8
maj

Istota:

W zakresie możliwości i momentu dokonania korekty przychodu podatkowego

Fragment:

Odstąpienie od umowy sprzedaży nastąpiło na skutek braku zapłaty za ww. udział w nieruchomości. Mając powyższe na względzie, jeżeli w istocie, jak wynika z wniosku, nie doszło do przekazania Wnioskodawczyni umówionej ceny sprzedaży, a odstąpienie od umowy sprzedaży, ze skutkiem ex tunc, w świetle odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, było prawnie skuteczne, to Wnioskodawczyni co do zasady przysługiwała możliwość skorygowania przychodu wykazanego uprzednio, jako należny z tytułu zawarcia tej umowy. Korekta ta winna jednak zostać odniesiona wstecz do momentu (okresu), w którym wykazano przychód w nieprawidłowej wysokości. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają zasad dokonywania korekt przychodów. Brak jest również uregulowań dotyczących momentu zmniejszenia (zwiększenia) przychodów, tj. czy przychód pomniejsza się (powiększa) w dacie korekty, czy też w dacie powstania przychodu należnego. Wobec powyższego należy posłużyć się literalną wykładnią powyżej powołanych przepisów, która prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe.

2013
14
lis

Istota:

Czy powstał po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy określony w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W świetle powyższego wobec złożenia przez Pana X oświadczenia o wskazanej wyżej treści, w formie przewidzianej dla danej czynności uznać należy, że z uwagi na zaistniały stan faktyczny (odstąpienie od umowy zbycia udziałów) Kupujący – Pan X dokonał powrotnego przeniesienia udziałów na Sprzedającego — Wnioskodawcę. Wnioskodawca zatrzymał wpłaconą przez Kupującego kwotę albowiem skorzystał z tzw. prawa zatrzymania z art. 496 Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy powstał po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy określony w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego albowiem poprzez dokonane odstąpienie od umowy, umowa zbycia udziałów nie została wykonana i tym samym nie zaistniało zdarzenie z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego (art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) - wyrażającym zasadę powszechności opodatkowania - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2013
13
paź

Istota:

Kara umowna stanowić będzie rekompensatę finansową dla Wnioskodawcy, jako strony dotkniętej niewykonaniem umowy i nie wiąże się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego przez Wynajmującego. Zatem kara umowna pełniąca funkcję odszkodowawczą (rekompensacyjną) za poniesione straty, nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym w przedmiotowej sprawie kara ta nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Fragment:

Odstąpienie od umowy stanowi realizację uprawnień związanych z określonymi wypadkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych i skuteczne odstąpienie od umowy stanowi w pewnym sensie potwierdzenie, że istotnie miał miejsce przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Z cyt. wyżej art. 483 § 1 kodeksu cywilnego wynika, iż kara umowna zatem jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (wyrok SN z 8 sierpnia 2008r., V CSK 85/08). Przewidziany umową obowiązek zapłaty kary umownej ma w stosunku do zasadniczego obowiązku dłużnika wynikającego z tej umowy charakter uboczny (akcesoryjny). Mając na uwadze powyższe regulacje prawne należy wskazać, iż kary umowne mogą być wyłącznie sankcją za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań. Zastrzeżenie kary umownej można zatem traktować jako formę uproszczenia redakcji warunków umowy, która pozwala na przyjęcie przez strony, że wypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, stanowią jednocześnie podstawę do domagania się zapłaty kary umownej.

2013
13
mar

Istota:

Czy Spółdzielcza Mleczarnia powinna potraktować otrzymaną zapłatę I raty z 12 października 2012 roku i należną II ratę z lutego 2013 roku jako odszkodowanie za utracone korzyści ekonomiczne jakie mogłaby pozyskać przy trwaniu umowy do 19 maja 2013 roku, które to nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Odstąpienie od umowy stanowi realizację uprawnień związanych z określonymi wypadkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych i skuteczne odstąpienie od umowy stanowi w pewnym sensie potwierdzenie, że istotnie miał miejsce przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, nie wskazano, aby skrócenie terminu trwania umowy wynikało z nienależytego korzystania z przedmiotu dzierżawy przez Wnioskodawcę. Stosownie do art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Zgodnie z § 2 tego artykułu w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Istotą odszkodowań nie jest płatność za świadczenie lecz rekompensata za szkodę. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną – świadczenie w zamian za wynagrodzenie, co oznacza, że otrzymane odszkodowanie nie wiąże się z żadnym świadczeniem ze strony podatnika.

2012
26
maj

Istota:

Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych zapłaconą karę umowną wynikającą z nieodebrania towaru, który był przedmiotem umów zawartych z trzema kontrahentami?

Fragment:

Nie można bowiem uznać by odstąpienie od umowy w niniejszym przypadku było spowodowane czynnikami niezależnymi od Pani. Sam argument, iż podpisując umowy nie posiadała wiedzy jak będzie się zachowywał rynek w nowym roku i jakie będą ceny sprzedawanych produktów, nie stanowi uzasadnienia dla zaliczenia powstałych w związku z tym wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Działalność podmiotu gospodarczego powinna cechować dbałość przy podejmowaniu decyzji i zachowanie należytej staranności, tak w procesie decyzyjnym jak i wykonawczym. Również chęć zapobieżenia jeszcze większej stracie niż zapłacona kwota kary wynikająca z zawartej umowy, która mogłaby wystąpić w przypadku realizacji tej umowy, bądź zapłaty kary umownej, nie przesądza jeszcze, że jest to działanie w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Tym bardziej, że w złożonym wniosku, nie wskazała Pani żadnych argumentów przemawiających za takim charakterem poniesionych kosztów. Wskazała jedynie, że zapłata powyższej kwoty będzie dla niej korzystniejsza, niż realizacja transakcji, a co za tym idzie w niniejszej sytuacji odstąpienie od umowy i zapłata kary umownej, pomniejszy przychody, a nie ma na celu - co jest podstawową przesłanką zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – osiągnięcia przychodu.

2011
2
gru

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej rekompensaty za nie wywiązanie się z warunków zawartych w kontraktach.

Fragment:

W przedmiotowym stanie faktycznym możliwość zaliczenia w/w wydatków do kosztów uzyskania przychodów podlega ocenie na gruncie art. 22 ust. 1 updof. Istotne jest zatem wskazanie, że rekompensaty wypłacone przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów za szkody wynikłe z niewywiązania się z zawartych umów zostały poniesione w celu uzyskania przychodu. Jak podkreśla się w doktrynie jeżeli możliwe jest udowodnienie, że wydatek z tytułu kary umownej lub odszkodowania został poniesiony w celu uzyskania przychodów bądź w celu zabezpieczenia (zachowania) źródła przychodów, np. w celu podtrzymania stałych kontaktów handlowych, z których istnieniem wiąże się osiąganie przychodów, a nie jest on objęty wykluczeniem zawartym w art. 23 ust. 1 pkt 19, to wydaje się, że nie będzie przeszkód, aby zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów. Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca podkreślił, że obowiązek wypłaty rekompensaty wynikał wprost z umów zawieranych z kontrahentami, bowiem zastrzeżono w nich możliwość zastosowania wyrównania, czyli rekompensaty za niewywiązanie się z warunków zawartych w umowach. Wobec powyższego należy uznać, że istnieje związek przyczynowo-skutkowym pomiędzy poniesieniem tego rodzaju wydatków a zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.