Odstąpienie od naliczania odsetek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odstąpienie od naliczania odsetek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w wyniku umorzenia odsetek od pożyczek, które nie były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, powstanie dla Spółki E przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy tym samym powstanie obowiązek podatkowy?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2006 r. Nr 1471/DPD1/423-46/06/SG w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Sp. z o.o. „E” w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, uznając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2006 r. (bez znaku), za nieprawidłowe. Uzasadnienie Sp. z o.o. „E” pismem z dnia 20 marca 2006 r. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w następującym stanie faktycznym. Spółka E otrzymywała od 1999 r. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy całkowite lub częściowe anulowanie not odsetkowych lub odstąpienie od naliczania odsetek, związanych z należnościami Spółki (odsetek dotyczących odbiorców) albo związanych z zobowiązaniami Spółki (krajowymi i zagranicznymi) wiąże się z wystąpieniem przychodu podatkowego po stronie Spółki?

Fragment:

(...) zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest nieodpłatne, tzn. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku osoby, mające konkretny wymiar finansowy (wyrok NSA z 29 października 1999 r. I SA/Gd 1290/98). Jak wynika z treści przepisu warunkiem koniecznym uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie. Zatem jeżeli nie dochodzi w ogóle do spełnienia świadczenia, to nie można mówić o uzyskaniu przychodu. Odstąpienie od naliczania odsetek związanych z należnościami albo zobowiązaniami Spółki nie rodzi żadnych skutków prawnych - wierzyciel rezygnuje po prostu z możliwości dochodzenia odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Nie dochodzi w tym przypadku zatem do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia nieodpłatnego. Natomiast w przypadku całkowitego lub częściowego anulowania wystawionych not odsetkowych przez wierzyciela, dłużnik uzyskuje pewną korzyść (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy odstąpienie od naliczania odsetek za okres od dnia wystąpienia zobowiązań dewizowych z tytułu nie uregulowania zapłat za zakupione towary i wykonane usługi, potwierdzone rachunkami wyliczonymi w walutach obcych, z określonymi terminami płatności do dnia konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy, powoduje dla Spółki konsekwencje podatkowe.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku T. Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2005r. (data wpływu do Urzędu 15.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że jest ona zadłużona z tytułu umów pożyczek i nie uregulowania zapłat za zakupione towary i wykonane usługi. Wierzycielami Spółki są podmioty zagraniczne i krajowe, a wierzytelności nie uległy przedawnieniu. W związku z brakiem możliwości spłaty zadłużenia wobec jednego z wierzycieli zagranicznych, strony uzgodniły, że dług zostanie w całości zaspokojony poprzez objęcie udziałów w (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy uznania za przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia dla dłużnika lub przychód należny dla wierzyciela kwoty nienaliczonych odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązania.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 27.01.2005 r. (data wpływu: 03.02.2005 r.),i uzupełnionego o dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego oraz o opłatę skarbową w dniu dniu 18.02.2005 r. (data wpływu: 21.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznaje stanowisko Spółki zawarte w w/w piśmie za prawidłowe. UZASADNIENIE Zapytanie Podatnika dotyczy uznania za przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia dla dłużnika lub przychód należny dla wierzyciela kwoty nienaliczonych odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązania. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła umowy o współpracę z dwoma podmiotami zwanymi dalej (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nie naliczanie przez dostawcę odsetek, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz umorzenie należnych odsetek należy uznać w świetle przepisów art. 8 pkt 1 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za powstrzymanie się od dokonania czynności lub tolerowania czynności. W ocenie wnoszącego zapytanie wskazane zdarzenia wyłączone są spod działania ustawy o VAT. Jako uzasadnienie swojego stanowiska Podatnik wskazuje, że naliczanie odsetek kontrahentom, jak i ich umarzanie dokumentowane jest notami księgowymi, a nie fakturami.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzywspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W art. 8 ustawy sprecyzowano, iż pod pojęciem świadczenia usług należy rozumieć każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również między innymi zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Jest to regulacja całkowicie nowa dla polskiego prawa podatkowego gdyż wskazuje, że świadczenie usług obejmuje nie tylko działania podatnika, ale również zobowiązanie do odstąpienia od wykonania pewnych działań lub tolerowania zaistniałych sytuacji lub dokonanych czynności. Dla stwierdzenia czy dana (...)