Odstąpienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odstąpienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z bezpłatnym odstąpieniem wzajemnie mieszkań, na podstawie przedwstępnej umowy zamiany zawartej w formie aktu notarialnego, obowiązany jest Pan płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

(...) kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym, nie ustala się wartości czynszowej tej nieruchomości lub jej części, a wydatki związane z nieruchomością nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Mając na względzie powołane przepisy oraz opisany stan faktyczny uznać należy, że w związku z bezpłatnym odstąpieniem mieszkania osobie obcej na podstawie zawartej przedwstępnej umowy zamiany będzie Pan uzyskiwał przychody z nieruchomości. Bowiem nabywca, któremu na podstawie wspomnianej umowy, przed zawarciem umowy przyrzeczonej zezwoli Pan na dysponowanie nieruchomością, będzie użytkował przedmiotową nieruchomość bezpłatnie. Zatem pomimo, że nie zostanie osiągnięty faktyczny przychód, dla celów podatkowych należy ustalić przychód z nieruchomości zgodnie z przepisem art. 16 ust. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenie, które uzyska spółka z tytułu odstąpienia praw do najmowanego lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) iż opisana czynność stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem czynność polegająca na odpłatnym odstąpieniu osobie trzeciej przysługujących Podatnikowi praw do najmowanego lokalu w sposób opisany we wniosku z dnia 25.08.2006 r., podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak więc, zgodnie z wyżej cytowanym art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, odstąpienie osobie trzeciej przysługujących Wnioskodawcy praw do najmowanego lokalu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku jest nieprawidłowe. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy dobrowolne odstąpienie od żądania odsetek ustawowych powstałych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323) powoduje, że nie powstaje przychód z działalności o którym mówi art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004 r. (data wpływu do US dnia 09.02.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dotyczącej udzielenia informacji, czy odstąpienie od żądania odsetek ustawowych powstałych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12.06.3003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323), powoduje, że nie powstaje przychód z działalności o którym mówi art. 12 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że stanowisko Spółki przedstawione w ww. piśmie jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ustawy o terminach w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty. Z uwagi na (...)