PD.423-58/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego


Pytanie podatnika
Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota naliczanych odsetek od zwracanej kaucji mieszkaniowej, wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz kwota waloryzacji kaucji jest przychodem z innych żródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy spółka jest zobowązana do sporządzenia informacji o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach PIT-8C.

PD.423-58/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kaucje
  2. odsetki
  3. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie Nr FF/4908/05 z dnia 09.05.2005 r. p o s t a n a w i a uznać stanowisko jednostki za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Spółka zarządza nieruchomościami, a w ramach wykonywanych zadań związanych z wynajmem lokali mieszkalnych gminy pobiera kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu tego najmu zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W chwili opróżniania lokalu zwrotowi podlega kwota kaucji (lub kaucji zwaloryzowanej prawomocnym wyrokiem sądu) powiększona o naliczone odsetki bankowe (wg. oprocentowania rachunku bankowego, na którym są przechowywane). Ponadto stosując ustawę Prawo zamówień publicznych, dokonuje wypłaty wadium, oraz zabezpieczeń należytego wykonania umowy wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem rachunku bankowego, na którym je zgromadzono. Wysokość naliczonych odsetek w większości przypadków nie przekracza kwoty 1,00 zł.

Mając powyższe na uwadze, podatnik wystąpił z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.): 1) kwota naliczonych odsetek od zwróconej kaucji mieszkaniowej, wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, oraz kwota waloryzacji kaucji jest przychodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych...2) jeżeli tak to, czy płatnik zobowiązany jest do sporządzania informacji o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach PIT-8C.Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zwracana najemcom zwaloryzowana kaucja, wypłata zabezpieczeń należytego wykonania umowy, czy wypłata wadium są świadczeniami obojętnymi z punktu widzenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mają one jedynie charakter zabezpieczenia prawidłowego wykonania postanowień umowy najmu, czy też stanowią gwarancję dotrzymania warunków przetargu. Z uwagi na swój charakter zwrotny nie stanowią one zatem dochodu do opodatkowania, zarówno dla wynajmującego w momencie wypłaty kaucji przez najemcę, jak i dla najemcy w dacie jej zwrotu przez wynajmującego. Jeżeli jednak z pobranej uprzednio kaucji zostanie pokryte należne wynajmującemu (właścicielowi nieruchomości) świadczenie (na przykład zaległy czynsz), wówczas w dacie przekwalifikowania pobranej tytułem kaucji kwoty i zaliczenia jej na poczet czynszu powstanie u wynajmującego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W podobny sposób należy traktować wypłaty zabezpieczeń należytego wykonania umowy, czy wypłaty wadium. W przypadku naruszenia warunków umowy, czy niedotrzymania warunków przetargu wypłaty te w całości lub w części ulegają przepadkowi na rzecz wynajmującego. W takiej sytuacji wypłaty te pełnią rolę kary umownej – kwota ulegająca zatrzymaniu staje się u wynajmującego przychodem.

Warunkiem koniecznym opodatkowania odsetek od należności i zobowiązań jest ich otrzymanie. W świetle art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) odsetki od zwracanej kaucji, wadium czy wypłaty związanej z należytym wykonaniem umowy w momencie ich wypłaty stanowią dla najemców przychody z innych źródeł. Płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dokonanych wypłat z tego tytułu.

Jednak zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmiot wypłacający taką należność jest zobowiązany sporządzić informację PIT-8C o wysokości przychodów (bez względu na kwotę przychodów) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 i art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.