ITPB3/4510-487/15/MJ | Interpretacja indywidualna

Ustalenia, czy płatność odsetek należnych z tytułu umowy pożyczki na rzecz spółki zależnej z siedzibą w Szwecji podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności odsetek.
ITPB3/4510-487/15/MJinterpretacja indywidualna
 1. Szwecja
 2. odsetki
 3. pożyczka
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy:

 • płatność odsetek należnych z tytułu umowy pożyczki na rzecz spółki zależnej z siedzibą w Szwecji podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce – jest prawidłowe,
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności odsetek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy płatność odsetek należnych z tytułu umowy pożyczki na rzecz spółki zależnej z siedzibą w Szwecji podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności odsetek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe oraz stan faktyczny:

E” S.A. (dalej również: „E”, „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest spółką prawa polskiego, posiadającą siedzibę w X. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynnym podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Polsce, przy czym w dniu 27 stycznia 2015 r. „E” utworzyła wraz z następującymi spółkami zależnymi: „1” S.A., „2” S.A., „3” S.A., „4” Sp. z o.o., „5” Sp. z o.o., „3” Sp. z o.o., „4” Sp. z o.o., „5” Sp. z o.o., „6” Sp. z o.o., „7” Sp. z o.o., „8” Sp. z o.o., „9” Sp. z o.o., „10” Sp. z o.o., „11” Sp. z o.o., „12” Sp. z o.o. i „13” Sp. z o.o. Podatkową Grupę Kapitałową (dalej: „PGK X”) w rozumieniu art. 1a Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej także: „Ustawa o CIT”). Zgodnie z umową o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej Spółką reprezentującą PGK „X” w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy o CIT oraz Ordynacji Podatkowej jest „E”. PGK „X” została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych. Rokiem podatkowym PGK „X” jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszym rokiem podatkowym jest okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Tym samym, począwszy od dnia 1 maja 2015 r. Wnioskodawca ustala przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach określonych w art. 7a Ustawy o CIT.

EF” (dalej również: „EF”, „Spółka zależna”) jest spółką będącą podmiotem zależnym od „E” S.A. („E” S.A. jest właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym EF, przy czym okres nieprzerwanego posiadania tych akcji przekracza dwa lata). Siedzibą EF jest Szwecja (X). EF podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Szwecji (jest szwedzkim rezydentem podatkowym), a także jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w tym kraju. Ponadto, na terenie Szwecji EF posiada miejsce faktycznego zarządu, bowiem to na terenie Szwecji znajduje się biuro Spółki zależnej, tam podejmowane są kluczowe decyzje w sprawach zarządzania, niezbędne do prowadzenia działalności, podlega ona szwedzkiej jurysdykcji, a także w Szwecji prowadzona i przechowywana jest ewidencja księgowa tego podmiotu.

Wnioskodawca znajduje się w posiadaniu wydanego przez szwedzkie organy podatkowe certyfikatu rezydencji, który potwierdza, że miejsce siedziby Spółki zależnej dla celów podatkowych znajduje się na terytorium Szwecji. Ponadto EF przekazała na rzecz Spółki pisemne oświadczenie, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o jakich mowa w art. 21 ust. -3a i 3c Ustawy o CIT.

Zgodnie z umową spółki EF, przedmiotem działalności Spółki zależnej jest działalność finansowa. W szczególności zadaniem tego podmiotu jest pozyskiwanie finansowania na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji i innych instrumentów finansowych wśród niezależnych inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, którzy mogą być rezydentami dowolnych krajów. Uzyskane w ten sposób środki finansowe Spółka zależna wykorzystuje do lokowania, w tym udzielania pożyczek na rzecz Wnioskodawcy. Ponadto, przedmiotem działalności EF zgodnie z treścią umowy spółki jest prowadzenie wszelkiej innej działalności wspierającej opisaną powyżej działalność finansową.

Zobowiązania EF wobec obligatariuszy z tytułu wyemitowanych obligacji są zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Wnioskodawcę. Koszt ustanowienia gwarancji, stanowiący świadczenie wzajemne ze strony „E”, uwzględniany jest w oprocentowaniu pożyczek udzielanych przez EF na rzecz Spółki.

W związku z zawarciem umowy pożyczki Wnioskodawca jako pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonywania na rzecz EF będącego pożyczkodawcą płatności odsetek. Wysokość odsetek ustalona została na poziomie rynkowym z uwzględnieniem wynagrodzenia EF z tytułu pełnionych funkcji w ramach omawianych transakcji oraz w związku z podejmowanym przez ten podmiot ryzykiem.

Odsetki są płacone przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rachunek bankowy EF. Odsetki należne EF od Wnioskodawcy stanowią dla Spółki zależnej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Szwecji, zgodnie z lokalną ustawą o opodatkowaniu dochodów przedsiębiorstw (spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów).

EF nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce poprzez zakład w rozumieniu przepisów Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193, dalej również: „Konwencja”) położony na terytorium Polski, z którym byłyby faktycznie związane wierzytelności z tytułu umów pożyczek udzielonych Wnioskodawcy oraz wypłacane odsetki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego płatność odsetek należnych z tytułu umowy pożyczki na rzecz spółki zależnej z siedzibą w Szwecji podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce, a co za tym idzie Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności odsetek na rzecz EF...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy płatność odsetek należnych z tytułu umowy pożyczki na rzecz spółki zależnej z siedzibą w Szwecji podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce, a co za tym idzie Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności odsetek na rzecz EF.

Zgodnie z normą art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz 21 ust. 2 Ustawy o CIT, przychód z tytułu odsetek uzyskany na terytorium Polski przez podatników nie mających siedziby ani zarządu na terytorium Polski (nierezydentów) jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła) w wysokości 20% przychodów, chyba że odpowiednia umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której stroną jest Polska, stanowi inaczej. W takim przypadku podmiot, który dokonuje wypłat odsetek na rzecz nierezydenta, jest zobowiązany jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazywanych płatności.

Przychody, o których mowa powyżej, zwolnione są zgodnie z art. 21 ust. 3 Ustawy o CIT od podatku między innymi w sytuacji, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • podmiotem wypłacającym odsetki jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uzyskującym przychody z tytułu odsetek jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, a jednocześnie spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania;
 • spółka wypłacająca odsetki posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki uzyskującej omawiane przychody przy czym posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności i trwa nieprzerwanie przez okres dwóch lat;
 • odbiorcą odsetek jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania lub po spełnieniu dodatkowych warunków - zagraniczny zakład takiej spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy, przychody wypłacane EF z tytułu odsetek w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 Ustawy o CIT. Spełnione są bowiem wszystkie ww. warunki, których zaistnienie jest niezbędne, tj.:

 • Wnioskodawca jako podmiot wypłacający odsetki, jest spółką posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;
 • EF podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w Szwecji, tj. podmiot ten utworzony został zgodnie ze szwedzką ustawą o spółkach i w Szwecji znajduje się zarówno siedziba, jak i miejsce sprawowania zarządu tego podmiotu;
 • Wnioskodawca jest właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym EF, przy czym prawo własności przysługuje mu nieprzerwanie przez okres przekraczający dwa lata;
 • EF jest stroną umowy pożyczki zawartej z „E” i jest podmiotem, wyłącznie uprawnionym do otrzymania odsetek wypłacanych na rachunek bankowy tej spółki przez Wnioskodawcę.

W tym stanie rzeczy przychody z tytułu odsetek wypłacane przez „E’ na rzecz EF podlegają zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 3 Ustawy o CIT. Tym samym, mając dodatkowo na względzie, iż Wnioskodawca dysponuje certyfikatem rezydencji potwierdzającym, że miejsce siedziby Spółki zależnej dla celów podatkowych znajduje się na terytorium Szwecji, a ponadto EF przekazała na rzecz Spółki pisemne oświadczenie, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o jakich mowa w art. 21 ust. 3a i 3c Ustawy o CIT, „E” nie ma obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu dokonywanych wypłat.

Nadmieniamy, że przychody z tytułu odsetek wypłacane przez „E” na rzecz EF nie spełniają warunków uznania za przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika, przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika ani przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub też spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności. Tym samym w niniejszej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie zwolnienia przewidziane w art. 21 ust. 6 Ustawy o CIT.

Ponadto, niezależnie od zwolnienia z mocy art. 21 ust. 3 Ustawy o CIT, w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie również wyłączenie z opodatkowania na podstawie przepisów Konwencji.

Stosownie bowiem do brzmienia art. 11 ust. 1 Konwencji, odsetki które powstają w jednym z państw i są wypłacane osobie mającej siedzibę w drugim Państwie, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie. Tym samym odsetki wypłacane przez polskiego podatnika, jakim jest „E”, na rzecz spółki mającej siedzibę w Szwecji (EF), nie podlegają w Polsce podatkowi u źródła. Konwencja definiuje co należy rozumieć pod pojęciem: „odsetki” w art. 11 ust. 2. Pod pojęciem tym należy rozumieć dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. W definicji tej z całą pewnością mieszczą się zatem odsetki wypłacane tytułem wynagrodzenia na mocy umowy pożyczki. Jednocześnie art. 11 ust. 3 Konwencji stanowi, że postanowienia ustępu 1 nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do tych odsetek mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z państw stron Konwencji prowadzi w drugim z państw stron Konwencji, w którym powstają odsetki, działalność gospodarczą poprzez zakład tam położony bądź wykonuje tam wolny zawód za pomocą stałej placówki i jeżeli wierzytelność, z tytułu której płacone są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem lub stałą placówką. Jak wspomniano w opisie stanu faktycznego zawartym w niniejszym Wniosku, EF nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce poprzez zakład lub stałą placówkę w rozumieniu przepisów Konwencji.

Powyższe oznacza, że odsetki płacone przez „E” do spółki utworzonej w Szwecji z tytułu udzielonych przez Spółkę zależną pożyczek mogą podlegać opodatkowaniu wyłącznie w Szwecji. W Polsce od tych wypłat, zgodnie z postanowieniami Konwencji, nie ma zatem obowiązku poboru podatku u źródła.

Reasumując, Wnioskodawca w przedstawionym w ramach niniejszego wniosku stanie faktycznym, jak i w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, nie ma obowiązku poboru podatku u źródła w przypadku dokonywania wypłat z tytułu odsetek należnych na mocy umów pożyczki na rzecz EF. Spełnione są bowiem warunki uprawniające do zwolnienia przychodów z opodatkowania na mocy art. 21 ust 3 Ustawy o CIT, jak również przychód ten wyłączony jest spod opodatkowania-podatkiem u źródła w Polsce na mocy przywołanych powyżej zapisów Konwencji między Rządem. Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r.

Stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w tym przykładowo w interpretacji wydanej przez : Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2013 r. znak: IPPB5/423-407/13-2/IŚ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego, wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.