IPPB6/4510-88/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy kwota odsetek skapitalizowanych stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji odsetek?
IPPB6/4510-88/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. kapitalizacja
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. kwota
 5. moment
 6. odsetki
 7. odsetki skapitalizowane
 8. powstanie
 9. pożyczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty skapitalizowanych odsetek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty skapitalizowanych odsetek.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, mającą swoją siedzibę w Polsce i podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest w szczególności świadczenie usług finansowych polegające na udzielaniu pożyczek poza systemem bankowym.

Spółka zawiera lub będzie zawierać umowę (umowy) finansowania. Otrzymane finansowanie Spółka przeznacza (będzie przeznaczać) na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na mocy umowy finansowania Spółka korzysta (będzie korzystać) z limitu kredytowego (pożyczkowego). Wynagrodzeniem za udostępnienie kapitału stanowią w szczególności odsetki naliczane przez finansującego. Zgodnie z postanowieniami umów finansowania odsetki mogą być spłacane i/lub kapitalizowane w zależności od ustaleń stron umowy finansowania. W przypadku kapitalizacji naliczone odsetki doliczane są do kapitału kredytu (pożyczki) i za kolejny okres rozliczeniowy odsetki są naliczane od łącznej kwoty zadłużenia z tytułu otrzymanego finansowania, to jest od kapitału będącego sumą pierwotnego kapitału oraz skapitalizowanych w poprzednich okresach odsetek.

Wnioskodawca podkreśla, iż przedmiotem niniejszego wniosku nie jest sama możliwość traktowania odsetek od finansowania jako kosztów podatkowych, konieczność stosowania ograniczeń w odliczalności tych odsetek wynikających z przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji - art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej ustawa „CIT”), ani innych ograniczeń w zaliczaniu wydatków do kosztów podatkowych. Przedmiotem niniejszego wniosku jest potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie momentu potrącalności kapitalizowanych odsetek dla celów CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwota odsetek skapitalizowanych stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji odsetek...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty odsetek skapitalizowanych w momencie ich kapitalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

Oznacza to, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu tych wskazanych w katalogu art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Kosztami uzyskania przychodów mogą być zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, tzn. są wydatkami mającymi ekonomiczne uzasadnienie z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Przepis art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy CIT stanowi natomiast, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Z powyższego przepisu wynika, że odsetki naliczone nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów do momentu, gdy nie zostaną zapłacone. Przy czym, przez zapłatę należy rozumieć także kapitalizację, ponieważ wywołuje ona ten sam skutek prawny, tj. zmniejszenie kwoty odsetek do zapłaty.

Pojęcie „kapitalizacji odsetek” nie zostało zdefiniowana w ustawie CIT ani w innych ustawach podatkowych. Zgodnie z powszechnie akceptowanym stanowiskiem oraz praktyką kapitalizacja odsetek polega na ich doliczeniu do kwoty głównej długu. Jest to zatem operacja, która polega na dopisaniu / doliczeniu kapitalizowanych odsetek do kwoty głównej pożyczki. W konsekwencji takiej operacji, zobowiązanie z tytułu spłaty odsetek ulega przekształceniu na zobowiązanie z tytułu spłaty pożyczki (kredytu). Wraz z kapitalizacją odsetki tracą odrębny od kwoty głównej byt prawny i stają się jej częścią wraz ze wszelkimi tego konsekwencjami. W kolejnych okresach, odsetki od pożyczki (kredytu) naliczane są od powiększonej kwoty obejmującej kwotę główną pożyczki (kredytu) wraz ze skapitalizowanymi uprzednio odsetkami.

Powyższe stanowisko zrównujące kapitalizację odsetek z ich zapłatą znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-40/15/KP,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1317/14/KP,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. ITPB3/423-442b/14/KK,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 października 2014 r., sygn. IPPB3/423-749/14-2/MC,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 października 2014 r., sygn. IPPB3/423-746/14-2/MC,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 września 2013 r., sygn. ITPB3/423-254/13/PST.

Także w opinii sądów administracyjnych kapitalizacja odsetek jest równoznaczna z ich zapłatą.

W orzeczeniu z dnia 31 października 2012 r., sygn. II FSK 485/11 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że moment kapitalizacji odsetek (dokonanej zgodnie z warunkami umowy) skutkuje rozpoznaniem przez dłużnika kosztów podatkowych.

Także w wyroku z dnia 13 grudnia 2013 r., sygn. II FSK 2849/11 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kapitalizacja odsetek powinna być traktowana na równi z zapłatą, ponieważ wywiera ten sam skutek - zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.