IPPB5/4510-317/16-2/JC | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przepisów art. 21 ust. 3, 3b oraz ust. 4 ustawy o CIT, Spółka może uwzględnić cały okres, w którym P. był jedynym bezpośrednim udziałowcem Spółki (tj. od 2010 r.) dla celów zastosowania zwolnienia z podatku u źródła od odsetek, które będą wypłacane (lub regulowane w inny sposób, w tym przez potrącenie lub kapitalizację) przez Spółkę na rzecz P. po dokonaniu połączenia Spółki przez przejęcie Spółek z Grupy?
IPPB5/4510-317/16-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. odsetki
 2. pobór podatku
 3. płatnik
 4. udział
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 6. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

I. Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce, będącą polskim rezydentem podatkowym. Zgodnie z umową Spółki wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce utworzonej zgodnie z prawem Republiki Irlandii pod nazwą P. z siedzibą w Irlandii (dalej: P.). P. posiada w Irlandii także miejsce zarządu i jest irlandzkim rezydentem podatkowym, co może zostać potwierdzone certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwe władze w Irlandii. P. nie korzysta w Irlandii ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

Wnioskodawca wchodzi w skład Grupy Deweloperskiej (dalej: Grupa D.), której działalność koncentruje się wokół nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych oraz biurowych. Oprócz Wnioskodawcy, do Grupy D. należały m.in. spółki: M. Sp. z o.o., K. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o. oraz D. Sp. z o.o. (dalej łącznie: Spółki z Grupy). P. jest jedynym udziałowcem Spółki nieprzerwanie od 2010 roku, co potwierdza aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) oraz umowa Spółki. Ponadto, w okresie od 2010 roku do końca 2015 roku P. był także nieprzerwanie jedynym udziałowcem każdej ze Spółek z Grupy.

W celu zgromadzenia wystarczającej ilości kapitału niezbędnego do przeprowadzenia zaplanowanych inwestycji na rynku nieruchomości Wnioskodawca oraz Spółki z Grupy zaciągnęły finansowanie w ramach Grupy D. W związku z tym obecnie na Spółce ciążą zobowiązania pożyczkowe, które wraz z odsetkami powinny zostać spłacone na rzecz P. W odniesieniu do odsetek od przedmiotowych pożyczek nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy o CIT.

W 2014 roku P. zawarł umowę (następnie aneksowaną) z inwestorami będącymi wspólnikami P. (dalej: Inwestorzy), na podstawie której wszelkie ekonomiczne pożytki wynikające z udziałów w Spółce oraz Spółkach z Grupy, a także z tytułu pożyczek, które Wnioskodawca oraz Spółki z Grupy były zobowiązane spłacić bezpośrednio na rzecz P. przysługują P. (zostały przeniesione z inwestorów na rzecz P.). P. otrzymał w związku z tym prawo swobodnego rozporządzania udziałami w Spółce oraz w Spółkach z Grupy a także należnościami z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Spółkę oraz Spółki z Grupy, o których mowa powyżej.

W 2016 r. dokonano połączenia Wnioskodawcy z pozostałymi Spółkami z Grupy (zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych - poprzez połączenie przez przejęcie). W celu uproszczenia procedury połączenia, połączenie spółek zostało poprzedzone transakcją wymiany udziałów (zarejestrowaną wpisem do KRS z dnia 31 grudnia 2015 r.), w wyniku której Spółka została bezpośrednim udziałowcem Spółek z Grupy.

W ramach połączenia, Wnioskodawca był spółką przejmującą, a Spółki z Grupy - spółkami przejmowanymi. Połączenie przez przejęcie skutkowało ustaniem bytu prawnego Spółek z Grupy. Połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami z Grupy nie wiązało się natomiast z unicestwieniem udziałów posiadanych dotychczas przez P. w Spółce, tj. po połączeniu Spółki ze Spółkami z Grupy, P. nadal jest jedynym udziałowcem Spółki.

W wyniku połączenia Wnioskodawca stał się następcą prawnym Spółek z Grupy, wchodząc w ich dotychczasowe prawa i obowiązki. Tym samym wszystkie zobowiązania pożyczkowe Spółek z Grupy wobec P. zostały przeniesione na Wnioskodawcę, który będzie zobowiązany do uregulowania (spłaty) wszystkich zobowiązań pożyczkowych (własnych oraz przejętych w drodze połączenia ze Spółkami z Grupy) wraz z odsetkami na rzecz P.. Uregulowanie odsetek wobec P. może nastąpić w szczególności poprzez zapłatę (przelew bankowy), kapitalizację odsetek lub potrącenie.

Reorganizacja ma na celu w szczególności uproszczenie wzajemnych rozliczeń pomiędzy P. a Wnioskodawcą i Spółkami z Grupy, zminimalizowanie kosztów utrzymywania spółek, które zakończyły swoje inwestycje w nieruchomości. Mając na uwadze, iż przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i Spółki z Grupy pokrywał się, połączenie spółek pozwoliło na uproszczenie struktury korporacyjnej i usprawnienie procesów zarządczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów art. 21 ust. 3, 3b oraz ust. 4 ustawy o CIT, Spółka może uwzględnić cały okres, w którym P. był jedynym bezpośrednim udziałowcem Spółki (tj. od 2010 r.) dla celów zastosowania zwolnienia z podatku u źródła od odsetek, które będą wypłacane (lub regulowane w inny sposób, w tym przez potrącenie lub kapitalizację) przez Spółkę na rzecz P. po dokonaniu połączenia Spółki przez przejęcie Spółek z Grupy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów art. 21 ust. 3, 3b oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), Spółka może uwzględnić cały okres, w którym P. był jedynym bezpośrednim udziałowcem Spółki (tj. od 2010 r.) dla celów zastosowania zwolnienia z podatku u źródła od odsetek, które będą wypłacane (lub regulowane w inny sposób, w tym przez potrącenie lub kapitalizację) przez Spółkę na rzecz P. po dokonaniu połączenia Spółki przez przejęcie Spółek z Grupy.

Odsetki uzyskiwane na terytorium Polski przez nierezydentów podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem u źródła według stawki 20%. Przepis zawarty w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT stosuje się z uwzględnieniem właściwych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (w tym przychody z odsetek), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
  1. spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
  2. położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka:
  1. o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub
  2. o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
  1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
  2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Stosownie do art. 21 ust. 3b ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i b oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności.

Należy również wskazać, że na mocy art. 21 ust. 4 ustawy o CIT, przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Ponadto w art. 21 ust. 5 ustawy o CIT wskazano, że przepisy ust. 3 i 4 mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 20% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 3.

W celu zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, należy spełnić także dodatkowe warunki określone w ustawie CIT, w tym dokumentacyjne (w szczególności posiadać certyfikat rezydencji spółki uzyskującej przychód z odsetek oraz oświadczenie o nie korzystaniu przez tę spółkę ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania).

W odniesieniu do powyższych regulacji należy stwierdzić, że aby Wnioskodawca mógł zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie. Należy podkreślić, że w opisanym zdarzeniu przyszłym wszystkie wskazane powyżej warunki, które są przedmiotem pytania w niniejszym wniosku, zostaną spełnione, gdyż:

 • wypłacającym należności (wynikające z zobowiązań Spółki wobec udziałowca (P.) po połączeniu Spółki ze Spółkami z Grupy) będzie Wnioskodawca - podatnik podatku dochodowego mający siedzibę na terytorium Polski;
 • uzyskującym przychody z tytułu odsetek będzie udziałowiec (P.) będący irlandzkim rezydentem podatkowym - podmiot podlegający w innym niż Polska państwie członkowskim UE (EOG) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • uzyskujący przychody z tytułu odsetek udziałowiec (P.) będzie posiadał na moment wypłaty odsetek (w tym poprzez potrącenie lub kapitalizację) 100% udziałów w kapitale Wnioskodawcy;
 • odbiorcą należności odsetkowych będzie udziałowiec (P.).

Dodatkowo, za każdym razem, gdy warunkiem jest posiadanie określonego poziomu udziałów należy przez to rozumieć udział kapitałowy wynikający z posiadania udziałów na podstawie tytułu własności. Jak wskazano w stanie faktycznym, zgodnie z umową Spółki wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują P. Odzwierciedlone jest to również poprzez odpowiednie zapisy w KRS. W związku z tym warunek ten należy uznać za spełniony.

P. jest udziałowcem Spółki od ponad 2 lat (posiada nieprzerwanie 100% udziałów). Należy zaznaczyć, iż połączenie Spółki ze Spółkami z Grupy nie ma wpływu na bieg okresu posiadania udziałów w Spółce przez P., gdyż nie uległy one unicestwieniu w wyniku dokonanego połączenia przez przejęcie (Wnioskodawca był spółką przejmującą).

Dla kompletności, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż uzyskujący przychody udziałowiec (P.) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Ponadto, przychody z tytułu odsetek nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy o CIT. Na dzień zapłaty odsetek Wnioskodawca będzie posiadał

 • certyfikat rezydencji podmiotu otrzymującego wypłaty, tj. P. (art. 26 ust. 1c ustawy o CIT);
 • pisemne oświadczenie podmiotu otrzymującego wypłaty (P.), że nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (art. 26 ust. 1f w związku z art. 21 ust. 3c ustawy o CIT).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż na moment wypłaty odsetek przez Spółkę po połączeniu przez przejęcie Spółek z Grupy, będą spełnione warunki dotyczące posiadania udziałów w Spółce przez P. przez nieprzerwany okres minimum 2 lat oraz P. będzie posiadał udziały w Spółce na podstawie tytułu własności. Ponadto, P. będzie właścicielem ekonomicznym udziałów w Spółce a także odsetek należnych od Spółki z tytułu udzielonego finansowania. Połączenie przez przejęcie Spółki ze Spółkami z Grupy nie będzie miało wpływu na okres posiadania udziałów przez P. w Spółce, gdyż połączenie nie wiązało się z unicestwieniem udziałów posiadanych przez P. w Spółce (Spółka była podmiotem przejmującym Spółki z Grupy).

W konsekwencji, Spółka (jako płatnik) będzie mogła zastosować zwolnienie w stosunku do wypłacanych odsetek wynikające z art. 21 ust. 3 ustawy o CIT (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie, tj. udokumentowaniu rezydencji podatkowej P. certyfikatem rezydencji oraz otrzymaniu pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o CIT). Dla celów zastosowania zwolnienia Spółka będzie mogła uwzględnić cały okres, w którym P. był jedynym bezpośrednim udziałowcem Spółki (tj. od 2010 roku), zgodnie z zapisem w KRS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.