IPPB5/4510-247/15-2/JC | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym powyżej opisie zdarzenia przyszłego - Spółka będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) według stawki 5% od odsetek wypłacanych na rzecz B na podstawie umowy cash pooling - przy założeniu, że Spółka będzie posiadała certyfikat rezydencji podatkowej B?
IPPB5/4510-247/15-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. agent
 3. banki
 4. cash-pooling
 5. odsetki
 6. pobór podatku
 7. umowa
 8. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 9. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobierania podatku u źródła z tytułu odsetek wypłacanych w związku z uczestnictwem w umowie cash pooling zawartej wyłącznie pomiędzy A oraz B - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobierania podatku u źródła z tytułu odsetek wypłacanych w związku z uczestnictwem w umowie cash pooling zawartej wyłącznie pomiędzy A oraz B.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. A Sp. z o.o. („A” lub „Spółka”), podmiot z siedzibą w Polsce, zamierza zawrzeć umowę cash pooling z B. („B”) z siedzibą w Luksemburgu.

Głównym celem zawarcia przez A wspomnianej powyżej umowy cash pooling jest efektywne zarządzanie środkami finansowymi A przy wykorzystaniu zasobów i umiejętności podmiotu wyznaczonego do tej funkcji w ramach Grupy (tj. B) - a w konsekwencji zmniejszenie kosztów ewentualnego finansowania działalności Spółki oraz efektywniejsze i bezpieczniejsze gospodarowanie nadwyżkami finansowymi wygenerowanymi przez A. Rozliczenia w ramach ww. umowy będą odbywać się w walucie PLN.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że B jest podmiotem powołanym w ramach A („Grupa”) do prowadzenia profesjonalnej działalności w zakresie finansowania w Grupie.

Działalność ta obejmuje udostępnianie oraz przyjmowanie środków finansowych od podmiotów z Grupy zainteresowanymi usługami B w powyższym zakresie, jak również zarządzanie środkami finansowymi pozyskanymi w związku z zawarciem przez B umów cash pooling.

 1. Przedmiotowa umowa cash pooling zostanie zawarta wyłącznie pomiędzy A oraz B (umowa dwustronna).

W przedstawionej strukturze B będzie pełniła zatem funkcję tzw. cash pool owner - tzn. będzie uprawniona do samodzielnego (tj. niezależnego od Spółki):

 • dysponowania otrzymanymi od A nadwyżkami środków finansowych - ich dalszego deponowania, oraz
 • decydowania o źródłach pozyskiwania środków służących pokryciu niedoborów środków finansowych występujących po stronie A.
 1. W rozważanym przez Spółkę systemie cash pooling będzie dochodziło do przepływów środków pieniężnych między A oraz B - tj.:
  • Na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki z rachunku bankowego A będą automatycznie przekazywane na rachunek bankowy B, prowadzony w Polsce („Rachunek Główny”). Jeżeli natomiast na rachunku bankowym A wystąpi niedobór środków finansowych, zostanie on pokryty środkami przekazywanymi przez B z Rachunku Głównego.
  • Tym samym, w ramach planowanej struktury cash pooling B będzie zobowiązana przyjąć nadwyżki środków A oraz B będzie zobowiązana przekazać A środki finansowe celem wyrównania niedoborów A. Jednocześnie, A będzie zobowiązana przekazać B nadwyżki finansowe zgromadzone na wskazanych rachunkach bankowych oraz A będzie zobowiązana do przyjęcia od B środków celem finansowania niedoborów na wskazanych rachunkach bankowych A.

Jednocześnie, w ramach ww. cash pooling B nie będzie zobowiązany do automatycznego przelewania (lokowania) nadwyżek środków finansowych z Rachunku Głównego (należącego do B) na rachunek bankowy Spółki, ani też A nie będzie zobowiązany do finansowania działalności B (uzupełnianie niedoborów B na Rachunku Głównym).

Z perspektywy Spółki - zasadniczo bez znaczenia są źródła i sposób pozyskania przez B niezbędnych do pokrycia niedoborów na rachunkach A. Pewne jest jednak, że w przypadku, gdy na Rachunku Głównym pojawi się saldo ujemne (tj. B nie będzie w stanie pozyskać wystarczających środków finansowych z innych źródeł, lecz będzie zmuszony do pozyskania finansowania od banku), B będzie zobowiązana do zapłaty odsetek na rzecz banku zaangażowanego w schemat cash poolingu.

Odsetki od:

 • udostępnionych przez B środków służących pokryciu niedoborów Spółki lub
 • przekazanych B przez A środków finansowych będących nadwyżkami finansowymi Spółki

- będą płatne w okresach miesięcznych.

Tytuł prawny do ww. odsetek wypłacanych przez strony umowy cash pooling (tj. przez A na rzecz B oraz przez B na rzecz A) oraz wierzytelność o wypłatę ww. odsetek będzie przysługiwała wyłącznie stronom umowy (tj. A oraz B). Tym samym, na podstawie ww. umowy:

 • B będzie: (i) przysługiwał tytuł prawny do odsetek wypłacanych przez A na podstawie umowy cash pooling oraz (ii) wyłącznie zobowiązanym do wypłaty odsetek na rzecz A, a
 • A będzie: (i) przysługiwał tytuł prawny do odsetek wypłacanych jej przez B oraz (ii) zobowiązany do wypłaty odsetek wyłącznie na rzecz B.
 1. W konsekwencji powyższego, na Rachunku Głównym będą dokonywane następujące operacje:
  • na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki z rachunku bankowego A będą automatycznie przekazywane na Rachunek Główny,
  • w przypadku, gdy na rachunku bankowym A wystąpi niedobór środków finansowych, zostanie on pokryty środkami przekazywanymi przez B z Rachunku Głównego.

Spółka posiada wiedzę odnośnie planowanych założeń funkcjonowania umowy cash pooling między Spółką a B. Podmiotami - pomiędzy, którymi będzie zawarta ww. umowa cash poolingu - będą bowiem B i A.

Sposób dysponowania otrzymanymi od Spółki nadwyżkami środków finansowych leży w gestii B, który jako samodzielny podmiot może swobodnie decydować, czy środki te będą przechowywane/kumulowane na Rachunku Głównym (którego B jest właścicielem), czy też w inny sposób zagospodarowane przez B w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności.

Zgodnie z planowaną umową cash pooling między Spółką a B - ewentualny niedobór środków finansowych na rachunku Spółki zostanie pokryty przez B środkami zgromadzonymi przez B na Rachunku Głównym, którego posiadaczem jest ta spółka.

Jednocześnie, jak to zostało wskazane powyżej, B będzie pełniła funkcję tzw. cash pool owner - tzn. będzie uprawniona do samodzielnego (tj. niezależnego od Spółki):

 • dysponowania otrzymanymi od A nadwyżkami środków finansowych, oraz
 • decydowania o źródłach pozyskiwania środków służących pokryciu niedoborów środków finansowych występujących po stronie A.

Mając powyższe na uwadze, decyzja co do źródła finansowania w celu pokrycia ewentualnego niedoboru środków finansowych na rachunku Spółki leży wyłącznie po stronie B, która jako samodzielny podmiot może swobodnie decydować, czy będą to środki pochodzące z Rachunku Głównego (którego B jest właścicielem), czy też inne środki pozyskane przez B (przelane na ww. Rachunek Główny). Decyzja ta pozostaje poza zakresem kompetencji Spółki.

Należy również podkreślić, że B jako właściciel Rachunku Głównego będzie odpowiedzialny za zapewnienie wystarczających środków finansowych na pokrycie niedoborów na rachunku Spółki. Odpowiedzialność ta wyraża się poprzez konieczność zapłaty przez B. odsetek do banku w przypadku, gdy B nie zapewni wystarczającej kwoty środków finansowych na Rachunku Głównym do pokrycia niedoboru na rachunku bankowym Spółki.

 1. Spółka wskazuje, że bank będzie odpowiedzialny za obsługę uczestniczących w umowie cash pooling rachunków bankowych Spółki oraz Rachunku Głównego, którego posiadaczem jest B.

W szczególności - w odniesieniu do Spółki - zadaniem banku będzie dokonywanie automatycznego:

 • przeniesienia wszystkich nadwyżek z rachunku Spółki na Rachunek Główny B, oraz
 • pokrycia wszystkich niedoborów na rachunku Spółki poprzez przeniesienie środków finansowych B z Rachunku Głównego na rachunek Spółki.

Jednocześnie, Spółka ponownie podkreśla, że z uwagi na fakt, że - jak to zostało wskazane powyżej - w ramach ww. cash pooling:

 • B nie będzie zobowiązany do automatycznego przelewania (lokowania) nadwyżek środków finansowych z Rachunku Głównego (należącego do B) na rachunek bankowy Spółki, ani też
 • A nie będzie zobowiązany do finansowania działalności B (uzupełnianie niedoborów B na Rachunku Głównym).

Bank również nie będzie dokonywał automatycznych działań w powyższym zakresie, tj. bank nie będzie dokonywał automatycznego:

 • przeniesienia nadwyżek z Rachunku Głównego na rachunek Spółki, ani
 • uzupełniania niedoborów na Rachunku Głównym z rachunku Spółki.

Ponadto, bank będzie odpowiedzialny za dokonanie automatycznej kalkulacji i pobranie odsetek należnych za dany miesiąc z tytułu umowy cash pooling.

 1. B jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu. A jest polskim rezydentem podatkowym.
 2. A oraz B nie są podmiotami bezpośrednio powiązanymi - tj. B nie posiada (i) ani udziałów Spółki, (ii) ani udziałów w kapitale bezpośredniego udziałowca Spółki oraz B. i Spółka posiadają różnych bezpośrednich udziałowców (nie są spółkami siostrami).

Pomiędzy A a B zachodzą jednak pośrednie powiązania kapitałowe - tj. inny podmiot z A posiada pośrednio nie mniej niż 25% udziałów zarówno w A., jak i B.

 1. Spółka wskazuje, że uzyskała indywidualną interpretację prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. IPPB5/423-1034/14-2/JC, potwierdzającą prawidłowość jej stanowiska w zakresie pytania objętego niniejszym wnioskiem w analogicznym stanie faktycznym, w którym rozliczenia miały być prowadzone w walucie EUR. Jednakże, w związku z rozszerzeniem planów biznesowych, Spółka pragnie również potwierdzić prawidłowość swojego stanowiska w odniesieniu do opisanej w niniejszym wniosku struktury cash pooling, w której rozliczenia będą odbywały się w walucie PLN.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym powyżej opisie zdarzenia przyszłego - Spółka będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) według stawki 5% od odsetek wypłacanych na rzecz B na podstawie umowy cash pooling - przy założeniu, że Spółka będzie posiadała certyfikat rezydencji podatkowej B...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym powyżej opisie zdarzenia przyszłego - Spółka będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) według stawki 5% od odsetek wypłacanych na rzecz B na podstawie umowy cash pooling - przy założeniu, że Spółka będzie posiadała certyfikat rezydencji podatkowej B.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.; „ustawa o CIT”), podmioty które dokonują na rzecz nierezydentów wypłat należności m.in. z tytułu odsetek, są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Stawka podatku dla odsetek wynosi 20% uzyskanego przychodu.

Należy podkreślić, że w świetle art. 21 ust. 2 ustawy o CIT możliwe jest obniżenie stawki podatku u źródła lub jego niepobranie z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska - pod warunkiem, że płatnik posiada certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu, na rzecz którego wypłacane są odsetki.

Mając na uwadze przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego schemat funkcjonowania struktury opartej na umowie cash pooling, którą planuje zawrzeć Spółka - konieczne jest przeanalizowanie postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527, ze zm.; „Konwencja”).

Zgodnie z normą art. 11 ust. 1 Konwencji - odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Natomiast norma art. 11 ust. 2 Konwencji wskazuje, że takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli właściciel odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony, nie może przekroczyć 5% kwoty odsetek brutto.

Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 7 Konwencji odsetki powstają w Polsce, jeżeli płatnikiem jest m.in. osoba mająca w Polsce siedzibę.

Mając na uwadze brzmienie powołanych przepisów ustawy o CIT oraz Konwencji - zastosowanie 5% stawki podatku do wypłacanych odsetek jest możliwe pod warunkiem, że:

 1. przedmiotowe odsetki powstaną w Polsce - tj. odsetki te będą wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Polsce na rzecz spółki mającej siedzibę w Luksemburgu;
 2. Spółka otrzymująca ww. odsetki jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu;
 3. Spółka otrzymująca ww. odsetki będzie właścicielem tych odsetek;
 4. Spółka wypłacająca odsetki posiada certyfikat rezydencji podatkowej spółki otrzymującej odsetki.

W ocenie Spółki obniżona stawka opodatkowania podatkiem u źródła odsetek w wysokości 5%, która wynika z art. 11 ust. 2 Konwencji, będzie miała zastosowanie do wszelkich płatności odsetkowych, które mogą być dokonywane przez Spółkę na podstawie umowy cash pooling. Zgodnie bowiem z przedstawionymi w opisie zdarzenia przyszłego założeniami planowanej struktury cash pooling, przedstawione powyżej w punktach a) - d) warunki będą spełnione.

Miejsce powstania odsetek

Mając na uwadze założenia planowanej struktury cash pooling, odsetki wypłacane przez Spółkę na rzecz B na podstawie umowy cash pooling będą powstawały w Polsce, ponieważ ich płatnikiem będzie osoba (tj. A) mająca w Polsce siedzibę oraz będąca polskim rezydentem podatkowym.

W konsekwencji - warunek a) uznać należy za spełniony.

Rezydencja podatkowa B

Mając na uwadze założenia planowanej struktury cash pooling, spółka otrzymująca odsetki wypłacane przez A (tj. B) jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu.

W konsekwencji - warunek b) uznać należy za spełniony.

B jako właściciel odsetek

W ocenie Spółki, B będzie właścicielem odsetek wypłacanych przez A na podstawie umowy cash pooling.

W tym miejscu zauważyć zwrócić uwagę na dwie istotne okoliczności, które zostały wskazane w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku - tj.:

 • fakt, że podstawą wypłaty odsetek będzie wyłącznie umowa dwustronna zawarta pomiędzy A oraz B - tj. w relacje prawne (uprawnienia i zobowiązania) powstałe pomiędzy A i B na podstawie umowy cash pooling nie będą mogły ingerować (z perspektywy prawnej) podmioty inne, niż strony umowy cash pooling;

oraz

 • fakt, że ww. umowa cash pooling wyraźnie wskazuje, że w planowanej strukturze cash pooling funkcją B w odniesieniu do odsetek, które mają być wypłacane przez A, jest funkcja właściciela struktury cash pooling (cash pool owner).

Podkreślić należy, że międzynarodowe wytyczne, które zostały zawarte w Model Tax Convention on Income and Capital („Komentarz OECD”) odnoszą się do tematu identyfikacji „właściciela odsetek” dość obszernie. Komentarz OECD adresuje ww. kwestię w sposób negatywny - tj. poprzez wskazanie katalogu przypadków, gdy odbiorca odsetek nie może być uznany za osobę uprawnioną do odsetek w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - tj. „właściciela odsetek”. Wspomniane przypadki, gdy podmiot otrzymujący odsetki nie jest ich „właścicielem”, mają następujące cechy wspólne - tj.:

 • odbiorca płatności odsetkowej działa jako pośrednik/agent w imieniu lub na rzecz innego podmiotu (rzeczywistego „właściciela odsetek”);
 • odbiorca płatności odsetkowej ma ograniczoną rolę w odniesieniu do dochodu z odsetek, a pełni raczej rolę powiernika lub administratora działającego w interesie podmiotu dokonującego wypłaty oraz podmiotu trzeciego (rzeczywistego „właściciela odsetek”).

Co istotne, w każdym z ww. przypadków opisanych w Komentarzu do OECD podmiot dokonujący płatności odsetkowej był świadomy, że:

 • w danej relacji podmiot otrzymujący fizycznie odsetki odgrywa jedynie rolę pośrednika;
 • ww. odsetki zostaną przekazane podmiotowi(om) trzeciemu(im);
 • inny podmiot ma tytuł prawny (może domagać się) od niego zapłaty odsetek.

Spółka podkreśla, że w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku żaden z powyższych wyjątków nie będzie miał miejsca - ponieważ:

 • Realizując obowiązki wynikające z umowy cash pooling B będzie działał we własnym imieniu i na własny rachunek. Zawierając ww. umowę B nie będzie reprezentował osób (podmiotów) trzecich.
 • Realizując obowiązki wynikające z umowy cash pooling B nie bedzie działał wobec A jako pośrednik/agent innych podmiotów.
 • Umowa cash pooling będzie umową dwustronną, zawartą wyłącznie pomiędzy A oraz B. Stroną ww. umowy nie będzie żaden inny podmiot.
 • Na podstawie umowy cash pooling B będzie przysługiwał wyłączny tytuł prawny do (własność) odsetek wypłacanych przez A oraz wyłączna wierzytelność wobec A o wypłatę ww. odsetek.
 • B ma możliwość rzeczywistego (a nie tylko formalnego) dysponowania takimi odsetkami.
 • Odsetki otrzymane od A będą stanowiły dla B przysporzenie, którym może on swobodnie dysponować, tj. - z perspektywy A - B nie będzie zobligowana do dokonywania transferu ww. środków na rzecz innych podmiotów.
 • B będzie mógł swobodnie (całkowicie niezależnie od A) decydować o sposobie pozyskania środków dla A - tj. czy będą to środki własne pozyskane w ramach prowadzonej przez B działalności, czy też środki pozyskanie ze źródeł zewnętrznych (banki, etc.).

Spółka wskazuje, że poszukując wskazówek w zakresie prawidłowego ujęcia dla celów podatkowych umowy cash pooling, która będzie zawarta pomiędzy A a B, Spółka przeanalizowała indywidualne interpretacje wydawane przez organy podatkowe udostępnione na stronach Ministerstwa Finansów oraz wyroki sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania struktur cash pooling.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Spółkę struktura cash pooling oraz warunki umowy z B odbiegają od stanu faktycznego będącego przedmiotem dotychczasowych analiz organów podatkowych i sądów. W ocenie Spółki - mając na względzie informacje zawarte w opisie zdarzenia przyszłego - jasnym jest, że umowa cash pooling, którą planuje zawrzeć Spółka nie będzie typową umową cash pooling, ponieważ:

 • Typowa umowa cash pooling ma charakter umowy wielostronnej - tymczasem, w strukturze będącej przedmiotem niniejszego zapytania, umowa cash pooling będzie umową dwustronną.
 • W typowej umowie cash poolingu, istotną funkcję w realizacji umowy spełnia cash pooling agent, który pośredniczy w przekazywaniu nadwyżek finansowych pomiędzy określonym kręgiem podmiotów (stron umowy cash pooling) - tymczasem, w strukturze będącej przedmiotem niniejszego zapytania, B będzie właścicielem odsetek wypłacanych przez A.
 • Podmioty zawierające taką typową umowę cash pooling mają świadomość roli „pośrednika”, jaką pełni cash pooling agent - tymczasem, w strukturze będącej przedmiotem niniejszego zapytania, umowa cash pooling będzie umową, na podstawie której zawiązana zostanie wyłącznie relacja prawna „dwustronna” pomiędzy B i A. Nie będzie konieczne ustanawianie podmiotu pośredniczącego pomiędzy B. a A, ponieważ B będzie właścicielem odsetek wypłacanych przez A.

Jednocześnie, z przeprowadzonej przez Spółkę analizy stanowisk zaprezentowanych przez organy podatkowe i sądy administracyjne w zakresie cash pooling wynika, że ww. cechy typowe struktur cash pooling są podstawą kwestionowania przez organy podatkowe i sądy administracyjne możliwości zastosowania obniżonych stawek podatku u źródła do płatności odsetkowych dokonywanych w ramach struktur cash pooling. Jak wskazano powyżej - w sposób oczywisty - nie występują one jednak w przypadku umowy cash pooling, której zawarcie planują A i B.

Co więcej, z wyrażonych przez organy podatkowe komentarzy odnośnie typowych struktur cash pooling można wywnioskować a contrario, że stanowisko zaprezentowane przez Spółkę w odniesieniu do umowy cash pooling, której zawarcie planują A i B - jest prawidłowe.

Przykładowo:

 • W interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2011 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB4/423-354/11-2/MC), zwrócono uwagę, że:
  „Z Komentarza do Konwencji Modelowej OECD wynika tymczasem, iż postanowienia umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie dotyczącym odsetek mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy to podmiot uzyskujący odsetki posiada status rzeczywistego odbiorcy („beneficial owner”), czyli jest podmiotem, którego prawo do dysponowania otrzymaną płatnością nie ma wyłącznie formalnego charakteru. (...) Natomiast w przypadku, gdy Pool Leader będzie rzeczywistym odbiorcą wypłacanych odsetek, tj. gdy będzie przysługiwał mu na podstawie umowy cash-poolingu proporcjonalny do wielkości salda na jego rachunku udział w należności odsetkowej, zastosowanie znajdzie zapis art. 11 ust. 2 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym odsetki podlegać będą opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku w wysokości 5% kwoty brutto tych odsetek, przy spełnieniu warunku posiadania przez spółkę certyfikatu rezydencji Pool Leadera”.
 • W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2013 r., (sygn. akt I SA/Rz 1132/12) potwierdzono, że:
  Minister Finansów w wydanej interpretacji zaznacza, że leader może być uznany za właściciela odsetek, w rozumieniu Konwencji, jedynie w tej części, w której odsetki te będą mu przysługiwać w związku z udostępnieniem przez niego środków z jego rachunku podstawowego, na podstawie umowy cash-poolingu, z tytułu przekazania nadwyżki na jego koncie. Stwierdzenie to jest prawnie uzasadnione, gdyż w tym wypadku pozycja leadera w systemie będzie odpowiadać roli każdego innego uczestnika”.
 • W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 612/13 również potwierdzono, że:
  Rację ma natomiast organ, że jeśli w odniesieniu do pewnej części dochodu Agent będzie spełniał omówione wyżej warunki uznania go za podatnika, będącego zarazem rzeczywistym właścicielem (osobą uprawnioną w rozumieniu art. 11 ust. 2 umowy polsko-holenderskiej dochodu z odsetek, to wówczas także wobec tego podmiotu można będzie zastosować obniżoną stawkę podatku u źródła, która w przypadku umowy polsko-holenderskiej wynosi 5%”.

W konsekwencji - warunek c) uznać należy za spełniony.

Tym samym, Spółka będzie uprawniona do pobierania podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz B według stawki podatkowej w wysokości 5% wynikającej z Konwencji.

Posiadanie przez A certyfikatu rezydencji podatkowej B

Spółka będzie posiadała dokument wydany przez władze podatkowe Luksemburga - potwierdzający, że B jest luksemburskim rezydentem podatkowym.

W konsekwencji - warunek d) uznać należy za spełniony.

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając opis zdarzenia przyszłego, w opinii Spółki - w opisanym powyżej opisie zdarzenia przyszłego - Spółka będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) według stawki 5% od odsetek wypłacanych na rzecz B na podstawie umowy cash pooling - przy założeniu, że Spółka będzie posiadała certyfikat rezydencji podatkowej B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613). Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę zawieranej umowy cash poolingu. Organ przyjął za Wnioskodawcą (co jednoznacznie wynika z opisu zdarzenia przyszłego), że w niniejszej sprawie umowa zostanie zawarta wyłącznie pomiędzy A oraz B – tytuł prawny oraz wierzytelność z tytułu odsetek przysługiwać będzie wyłącznie stronom umowy, oraz że w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze środami finansowymi wyłącznie stron umowy. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W odniesieniu do przytoczonych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej oraz orzeczeń sądów administracyjnych należy zauważyć, że są to rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszą, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa oraz nie są wiążące dla tutejszego organu. Jak zauważa sam Wnioskodawca, zostały one wydane na gruncie odmiennych stanów faktycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.