IPPB5/4510-1182/15-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy odsetki od Pożyczek wypłacane lub kapitalizowane przez Wnioskodawcę podlegają lub będą podlegały opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jest lub będzie zobowiązany pobrać, jako płatnik, podatek „u źródła” w związku z wypłatą odsetek na rzecz Pożyczkodawcy ?
IPPB5/4510-1182/15-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. Francja
 2. odsetki
 3. pożyczka
 4. płatnik
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 6. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania u źródła i obowiązku pobrania podatku (przez Wnioskodawcę przekształconego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w związku z wypłatą odsetek na rzecz spółki będącej rezydentem podatkowym Francji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania u źródła i obowiązku pobrania podatku (przez Wnioskodawcę przekształconego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w związku z wypłatą odsetek na rzecz spółki będącej rezydentem podatkowym Francji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej także jako „Spółka Osobowa”) jest spółką jawną posiadającą siedzibę w Polsce, powstałą z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Przekształcenie”). Wnioskodawca przed Przekształceniem zaciągnął oprocentowane pożyczki od spółki będącej rezydentem podatkowym Francji (dalej: „Pożyczkodawca”). W przyszłości, Pożyczkodawca może udzielić Wnioskodawcy kolejnych pożyczek (obecne oraz przyszłe pożyczki dalej jako „Pożyczki”).

Wspólnikami Spółki Osobowej są:

 1. Inny niż Pożyczkodawca podmiot zagraniczny z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej podlegający w tym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w odniesieniu do całości osiąganych przychodów (dochodów) oraz
 2. Niebędąca Pożyczkodawcą zagraniczna spółka osobowa, o której mowa w art. 4a pkt 14 UCIT (tj. spółka niebędącą podatnikiem podatku dochodowego), w której podatnikami w odniesieniu do jej przychodów (dochodów) są jej wspólnicy tj. (1) podmiot zagraniczny z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej podlegający w tym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w odniesieniu do całości osiąganych przychodów (dochodów) oraz (2) fundusz inwestycyjny z siedzibą w Polsce utworzony i działający zgodnie z polską ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Wspólnikami Spółki Osobowej mogą być w przyszłości także wyłącznie inne niż Pożyczkodawca podmioty zagraniczne z siedzibą w krajach członkowskich Unii Europejskiej podlegające w tych krajach nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w odniesieniu do całości osiąganych przychodów (dochodów).

Należne odsetki od Pożyczek są i będą spłacane przez Wnioskodawcę na rzecz Pożyczkodawcy bądź kapitalizowane. Na moment spłaty (kapitalizacji) odsetek od Pożyczek:

 1. Spółka Osobowa będzie dysponowała ważnym i aktualnym certyfikatem rezydencji podatkowej Pożyczkodawcy, wydanym przez właściwe władze podatkowe Francji; Pożyczkodawca będzie tzw. uprawnionym odbiorcą/właścicielem odsetek (ang. „beneficial owner”);
 2. Pożyczkodawca nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Umowy ani nie będzie wykonywał w Polsce wolnego zawodu.

Dnia 27 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację nr IPPB5/4510-351/15-2/AJ, w której potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do analogicznego zdarzenia przyszłego. Interpretacja ta została wydana na wniosek Wnioskodawcy działającego wówczas w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 17 grudnia 2015 r. zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę jawną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy odsetki od Pożyczek wypłacane lub kapitalizowane przez Wnioskodawcę podlegają lub będą podlegały opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jest lub będzie zobowiązany pobrać, jako płatnik, podatek „u źródła” w związku z wypłatą odsetek na rzecz Pożyczkodawcy ...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od Pożyczek wypłacane przez Wnioskodawcę nie podlegają i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce zgodnie z art. 11 Umowy. W konsekwencji, na podstawie art. 26 ust. 1 UCIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do poboru podatku „u źródła” w związku z wypłatą odsetek na rzecz Pożyczkodawcy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 UCIT, podatek CIT z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów. Stosownie do art. 22a UCIT, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 UCIT osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Na podstawie art. 11 ust. 2 Umowy, za „odsetki” uznawane są dochody z wierzytelności wszelkiego rodzaju, tak zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych hipoteką lub klauzulą udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych i skryptów dłużnych, w tym również premie i udziały związane z powyższymi tytułami (kary za zwłokę w wypłacie odsetek nie są traktowane jako odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu). Zgodnie zaś z art. 11 ust. 1 Umowy, odsetki, które pochodzą z jednego Umawiającego się Państwa i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie. W myśl ust. 4, uważa się, że odsetki pochodzą z Umawiającego się Państwa, jeżeli dłużnikiem jest samo Państwo, jednostka samorządu lokalnego, osoba prawna prawa publicznego lub osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jednakże, jeżeli płatnik odsetek posiadający lub nie posiadający miejsca zamieszkania lub siedziby w Umawiającym się Państwie, ma w Umawiającym się Państwie zakład, na rzecz którego została zaciągnięta pożyczka powodująca płatność odsetek i który ponosi ich koszty, uważa się, że powyższe odsetki pochodzą z tego Umawiającego się Państwa, w którym położony jest zakład.

Mając na uwadze powyższe regulacje, wypłata na rzecz Pożyczkodawcy odsetek od Pożyczek przez Spółkę Osobową nie będzie podlegała podatkowi „u źródła” w Polsce, ponieważ;

 1. Przedmiotowe odsetki stanowić będą odsetki w rozumieniu art. 11 ust. 2 Umowy.
 2. Na podstawie art. 11 ust. 1 Umowy odsetki, które pochodzą z Polski i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Francji, podlegają opodatkowaniu wyłącznie we Francji.
 3. Odsetki od Pożyczek będą odsetkami pochodzącymi z Polski ponieważ:
  • Pożyczki otrzymane przed Przekształceniem zostały zaciągnięte przez Wnioskodawcę działającego jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca siedzibę w Polsce, zaś koszt ich spłaty będzie ponoszony przez Wnioskodawcę również po przekształceniu poprzedniej formy prawnej. Charakter zadłużenia i wypłacanych odsetek nie uległ zmianie w związku z Przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę Osobową (które to przekształcenie spowodowało jedynie zmianę formy prawnej działalności Wnioskodawcy),
  • Spółki osobowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zostały wprost wskazane w art. 26 ust. 1 UCIT jako podmioty będące płatnikami podatku „u źródła” przy dokonywaniu wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (tj. także z tytułu odsetek). Tym samym, spółki osobowe stosują obniżoną stawkę podatku albo zwolnienie podatkowe wynikające z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i ponoszą odpowiedzialność za niepobranie lub pobranie w niewłaściwej kwocie podatku „u źródła”,
  • Spółka Osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego stąd postanowienia Umowy należy odnieść do wspólników Spółki Osobowej. Posiadanie przez nierezydenta prawa do udziału w zysku polskiej spółki osobowej stanowi zakład tego nierezydenta w Polsce w rozumieniu art. 5 Umowy oraz art. 4a pkt 11 lit. a) UCIT. Stąd, na gruncie art. 11 ust. 4 Umowy za „dłużników” w odniesieniu do opisanych we wniosku odsetek od Pożyczek należy uznać podmioty będące podatnikami w zakresie dochodów generowanych przez Spółkę Osobową, tj. fundusz inwestycyjny z siedzibę w Polsce lub podmioty zagraniczne (będące podatnikami w kraju członkowskim UE), dla których udział (pośredni lub bezpośredni) w Spółce Osobowej będzie stanowił zakład w Polsce w rozumieniu art. 5 Umowy oraz art. 4a pkt 11 lit. a) Ustawy o CIT.

W konsekwencji należy uznać, że zgodnie z art. 11 ust. 4 Umowy, odsetki od Pożyczek pochodzą z Polski. Przepis ten stanowi bowiem, że płatnik (ww. podmiot zagraniczny będący pośrednim lub bezpośrednim wspólnikiem Wnioskodawcy) odsetek nieposiadający siedziby w Polsce ma w Polsce zakład, na rzecz którego została zaciągnięta pożyczka powodująca płatność odsetek i który ponosi ich koszty, uważa się, że powyższe odsetki pochodzą z tego Umawiającego się Państwa, w którym położony jest zakład. Jednocześnie polski fundusz inwestycyjny należy uznać za osobę prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Skoro zatem odsetki od Pożyczek zaciągniętych przez Spółkę Osobową pochodzą z Polski i wypłacane są osobie mającej siedzibę we Francji, to na podstawie art. 11 ust. 1 Umowy podlegają opodatkowaniu tylko we Francji.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest wydana na wniosek Wnioskodawcy interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r. (nr IPPB5/4510-351/15-2/AJ) dotyczącą analogicznego zdarzenia przyszłego. Organ wskazał w niej w szczególności, że „na gruncie UPO za „dłużników” w odniesieniu do opisanych we wniosku odsetek od Pożyczek należy uznać podmioty będące podatnikami w zakresie dochodów generowanych przez Spółkę Osobową, tj. fundusz inwestycyjny z siedzibą w Polsce oraz podmioty zagraniczne (będące podatnikami w kraju członkowskim UE), dla których udział (pośredni lub bezpośredni) w Spółce Osobowej będzie stanowił zakład w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 lit. a) updop. W konsekwencji na podstawie art. 11 ust. 4 zdanie ostatnie UPO należy uznać, że odsetki pochodzą z Polski w rozumieniu art. 11 ust 1 i ust. 4 UPO. (...) Skoro zatem odsetki, które pochodzą z Polski, wypłacane są osobie mającej siedzibę we Francji - to na podstawie art. 11 ust. 1 UPO podlegają opodatkowaniu tylko we Francji.”

W razie uznania przez tut Organ, że odsetki wypłacane Pożyczkodawcy przez Wnioskodawcę nie stanowią odsetek, o których mowa w art. 11 Umowy, takie odsetki również nie będą podlegać podatkowi CIT w Polsce. Wówczas bowiem należy je kwalifikować albo jako zyski przedsiębiorstw (art. 7 Umowy) albo tzw. „inne niewymienione przychody” (art. 21 Umowy). Ponieważ Pożyczkodawca nie będzie posiadać w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Umowy ani wykonywać wolnego zawodu, osiągane przez niego na terytorium Polski zyski przedsiębiorstw oraz inne niewymienione w Umowie przychody mogą podlegać opodatkowaniu wyłącznie we Francji zgodnie z regułami art. 7 i art. 21 Umowy. W konsekwencji, w powyższej sytuacji, Wnioskodawca również nie będzie zobowiązany do poboru polskiego podatku „u źródła” w związku z wypłatą odsetek na rzecz Pożyczkobiorcy.

Reasumując, Wnioskodawca nie jest i nie będzie zobowiązany do pobierania podatku „u źródła” od odsetek wypłacanych na rzecz Pożyczkodawcy, ponieważ odsetki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT na podstawie art. 11 Umowy (względnie art. 7 lub 21 Umowy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę spółka z siedzibą na terytorium Francji będzie uzyskiwała przychody z odsetek na terytorium Polski.

Do tego rodzaju przychodów zastosowanie stosuje się postanowienia z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Stosownie do treści art. 26 ust. 1 updop osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 2 updop przepisy ust. 1 (art. 21 – przypis Organu podatkowego) stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przedmiotowej sprawie normy kolizyjne determinujące prawo do opodatkowania dochodu z tytułu odsetek uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatnika będącego francuskim rezydentem podatkowym zawiera umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5, dalej „UPO”).

Nie budzi wątpliwości w niniejszej sprawie, że dochód z tytułu odsetek od „oprocentowanej pożyczki” mieści się w pojęciu odsetek określonych w art. 11 UPO. Zgodnie bowiem z ust. 2 tego artykułu użyty w niniejszym artykule wyraz "odsetki" oznacza dochody z wierzytelności wszelkiego rodzaju, tak zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych hipoteką lub klauzulą udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych i skryptów dłużnych, w tym również premie i udziały związane z powyższymi tytułami (...).

Na mocy art. 11 ust. 1 UPO odsetki, które pochodzą z jednego Umawiającego się Państwa i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Jednakże w myśl ust. 4, uważa się, że odsetki pochodzą z Umawiającego się Państwa, jeżeli dłużnikiem jest samo Państwo, jednostka samorządu lokalnego, osoba prawna prawa publicznego lub osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jednakże, jeżeli płatnik odsetek posiadający lub nie posiadający miejsca zamieszkania lub siedziby w Umawiającym się Państwie, ma w Umawiającym się Państwie zakład, na rzecz którego została zaciągnięta pożyczka powodująca płatność odsetek i który ponosi ich koszty, uważa się, że powyższe odsetki pochodzą z tego Umawiającego się Państwa, w którym położony jest zakład.

Przy czym na podstawie 4 ust. 1 UPO w rozumieniu niniejszej umowy określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne podobne znamiona, nie włączając jednak osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie tylko w zakresie dochodu, jaki osiągają ze źródeł położonych w wyżej wymienionym Państwie albo z tytułu majątku, jaki posiadają w tym Państwie.

W przedmiotowej sprawie Spółka Osobowa (Wnioskodawca) nie będzie mogła być uznana za osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, gdyż nie jest uznawana za podatnika podatku dochodowego w Polsce. Nie będzie więc dłużnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 4 UPO.

Zgodnie z ust. 5 komentarza do art. 1 Modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD (dalej: „Komentarz”) należy odmówić zastosowania postanowień konwencji do spółek osobowych transparentnych podatkowo. W takim przypadku należy odnieść postanowienia UPO do wspólników spółki osobowej stosownie do ich udziałów w dochodzie spółki. Jednocześnie należy uznać, że posiadanie prawa do udziału w zysku polskiej spółki osobowej przez nierezydenta konstytuuje posiadania przez niego zakładu w Polsce.

Zgodnie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę wspólnikami obowiązanymi do opodatkowania dochodu generowanego przez Spółkę Osobową (do których dochód „przepływa” w rozumieniu ust. 6.4 Komentarza do art. 1) będą:

 • inny niż pożyczkodawca podmiot zagraniczny z siedzibą w jednym z krajów UE i objęty w tym kraju nieograniczonym obowiązkiem podatkowym;
 • inna transparentna podatkowo spółka osobowa, której z kolei wspólnikami będzie inny niż pożyczkodawca podmiot zagraniczne z siedzibą w jednym z krajów UE i podlegający w tym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz polski fundusz inwestycyjny działający zgodnie z polską ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Zatem na gruncie UPO za „dłużników” w odniesieniu do opisanych we wniosku odsetek od Pożyczek należy uznać podmioty będące podatnikami w zakresie dochodów generowanych przez Spółkę Osobową, tj. fundusz inwestycyjny z siedzibę w Polsce oraz podmioty zagraniczne (będące podatnikami w kraju członkowskim UE), dla których udział (pośredni lub bezpośredni) w Spółce Osobowej będzie konstytuował zakład w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 lit. a) updop.

W konsekwencji na podstawie art. 11 ust. 4 zdanie ostatnie UPO należy uznać, że odsetki pochodzą z Polski w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 4 UPO.

W przypadku bowiem, gdy płatnik (ww. podmiot zagraniczny) odsetek nieposiadający siedziby w Polsce ma w Polsce zakład, na rzecz którego została zaciągnięta pożyczka powodująca płatność odsetek i który ponosi ich koszty, uważa się powyższe odsetki pochodzą z tego Umawiającego się Państwa, w którym położony jest zakład.

Jednocześnie polski fundusz inwestycyjny należy uznać za osobę prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

Skoro zatem odsetki, które pochodzą z Polski, wypłacane są osobie mającej siedzibę we Francji - to na podstawie art. 11 ust. 1 UPO podlegają opodatkowaniu tylko we Francji.

Stąd, biorąc pod uwagę okoliczność, że Wnioskodawca będzie dysponował stosownym certyfikatem rezydencji Pożyczkodawcy, należy uznać za prawidłowe jego stanowisko, zgodnie z którym

 • odsetki od Pożyczek wypłacane przez Wnioskodawcę nie podlegają i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce zgodnie z art. 11 UPO,
 • na podstawie art. 26 ust. 1 updop, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do poboru podatku „u źródła” w związku z wypłatą odsetek na rzecz Pożyczkodawcy.

Jednocześnie należy zauważyć, że:

 • art. 11 ust. 1 UPO stanowi normę szczególną do art. 7 ust. 1 UPO (w myśl art. 7 ust. 7 UPO jeżeli w zyskach mieszczą się elementy dochodu, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tego artykułu nie naruszają postanowień tych innych artykułów);
 • art. 21 UPO dotyczy części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania we Francji, o których nie było mowy w poprzednich artykułach UPO (np. w art. 11).

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Organu podatkowego art. 7 i art. 21 nie będą miały zastosowania w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.