IPPB5/423-1186/14-4/JC | Interpretacja indywidualna

CIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z oferowaną usługą cash poolingu.
IPPB5/423-1186/14-4/JCinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. certyfikat rezydencji
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odsetki
 5. pobór podatku
 6. przychód
 7. płatnik
 8. umowa
 9. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2015 r. (data nadania 27 lutego 2015 r., data wpływu 2 marca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-1186/14-2/JC z dnia 19 lutego 2015 r. (data odbioru 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z oferowaną usługą cash poolingu, w tym:

 • momentu rozpoznania przychodów z tytułu otrzymanych odsetek (pytanie nr 3) - jest prawidłowe,
 • momentu rozpoznania przychodów z tytułu wynagrodzenia otrzymanego od Uczestników w formie prowizji (pytanie nr 4) - jest prawidłowe,
 • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wypłacanych odsetek (pytanie nr 5) - jest prawidłowe,
 • poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odsetek wypłacanych CP Leaderowi niebędącemu polskim rezydentem podatkowym (pytanie nr 6) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z oferowaną usługą cash poolingu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej jako: „Bank”) jako oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, dalej jako: „Prawo bankowe”) zamierza oferować usługę zarządzania płynnością finansową (dalej jako: „cash pooling”). Usługa jest skierowana do podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych (dalej jako: „Uczestnicy”). Uczestnicy mogą być podmiotami mającymi siedzibę w Polsce i posiadającymi polską rezydencję podatkową jak również podmiotami, które nie mają siedziby w Polsce i nie są polskimi rezydentami podatkowymi.

Jeden z Uczestników, który jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej pełni funkcję lidera (dalej jako: „CP Leader”). CP Leader wykonuje czynności administrowania strukturą i reprezentowania Uczestników wobec Banku. CP Leader będzie zawsze pełnił podwójną rolę w strukturze cash pooling, tj. CP Leadera oraz Uczestnika. Podobnie jak pozostali Uczestnicy, CP Leader może być podmiotem mającym siedzibę w Polsce i posiadającym polską rezydencję podatkową, jak również podmiotem, który nie ma siedziby w Polsce i nie jest polskim rezydentem podatkowym.

Wszystkie rachunki włączone w strukturę cash poolingu będą prowadzone przez Bank. Uczestnicy posiadają rachunki bankowe oznaczone jako rachunki transakcyjne. Natomiast CP Leader posiada rachunek bankowy oznaczony jako rachunek konsolidacyjny. W ramach struktury cash poolingu CP Leader dysponuje również swoim rachunkiem transakcyjnym podłączonym do rachunku konsolidacyjnego.

Rachunki transakcyjne i rachunek konsolidacyjny są bieżącymi rachunkami bankowymi.

Rachunki transakcyjne służą do dokonywania przez Uczestników bieżących rozliczeń pieniężnych. Wszelkie operacje dokonywane na rachunku transakcyjnym są odzwierciedlane na rachunku konsolidacyjnym, to rachunek konsolidacyjny wskazuje aktualne saldo wszystkich rachunków transakcyjnych i tym samym aktualny stan środków pieniężnych znajdujących się w cash poolingu.

Rachunek konsolidacyjny jest wykorzystywany wyłącznie do konsolidacji sald rachunków transakcyjnych. Na rachunku konsolidacyjnym nie są księgowane inne transakcje niż odzwierciedlające transakcje na rachunkach transakcyjnych, w szczególności rachunek konsolidacyjny nie może być uznany/obciążony bieżącymi płatnościami. Ponadto, nie jest możliwe dokonanie transferów środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem konsolidacyjnym a rachunkami transakcyjnymi.

Umowa cash poolingu będzie opierać się na umowie zawartej między Bankiem a CP Leaderem i pozostałymi Uczestnikami.

Usługa cash poolingu polega na kompleksowej usłudze zarządzania płynnością świadczonej przez Bank na rzecz CP Leadera i pozostałych Uczestników, a w ramach struktury można, co do zasady, wyodrębnić trzy rodzaje stosunków prawnych, tj. pomiędzy Bankiem a CP Leaderem, pomiędzy CP Leaderem a Uczestnikami oraz między Bankiem a Uczestnikami:

 • Bank - CP Leader; rachunek konsolidacyjny prowadzony przez Bank dla CP Leadera przedstawia wyłącznie należności lub zobowiązania CP Leadera w stosunku do Banku,
 • CP Leader - Uczestnik; salda rachunków transakcyjnych odzwierciedlają należności/zobowiązania poszczególnych Uczestników wyłącznie wobec CP Leadera, nie odzwierciedlają należności/zobowiązań wobec Banku lub innego Uczestnika (dla Banku saldo na rachunku transakcyjnym ma jedynie charakter informacyjny),
 • Bank - Uczestnik; Bank będzie świadczył na rzecz Uczestników usługę prowadzenia rachunku bankowego.

Usługa zarządzania płynnością finansową polega na automatycznym sumowaniu bieżących sald rachunków transakcyjnych. Konsolidacja sald rachunków transakcyjnych odbywa się w czasie rzeczywistym, poprzez odzwierciedlanie na rachunku konsolidacyjnym każdej pojedynczej transakcji przeprowadzanej na poszczególnych rachunkach transakcyjnych. Tym samym, saldo rachunku konsolidacyjnego stanowi sumę sald rachunków transakcyjnych. Zmiana salda rachunku transakcyjnego wpływa więc na zmianę salda rachunku konsolidacyjnego (z wyjątkiem „zerowania”).

Na koniec dnia saldo każdego rachunku transakcyjnego jest „zerowane”, które polega na doprowadzeniu salda rachunku transakcyjnego do zera bez przenoszenia tego salda na inny rachunek bankowy. Z początkiem kolejnego dnia ww. saldo rachunku transakcyjnego jest przywracane. Z ustaloną przez strony częstotliwością, Bank będzie dokonywać kalkulacji odsetek w odniesieniu do salda występującego na rachunku konsolidacyjnym (dalej jako: „odsetki zewnętrzne”). Odsetki zewnętrzne są należne wyłącznie (odpowiednio) Bankowi lub CP Leaderowi. Odsetki zewnętrzne debetowe/kredytowe od skonsolidowanego salda na rachunku konsolidacyjnym księgowane są przez Bank na rachunku transakcyjnym CP Leadera.

Zasady dotyczące ustalania wysokości odsetek i sposób ich alokacji pomiędzy Uczestnikami ustala CP Leader (dalej jako: „odsetki wewnętrzne”). Odsetki wewnętrzne są należne wyłącznie (odpowiednio) CP Leaderowi lub Uczestnikowi w zależności od salda występującego na rachunku transakcyjnym danego Uczestnika (odsetki debetowe/kredytowe). Kwota odsetek wewnętrznych jest kalkulowana niezależnie od kwoty odsetek zewnętrznych. Obliczenia odsetek wewnętrznych oraz ich automatycznego zaksięgowania na rachunku transakcyjnym Uczestnika dokonuje Bank. Księgowanie odsetek wewnętrznych następuje w wykonaniu usługi realizowanej przez Bank na rzecz i w imieniu CP Leadera.

Bank może udzielić CP Leaderowi kredytu w rachunku konsolidacyjnym. Z kolei CP Leader wyznacza Uczestnikom limity zadłużenia, które są udostępniane w rachunkach transakcyjnych poszczególnych Uczestników.

W ramach struktury, Bank będzie dokonywał m.in. następujących czynności:

 • prowadzenie rachunków bankowych dla Uczestników i CP Leadera,
 • ustalanie salda na rachunku konsolidacyjnym poprzez „zerowane” sald rachunków transakcyjnych na koniec dnia i przywracanie tych sald z początkiem kolejnego dnia,
 • kalkulacja odsetek od salda na danym rachunku transakcyjnym (przed „zerowaniem”) oraz rachunku konsolidacyjnym,
 • kalkulacja odsetek należnych poszczególnym Uczestnikom/należnych Bankowi i ich odpowiednia alokacja - zgodnie z wytycznymi CP Leadera,
 • udzielanie kredytu CP Leaderowi.

Bank będzie pobierał należne wynagrodzenie od każdego Uczestnika w formie prowizji. Przewidywane formy wynagrodzenia to przykładowo prowizja początkowa za uruchomienie struktury oraz prowizja okresowa za wykonywanie czynności przewidzianych w umowie cash poolingu. Wysokość kwoty wynagrodzenia Banku, które obciąża rachunek transakcyjny Uczestnika, ustala z Bankiem CP Leader (upoważniony w tym zakresie przez Uczestników).

W piśmie z dnia 25 lutego 2015 r. Wnioskodawca, doprecyzowując zdarzenie przyszłe, wskazał:

 1. Wskazanie kraju siedziby podmiotu pełniącego funkcję lidera w strukturze cash poolingu - CP Leader, w którym znajduje się miejsce jego faktycznego zarządu.

Podmiot pełniący funkcję lidera w strukturze cash poolingu - CP Leader może być podmiotem z siedzibą w Polsce i podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W pozostałych przypadkach, miejsce faktycznego zarządu CP Leadera może się mieścić w następujących państwach:

 1. Republika Federalna Niemiec;
 2. Królestwo Norwegii;
 3. Królestwo Szwecji;
 4. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 5. Republika Finlandii;
 6. Królestwo Danii.
 1. Czy CP Leader podlega w powyższym kraju wskazanym w pytaniu 1 nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu...

W przypadku, gdy CP Leader nie jest polskim rezydentem podatkowym, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w jednym z państw wymienionych w odpowiedzi na pytanie nr 1.

 1. Czy Uczestnicy struktury cash poolingu podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o pdop czy też ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w myśl art. 3 ust. 2 ustawy o pdop...

Uczestnicy struktury cash poolingu są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o pdop.

 1. Szczegółowe wskazanie roli CP Leadera w strukturze cash poolingu.

CP Leader zazwyczaj będzie podmiotem dominującym w grupie, pośredniczącym w relacjach pomiędzy innymi Uczestnikami a Bankiem.

CP Leader będzie podejmował następujące decyzje związane z funkcjonowaniem cash poolingu:

 • ustalanie wysokości oprocentowania odsetek od salda na rachunkach transakcyjnych Uczestników oraz sposób ich alokacji pomiędzy Uczestnikami;
 • wyznaczanie Uczestnikom limitów zadłużenia udostępnianych w rachunkach transakcyjnych tych Uczestników na podstawie ogólnego limitu zadłużenia przewidzianego dla całej struktury cash poolingu.

Dodatkowo CP Leader będzie wykonywał następujące czynności:

 • zawieranie z Bankiem porozumień w imieniu własnym oraz Uczestników dotyczących wszelkich opłat na rzecz Banku z tytułu zarządzania usługą cash poolingu;
 • przyjmowanie i wykluczanie ze struktury cash poolingu poszczególnych Uczestników;
 • wypowiedzenie umowy cash poolingu z Bankiem w imieniu poszczególnych Uczestników na podstawie pełnomocnictwa udzielonego CP Leaderowi przez Uczestników.
 1. Co Wnioskodawca rozumie poprzez użyte w opisie zdarzenia przyszłego sformułowanie „doprowadzenie salda rachunku transakcyjnego do zera”...

Usługa zarządzania płynnością finansową polega na automatycznym sumowaniu sald rachunków transakcyjnych. Konsolidacja sald rachunków transakcyjnych odbywa się w czasie rzeczywistym, poprzez odzwierciedlanie na rachunku konsolidacyjnym każdej pojedynczej transakcji przeprowadzanej na poszczególnych rachunkach transakcyjnych. Tym samym saldo rachunku konsolidacyjnego stanowi sumę sald rachunków transakcyjnych.

Transakcje stanowiące rzeczywiste obroty na rachunkach transakcyjnych (uznania i obciążenia) są księgowane na rachunku transakcyjnym. Niemniej transakcje te są również ewidencjonowane na rachunku konsolidacyjnym.

Na koniec każdego dnia w ramach usługi cash poolingu saldo każdego rachunku transakcyjnego jest „zerowane”. Zerowanie polega na doprowadzeniu salda rachunku transakcyjnego do zera bez przenoszenia tego salda na inny rachunek bankowy lub konto księgowe (czynność techniczna niestanowiąca operacji księgowania w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Dz.U. z 2013 r. poz. 330). Z początkiem kolejnego dnia ww. saldo rachunku transakcyjnego jest przywracane. Ponadto, zerowanie nie wpływa na zmianę salda rachunku konsolidacyjnego. Na wyciągu z rachunku bankowego saldo rachunku transakcyjnego zawsze wynosi zero zarówno na początek jak i na koniec dnia.

Zerowanie jest czynnością techniczną pełniącą funkcję informacyjną dla Banku. Bank podkreśla, że nie dochodzi do fizycznego przepływu środków pomiędzy rachunkami bankowymi Uczestników (w tym Agenta).

 1. Szczegółowe wskazanie sposobu powstawania „odsetek zewnętrznych” oraz „odsetek wewnętrznych” na gruncie opisanej struktury cash poolingu.

Odsetki zewnętrzne przewidziane w umowie cash poolingu będą powstawać na gruncie skonsolidowanego salda na rachunku konsolidacyjnym, tj. sumy sald wszystkich rachunków transakcyjnych. Na określony szczegółowo w umowie moment, Bank będzie kalkulował odsetki zewnętrzne w odniesieniu do salda na rachunku konsolidacyjnym.

W przypadku wystąpienia salda dodatniego, odsetki będą należne w stosunku do CP Leadera i księgowane na rachunku transakcyjnym CP Leadera. Z drugiej strony, saldo ujemne na określony w umowie moment, będzie powodowało powstanie wierzytelności Banku w stosunku do CP Leadera o kwotę odsetek ustalonych na podstawie stopy oprocentowania wynegocjowanej przez Bank i CP Leadera.

Odsetki wewnętrzne będą kalkulowane na gruncie salda występującego na rachunku transakcyjnym danego Uczestnika na koniec każdego dnia funkcjonowania struktury cash poolingu (przed „zerowaniem”). Ujemne saldo na rachunku transakcyjnym oznacza zobowiązanie Uczestnika w stosunku do CP Leadera z tytułu odsetek debetowych. Jeżeli saldo na rachunku transakcyjnym będzie dodatnie, Uczestnik nabywa roszczenie o zapłatę odsetek w stosunku do CP Leadera. Kwota odsetek wewnętrznych jest kalkulowana i księgowana niezależnie od kwoty odsetek zewnętrznych.

Zasady i oprocentowanie stosowane do kalkulacji odsetek wewnętrznych od sald na rachunkach transakcyjnych będą ustalane przez CP Leadera.

 1. Czy Bank w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu otrzymuje/płaci odsetki...

Bank będzie uprawniony do otrzymania odsetek od CP Leadera w przypadku wystąpienia salda ujemnego na rachunku konsolidacyjnym, zgodnie z opisem przedstawionym w odpowiedzi na pytanie nr 5 powyżej.

Z drugiej strony, jeżeli na określony w umowie cash poolingu moment, saldo na rachunku konsolidacyjnym będzie dodatnie, powstanie wierzytelność CP Leadera w stosunku do Banku, a Bank uzna rachunek transakcyjny CP Leadera odpowiednią kwotą odsetek.

 1. Jednoznaczne wskazanie w jaki sposób na gruncie opisanej struktury cash poolingu powstają dla Banku odsetki debetowe/kredytowe i w jaki sposób rola Banku w strukturze cash poolingu wpływa na powstające odsetki debetowe/kredytowe.

Bank ma wierzytelność w stosunku do CP Leadera w przypadku wystąpienia na określony w umowie cash poolingu moment salda ujemnego na rachunku konsolidacyjnym.

Zgodnie z opisem przedstawionym powyżej, saldo dodatnie na rachunku konsolidacyjnym powoduje powstanie wierzytelności CP Leadera o zapłatę odsetek w stosunku do Banku.

Bank pełni rolę podmiotu świadczącego kompleksową usługę zarządzania płynnością finansową. W ramach świadczonej usługi będzie wykonywał następujące czynności:

 • prowadzenie rachunków bankowych dla Uczestników i CP Leadera;
 • ustalanie salda na rachunku konsolidacyjnym poprzez „zerowanie” sald rachunków transakcyjnych na koniec dnia i przywracanie tych sald z początkiem kolejnego dnia;
 • kalkulacja odsetek od salda na danym rachunku transakcyjnym (przed „zerowaniem”) oraz rachunku konsolidacyjnym;
 • kalkulacja odsetek należnych Bankowi bądź poszczególnym Uczestnikom i ich odpowiednia alokacja pomiędzy Uczestników - zgodnie z wytycznymi CP Leadera;
 • udzielanie kredytu dla CP Leadera w rachunku konsolidacyjnym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy planowana usługa cash poolingu mieści się w definicji usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, a w konsekwencji będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT...
 2. Czy usługa udzielenia przez Bank kredytu CP Leaderowi w rachunku konsolidacyjnym w ramach usługi cash poolingu będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT jako usługa udzielenia kredytu pieniężnego na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT...
 3. Czy odsetki zewnętrzne otrzymywane przez Bank od CP Leadera z tytułu ujemnego salda na rachunku konsolidacyjnym będą stanowiły przychód Banku w momencie ich otrzymania, tj. obciążenia rachunku na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT...
 4. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Bank od Uczestników w formie prowizji będzie stanowiło przychód Banku w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o CIT...
 5. Czy odsetki zewnętrzne wypłacane przez Bank CP Leaderowi z tytułu dodatniego salda na rachunku konsolidacyjnym będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Banku w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT...
 6. Czy w przypadku wypłaty odsetek przez Bank CP Leaderowi niebędącemu polskim rezydentem podatkowym, Bank będzie obowiązany jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a państwem właściwym ze względu na siedzibę CP Leadera dla celów podatkowych (pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji), na gruncie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 3

Odsetki zewnętrzne otrzymywane przez Bank od CP Leadera z tytułu ujemnego salda na rachunku konsolidacyjnym będą stanowiły przychód Banku na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., „ustawa o CIT”), w momencie ich otrzymania na gruncie art. 12 ust. 3e ustawy o CIT.

W przypadku wystąpienia salda ujemnego na rachunku konsolidacyjnym, Bank obciąży odsetkami zewnętrznymi rachunek CP Leadera. W stosunku do powyższych odsetek otrzymanych przez Bank, zastosowanie znajdzie zasada kasowego rozpoznania przychodu. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Ponadto, stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o CIT w przypadku otrzymania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, do którego nie stosuje się art. 12 ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. W związku z powyższym, w opinii Banku, odsetki zewnętrzne należne Bankowi od CP Leadera z tytułu wystąpienia salda ujemnego na rachunku konsolidacyjnym będą stanowiły przychód dla Banku (art. 12. ust. 4 pkt 2 a contrario), a dniem właściwym do rozpoznania przychodu, będzie dzień obciążenia (potrącenia) przez Bank rachunku CP Leadera.

Stanowisko to zostało potwierdzane przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 r., Nr IPPB3/423-968/09-2/ER,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr IPTPB3/423-335/12-5/GG.

Ad. 4

Wynagrodzenie otrzymywane przez Bank od Uczestników w postaci prowizji z tytułu świadczonej usługi cash poolingu będzie stanowiło przychód Banku na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT.

W ramach struktury, Bank będzie otrzymywać wynagrodzenie w formie prowizji za świadczone usługi finansowe. W ocenie Banku, wynagrodzenie należne Bankowi stanowić powinno przychód należny na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT (zasadniczo w momencie wystawienia dokumentu bankowego potwierdzającego obciążenie Uczestnika tą opłatą lub też po prostu jej zaksięgowania na rachunku transakcyjnym).

Usługa wykonywana przez Bank będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych (tj. miesiąc). W konsekwencji, miesięczna opłata otrzymywana w związku z realizacją czynności bankowych niezbędnych do wykonania usługi cash poolingu będzie każdego miesiąca stanowiła przychód podatkowy Banku stosownie do treści art. 12 ust. 3c ustawy o CIT.

Ad. 5

Odsetki wypłacane przez Bank CP Leaderowi z tytułu dodatniego salda na rachunku konsolidacyjnym będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Banku na zasadach ogólnych wyrażonych w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, w momencie ich poniesienia stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT.

W przypadku wystąpienia salda dodatniego na rachunku konsolidacyjnym, Bank będzie zobowiązany wobec CP Leadera do wypłaty odsetek zewnętrznych zgodnie z umową cash poolingu.

Odnosząc się do kosztów uzyskania przychodów - zgodnie z art . 15 ust . 1 zdanie 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art . 16 ust. 1. Za koszty uzyskania przychodów należy uznać zatem koszty generowane przez działania podatników zmierzające do osiągnięcia celu wskazanego w art . 15 ust . 1 ustawy o CIT, a koszty działań podejmowanych w innym celu nie będą stanowić podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Za koszty uzyskania przychodów należy uznać koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające z nimi w związku pośrednim, o ile zostały one poniesione w sposób racjonalny w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nawet w przypadku gdy z obiektywnych przyczyn w ostatecznym rozrachunku przychód nie zostanie osiągnięty.

W ocenie Banku, wydatki w postaci wypłaty odsetek zewnętrznych CP Leaderowi z tytułu dodatniego salda na rachunku konsolidacyjnym zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, nie ulega bowiem wątpliwości, że Bank korzystając ze środków pieniężnych CP Leadera oraz Uczestników z tytułu których wypłaca odsetki, przeznaczy je celem sfinansowania prowadzonej działalności bankowej (np. udzielając kredytów, pożyczek). Zatem wypłacone przez Bank odsetki będą kosztem poniesionym w celu uzyskania przez Bank przychodów z tytułu świadczonych usług bankowych. W konsekwencji, zastosowanie znajdą zasady ogólne kwalifikacji poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wyrażone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Stanowisko to zostało potwierdzane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 r., Nr IPPB3/423-968/09-2/ER,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr IPTPB3/423-335/12-3/GG.

Ponadto, wydatki poniesione przez Bank trudno uznać za bezpośrednio związane z poszczególnymi przychodami. W związku z powyższym, w ocenie Banku, w zakresie daty rozpoznania kosztu, zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia, z zastrzeżeniem zasad kasowego rozpoznaniu kosztu z tytułu odsetek, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT.

Podsumowując, odsetki zewnętrzne, którymi Bank uzna rachunek CP Leadera, będą stanowiły koszty podatkowe dla Banku w momencie ich zapłacenia. Bank będzie uprawniony zaliczyć odsetki do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich dopisania do rachunku CP Leadera.

Ad. 6

W przypadku wypłaty przez Bank odsetek z tytułu dodatniego salda na rachunku konsolidacyjnym CP Leaderowi niebędącemu polskim rezydentem podatkowym, Bank będzie obowiązany jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a państwem właściwym ze względu na siedzibę CP Leadera (rzeczywistego odbiorcy) dla celów podatkowych (pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji), na gruncie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez nierezydentów przychodów z odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów. Stosownie do art. 21 ust. 2 przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT osoby prawne, które dokonują wypłat z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1, są obowiązane jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, Bank będzie wypłacał odsetki zewnętrzne na rzecz CP Leadera. W związku z powyższym i przy założeniu, że rzeczywistym odbiorcą będzie CP Leader będący nierezydentem podatkowym, Bank będzie pełnił funkcje płatnika podatku dochodowego z tytułu odsetek wypłacanych nierezydentom. Ponadto, w przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających zastosowanie niższej stawki bądź zwolnienia od podatku na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Bank będzie uprawniony do zastosowania umowy pomiędzy Polską a państwem właściwym ze względu na siedzibę dla celów podatkowych CP Leadera będącego odbiorcą odsetek (rzeczywistym odbiorcą), pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby CP Leadera dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Takie stanowisko Banku potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2012 r., Nr IPPB5/423-186/12-3/JC, w którym organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że: „Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach zaprezentowanego Systemu, Bank - jako płatnik - ma obowiązek obliczania i poboru podatku u źródła od wypłat odsetek dokonywanych na rzecz Agenta. Bank, pod warunkiem posiadania odpowiedniego certyfikatu rezydencji ma przy tym prawo zastosowania stawek podatku wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z krajem (krajami) rezydencji Agenta (Agentów)”.

Podsumowując, Bank będzie obowiązany jako płatnik do pobrania podatku od odsetek zewnętrznych wypłacanych CP Leaderowi niebędącemu polskim rezydentem podatkowym, przy uwzględnieniu właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 21 ust. 2 ustawy o CIT, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby CP Leadera dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie skutków podatkowych związanych z oferowaną usługą cash poolingu, w tym:
 • momentu rozpoznania przychodów z tytułu otrzymanych odsetek (pytanie nr 3) - za prawidłowe,
 • momentu rozpoznania przychodów z tytułu wynagrodzenia otrzymanego od Uczestników w formie prowizji (pytanie nr 4) - za prawidłowe,
 • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wypłacanych odsetek (pytanie nr 5) - za prawidłowe,
 • poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odsetek wypłacanych CP Leaderowi niebędącemu polskim rezydentem podatkowym (pytanie nr 6) - za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań nr 3, 4, 5 oraz 6.

Wskazać należy, że powołany przez Wnioskodawcę art. 12 ust. 3e oraz art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2015 r. (na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 1328 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) otrzymały odpowiednio brzmienie: „W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty”; „Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji”.

Powyższa zmiana nie miała jednak wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem nr 6 i przedstawionym własnym stanowiskiem w sprawie wyznaczającym jej zakres, jest wyłącznie kwestia poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odsetek wypłacanych CP Leaderowi przy założeniu, że będzie on nierezydentem oraz rzeczywistym odbiorcą odsetek. Tut. organ przyjął powyższe założenia bez dokonywania oceny czy CP Leader w opisanym systemie będzie rzeczywistym odbiorcą odsetek, gdyż nie stanowiło to przedmiotu zapytania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.