IPPB4/4511-468/16-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał prawo wpisać odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku w rubrykę D informacji PIT-8C i czy w ogóle odsetki powinny być w tej informacji wykazane (co wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od zasiłku chorobowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od zasiłku chorobowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podważył wysokość należnego Wnioskodawczyni świadczenia chorobowego. Prawo do zasiłku chorobowego nastąpiło w trakcie trwania stosunku pracy. Okres zwolnienia chorobowego trwał od 4 stycznia 2010 r. do 17 maja 2010 r. Świadczenie chorobowe zaistniało w wyniku ciąży. Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało złożone w dniu 5 sierpnia 2010 r. W dniu 22 stycznia 2015 r. Sąd Apelacyjny wydał wyrok nakazujący Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wypłatę zaległego świadczenia chorobowego. Wraz wypłatą świadczenia chorobowego Wnioskodawczyni otrzymała kwotę odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powyższą kwotę Wnioskodawczyni wypłacił i wystawił informację PIT-8C, zgodnie z którą Wnioskodawczyni została obciążona obowiązkiem podatkowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał prawo wpisać odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku w rubrykę D informacji PIT-8C i czy w ogóle odsetki powinny być w tej informacji wykazane (co wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, Zakład Ubezpieczeń Społecznych błędnie wpisał odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku w rubrykę D (co podlega art. 20 ust. 1 ustawy) informacji PIT-8C. Według Wnioskodawczyni odsetki od świadczenia za czas choroby zgodnie z art. 92 ustawy Kodeks pracy należy zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy – odsetki z tego tytułu będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa działanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za krzywdzące i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Powołując się na indywidualną interpretację prawa podatkowego w wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 października 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że ten Sąd przychylił się do wniosku i stanowiska wnioskodawcy, że ZUS niesłusznie wystawił informację PIT-8C, a odsetki za zwłokę w wypłacie zasiłku chorobowego podlegają zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ww. ustawy źródłami przychodów są:

  • pkt 1 - stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
  • pkt 9 – inne źródła.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. - przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. - przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 powołanej ustawy wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, tj. stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty.

W świetle powołanego przepisu o zastosowaniu przedmiotowego zwolnienia decyduje spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

  1. dotyczącej źródła przychodu, do którego kwalifikowane jest świadczenie,
  2. dotyczące nieterminowości jego zapłaty.

Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1540, z późn. zm.) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 92 § 2 ww. ustawy).

W myśl art. 92 § 3 cyt. ustawy wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Natomiast z art. 92 § 4 ww. ustawy wynika, że za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej jest ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 159, z późn. zm.) o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Z powyższego wynika, że jeżeli pracodawca wypłaca pracownikom odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia za czas choroby, należnego na mocy powołanego powyżej art. 92 ustawy Kodeks pracy, to wówczas jako, że to wynagrodzenie należy kwalifikować do przychodu ze stosunku pracy - odsetki z tego tytułu podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odmienna sytuacja zachodzi w przypadku, gdy okres niezdolności do pracy trwa łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, ponieważ po tym terminie pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, lecz zasiłek chorobowy. Świadczenie to nie zalicza się do przychodów ze stosunku pracy, lecz stanowi przychód z innych źródeł.

Z wniosku wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych podważył wysokość należnego Wnioskodawczyni świadczenia chorobowego. Prawo do zasiłku chorobowego nastąpiło w trakcie trwania stosunku pracy. Okres zwolnienia chorobowego trwał od 4 stycznia 2010 r. do 17 maja 2010 r. Świadczenie chorobowe zaistniało w wyniku ciąży. Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało złożone w dniu 5 sierpnia 2010 r. W dniu 22 stycznia 2015 r. Sąd Apelacyjny wydał wyrok nakazujący Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wypłatę zaległego świadczenia chorobowego. Wraz wypłatą świadczenia chorobowego Wnioskodawczyni otrzymała kwotę odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powyższą kwotę Wnioskodawczyni wypłacił i wystawił informację PIT-8C.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Podkreślić jednakże należy, że wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Katalog przychodów z innych źródeł jest bowiem katalogiem otwartym, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności”. Tym samym zakres art. 20 ust. 1 ww. ustawy obejmować będzie oprócz przychodów literalnie w nim wskazanych także innego rodzaju przychody, gdzie indziej w ustawie nie wymienione.

W myśl art. 20 ust. 2 ww. ustawy za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Do wskazanych powyżej świadczeń zaliczyć należy zatem – jak literalnie wynika to z przepisu - zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, czyli m.in. zasiłek chorobowy. Do tego rodzaju źródła zalicza się także różnego rodzaju odsetki jako wprost nie wymienione w innych kategoriach źródeł przychodu.

Jako, że wskazany zasiłek chorobowy zaliczony jest przez ustawodawcę do tzw. innych źródeł przychodu, to otrzymane odsetki nie mogą korzystać ze zwolnienia, bowiem nie zostały wymienione w katalogu zwolnień określonym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności nie mogą one być objęte zwolnieniem zawartym w uregulowaniach art. 21 ust. 1 pkt 95 cyt. ustawy, gdyż nie zostały otrzymane z tytułu nieterminowych świadczeń, o których mowa w tym przepisie.

Wskazane odsetki zostały wypłacone z tytułu świadczenia naliczonego tytułem zasiłku chorobowego a nie świadczenia należnego za czas choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Wskazane świadczenia zaliczone są na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych do różnych źródeł przychodów - mimo, że zarówno jedno jak i drugie świadczenie wypłacane jest za czas niezdolności do pracy – i tym samym odsetki od nich otrzymane nie mogą być na gruncie ustawy podatkowej tak samo traktowane.

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego jako niewymienione w art. 21 ust. 1 powołanej ustawy, podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako płatnik odsetek od zasiłku chorobowego zobowiązany był do sporządzenia informacji PIT-8C, zgodnie z art. 42a ww. ustawy.

W myśl tegoż przepisu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W związku z powyższym na Wnioskodawczyni spoczywa obowiązek wykazania kwoty otrzymanych odsetek jako przychodu z innych źródeł w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym Wnioskodawczyni otrzymała ww. przychód.

W odniesieniu do powołanego we wniosku wyroku wskazać należy, że orzeczenie te nie jest wiążące dla tutejszego organu, bowiem dotyczy tylko konkretnej indywidualnej sprawy, osądzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.