IPPB3/4510-479/15-3/KK | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przypadku spłaty odsetek od pożyczki/ pożyczek udzielonych przez Udziałowca, w wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, spółka powinna uwzględnić zadłużenie jedynie wobec Udziałowca i wspólników Udziałowca posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) Udziałowca?2. Czy do wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP uwzględnia się kwotę kapitału i odsetek uregulowanych w danym dniu?3. Czy w przypadku gdy na dzień zapłaty odsetek zadłużenie Spółki wobec Udziałowca i wspólników Udziałowca posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) Udziałowca nie przekroczy trzykrotności kapitału zakładowego Wnioskodawcy, cała kwota zapłaconych odsetek będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
IPPB3/4510-479/15-3/KKinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. kapitalizacja
 3. obligacje
 4. odsetki
 5. potrącenie (kompensata)
 6. pożyczka
 7. subrogacja
 8. wierzyciel
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z zastosowania ograniczeń zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z zastosowania ograniczeń zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) od całości osiąganych dochodów. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest inna spółka kapitałowa, będąca również polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Udziałowiec”).

W przeszłości Wnioskodawca otrzymał pożyczkę/pożyczki od Udziałowca, posiadającego 100% udziałów w kapitale Spółki. Kwota pożyczki/pożyczek została przekazana Wnioskodawcy przed 1 stycznia 2015 r.

W 2014 r. część odsetek naliczonych od tej pożyczki/tych pożyczek została wniesiona do spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”), w której akcjonariuszem posiadającym więcej niż 25% akcji jest udziałowiec Wnioskodawcy. SKA nie jest ani wspólnikiem Wnioskodawcy ani wspólnikiem udziałowca Wnioskodawcy. Rok podatkowy SKA nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r. Zatem do 30 września 2015 r. w odniesieniu do SKA stosują się przepisy ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.

Zatem obecnie, Wnioskodawca posiada zobowiązanie do Udziałowca z tytułu spłaty kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi po dacie aportu, jak i wobec SKA z tytułu zapłaty odsetek wniesionych aportem.

Wnioskodawca zamierza dokonać uregulowania zobowiązań wobec SKA z tytułu odsetek wniesionych aportem oraz Udziałowca z tytułu pożyczki/pożyczek udzielonych oraz odsetek naliczonych od tych pożyczek. Wyżej wymienione uregulowanie zobowiązań może nastąpić w formie gotówkowej, bądź też w wyniku potrącenia.

W przyszłości możliwe jest dokonanie przeniesienia przez Udziałowca posiadanych wierzytelności wobec Wnioskodawcy do innego podmiotu niebędącego ani 25% udziałowcem Wnioskodawcy ani wspólnikiem Udziałowca posiadającym 25% jego akcji / udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku spłaty odsetek od pożyczki/ pożyczek udzielonych przez Udziałowca, w wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, spółka powinna uwzględnić zadłużenie jedynie wobec Udziałowca i wspólników Udziałowca posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) Udziałowca...
 2. Czy do wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP uwzględnia się kwotę kapitału i odsetek uregulowanych w danym dniu...
 3. Czy w przypadku gdy na dzień zapłaty odsetek zadłużenie Spółki wobec Udziałowca i wspólników Udziałowca posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) Udziałowca nie przekroczy trzykrotności kapitału zakładowego Wnioskodawcy, cała kwota zapłaconych odsetek będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przy spłacie odsetek od pożyczek udzielonych przez Udziałowca, w wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP, spółka powinna uwzględnić zadłużenie jedynie wobec Udziałowca i wspólników Udziałowca posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) Udziałowca.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Na wstępie Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z art. 7. ust. 1 ustawy zmieniającej do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Z kolei w myśl art. 17 ustawy zmieniającej ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, kwota pożyczki/ pożyczek została przekazana Wnioskodawcy przed 1 stycznia 2015 r., tj. przed wejściem w życie ustawy zmieniającej.

Biorąc pod uwagę powoływane wyżej przepisy ustawy zmieniającej, w odniesieniu do pożyczki/ pożyczek będących przedmiotem niniejszego wniosku udzielonych Wnioskodawcy przez Udziałowca zastosowanie znajdą przepisy ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1

Zgodnie z art .16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Z kolei, przepis art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP stanowi, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP wynika, że proces ustalenia, czy dane finansowanie podlega restrykcjom cienkiej kapitalizacji jest dwustopniowy, tj. podlega ocenie na moment udzielenia pożyczki i następnie finalnie na moment spłaty odsetek. Zatem jeżeli pożyczka została udzielona przez wspólnika posiadającego co najmniej 25% udziałów (akcji) Spółki, to odsetki od tej pożyczki będą podlegały ograniczeniom o tzw. cienkiej kapitalizacji. W przeciwnym razie, restrykcje dotyczące cienkiej kapitalizacji nie mają zastosowania.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca otrzymał pożyczkę/ pożyczki od Udziałowca posiadającego 100% udziałów w kapitale Spółki. Co więcej, w 2014 r. część odsetek naliczonych od tej pożyczki/tych pożyczek zostały wniesione do SKA, w której akcjonariuszem posiadającym więcej niż 25% akcji jest Udziałowiec Wnioskodawcy.

Z analizy art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP wynika, że udzielenie pożyczki przez podmiot będący w chwili zawarcia , umowy pożyczki kwalifikowanym udziałowcem powoduje, że do pożyczki będą miały zastosowania ograniczenia dotyczące cienkiej kapitalizacji i to pomimo, iż spłata części odsetek nastąpi już do SKA (w wyniku przeniesienia wierzytelności z tytułu odsetek przez Udziałowca do SKA).

Jako że pożyczka/pożyczki udzielone zostały przez wspólnika Spółki to, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sprawie zastosowanie znajdzie art. l6 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP. W szczególności w opinii Wnioskodawcy ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP nie powinny mieć zastosowania w przedstawionym wyżej stanie faktycznym, jako że pożyczka/ pożyczki nie zostały udzielone przez spółkę siostrę.

Z literalnego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP wynika, że do wartości zadłużenia na potrzeby tzw. cienkiej kapitalizacji należy brać pod uwagę zadłużenie wobec wspólnika posiadającego 100% udziałów Wnioskodawcy oraz innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) tego wspólnika.

Jako, że SKA nie jest ani wspólnikiem Wnioskodawcy ani wspólnikiem Udziałowca Wnioskodawcy, to w opinii Wnioskodawcy, Spółka nie powinna uwzględniać w wartości zadłużenia zobowiązań wobec SKA - z uwagi na fakt, że art. 16 ust. 1 pkt 61 nie znajduje zastosowania w analizowanej sytuacji.

Co więcej, art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawa o PDOP ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółką. Niemniej jednak, do września 2015 r. w odniesieniu do SKA stosują się przepisy ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. Zatem SKA nie spełnia definicji spółki, o którym mowa w art. 4a pkt 21 ustawy o PDOP - z uwagi na fakt, że do września 2015 r. SKA nie będzie podatnikiem PDOP. W konsekwencji, zadłużenie Wnioskodawcy wobec SKA nie powinno być wliczone do wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. l pkt 60 ustawy o PDOP.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku spłaty odsetek od pożyczki/ pożyczek udzielonych przez Udziałowca, w wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, Spółka powinna uwzględnić, zadłużenie jedynie wobec Udziałowca i wspólników Udziałowca posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) Udziałowca.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP nie uwzględnia się kwoty kapitału i odsetek uregulowanych w danym dniu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo i wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Z kolei, przepis art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP stanowi, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Przepisy podatkowe nie precyzują pojęcia wartości zadłużenia, wskazując jedynie podmioty, względem których należy - ustalić jego wielkość. Zgodnie z definicją słownikową termin „zadłużenie” oznacza sumę długów, dług natomiast oznacza zaciągniętą pożyczkę pieniężną, obowiązek dłużnika do spełnienia oznaczonego świadczenia, zobowiązanie do określonych świadczeń pieniężnych lub w naturze. Pojęcie „zadłużenia” pokrywa się z instytucją zobowiązania występującą na gruncie prawa cywilnego, która oznacza obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia, a więc którego wielkość jest stronom znana, choć świadczenie takie nie musi być jeszcze na moment zapłaty odsetek wymagalne. Przez wartość zadłużenia rozumie się sumę aktualnych zobowiązań danej spółki, np. z tytułu pożyczek jak i innych zobowiązań (np. z tytułu dostaw towarów i usług, transakcji kupna-sprzedaży walut), wobec podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o PDOP.

Skoro „zadłużenie” jest sumą długów, a o długu mówi się tylko wtedy, kiedy po stronie dłużnika istnieje zobowiązanie, to i zdaniem Wnioskodawcy do wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP, określonego na dzień zapłaty odsetek, nie należy wliczać kwoty pożyczek, odsetek od pożyczek oraz wartości zadłużenia z innych tytułów i spłacanych w tym dniu, ponieważ kwoty te nie stanowią już zobowiązania na dzień zapłaty. Powyższy wniosek, Wnioskodawca wywodzi z faktu, że spełnienie świadczenia należnego wierzycielowi powoduje wygaśnięcie długu (zobowiązania Wnioskodawcy) - w konsekwencji czego, kwoty spłaconych pożyczek, odsetek od pożyczek oraz wartości, zadłużenia z innych tytułów, nie stanowią dłużej zadłużenia Wnioskodawcy w dniu w którym ustalana jest jego wartość i nie mogą być uwzględniane przy kalkulacji wartości.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że również potrącenie wierzytelności jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Wygaśnięcie zobowiązania przez potrącenie, czyli kompensata wierzytelności, następuje wówczas, jeżeli jedna strona jest w stosunku do drugiej dłużnikiem i jednocześnie wierzycielem, tj. ma zarówno wierzytelności, jak i zobowiązania względem tej drugiej strony. Potrącenie, pomimo iż dotyczy zobowiązań do świadczeń tego samego rodzaju (z reguły pieniężnych), prowadzi do zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej. Dochodzi w ten sposób do zaspokojenia wierzyciela i osiągnięcia tym samym celu zobowiązania. Na skutek potrącenia wierzytelności obydwu stron umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

W konsekwencji uznać należy, że potrącenie zobowiązania Wnioskodawcy z pożyczki/ pożyczek oraz odsetek z określoną kwotą (odpowiadającą kwocie jaką Spółka winna zapłacić) stanowi formę wzajemnej zapłaty za istniejące pomiędzy stronami zobowiązania, co pozwala na traktowanie go na równi z zapłatą. Zatem w opinii Wnioskodawcy, również kwoty pożyczki/ pożyczek wraz z odsetkami uregulowane w formie potracenia nie powinny być uwzględniane w wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, do wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP nie uwzględnia się kwoty kapitału i odsetek uregulowanych w danym dniu.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzone zostało w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów, m.in. w:

 • interpretacji wydanej dnia 31 października 2014 r., sygn. ITPB3/423-395b/14/KK,
 • interpretacji wydanej dnia 7 lipca 2014 r., sygn. IBPB1/2/423-386/14/JD,
 • interpretacji wydanej dnia 18 czerwca 2014 r., sygn.IPPB3/423-377/14-2/KK.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 3

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku gdy na dzień zapłaty odsetek zadłużenie Wnioskodawcy wobec Udziałowca i wspólników Udziałowca posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) Udziałowca nie przekroczy trzykrotności kapitału zakładowego Wnioskodawcy, całą kwotę zapłaconych odsetek będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 3

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia, czy wypłacane odsetki od pożyczki / pożyczek udzielonych przez Udziałowca będą mogły zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy zaistniały przesłanki z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu odsetki od pożyczki udzielonej spółce, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • wspólnik/wspólnicy udzielający pożyczkę posiadają nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę oraz
 • wartość zadłużenia spółki wobec Udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Literalna wykładnia powyższego przepisu wskazuje, że dla oceny wystąpienia skutków podatkowych wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP (w postaci ograniczenia zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek), niezbędne jest wystąpienie dwóch wskazanych okoliczności jednocześnie, tj.:

 • zaistnienie po stronie pożyczkodawcy statusu podmiotu kwalifikowanego (w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP) w dacie udzielenia pożyczki, oraz
 • powstanie odpowiedniego poziomu zadłużenia spółki wobec tego podmiotu kwalifikowanego w dacie zapłaty odsetek.

Jeśli z jakichkolwiek powodów, zabraknie jednego z tych elementu na dzień zapłaty odsetek, art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP nie znajdzie zastosowania, a w rezultacie odsetki będą mogły być w całości zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Zatem, jeżeli na dzień zapłaty odsetek zadłużenie Wnioskodawcy wobec Udziałowca oraz wobec wspólników tego Udziałowca posiadających co najmniej 25% udziałów/akcji Udziałowca nie przekroczy trzykrotności kapitału zakładowego Wnioskodawcy (kapitału o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o PDOP) to całość odsetek zapłaconych od tych pożyczek/ tej pożyczki będzie mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych Spółki (przy założeniu że spełnione są ogólne przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie pytania jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.