IPPB3/423-967/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy w wartości zadłużenia Wnioskodawcy ustalanej na „dzień zapłaty odsetek”, na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uwzględnia się kwoty spłaconych tego dnia odsetek?
IPPB3/423-967/14-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. banki
  2. działalność gospodarcza
  3. odsetki
  4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  5. systemy
  6. zadłużenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą swoją siedzibę w Polsce i podlegająca w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania(dalej: „Wnioskodawca, „Spółka”). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest w szczególności udzielanie pożyczek poza systemem bankowym.

Wnioskodawca jest częścią międzynarodowej Grupy kapitałowej. Jedyny udziałowiec Wnioskodawcy posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy jest zagraniczną spółką kapitałową (dalej: „Spółka Matka”). Spółka Matka posiada również ponad 25% udziałów w innej zagranicznej spółce kapitałowej z Grupy (dalej: „Spółka Siostra”). Wnioskodawca zawarł Umowę pożyczki (dalej: „Umowa”) ze Spółką Siostrą, na podstawie której Spółka Siostra udzieliła Wnioskodawcy pożyczki pieniężnej w celu sfinansowania działalności gospodarczej Wnioskodawcy (dalej: „Pożyczka”).

Zgodnie z zapisami Umowy, od Pożyczki naliczane są odsetki. Wnioskodawca zamierza spłacić Spółce Siostrze wymagalne odsetki od tej Pożyczki. Kapitał zakładowy Spółki został objęty za wkłady pieniężne. Jest wysoce prawdopodobne, iż na dzień spłaty odsetek łączne zadłużenie Spółki wobec Spółki Matki i pośrednich udziałowców Wnioskodawcy oraz wobec Spółki Siostry (dalej; „Podmioty kwalifikowane”) przekroczy trzykrotność kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w wartości zadłużenia Wnioskodawcy ustalanej na „dzień zapłaty odsetek”, na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uwzględnia się kwoty spłaconych tego dnia odsetek...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W wartości zadłużenia ustalanej „na dzień zapłaty odsetek”, na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy CIT nie uwzględnia się kwoty spłaconych tego dnia odsetek.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Powyższy przepis ograniczający możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zaciągniętych pożyczek (kredytów) w sytuacji, gdy kwota zadłużenia względem Podmiotów kwalifikowanych przekracza trzykrotność kapitału zakładowego, nie zawiera definicji pojęcia zadłużenia. W tym celu, w ocenie Spółki należy odwołać się do wykładni językowej pojęcia zadłużenie. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, zadłużenie to ogólna suma długów danej osoby lub przedsiębiorstwa. Z kolei dług to suma pieniędzy, którą ktoś pożyczył i musi zwrócić, jak również obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, należy przyjąć, iż przez zadłużenie, o którym mowa przepisach o tzw. cienkiej kapitalizacji należy rozumieć wartość wszystkich długów Spółki wobec Podmiotów kwalifikowanych na podstawie przepisu art. 16 ust. 61 ustawy CIT, która to wartość ustalana jest na dzień zapłaty odsetek.

Kwotę odsetek niestanowiących kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust 1 pkt 61 ustawy CIT a co za tym idzie wartość zadłużenia spółki ustala się na dzień zapłaty odsetek. W sytuacji spłaty odsetek od Pożyczki udzielonej Spółce (spełnienie świadczenia wobec wierzyciela), zobowiązanie z tytułu odsetek wygaśnie, co jest jednoznaczne z tym, że zobowiązanie przestanie istnieć.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w kwocie zadłużenia kalkulowanego na potrzeby cienkiej kapitalizacji „na dzień zapłaty odsetek”, nie należy uwzględniać kwoty spłaconych w tym dniu odsetek. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzone zostało w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.