IPPB3/423-824/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy dla celów kalkulacji kwoty odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów do wartości zadłużenia w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o pdop. na dzień zapłaty odsetek od wskazanej powyżej pożyczki, wlicza się kwoty spłacanych w tym dniu odsetek oraz spłacanej w tym dniu kwoty głównej pożyczki?
IPPB3/423-824/14-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odsetki
  3. pożyczka
  4. zadłużenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości zadłużenia w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości zadłużenia w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma siedzibę w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „pdop”) w Polsce. W celu finansowania swojej działalności, Wnioskodawca zaciągnął pożyczkę od spółki G. Sarl („Pożyczkodawca”). Pożyczkodawca jest spółką prawa luksemburskiego będącą odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i posiadającą 100% udziałów (oraz równocześnie praw głosu) we Wnioskodawcy.

W czerwcu 2014 Wnioskodawca spłacił w kilku transzach - w różnych dniach - zadłużenie z tytułu pożyczki (obejmujące kapitał pożyczki, jak też odsetki). W wyniku dokonanych spłat zadłużenie Wnioskodawcy wobec Pożyczkodawcy zostało uregulowane w całości, tzn. aktualnie Wnioskodawca nie posiada wobec Pożyczkodawcy zadłużenia z tytułu kapitałów pożyczek ani odsetek od tych pożyczek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dla celów kalkulacji kwoty odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów do wartości zadłużenia w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o pdop. na dzień zapłaty odsetek od wskazanej powyżej pożyczki, wlicza się kwoty spłacanych w tym dniu odsetek oraz spłacanej w tym dniu kwoty głównej pożyczki...

Zdaniem Wnioskodawcy dla celów kalkulacji kwoty odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów do wartości zadłużenia w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o pdop na dzień zapłaty odsetek od wskazanej powyżej pożyczki, nie wlicza się kwoty spłacanych w tym dniu odsetek oraz spłacanej w tym dniu kwoty głównej pożyczki.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Z kolei, przepis art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o pdop stanowi, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Ustawodawca nie definiuje użytego w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o pdop określenia „zadłużenie”. Zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie „zadłużenie” zbliżone jest w swoim zakresie do instytucji zobowiązania określonego w przepisach prawa cywilnego i oznacza obowiązek dłużnika do spełnienia oznaczonego świadczenia (dług), a więc świadczenia, którego wielkość jest już stronom znana, choć świadczenie takie nie musi być jeszcze na dany moment wymagalne. Przez wartość zadłużenia rozumie się sumę aktualnych zobowiązań danej spółki, np. z tytułu pożyczek, czy umów handlowych wobec podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o pdop.

Skoro „zadłużenie” jest sumą długów, a o długu mówi się tylko wtedy, kiedy po stronie dłużnika istnieje zobowiązanie, to zdaniem Wnioskodawcy do wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o pdop, określonego na dzień zapłaty odsetek, nie należy wliczać kwoty pożyczek, odsetek od pożyczek oraz wartości zadłużenia z innych tytułów spłacanych w tym dniu, ponieważ kwoty te nie stanowią już na dzień zapłaty odsetek zadłużenia. Powyższy wniosek Wnioskodawca wywodzi z faktu, że spełnienie świadczenia należnego wierzycielowi powoduje wygaśnięcie długu (zobowiązania Wnioskodawcy) - w konsekwencji czego, kwoty spłaconych pożyczek, odsetek od pożyczek oraz wartości zadłużenia z innych tytułów, w dniu w którym ustalana jest wartość zadłużenia, nie stanowią dłużej zadłużenia Wnioskodawcy i nie mogą być uwzględniane przy kalkulacji jego wartości.

Zatem, w kwocie zadłużenia na dzień zapłaty odsetek, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o pdop, którą to wartość porównuje się do trzykrotności kapitału zakładowego, nie należy uwzględniać kwoty spłacanych w tym dniu odsetek oraz spłacanej w tym dniu kwoty głównej pożyczki.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, dla celów kalkulacji współczynnika niedostatecznej kapitalizacji, do wartości zadłużenia w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o pdop na dzień zapłaty odsetek od wskazanej powyżej pożyczki, nie wlicza się kwoty spłacanych w tym dniu odsetek oraz spłacanej w tym dniu kwoty głównej pożyczki.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów z dnia 7 marca 2014 r., sygn. ITPB3/423-610/13/PS oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. IPPB3/423-377/14-2/KK. Podobne wnioski można również wyciągnąć z interpretacji wydanych przez Dyrektorów Izby Skarbowych w imieniu Ministra Finansów, które dotyczyły zbliżonych zdarzeń przyszłych, tj.:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.