IPPB3/423-524/12-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy kwota odsetek podlegająca dopisaniu do kapitału pożyczki (kapitalizacji) stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2012 r. (data wpływu 23 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot skapitalizowanych odsetek od pożyczek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot skapitalizowanych odsetek od pożyczek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą. Spółka zawiera umowy pożyczek w celu sfinansowania bieżącej działalności gospodarczej generującej przychody podatkowe. Zgodnie z umowami pożyczek lub na mocy odrębnych porozumień odsetki naliczone od pożyczek mogą podlegać doliczeniu do kapitału pożyczki (kapitalizacja).

Spółka ponadto zaciąga pożyczki w celu sfinansowania działalności inwestycyjnej, to jest nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwota odsetek podlegająca dopisaniu do kapitału pożyczki (kapitalizacji) stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji...

Zdaniem Spółki, kwota odsetek podlegająca dopisaniu do kapitału pożyczki stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji.

W przypadku odsetek od pożyczek zaciągniętych w celu nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, odsetki skapitalizowane do dnia przekazania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania odsetki te powiększają wartość początkową i powinny zostać rozpoznane jako koszt podatkowy w drodze amortyzacji. Natomiast odsetki skapitalizowane po tym dniu stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji.

Uzasadnienie stanowiska Spółki:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawa CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Spółka zaciąga pożyczki w celu sfinansowania prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, która generuje przychody podatkowe.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, odsetki od pożyczki stanowią koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, a zatem powinny stanowić koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Zatem skapitalizowane odsetki od pożyczek mogą stanowić koszt uzyskania przychodów,

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Zdaniem Spółki, kapitalizacja odsetek w istocie rzeczy prowadzi do ich spłaty. Należy zauważyć, iż efekt kapitalizacji odsetek jest identyczny jak bezpośredniej spłaty naliczonych odsetek, a następnie zaciągnięcia pożyczki w kwocie spłaconych odsetek. W obu przypadkach, pożyczkodawca uzyskuję spłatę odsetek. W przypadku kapitalizacji, odsetki spłacone w wyniku kapitalizacji wykorzystywane są ekonomicznie przez pożyczkodawcę do powiększenia kwoty udzielonej pożyczki. W konsekwencji, strony pożyczki mogą uniknąć wiążącego się z dodatkowymi kosztami fizycznego przeniesienia pieniędzy od pożyczkobiorcy do pożyczkodawcy, a następnie zwrotnie od pożyczkodawcy do pożyczkobiorcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, kwota odsetek podlegająca dopisaniu do kapitału pożyczki stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji. Pogląd taki znajduje potwierdzenie w:

  • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 maja 2012 r. sygn. IPPB3/423-174/12-2/EŻ,
  • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 sygn. IPPB3/423-92/12-2/MC stosownie do której „na mocy art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy, Spółce przysługuje prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu odsetek od pożyczki w przypadku kapitalizacji odsetek — w momencie ich kapitalizacji”,
  • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 marca 2012 r. sygn. IPPB3/423-20/12-3/MC,
  • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 września 2010 r. sygn. IBPBI/2/423-830/10/CzP w myśl, której „skapitalizowane odsetki od kredytu (pożyczki) będą stanowiły dla kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) koszt uzyskania przychodu, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust.1 pkt 10 lit. a, w dacie ich kapitalizacji.”,
  • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. II FSK 1350/10, który stwierdził, iż słusznie „Sąd pierwszej instancji (...) uznał za prawidłowe stanowisko organu podatkowego, że w sytuacji, gdy pożyczka zaciągnięta przez dany podmiot służy finansowaniu bieżącej działalności to — co do zasady - odsetki od tej pożyczki podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty.
  • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. II FSK 139/10.

Natomiast w przypadku odsetek od pożyczek zaciągniętych na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy mieć na uwadze treść art. 16g ust. 3 ustawy CIT, zgodnie z którym wartość początkową powiększa się o naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej odsetki. W konsekwencji, odsetki od pożyczek zaciągniętych na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych skapitalizowane, do dnia przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, powiększają wartość początkową, czyli rozpoznawane są jako koszty uzyskania przychodów w drodze amortyzacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, natomiast odsetki skapitalizowane po dniu wprowadzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji, nie powiększają wartości początkowej tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, lecz są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w sposób bezpośredni w dacie kapitalizacji. Pogląd taki znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2010 roku sygn. IPPB5/423-466/10-3/IŚ, w myśl której „zgodnie z art. 16g ust. 3 updop, odsetki od pożyczek zaciągniętych na zakup środka trwałego, naliczane do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, powiększają wartość początkową środka trwałego, czyli są zaliczane do kosztów podatkowych w drodze amortyzacji środka trwałego, natomiast odsetki należne po dniu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych. nie powiększają wartości początkowej tego środka, lecz są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w sposób bezpośredni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.