IPPB3/423-1033/11-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym umowy pożyczki należy analizować odrębnie pod kątem art. 16 ust. 1 pkt 60 tzn. zaliczenie do kosztów odsetek od pierwszej pożyczki (od udziałowca posiadającego 71% udziałów) będzie podlegało ograniczeniom wynikającym z przepisu, a zaliczenie do kosztów odsetek od drugiej pożyczki (od udziałowca posiadającego 23% udziałów) nie będzie podlegało ograniczeniom wynikającym z przepisu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2011 r. (data wpływu 19.12.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 ww. ustawy w sytuacji spłaty odsetek wynikających z umowy pożyczki zawartej z udziałowcem, który będzie posiadał 71 % udziałów w spółce, oraz braku podstaw ich zastosowania do odsetek wynikających z drugiej umowy pożyczki zawartej z udziałowcem, który będzie posiadał 23 % udziałów w spółce – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 ww. ustawy w sytuacji spłaty odsetek wynikających z umowy pożyczki zawartej z udziałowcem, który będzie posiadał 71 % udziałów w spółce, oraz braku podstaw ich zastosowania do odsetek wynikających z drugiej umowy pożyczki zawartej z udziałowcem, który będzie posiadał 23 % udziałów w spółce.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. zwana dalej spółką zamierza zawrzeć dwie odrębne umowy pożyczki ze swoimi udziałowcami. Pożyczkodawcą w pierwszej umowie będzie udziałowiec, który będzie posiadał 71 % udziałów w spółce. Pożyczkodawcą w drugiej umowie będzie udziałowiec, który będzie posiadał 23 % udziałów w spółce. W obu umowach pożyczkobiorcą będzie spółka. Umowy pożyczki zostaną zawarta w dniu jej podpisania. Kwoty obu pożyczek przekroczą trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym umowy pożyczki należy analizować odrębnie pod kątem art. 16 ust. 1 pkt 60 tzn. zaliczenie do kosztów odsetek od pierwszej pożyczki (od udziałowca posiadającego 71% udziałów) będzie podlegało ograniczeniom wynikającym z przepisu, a zaliczenie do kosztów odsetek od drugiej pożyczki (od udziałowca posiadającego 23% udziałów) nie będzie podlegało ograniczeniom wynikającym z przepisu...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą o CIT, ma jedynie zastosowanie do pierwszej z wymienionych umów pożyczki tj. do umowy pożyczki zawartej z udziałowcem, który będzie posiadał 71 % udziałów w spółce Oznacza to, ze spłacane odsetki od tej pożyczki nie będą w całości stanowiły kosztu uzyskania przychodów. Natomiast zapłacone odsetki od drugiej pożyczki z udziałowcem, który będzie posiadał 23 % udziałów w spółce będą w pełnej wysokości kosztem uzyskania przychodów.

Art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT stanowi:, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca posiadającego nie mniej niż 25% udziałów tej spółki albo udziałowców posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów tej spółki;, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Zdaniem spółki zasadą jest, że każdą umowę pożyczki zawartą z udziałowcem należy rozpatrywać oddzielnie pod kątem możliwości zaliczania odsetek w koszty.

Z brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT wynika, że przepisy ograniczające znajdują zastosowanie do odsetek od pożyczek, udzielonych spółce przez określonych pożyczkodawców (znacznych udziałowców). Dalsza analiza przepisu prowadzi do wniosku, że ograniczenia w zaliczaniu spłacanych odsetek stosuje się wyłącznie dwóch rodzajów umów pożyczek, a mianowicie do:

  1. umowy pożyczki zawartej przez spółkę z udziałowcem posiadającym nie mniej niż 25% udziałów tej spółki; w tym przypadku pożyczkodawcą jest jeden udziałowiec,
  2. umowy pożyczki zawartej przez spółkę z udziałowcami posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% udziałów tej spółki; w tym przypadku pożyczkodawcą jest grupa (co najmniej dwóch) udziałowców, co oznacza, że tylko odsetki od pożyczek udzielonych przez znaczącego udziałowca bądź od pożyczek udzielonych przez grupę udziałowców podlegają ograniczeniu.

W związku z powyższym odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca posiadającego mniej niż 25% udziałów w spółce stanowią w całości koszt uzyskania przychodów i nie ma znaczenia, że spółka ma zawarte inne umowy pożyczki z innymi udziałowcami spółki.

Reasumując należy stwierdzić, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, w przypadku spłaty odsetek wynikających z umowy pożyczki zawartej z udziałowcem, który będzie posiadał 71 % udziałów w spółce, odsetki będą podlegały ograniczeniu wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. Natomiast odsetki wynikające z drugiej umowy pożyczki zawartej z udziałowcem, który będzie posiadał 23 % udziałów w spółce nie będą podlegały ograniczeniu wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT.

Obie umowy pożyczki należy analizować oddzielnie pod kątem w/w przepisu. W związku z tym w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie będziemy mieli do czynienia z pożyczkami od udziałowców posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów tej spółki o których mowa w analizowanym przepisie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.