IPPB2/4511-892/15-5/MG | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w Polsce od odsetek na rachunkach wypłacanych lub stawianych do dyspozycji na rzecz Dyplomatów pochodzących z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
IPPB2/4511-892/15-5/MGinterpretacja indywidualna
 1. odsetki
 2. personel
 3. placówki
 4. przedstawiciel dyplomatyczny
 5. płatnik
 6. rachunki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w Polsce od odsetek na rachunkach wypłacanych lub stawianych do dyspozycji na rzecz Dyplomatów pochodzących z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w Polsce od odsetek na rachunkach wypłacanych lub stawianych do dyspozycji na rzecz Dyplomatów pochodzących z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Bank S.A. (dalej: Bank, Wnioskodawca) w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oferuje usługę prowadzenia rachunków bankowych. Od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych Bank nalicza i wypłaca odsetki, a następnie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof) pobiera zryczałtowany podatek dochodowy.

Wśród Klientów Banku są osoby fizyczne posiadające status członków personelu dyplomatycznego/przedstawicieli dyplomatycznych (dalej: Dyplomaci) w rozumieniu postanowień Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Konwencja Wiedeńska, Dz. U. 1965 Nr 37, poz. 232).

Klienci Banku będący Dyplomatami pochodzą z krajów z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym: Związku Australijskiego, Republiki Greckiej, Republiki Włoskiej, Republiki Węgierskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Syryjskiej Republiki Arabskiej, Republiki Turcji oraz Mongolii. Klientami Banku są również Dyplomaci z krajów z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, np: Islamskiej Republiki Afganistanu oraz Demokratycznej Republiki Konga.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy od odsetek wypłacanych lub stawianych do dyspozycji na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Dyplomatów pochodzących z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym: Związku Australijskiego, Republiki Greckiej, Republiki Włoskiej, Republiki Węgierskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Syryjskiej Republiki Arabskiej, Republiki Turcji, Mongolii oraz innych krajów z analogicznymi zapisami umownymi, jak w powyżej wskazanych, w przypadku gdy rachunki te prowadzone są jak dla osób prywatnych, Bank powinien jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy od odsetek wypłacanych lub stawianych do dyspozycji na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Dyplomatów pochodzących z krajów z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, np: Islamskiej Republiki Afganistanu oraz Demokratycznej Republiki Konga, w przypadku gdy rachunki te prowadzone są jak dla osób prywatnych, Bank powinien jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych...

Interpretacja indywidualna wydana została w zakresie pytania Nr 2. W odniesieniu do pytania Nr 1 została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Stanowisko Wnioskodawcy,

Ad. 2.

W opinii Wnioskodawcy Bank nie powinien pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty lub postawienia do dyspozycji odsetek na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Dyplomatów również w przypadku, jeżeli pochodzą z krajów z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 updof, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony.

Na podstawie art. 3 ust. 3 updof „od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą wolni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym w kwestii opodatkowania Dyplomatów należy uwzględnić Konwencję Wiedeńską z dnia 18 kwietnia 1961 r. (dalej: Konwencja Wiedeńska). Zgodnie art. 34 Konwencji Wiedeńskiej „Przedstawiciel dyplomatyczny jest zwolniony od wszelkich opłat i podatków; osobistych i rzeczowych, zarówno państwowych, regionalnych, jak komunalnych, z wyjątkiem:

 1. podatków pośrednich tego rodzaju, które zazwyczaj wliczane są w cenę towarów lub usług;
 2. opłat i podatków dotyczących prywatnego mienia nieruchomego położonego na terytorium państwa przyjmującego, chyba że posiada on je w imieniu państwa wysyłającego dla celów misji;
 3. należności spadkowych pobieranych przez państwo przyjmujące, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4 artykułu 39;
 4. opłat i podatków dotyczących prywatnego dochodu mającego swe źródło w państwie przyjmującym oraz podatków dotyczących kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwach handlowych znajdujących się w państwie przyjmującym;
 5. opłat i podatków należnych z tytułu wyświadczonych usług;
 6. należności rejestracyjnych, sądowych, hipotecznych oraz stemplowych dotyczących mienia nieruchomego, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 23.”

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Dyplomaci nie podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie odsetek uzyskiwanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, gdyż katalog wyłączeń z preferencji przewidzianych Konwencją Wiedeńską nie obejmuje podatku od odsetek od rachunków bankowych.

Jednocześnie zwolnienie z podatków od odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych potwierdza pismo Ministra Finansów z dnia 12 marca 2002 roku o sygnaturze PB5/RB-033-132-470/02. W piśmie stwierdza się, iż dochody z tytułu odsetek osób fizycznych posiadających status dyplomaty bądź będących pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych innych krajów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym dochody z tytułu odsetek Dyplomatów (osób fizycznych posiadających status dyplomaty bądź będących pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych innych krajów) nie podlegają opodatkowaniu, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a na Banku nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Bank w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oferuje usługę prowadzenia rachunków bankowych. Od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych Bank nalicza i wypłaca odsetki, a następnie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych pobiera zryczałtowany podatek dochodowy. Wśród klientów Banku są osoby fizyczne posiadające status członków personelu dyplomatycznego/przedstawicieli dyplomatycznych (Dyplomaci), pochodzący z krajów z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, np. Islamskiej Republiki Afganistanu oraz Demokratycznej Republiki Konga. Bank wypłaca lub stawia do dyspozycji odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz tych Dyplomatów.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy Bank powinien pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek wypłaconych lub stawianych do dyspozycji na rzecz Dyplomatów, od środków pieniężnych, w przypadku gdy rachunki prowadzone są jak dla osób prywatnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą wolni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższy przepis ma zastosowanie do dochodów zza granicy, czyli tych, które osoby te uzyskują spoza Polski. Na osobach tych ciąży zatem obowiązek opodatkowania przychodów ze źródeł położonych w Polsce.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a (tj. osoby posiadające w RP ograniczony obowiązek podatkowy), przychodów m.in. z tytułu odsetek innych niż wymienionych w art. 30a ust. 1 - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Jednocześnie w myśl art. 29 ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Sposób opodatkowania odsetek reguluje również art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiąc, że od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 52a.

Z porównania treści art. 29 i art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że art. 30a ust. 1 pkt 3 jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 29 w zakresie opodatkowania odsetek, ponieważ, o ile w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca posłużył się ogólnym pojęciem „odsetki”, o tyle w art. 30a ww. ustawy przewidział szczególny sposób opodatkowania niektórych rodzajów tychże odsetek m.in. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w myśl art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych przychodów z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika pobiera się w wysokości 19% zarówno w sytuacji kiedy podatnikiem jest osoba posiadająca nieograniczony, jak i ograniczony obowiązek podatkowy.

W świetle art. 30a ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Z wniosku wynika, że Bank wypłaca lub stawia do dyspozycji odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz członków personelu dyplomatycznego/przedstawicieli dyplomatycznych pochodzących z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sytuację podatkową personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych regulują następujące Konwencje:

 • Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r., Nr 37, poz. 232),
 • Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r., Nr 13, poz. 98).

Zgodnie z postanowieniami art. 34 lit. d) ww. Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych oraz art. 49 lit. d) ww. Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych przedstawiciele dyplomatyczni, członkowie personelu administracyjnego i technicznego misji, urzędnicy konsularni i pracownicy konsularni oraz członkowie ich rodzin zwolnieni są od wszelkich opłat i podatków, osobistych i rzeczowych, zarówno państwowych, regionalnych, jak komunalnych, z wyjątkiem opłat i podatków dotyczących prywatnego dochodu mającego źródło w państwie przyjmującym oraz podatków dotyczących kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwach handlowych, znajdujących się w państwie przyjmującym.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przepisy polskiego prawa podatkowego, nie zwalniają z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od rachunków bankowych, otrzymanych przez dyplomatów akredytowanych w Polsce.

Zatem, z uwagi na brak możliwości odwołania się do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Bank, jako podmiot wypłacający lub stawiający do dyspozycji Dyplomatów odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych jak dla osób prywatnych obowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W myśl natomiast art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Ponadto, stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.