IPPB2/415-205/12-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy odsetki od wkładów oszczędnościowych zdeponowanych przez klientów, będących osobami fizycznymi, na Książeczkach Mieszkaniowych, opisanych w stanie faktycznym będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 UPDOF?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2012 r. (data wpływu 05.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Bank (dalej: Bank) jest ogólnopolskim bankiem uniwersalnym świadczącym usługi finansowe dla szerokiego grona klientów. W ramach bieżącej strategii biznesowej Bank podejmuje szereg działań mających na celu rozwój segmentu klientów indywidualnych. Zakres usług świadczonych na rzecz klientów indywidualnych obejmuje m.in. prowadzenie rachunków bankowych, rachunków oszczędnościowych, udzielanie pożyczek i kredytów, przyjmowanie lokat terminowych. Aktualnie Bank rozważa poszerzenie oferty dla klientów indywidualnych o prowadzenie rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.

Zgodnie z założeniami produktowymi przygotowanymi przez Bank, wkłady oszczędnościowe klientów indywidualnych (osób fizycznych) będą gromadzone w formie książeczki mieszkaniowej pod warunkiem ich przeznaczenia na cele mieszkaniowe. Oszczędzanie w ramach książeczki mieszkaniowej będzie realizowane przez określony umową okres (12 lub 24 miesięcy) oraz spełniać będzie następujące założenia przyjęte przez Bank:

 • jednorazowa wpłata wkładu;
 • stale oprocentowanie w trakcie zadeklarowanego okresu oszczędzania; odsetki wypłacane są na koniec zadeklarowanego okresu oszczędzania;
 • brak odsetek w przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu oszczędzania (wcześniejsze wycofanie środków z książeczki mieszkaniowej oznacza utratę całości odsetek - Klient otrzymuje tylko wpłacony kapitał);
 • brak możliwości wycofania części zainwestowanej kwoty przed upływem zadeklarowanego okresu oszczędzania
 • produkt ma być sprzedawany w oparciu o podpisaną z Klientem umowę i wydany przez Bank Regulamin rachunku oszczędnościowego „Książeczki mieszkaniowej”;
 • zdeponowanie środków na „Książeczce mieszkaniowej” poprzedzone jest akceptacją przez Klienta Regulaminu rachunku oszczędnościowego „Książeczki mieszkaniowej” oraz podpisaniem przez Klienta oświadczenia, iż środki zgromadzone na „Książeczce mieszkaniowej” przeznaczy na cele mieszkaniowe;
 • materialną formą wkładu oszczędnościowego będzie „Książeczka mieszkaniowa”, wydawana jako potwierdzenie zgromadzenia środków zdeponowanych na „Książeczce mieszkaniowej”;
 • brak możliwości dokonywania dopłat;

Po zakończeniu oszczędzania i wypłacie Klientowi zgromadzonych środków wraz z należnymi odsetkami Bank nie weryfikuje, na co Klient przeznaczy zgromadzone środki, albowiem zgodnie ze wcześniejszym oświadczeniem Klienta, jak i zapisem w Regulaminie rachunku oszczędnościowego „Książeczki mieszkaniowej”, Klient zobowiązany jest przeznaczyć otrzymane środki na cele mieszkaniowe. Jednocześnie po zakończeniu oszczędzania Bank może umożliwić uzyskanie kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach (np. obniżona prowizja i/lub obniżona marża) - w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie rachunku oszczędnościowego „Książeczki mieszkaniowej”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odsetki od wkładów oszczędnościowych zdeponowanych przez klientów, będących osobami fizycznymi, na Książeczkach Mieszkaniowych, opisanych w stanie faktycznym będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 UPDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Banku, odsetki od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych prowadzonych przez Bank dla klientów, będących osobami fizycznymi, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 UPDOF.

Na podstawie art. 9 ust. 1 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie zaś z art. 52a ust. 1 pkt 5 UPDOF odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „książeczka mieszkaniowa”. Definicji takiej nie zawiera również ustawa z dnia 2l sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. 2002 Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), przy czym ustawa ta jednocześnie nie ogranicza w żaden sposób możliwości prowadzenia takich rachunków przez banki. W świetle powyższego Bank może prowadzić taką działalność na podstawie art. l09 Prawa Bankowego, zgodnie, z którym:

Bank w zakresie swojej działalności może wydawać ogólne warunki umów lub regulaminy określające:

 1. warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych,
 2. rodzaje udzielanych kredytów oraz warunki umów kredytu i umów pożyczki,
 3. warunki udostępniania skrytek sejfowych,
 4. warunki wykonywania innych czynności usługowych banku.
 5. Postanowienia ogólnych warunków umów oraz regulaminów, o których mowa w ust. 1, są dla stron wiążące, o ile strony w umowie nie ustalą odmiennie swych praw i obowiązków.

Pomimo braku legalnej definicji pojęcia „książeczki mieszkaniowej”, w praktyce został przyjęty określony zespół cech charakterystycznych dla tego produktu, w szczególności:

 • korzystanie z tej formy oszczędzania jest dostępne wyłącznie dla osób fizycznych;
 • oszczędności zgromadzone w formie książeczki mieszkaniowej przeznaczane są przez klientów na cele mieszkaniowe (zazwyczaj Banki proszą o podpisanie stosownego oświadczenia przez klientów);
 • oszczędzanie na książeczce jest realizowane przez określony okres umowny;
 • wkłady zgromadzone na książeczce mieszkaniowej podlegają oprocentowaniu.

Zgodnie z literalną wykładnią przepisu art. 52 a ust. 1 pkt 5 UPDOF możliwość zastosowania zwolnienia odsetek od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych nie została uzależniona od spełnienia jakichkolwiek warunków (podmiotowych, przedmiotowych ani czasowych).

Prezentowane podejście Banku znajduje pełne potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. W interpretacji indywidualnej z dnia 21 czerwca 2011 r. (sygn. IPPB2/415-350/11-4/AK), wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czytamy:

„Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „książeczka mieszkaniowa”. Prowadzenie książeczek mieszkaniowych należy do wachlarza usług bankowych, których świadczenie jest określone regulaminem banku oferującego tego rodzaju usługę. Idea książeczek mieszkaniowych polega na tym, że oferta ta dostępna jest dla osób fizycznych, które na podstawie zawartej z bankiem umowy deklarują okresy systematycznego oszczędzania pieniędzy na cele mieszkaniowe. Po upływie zadeklarowanego okresu oszczędności mogą zostać podjęte lub można przedłużyć czas oszczędzania.

Posługując się wykładnią językową art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy należy stwierdzić, iż celem ustawodawcy było zachęcenie i ułatwienie podatnikom gromadzenia środków pieniężnych na cele mieszkaniowe poprzez zwolnienie z opodatkowania odsetek od tych wkładów. Należy zatem stwierdzić, że opodatkowanie odsetek od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie ww. art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, odsetki od zgromadzonych wkładów (depozytów) przez klientów Banku będących osobami fizycznymi na książeczkach mieszkaniowych prowadzonych przez Bank zgodnie z Prawem bankowym będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy”.

Podobne stanowisko można także znaleźć w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2011 r. (sygn. akt IPPB2/415-496/11-2/MK) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W świetle powyższego, należy dojść do wniosku, iż obecnie analizowany przez Bank nowy sposób gromadzenia wkładów klientów, będzie spełniał warunki uznania go za książeczkę mieszkaniową w rozumieniu art. 52a ust. 1 pkt 5 UPDOF. W konsekwencji, biorąc pod uwagę także cel tego produktu ułatwienie podatnikom gromadzenia środków pieniężnych na cele mieszkaniowe potwierdzany przez Klientów w podpisywanym oświadczeniu, niewątpliwie wypłata środków i odsetek od nich będzie objęta zwolnieniem wskazanym w art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W konsekwencji, jeżeli dany dochód nie mieści się w zakresie żadnego ze zwolnień przedmiotowych wymienionych w powołanej ustawie, to na osobie, która go uzyskała ciąży powinność zapłacenia podatku na zasadach i w terminie określonych przez ustawodawcę.

Formułując zasadę powszechności opodatkowania, ustawa rozróżnia w art. 10 ust. 1 źródła przychodów, a także określa zasady opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne, w tym odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W myśl art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

Przede wszystkim zauważyć należy, iż ze wskazanego przepisu wynika, iż zwolnieniem objęte są odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Analizując treść przepisu odnieść się należy do jego treści jako całości, a nie tylko do jego części, ograniczając się do pojęcia „książeczka mieszkaniowa.” Pojęcie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, zdefiniowane jest - poprzez zasady jej udzielania - w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.), dalej zwanej: ustawą o udzielaniu premii gwarancyjnych. Stosownie do art. 3 ust. 1 powyższej ustawy właścicielom książeczek mieszkaniowych - oprócz odsetek naliczanych od wkładów - przysługuje premia w związku z dokonaniem jednej z czynności wymienionych w powyższym przepisie, np. z uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego czy nabyciem (...) własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. (art. 3 ust. 3 ustawy o udzielaniu premii gwarancyjnych). Podkreślić należy, iż ustawa definiuje również pojęcie „właściciela książeczki mieszkaniowej”, jako osobę fizyczną, która jest posiadaczem wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. (art. 2 pkt 5 ustawy o udzielaniu premii gwarancyjnych).

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczy odsetek i premii gwarancyjnych zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Za taką interpretacją przedmiotowego przepisu przemawiają również okoliczności jego wprowadzenia. Przepis ten został dodany z dniem 1 stycznia 2002 r. przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.). Ustawą tą ustawodawca usunął szereg zwolnień przedmiotowych dotyczących dochodów z kapitałów pieniężnych. Jednocześnie do ustawy wprowadzono przepisy, na mocy których powyższe dochody zostały opodatkowane w sposób zryczałtowany, odrębny od dochodów z innych źródeł. Jednakże, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 28, dostępny na stronie internetowej Sejmu http://www.sejm.gov.pl), „w celu zachowania praw nabytych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych” wprowadzono zwolnienie od opodatkowania m.in. odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. O intencji ustawodawcy świadczy dodatkowo umiejscowienie powyższego zwolnienia w rozdziale 10 ustawy zawierającym przepisy przejściowe i końcowe, a nie - w rozdziale 3 (w art. 21), stanowiącym katalog zwolnień przedmiotowych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Bank aktualnie rozważa poszerzenie oferty dla klientów indywidualnych o prowadzenie rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.

Zgodnie z założeniami produktowymi przygotowanymi przez Bank, wkłady oszczędnościowe klientów indywidualnych (osób fizycznych) będą gromadzone w formie książeczki mieszkaniowej pod warunkiem ich przeznaczenia na cele mieszkaniowe. Po zakończeniu oszczędzania i wypłacie Klientowi zgromadzonych środków wraz z należnymi odsetkami Bank nie weryfikuje, na co Klient przeznaczy zgromadzone środki, albowiem zgodnie ze wcześniejszym oświadczeniem Klienta, jak i zapisem w Regulaminie rachunku oszczędnościowego „Książeczki mieszkaniowej”, Klient zobowiązany jest przeznaczyć otrzymane środki na cele mieszkaniowe. Zważywszy zatem, iż zwolnienie określone w cytowanym powyżej art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczy sytuacji praw nabytych stwierdzić należy, iż odsetki od wkładów zgromadzonych przez klientów będących osobami fizycznymi na „książeczkach mieszkaniowych”, które Bank dopiero zamierza wprowadzić, nie będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

W związku z powyższym na Banku jako płatniku ciążyć będą obowiązki płatnika wynikające z treści art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 5a i 5d (art. 30a ust. 6 ww. ustawy). Zgodnie natomiast z art. 30a ust. 7 ww. ustawy, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Na mocy art. 42 ust. 1 ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż odsetki od wkładów zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowiącym nowy produkt Banku nazwany „Książeczką Mieszkaniową”, nie korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy. W konsekwencji Bank, jako płatnik, obowiązany jest do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy, od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na powyższym rachunku.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych o sygnaturach IPPB2/415-496/11-2/MK z dnia 30.08.2011 r. oraz IPPB2/415-350/11-4/AK z dnia 21.06.2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, należy stwierdzić, że funkcjonowanie w obrocie prawnym interpretacji indywidualnych, w których odmiennie oceniono takie same albo zbliżone stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe jest niewątpliwie niepożądane z punktu widzenia zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów, wyrażonej w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej. Niemniej jednak, w praktyce sytuacje takie mogą mieć miejsce, choćby z uwagi na przewidzianą przez ustawodawcę możliwość zmiany interpretacji indywidualnej w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo Sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jak wynika z powołanego unormowania, przesłanką dla rozważenia zmiany interpretacji indywidualnej (tj. w istocie zmiany stanowiska w zakresie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego) jest w szczególności ugruntowanie się linii orzeczniczej sądów, w której prezentowany jest odrębny niż zawarty w tym rozstrzygnięciu pogląd dotyczący interpretacji określonego przepisu lub przepisów prawa podatkowego.

Należy podkreślić, że cel instytucji interpretacji indywidualnej, jakim jest zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego, nie może być realizowany z pominięciem zasady praworządności (art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.; art. 121 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej). Podstawowym zadaniem uprawnionych organów jest wydawanie interpretacji prawidłowych, tj. w prawidłowy sposób odczytujących normy prawne zawarte w poszczególnych przepisach prawa podatkowego.

Na potwierdzenie stanowiska Organu, można powołać inne interpretacje indywidualne wydane, w tożsamym stanie faktycznym, przez organy upoważnione przez Ministra Finansów, np. interpretacje indywidualne o sygnaturach ITPB2/415-756/11/IB z dnia 10.11.2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, IPPB2/415-1009/11-2/AK z dnia 21.02.2012 r., IPPB2/415-1024/11-2/AS z dnia 23.02.2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.