IPPB2/415-1000/14-5/MG | Interpretacja indywidualna

PIT - w zakresie możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym od zryczałtowanego podatku z tytułu otrzymanych odsetek oraz dywidend podatku zapłaconego w Szwajcarii.
IPPB2/415-1000/14-5/MGinterpretacja indywidualna
 1. Szwajcaria
 2. dywidendy
 3. odsetki
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. zeznanie roczne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 19 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 9 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1000/14-2/MG (data nadania 9 lutego 2015 r., data doręczenia 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym od zryczałtowanego podatku z tytułu otrzymanych odsetek oraz dywidend podatku zapłaconego w Szwajcarii (pytanie Nr 2)jest:

 • prawidłowe- w części dotyczącej możliwości odliczenia od zryczałtowanego podatku od odsetek i dywidend podatku zapłaconego w Szwajcarii,
 • nieprawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym od zryczałtowanego podatku z tytułu otrzymanych odsetek oraz dywidend podatku zapłaconego w Szwajcarii (pytanie Nr 2).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną, posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu posiada rachunek bankowy prowadzony przez bank z siedzibą w Szwajcarii (dalej jako: „Bank”). Za pośrednictwem powyższego rachunku Bank dokonuje w imieniu Wnioskodawcy inwestycji kapitałowych ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, inwestycje są dokonywane w następujące instrumenty:

 1. akcje („Akcje”);
 2. fundusze obligacji S. C., w ramach którego inwestycje dokonywane są w tzw. obligacje kuponowe („Obligacje Kuponowe”) - tj. papiery wartościowe, których emitent - oprócz obowiązku wykupu papieru po cenie nominalnej - zobowiązuje się zapłacić tzw. kupon, czyli odsetki powiększające dochód z inwestycji w taką obligację;
 3. fundusz pieniężno-gotówkowy i obligacji S. L., w ramach którego inwestycje dokonywane są w krótkoterminowe instrumenty pieniężno -gotówkowe oraz obligacje nominowane we frankach szwajcarskich;
 4. rachunek metali wartościowych, na którym deponowane są metale wartościowe np. złoto.

Wnioskodawca otrzymuje z tytułu inwestowania w fundusze Obligacji Kuponowych raz do roku wypłatę odsetek, które dopisywane są do rachunku Wnioskodawcy. Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest dokonywana przez Wnioskodawcę żadna sprzedaż jednostek uczestnictwa w powyższych funduszach inwestycyjnych.

Z tytułu inwestycji w fundusz S. L. Wnioskodawca nie otrzymał nigdy żadnego zysku.

W odniesieniu do inwestycji w Fundusze Obligacji Kuponowych Bank dokonuje również połączenia bądź redukcji jednostek tego funduszu poprzez zmianę ilości jednostek i ich ceny jednostkowej nie wpływającej na ogólną wartość inwestycji.

Z tytułu inwestowania w akcje Wnioskodawca otrzymuje dywidendy. Ponadto, Bank dopisuje do rachunku Wnioskodawcy środki z tytułu zwrotu bądź obniżenia zainwestowanego kapitału. Ilość akcji nie ulega zmianie. Ewentualnej zmianie podlega tylko wartość akcji co powoduje, że aktualny kapitał jest mniejszy lub większy od zainwestowanego przy czym należy zaznaczyć, że akcje nie są sprzedawane.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 9 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1000/14-2/MG (data nadania 9 lutego 2015 r., data doręczenia 11 lutego 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Przesłanie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem), z którego wynika prawo osoby, która podpisała w imieniu Wnioskodawcy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.
 2. Uiszczenie dodatkowej kwoty opłaty w wysokości 160 zł, ponieważ w złożonym wniosku Wnioskodawca przedstawił pięć stanów faktycznych będących przedmiotem zapytania, natomiast Wnioskodawca uiścił opłatę w wysokości 40 zł, odpowiadającą jednemu stanowi faktycznemu.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że w rozliczeniu rocznym podatku PIT składanym w Polsce: a) odsetki otrzymane lub postawione do dyspozycji (ostatecznie dopisane do rachunku bankowego Wnioskodawcy z tytułu inwestowania w Obligacje Kuponowe, b) dywidendy z tytułu inwestycji w Akcję podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem PIT w Polsce, zgodnie z przepisem art. 30a ust. 1 pkt 2-3 ustawy o PIT oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i przepisami art. 10 i 11 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 2 września 1991 r. (dalej jako: „UPO”)...
 2. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że zgodnie z przepisem art. 30a ust. 9 ustawy o PIT w rozliczeniu rocznym podatku PIT, Wnioskodawca ma prawo odliczyć od zryczałtowanego podatku PIT w Polsce - podatek zapłacony za granicą w (Szwajcarii) od: a) odsetek otrzymanych lub postawionych do dyspozycji Wnioskodawcy z tytułu inwestowania w Obligacje Kuponowe, a także b) dywidendy z tytułu inwestycji w Akcje, przy czym odliczenie nie może przekroczyć kwoty 19% wypłaconych odsetek brutto albo kwoty dywidendy brutto...
 3. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku denominacji przez Bank jednostek w funduszu inwestycyjnym poprzez zmianę ilości jednostek i ich ceny jednostkowej nie wpływającej na ogólną wartość inwestycji nie powstanie u Wnioskodawcy żaden przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT w Polsce...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku inwestycji w Fundusz S. L. wobec braku jakiegokolwiek zysku Wnioskodawcy nie powstanie zobowiązanie podatkowe w Polsce i nie powstaje obowiązek wykazania tych transakcji w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego osób fizycznych...
 5. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku otrzymania w przypadku inwestycji w Akcje zwrotu zainwestowanego kapitału o ile nie jest on wyższy niż zainwestowane przez Wnioskodawcę środki nie wystąpi obowiązek rozpoznania przez Wnioskodawcę - przychodu oraz kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT...

Interpretacja indywidualna wydana została w zakresie pytania Nr 2 wniosku. W odniesieniu do pytania Nr 1, 3, 4, 5 wydane zostały odrębne interpretacje indywidualne.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Odnośnie pytania Nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o PIT w rozliczeniu rocznym podatku PIT, Wnioskodawca ma prawo odliczyć od zryczałtowanego podatku PIT w Polsce - podatek zapłacony za granicą (w Szwajcarii) od: odsetek otrzymanych lub postawionych do dyspozycji (dopisanych do rachunku bankowego) Wnioskodawcy z tytułu inwestowania w Obligacje Kuponowe oraz dywidend z tytułu inwestycji w Akcje, jednakże odliczenie nie może przekroczyć kwoty 19% wypłaconych odsetek i dywidend brutto. Zgodnie bowiem z przepisem art. 30a ust. 9 ustawy o PIT podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w art. 30a ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z art. 30a ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%. W świetle powyższego przepisu Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwoty podatku pobranego w Szwajcarii od tych odsetek.

W sytuacji natomiast, gdy kwota pobranego w Szwajcarii podatku będzie wyższa niż 19% kwoty przychodów (np. podatek u źródła zostanie pobrany w Szwajcarii według stawki 35%) w Polsce nie powstanie obowiązek zapłaty jakiegokolwiek podatku PIT. Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2011 r. o sygn. akt ILPB2/415-602/11-2/WS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej możliwości odliczenia od zryczałtowanego podatku od odsetek i dywidend podatku zapłaconego w Szwajcarii, natomiast za nieprawidłowe w pozostałej części.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący osobą fizyczną, posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu posiada rachunek bankowy prowadzony przez bank z siedzibą w Szwajcarii. Za pośrednictwem powyższego rachunku Bank dokonuje w imieniu Wnioskodawcy inwestycji kapitałowych ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca inwestuje m.in. w akcje, fundusze obligacji S. C., w ramach którego inwestycje dokonywane są w tzw. obligacje kuponowe, tj. papiery wartościowe, których emitent - oprócz obowiązku wykupu papieru po cenie nominalnej - zobowiązuje się zapłacić tzw. kupon, czyli odsetki powiększające dochód z inwestycji w taką obligację. Z tytułu inwestowania w fundusze obligacji kuponowych Wnioskodawca otrzymuje raz do roku wypłatę odsetek, które dopisywane są do rachunku Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży jednostek uczestnictwa w powyższych funduszach inwestycyjnych. Z tytułu inwestowania w akcje Wnioskodawca otrzymuje dywidendy.

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92 z późn. zm.).

Stosownie do art. 10 ust. 1 Konwencji, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie z ust. 2 art. 10 Konwencji, dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale - jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie - podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15 procent kwoty dywidendy brutto.

Właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną, w drodze wzajemnego porozumienia, sposób stosowania ograniczeń określonych w ustępach 2 i 2a. Postanowienia niniejszych ustępów nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których są wypłacane dywidendy (art. 2b Konwencji).

W myśl art. 10 ust. 3 Konwencji, użyte w tym artykule określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Zgodnie natomiast z treścią art. art. 11 ust. 1 Konwencji, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek (art. 11 ust. 2 Konwencji).

W myśl art. 11 ust. 3 Konwencji, użyte w tym artykule określenie „odsetki” oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami. Opłaty karne z tytułu opóźnionej zapłaty nie będą uważane w rozumieniu niniejszego artykułu za odsetki.

W myśl art. 23 ust. 1 lit. b) ww. Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 oraz 13 może być opodatkowany w Szwajcarii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Szwajcarii. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Szwajcarii.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakres opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskanych przez osoby fizyczne, m.in. z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych oraz z dywidend reguluje przepis art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Natomiast od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania, o czym stanowi art. 30a ust. 6 cyt. ustawy.

W myśl art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 30a ust. 9 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Ponadto art. 30a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

W związku z przywołanymi powyżej przepisami prawa należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym podatku, Wnioskodawca ma prawo odliczyć od zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce - podatek zapłacony w Szwajcarii od odsetek otrzymanych lub postawionych do dyspozycji (dopisanych do rachunku bankowego) Wnioskodawcy z tytułu inwestowania w obligacje kuponowe oraz dywidend z tytułu inwestycji w akcje.

Jednakże organ podatkowy nie podziela stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w sytuacji, gdy kwota pobranego w Szwajcarii podatku jest wyższa niż 19% kwoty przychodów, tj. przykładowo podatek u źródła zostanie pobrany w Szwajcarii według stawki 35% - po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty jakiegokolwiek podatku w Polsce.

Należy bowiem wskazać, że w zaistniałej sytuacji, a więc gdy od uzyskanych przez Wnioskodawcę przychodów (dochodów) od odsetek oraz dywidend w Szwajcarii został pobrany podatek według stawki przykładowo 35%, to Wnioskodawca w składanym w Polsce zeznaniu rocznym uprawniony jest od zryczałtowanego podatku - obliczonego zgodnie z ust. 1 art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczyć kwotę podatku w wysokości wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, tj. w przypadku dywidendy – 15%, natomiast odsetek – 5%.

Treść art. 10 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 Konwencji daje możliwość osobie uprawnionej do dywidendy mającej miejsce zamieszkania w Polsce zapłacenia podatku w Szwajcarii w wysokości nieprzekraczającej 15% kwoty dywidendy brutto oraz do odsetek mającej miejsce zamieszkania w Polsce zapłacenia podatku w Szwajcarii w wysokości nieprzekraczającej 5% kwoty brutto odsetek – po przedstawieniu płatnikowi certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

Jeżeli podatnik nie korzysta z tego uprawnienia w momencie poboru przez płatnika podatku od danego przychodu, a faktycznie dysponuje przedmiotowym certyfikatem rezydencji, ma możliwość ubiegania się o zwrot podatku od nadwyżki ponad 15% dywidendy brutto, oraz 5% kwoty odsetek brutto w Szwajcarii.

To, że płatnik w Szwajcarii pobrał podatek od uzyskanych przez Wnioskodawcę przychodów z odsetek, czy też dywidend w wysokości wyższej niż wynika to z treści art. 10 ust. 2 Konwencji – czyli wyższej niż 15% w odniesieniu do dywidend, czy też w wysokości wyższej niż określono w art. 11 ust. 2 Konwencji, tj. wyższej niż 5% uzyskanych przez Wnioskodawcę odsetek, nie upoważnia Wnioskodawcy do odliczenia od zryczałtowanego podatku w Polsce w wysokości 19% przychodu (dochodu) z odsetek czy dywidend - podatku pobranego zagranicą w wysokości 19% i wyżej, tj. w wysokości innej aniżeli wynika to z treści art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2 Konwencji.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że interpretacja ta nie jest wiążąca dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.