IPPB1/415-1428/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

1. Czy odsetki od środków na rachunku powierniczym stanowią przychód z tytułu działalności gospodarczej powiernika – przedsiębiorcy (posiadacza tego rachunku), do którego to przychodu nie stosuje się art. 30a ust. 1 pkt 3 ani art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, a więc na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z wypłatą takich odsetek lub ich postawieniem do dyspozycji?2. Czy odsetki od środków na mieszkaniowym rachunku powierniczym stanowią przychód z tytułu działalności gospodarczej powiernika - przedsiębiorcy (dewelopera - posiadacza tego rachunku), do którego to przychodu nie stosuje się art. 30a ust. 1 pkt 3 ani art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, a więc na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z wypłatą takich odsetek lub ich postawieniem do dyspozycji?3. Czy odsetki od środków na rachunku zastrzeżonym stanowią przychód z tytułu działalności gospodarczej beneficjenta albo zastrzegającego - przedsiębiorcy (posiadacza tego rachunku), do którego to przychodu nie stosuje się art. 30a ust. 1 pkt 3 ani art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, a więc na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z wypłatą takich odsetek lub ich postawieniem do dyspozycji?
IPPB1/415-1428/14-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. odsetki
 3. opodatkowanie
 4. rachunek bankowy
 5. rachunek zastrzeżony
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. złożony został ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Bank”) oferuje swoim klientom (osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej) zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych, Niniejszy wniosek dotyczy oferty kierowanej do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców). Bank w ofercie przeznaczonej dla przedsiębiorców poosiada m. in. rachunki powiernicze, mieszkaniowe rachunki powiernicze oraz rachunki zastrzeżone.

Niektóre z powyższych rachunków są oprocentowane, a odsetki, co do zasady, otrzymuje posiadacz rachunku (przedsiębiorca).

 1. Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy jest produktem, który oferowany może być przez Bank wszystkim klientom bankowości korporacyjnej Banku jako powiernikom. Powiernikiem może być: (i) przedsiębiorca, (ii) osoba prawna, (iii) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, który(a) zawarł(a). Powierzającym jest podmiot dokonujący wpłaty środków pieniężnych na rachunek powierniczy - na podstawie umowy powierniczej zawartej z powiernikiem. Powierzający nie jest związany z Bankiem żadnym stosunkiem umownym. Powiernik zawiera z powierzającym umowę powierniczą, która jest umową z datą pewną, określającą prawa i obowiązki stron dotyczące zakresu i sposobu wykonywania transakcji, terminów przeprowadzania rozliczeń z tytułu tej transakcji oraz warunki powierzenia powiernikowi przez powierzającego środków pieniężnych w związku z rozliczeniem transakcji. Rachunek powierniczy jest szeroko wykorzystywany w obrocie handlowym, gdyż zapewnia bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych w przypadku przeprowadzania transakcji o podwyższonym stopniu ryzyka jak również zwiększa wiarygodność stron transakcji jako partnerów handlowych. Umowa ta jest często wykorzystywana w działalności deweloperskiej oraz przy zarządzaniu majątkiem. Umowy rachunku powierniczego zawierane są na podstawie regulacji zawartej w art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm., dalej: „Prawo bankowe”). Środki pieniężne zgromadzone na rachunku powierniczym korzystają ze szczególnej ochrony prawnej wynikającej z art. 59 ust. 3-6 Prawa bankowego, pod warunkiem, że umowa powiernicza zostanie zawarta z datą pewną (w przyjętym przez Bank rozwiązaniu do zawarcia umowy rachunku powierniczego wymagane jest od powiernika przedstawienie Bankowi umowy powierniczej z datą pewną). Szczególna ochrona prawna wynikająca z art. 59 ust. 3-6 Prawa bankowego oznacza, iż środki pieniężne wpłacone na rachunek powierniczy przez powierzającego na podstawie umowy powierniczej: (i) nie podlegają zajęciu w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko powiernikowi; (ii) podlegają wyłączeniu z masy upadłościowej w razie ogłoszenia upadłości powiernika; (iii) nie wchodzą do spadku po powierniku - w przypadku śmierci powiernika będącego osobą fizyczną.

Otwarcie i prowadzenie rachunku powierniczego wymaga podpisania umowy rachunku powierniczego przez strony, tj. powiernika oraz Bank oraz akceptacji jej postanowień przez powierzającego. Bank prowadzi rachunek powierniczy odpłatnie, czuwając nad przestrzeganiem przez powiernika warunków określonych w umowie rachunku powierniczego. Bank w umowie rachunku powierniczego, zobowiązuje się do przechowywania powierzonych środków pieniężnych wpłaconych przez powierzającego na rachunek powierniczy powiernika oraz do realizacji dyspozycji powiernika. W żadnym przypadku Bank nie jest związany warunkami umowy powierniczej (tj. umowy zawartej pomiędzy powiernikiem a powierzającym). Umowa rachunku powierniczego szczegółowo reguluje tryb wypłaty środków na rzecz powiernika lub zwrotu środków powierzającemu. Zwrot środków powierzającemu następuje w sytuacjach przewidzianych w regulaminie lub umowie rachunku powierniczego - np. w sytuacji rozwiązania umowy rachunku powierniczego.

Dyspozycja wypłaty, może być zrealizowana przez Bank tylko i wyłącznie:

 1. na rachunek powiernika wskazany w umowie;
 2. w kwocie zlecenia powiernika powiększonej o odsetki należne powiernikowi z tytułu oprocentowania rachunku powierniczego.

 1. Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest rachunkiem przeznaczonym przez Bank dla deweloperów mieszkaniowych (jako posiadaczy tego rachunku). Rachunek ten został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego (Dz. U, Nr 232, poz. 1377), Bank oferuje dwa rodzaje powierniczego rachunku mieszkaniowego: (i) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; (ii) otwarty rachunek powierniczy. Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy jest to bankowy rachunek powierniczy prowadzony dla dewelopera, na którym gromadzone są środki pieniężne wpłacane przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej (umowie zawieranej pomiędzy deweloperem a nabywcą) przy czym wypłata środków deweloperowi następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Deweloper w celu dokonania wypłaty z rachunku zamkniętego musi przedłożyć odpis aktu notarialnego przenoszącego własność. Otwarty rachunek powierniczy jest to bankowy rachunek powierniczy prowadzony dla dewelopera, przeznaczony dla środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata środków następuje w transzach; zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego. Każdorazowa wypłata środków z rachunku otwartego wymaga stwierdzenia przez Bank zakończenia realizacji danego etapu prac.

Bank w celu otwarcia mieszkaniowego rachunku powierniczego wymaga od dewelopera: posiadania rachunku bieżącego lub pomocniczego w Banku (z którego Bank będzie pobierał prowizje i opłaty).

 1. Rachunek zastrzeżony

Rachunek zastrzeżony (escrow) jest to rachunek bankowy, dla środków pieniężnych wpłaconych przez zastrzegającego lub na jego zlecenie - przeznaczonych do wypłaty beneficjentowi wskazanemu w umowie rachunku zastrzeżonego, pod warunkiem spełnienia wymagań ściśle określonych w tej umowie.

Otwarcie rachunku zastrzeżonego odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy trzema stronami: zastrzegającym, beneficjentem i bankiem-depozytariuszem (tu: Bankiem). Posiadaczem rachunku zastrzeżonego może być zastrzegający albo beneficjent, jest to każdorazowo wskazane w umowie rachunku zastrzeżonego, Zastrzegający wpłaca na rachunek zastrzeżony środki pieniężne w celu zapewnienia realizacji płatności wynikających z warunków umowy (kontraktu) zawartej między zastrzegającym i beneficjentem. Zadaniem depozytariusza (Banku) jest czuwanie nad prawidłową realizacją warunków umowy. Bank-depozytariusz (tu Bank) może dokonać wypłaty z rachunku zastrzeżonego na rzecz beneficjenta jedynie w przypadku spełnienia warunków sprecyzowanych w umowie rachunku zastrzeżonego. Jeśli beneficjent nie wypełni warunków w określonym czasie, środki pieniężne są zwracane zastrzegającemu. Umowa rachunku zastrzeżonego każdorazowo szczegółowo reguluje tryb wypłaty środków na rzecz beneficjenta lub zwrotu środków zastrzegającemu lub, w przypadku spornych sytuacji, odwołania się do arbitrażu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy odsetki od środków na rachunku powierniczym stanowią przychód z tytułu działalności gospodarczej powiernika – przedsiębiorcy (posiadacza tego rachunku), do którego to przychodu nie stosuje się art. 30a ust. 1 pkt 3 ani art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, a więc na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z wypłatą takich odsetek lub ich postawieniem do dyspozycji...
 2. Czy odsetki od środków na mieszkaniowym rachunku powierniczym stanowią przychód z tytułu działalności gospodarczej powiernika - przedsiębiorcy (dewelopera - posiadacza tego rachunku), do którego to przychodu nie stosuje się art. 30a ust. 1 pkt 3 ani art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, a więc na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z wypłatą takich odsetek lub ich postawieniem do dyspozycji...
 3. Czy odsetki od środków na rachunku zastrzeżonym stanowią przychód z tytułu działalności gospodarczej beneficjenta albo zastrzegającego - przedsiębiorcy (posiadacza tego rachunku), do którego to przychodu nie stosuje się art. 30a ust. 1 pkt 3 ani art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, a więc na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z wypłatą takich odsetek lub ich postawieniem do dyspozycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, niniejszy wniosek dotyczy interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obejmującym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1328). Przepis ten zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., ale został już opublikowany w dzienniku ustaw i znajduje się obecnie w trybie tzw. vacatio legis, a zatem może podlegać interpretacji przez Ministra Finansów. WSA w Białymstoku potwierdził prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w przypadku, gdy pytający wskaże konkretną jednostkę redakcyjną w akcie normatywnym, która budzi jego wątpliwości (wyrok WSA w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 157/14).

Zdaniem Banku, odsetki od środków na rachunku powierniczym, mieszkaniowym rachunku powierniczym, rachunku zastrzeżonym stanowią przychód z tytułu działalności gospodarczej posiadacza tego rachunku będącego przedsiębiorcą. Do przychodu tego nie stosuje się art. 30a ust. 1 pkt 3 ani art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, a więc w związku z wypłatą takich odsetek lub ich postawieniem do dyspozycji, na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, z opisu rachunków prowadzonych przez Bank (rachunku powierniczego, mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz rachunku zastrzeżonego), wynika, iż są to rachunki przeznaczone dla przedsiębiorców, prowadzących konkretny rodzaj działalności gospodarczej (działalność deweloperską) lub przedsiębiorców prowadzących inną działalność gospodarczą.

Powyższe rachunki przedsiębiorców są rachunkami ściśle związanymi z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, a przypadające posiadaczom tych rachunków przychody w postaci odsetek od środków pieniężnych na tych rachunkach stanowią przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PDOF.

Art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy PDOF w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2015 r. wprowadza rozszerzenie definicji przychodów z działalności gospodarczej na „odsetki od środków pieniężnymi na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach praw bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych, oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach”. Przepis ten nie wymienia jednak wskazanych rodzajów rachunków.

W art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy PDOF mowa jest jedynie o rachunkach rozliczeniowych i rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz o lokatach terminowych i innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania „tworzonych na tych rachunkach”. Art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy PDOF nie dotyczy zatem żadnych innych rachunków bankowych, niż rachunki rozliczeniowe wskazane w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Bankowe. W szczególności poza zakresem zastosowania tego przepisu znajdują się rachunki powiernicze wymienione w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Bankowe (rachunkami powierniczymi w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe są również mieszkaniowe rachunki powiernicze - o czym mowa w przepisach art. 3 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), jak również poza zakresem zastosowania tego przepisu znajdują się rachunki zastrzeżone co wynika z przykładowego wyliczenia rodzajów rachunków bankowych zawartego w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe (zwrot „w szczególności”).

Mimo to, w ocenie Banku, odsetki związane z rachunkami przedstawionymi w stanie faktycznym stanowią dla posiadaczy tych rachunków będących przedsiębiorcami, przychód z działalności gospodarczej zgodnie z definicją z art. 14 ust. 1 ustawy PDOF, bez konieczności sięgania do regulacji z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy PDOF.

Zdaniem Banku, wprowadzana od 1 stycznia 2015 r, zmiana miała - zgodnie z intencjami ustawodawcy - na celu objęcie szerszej (niż w aktualnym stanie prawnym) kategorii odsetek zakresem „przychody z działalności gospodarczej” niż to ma miejsce przed wprowadzaną zmianą. Zgodnie bowiem z Biuletynem Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP nr 332 z 5 czerwca 2014 r, wskazującym na intencje ustawodawcy związane z wprowadzaną od 1 stycznia 2015 r. zmianą w art. 14 ust.2 pkt 5 ustawy PDOF - „w obecnym stanie prawnym odsetki od środków na rachunkach bankowych, utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, stanowią dochody z działalności gospodarczej. Obowiązujące przepisy budziły wątpliwości w zakresie odsetek od lokat tworzonych na takich rachunkach. Przyjęte w projekcie rozwiązanie zakłada, że przychody z lokat tworzonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przy rachunkach służących do obsługi tej działalności zaliczane będą do źródła: kapitały pieniężne. Rozwiązanie to spowoduje trudności w realizacji obowiązku poboru podatku przez płatnika w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek niebędących osobami prawnymi. Obowiązek ten byłby niemożliwy do zrealizowania również w przypadku spółki niebędącej osobą prawną, w której wspólnikami byłyby inne spółki niebędące osobami prawnymi. Mając na uwadze powyższe oraz obecnie prezentowane między innymi stanowisko Ministerstwa Finansów dopuszczające możliwość zaliczenia przychodów z praw majątkowych albo z innej działalności wykonywanej osobiście do przychodów z działalności gospodarczej, zasadne jest odstąpienie od rozwiązania zawartego w projekcie i uznanie, że odsetki od lokat na rachunkach utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą stanowić będą przychody z działalności gospodarczej tak, jak obecnie odsetki od środków na tych rachunkach”. Tak więc w związku z wprowadzeniem art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy PDOF, intencją ustawodawcy było rozszerzenie, a nie zawężenie, zakresu przychodów klasyfikowanych jako przychody z działalności gospodarczej.

Mają na uwadze cel ustawodawcy, jakim było ujednolicenie podejścia do przychodów z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, poprzez uznanie, iż tego rodzaju przychody są przychodami z działalności gospodarczej, należy przyjąć, iż przychody z odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskiwane przez przedsiębiorców w związku z zawarciem z Bankiem umowy rachunku powierniczego lub mieszkaniowego rachunku powierniczego lub rachunku zastrzeżonego (w roli posiadaczy tych rachunków) będą dla tych podmiotów przychodami z tytułu działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy PDOF.

Ponadto, rachunki będące przedmiotem niniejszego wniosku są szczególnymi rachunkami bankowymi wykorzystywanymi przez przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i mają charakter pomocniczy względem tej działalności. Prowadzenie tych rachunków służy zmniejszeniu określonego ryzyka biznesowego - zabezpieczeniu wierzytelności przedsiębiorcy lub osoby trzeciej. W związku z tym, celem prowadzenia tych rachunków nie jest oszczędzanie, przechowywanie lub inwestowanie środków finansowych zgromadzonych na tych rachunkach bankowych", o czym jest mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy PDOF. Naliczane odsetki co do zasady finansują dodatkowo przedsięwzięcie gospodarcze, z którym jest związany dany rachunek powierniczy (w tym mieszkaniowy rachunek powierniczy) lub rachunek zastrzeżony.

W związku z tym przepis art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy PDOF nie może mieć zastosowania do tych odsetek, gdyż do odsetek tych ma bezpośrednio zastosowanie art. 14 ust. l ustawy PDOF. Potwierdza to dodatkowo, ze w odniesieniu do odsetek na tych rachunkach nie ma konieczności sięgania do art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy PDOF. W tej sytuacji mamy bowiem do czynienia z przychodem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ustawy PDOF, który to przychód powinien zostać samodzielnie rozliczony przez podatnika, w ramach złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego.

Zatem, w opisanym stanie faktycznym, na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

W związku z powyższym w ocenie Banku, odsetki od środków na rachunku powierniczym, mieszkaniowym rachunku powierniczym, rachunku zastrzeżonym stanowią przychód z tytułu działalności gospodarczej posiadacza tego rachunku będącego przedsiębiorcą, Do przychodu tego nie stosuje się art. 30a ust. 1 pkt 3 ani art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, a więc w związku z wypłatą takich odsetek lub ich postawieniem do dyspozycji, na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na mocy art. 10 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I tak, źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

Do kapitałów pieniężnych, o których mowa we wskazanym przepisie, zaliczyć należy, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Stosownie do treści art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

Natomiast definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

Kluczowym dla prawidłowego odczytania normy art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy jest ustalenie co należy rozumieć przez „rachunki rozliczeniowe, o których mowa w przepisach prawa bankowego (...), w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach”. Należy przyjąć, że chodzi tu o rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności. Z faktem tym wiąże się przetrzymywanie środków pieniężnych na tych rachunkach i tylko z faktem uzyskiwania wynagrodzenia w postaci odsetek na takich rachunkach wiąże się obowiązek zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej. Wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych nie stanowią zaś środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W myśl art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2015 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128) banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

 1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;
 2. rachunki lokat terminowych;
 3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
 4. rachunki powiernicze.

Do przeprowadzania różnych rozliczeń za pośrednictwem banków wykorzystywane są rachunki rozliczeniowe. Jako szczególne podtypy tych rachunków w ustawie wymieniono najstarsze i najpowszechniej stosowane ich formy, tj. rachunki bieżące oraz pomocnicze.

W prawie bankowym nie zamieszczono szczegółowych uregulowań odnoszących się do tych rachunków, z wyjątkiem określenia zamkniętego katalogu podmiotów, dla których mogą być otwierane i prowadzone rachunki rozliczeniowe.

Podmiotami tymi są: osoby prawne; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami (art. 49 ust. 2 ww. ustawy).

Rachunki bieżące służą do gromadzenia środków pieniężnych ich posiadaczy oraz do przeprowadzania rozliczeń zgodnie z ich zaleceniami. Obowiązek prowadzenia rachunku bieżącego nie wyklucza możliwości przechowywania przez przedsiębiorcę części swoich środków finansowych na innych rachunkach dopuszczalnych przez prawo bankowe.

Podsumowując cały wywód dotyczący sposobu rozumienia art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy PIT, zarówno na gruncie wykładni językowej, jak również na gruncie wykładni systemowej i funkcjonalnej, podnieść należy kwestię tego, że przepis ten w istotnym zakresie określa co stanowi również przychód z działalności gospodarczej.

Powszechnie przyjmuje się, że w przypadku dziedzin prawa o charakterze ingerencyjnym, do których obok prawa karnego zalicza się również prawo podatkowe, przepisy określające przedmiot opodatkowania nie powinny być interpretowane rozszerzająco.

Wprowadzona regulacja jednoznacznie określiła, że odsetki z lokat tworzonych przy rachunku, za pomocą którego przedsiębiorca dokonuje rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz innych rachunkach niż rachunek rozliczeniowy, stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Innymi rachunkami niż rachunek rozliczeniowy mogą być m.in.: rachunek powierniczy, mieszkaniowy rachunek powierniczy czy też rachunek zastrzeżony.

A zatem odsetki od środków na rachunku powierniczym, mieszkaniowym rachunku powierniczym, rachunku zastrzeżonym nie stanowią przychodu z tytułu działalności gospodarczej posiadacza tego rachunku, będącego przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nie będą na nim ciążyć obowiązki płatnika należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.