ILPB4/423-371/14-4/DS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z zapłatą przez Spółkę odsetek z tytułu pożyczek zaciągniętych od jej Udziałowca, zastosowanie znajdą przepisy art. 21 ust. 3-8 Ustawy o CIT w sytuacji, w której Spółka spełni wszystkie wymogi wskazane w powyższych regulacjach?
ILPB4/423-371/14-4/DSinterpretacja indywidualna
 1. Estonia
 2. certyfikat rezydencji
 3. obowiązek płatnika
 4. odsetki
 5. pobór podatku
 6. pożyczka
 7. udziałowiec
 8. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 9. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 30 września 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje różnorodnych operacji gospodarczych ze swoim większościowym udziałowcem, którego siedziba zlokalizowana jest na terytorium Estonii (dalej „Udziałowiec”). W ramach współpracy między ww. podmiotami Spółka zaciągała pożyczki od swojego Udziałowca. Z tytułu korzystania z pożyczonego kapitału Spółka jest zobowiązana do uiszczenia na rzecz Udziałowca wynagrodzenia w formie odsetek, którego wypłata nastąpi w przyszłości. Udziałowiec posiada bezpośrednio więcej niż 25% udziałów w Spółce przez okres co najmniej dwóch lat oraz nie korzysta on ze zwolnienia całości swoich dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym bez względu na miejsce ich osiągania.

Pismem z 30 września 2014 r. Wnioskodawca doprecyzował powyższy opis wskazując, że:

 1. Udziałowiec z Estonii będący odbiorcą odsetek jest spółką podlegającą w Estonii opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. posiadanie przez Udziałowca udziałów w Spółce wynika z tytułu własności,
 3. fakt, że Udziałowiec z Estonii nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania zostanie potwierdzony pisemnym oświadczeniem spełnienia tego warunku,
 4. Spółka będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji Udziałowca z Estonii.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zapłatą przez Spółkę odsetek z tytułu pożyczek zaciągniętych od jej Udziałowca zastosowanie znajdą przepisy art. 21 ust. 3-8 ustawy o CIT w sytuacji, w której Spółka spełni wszystkie wymogi wskazane w powyższych regulacjach...

Zdaniem Wnioskodawcy odsetki, które zostaną wypłacone przez niego z tytułu zaciągniętych od Udziałowca pożyczek korzystać będą z preferencyjnego sposobu opodatkowania określonego w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT. W przypadku ich uiszczenia po 30 czerwca 2013 r. taka wypłata zwolniona będzie w Polsce z opodatkowania podatkiem „u źródła” (na dzień wypłaty odsetek Spółka nie będzie obowiązana pobrać podatku).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Z kolei na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, przychodów z m.in. odsetek ustala się w wysokości 20% takich przychodów. Jednocześnie na mocy art. 21 ust. 2 ustawy o CIT przepis powyższy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. W analizowanym przypadku jest to Umowa zawarta pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 9 maja 1994 r. (dalej „Umowa”), która przewiduje zastosowanie stawki 10% na wypłacie wspominanych odsetek, pod warunkiem posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji Udziałowca.

Niemniej jednak ustawa o CIT implementująca regulacje Dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 157 1 26.06.2003 r., str. 49) przewiduje opcję zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła wypłacanych przez Spółkę odsetek, pod warunkiem spełnienia przez wypłacającego i odbiorcę odsetek określonych wymogów.

W myśl art. 21 ust. 3-8 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego określone przychody osiągnięte przez Udziałowca na terytorium Polski (w analizowanym zdarzeniu przyszłym są to odsetki), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym należności jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (warunek spełniony);
 2. uzyskującym ww. przychody jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (warunek spełniony);
 3. uzyskujący przychody z odsetek posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale podmiotu wypłacającego odsetki (warunek spełniony);
 4. odbiorcą należności odsetkowej jest podmiot, o którym mowa w punkcie 2 (warunek spełniony):
 5. posiadanie udziałów (akcji) przez Udziałowca w Spółce wynika z tytułu własności (warunek spełniony);
 6. Udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (warunek spełniony);
 7. Udziałowiec posiada udziały wysokości, o której mowa w pkt 3 nieprzerwanie przez okres dwóch lat (warunek spełniony).

Dodatkowo w celu skorzystania z ww. zwolnienia Spółka winna posiadać certyfikat rezydencji otrzymany od Udziałowca (art. 26 ust. 1c ustawy o CIT) oraz – zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o CIT – pisemne oświadczenie, że Udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Kolejnym warunkiem wynikającym z art. 22b ustawy o CIT jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z Umowy do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany (taka klauzula jest przewidziana w art. 27 Umowy).

Co jednak istotne w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 254, poz. 2533 ze zm.; dalej „Ustawa nowelizująca”), zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2013 r.

Stosownie do brzmienia art. 6 Ustawy nowelizującej podatek dochodowy od przychodów odsetkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 tej ustawy (Udziałowiec), ustala się w wysokości:

 • 10% przychodów – od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.,
 • 5% przychodów – od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

– jeżeli spełnione są łącznie warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT.

Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy pożyczkobiorca dokonuje na rzecz pożyczkodawcy płatności odsetek po 30 czerwca 2013 r. (najwcześniej w dniu 1 lipca 2013 r.), to taki transfer wynagrodzenia odsetkowego zwolniony jest z podatku źródłowego pobieranego w Polsce.

W praktyce oznacza to, że w przypadku spełnienia przez Spółkę wszystkich ww. wymogów wynikających z art. 21 ust. 3-8, art. 26 ust. 1c i ust. 1f oraz art. 22b ustawy o CIT oraz zapłaty przez Spółkę odsetek na rzecz jej Udziałowca dokonanej po 30 czerwca 2013 r. zastosowanie znajdzie zwolnienie takiego przychodu od opodatkowania „u źródła”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.