ILPB3/423-690/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę do końca obecnego roku podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji – tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.
ILPB3/423-690/14-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. cienka kapitalizacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. niedostateczna kapitalizacja
 4. odsetki
 5. odsetki od pożyczki
 6. pożyczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę do końca obecnego roku podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji – tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 13 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę do końca obecnego roku podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji – tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 1);
 • czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę od pożyczek faktycznie udzielonych Spółce przed końcem obecnego roku podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji – tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., niezależnie od terminu zapłaty lub kapitalizacji odsetek (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka jest spółką kapitałową posiadającą siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecny rok podatkowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, lecz rozpoczął się 1 grudnia 2014 r. i powinien trwać do 31 października 2016 r. (dalej: „Rok Podatkowy”). Ze względów biznesowych Spółka może zaciągać kredyty/pożyczki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (w tym także od podmiotów powiązanych). W szczególności, te kredyty/pożyczki mogą być wykorzystywane na zakup udziałów lub akcji w innych podmiotach.

Przedmiotowe pożyczki/kredyty, zostaną udzielone Spółce po 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę do końca obecnego Roku Podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji – tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r....
 2. Czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę od pożyczek faktycznie udzielonych Spółce przed końcem obecnego Roku Podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji – tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., niezależnie od terminu zapłaty lub kapitalizacji odsetek...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 11 marca 2015 r. nr ILPB3/423-690/14-3/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę do końca obecnego Roku Podatkowego (tj. do 30 października 2016 r.) Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji – tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

 • Zgodnie z art. 1 pkt 13 lit. a) Ustawy Zmieniającej, „W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, 915 i 1138) wprowadza się następujące zmiany: w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 otrzymują brzmienie:
  60) odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni;
  61) odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni”;
 • W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, „do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.”;
 • Zgodnie z art. 12 Ustawy zmieniającej, „podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.”.

Jak przedstawiono w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku Spółki, jej obecny Rok Podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy. W konsekwencji, należy uznać, że w przypadku Spółki spełnione są wszystkie przesłanki wynikające z art. 12 Ustawy Zmieniającej. Zatem do końca obecnego Roku Podatkowego Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.

W rezultacie, w odniesieniu do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę do końca obecnego Roku Podatkowego (tj. do 31 października 2016 r.) Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji – tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.