ILPB3/423-25/14/15-S/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania odsetek uzyskanych od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP i lokowanych na bankowych lokatach terminowych oraz zwolnienia od opodatkowania odsetek uzyskanych od skapitalizowanych odsetek od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych.
ILPB3/423-25/14/15-S/KSinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. odsetki
 3. przychód
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 11 września 2014 r. sygn. akt I SA/Go 466/14 – stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2014 r. (data wpływu 23 stycznia 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia od opodatkowania odsetek uzyskanych od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP i lokowanych na bankowych lokatach terminowych – jest prawidłowe;
 • zwolnienia od opodatkowania odsetek uzyskanych od skapitalizowanych odsetek od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia od opodatkowania odsetek uzyskanych od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP i lokowanych na bankowych lokatach terminowych;
 • zwolnienia od opodatkowania odsetek uzyskanych od skapitalizowanych odsetek od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Przedmiotem działalności Spółki „A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Fundusz”) jest udzielanie poręczeń na zabezpieczenie kredytów i pożyczek bankowych zaciąganych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, przy wykorzystaniu środków pieniężnych przekazanych Funduszowi przez jego udziałowców, czy też pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Należy przy tym zauważyć, iż Spółka powstała w 2002 r. z inicjatywy Sejmiku Województwa, a udziałowcami Funduszu są obecnie Województwo (początkowo jedyny udziałowiec Spółki), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem nadrzędnym powołania Funduszu było i jest nadal ożywienie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie Województwa poprzez udzielanie na korzystnych warunkach poręczeń zabezpieczających zwrot kredytów i pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe.

Na podstawie umowy podpisanej w dniu 5 września 2005 r. (dalej: „Umowa 1”) z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) w ramach projektu pt.: „Dokapitalizowanie (...) Spółka z o.o. realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw” Spółka otrzymała za pośrednictwem PARP dofinansowanie na podniesienie kapitału zarządzanego przez Fundusz. Dla wyjaśnienia zaznaczyć należy jedynie, iż przez „dokapitalizowanie” należy rozumieć w tym miejscu przekazanie środków pieniężnych wykorzystywanych następnie przez Spółkę w jej działalności poręczeniowej (kapitał poręczeniowy), a nie zaangażowanie kapitałowe powiązane ze zmianami w strukturze kapitału zakładowego Spółki jako spółki prawa handlowego.

W dniu 16 marca 2006 r. Spółka zawarła z PARP kolejną umowę (dalej: „Umowa 2” oraz łącznie z Umową 1: „Umowy”) w ramach projektu pt.: „Drugie dokapitalizowanie (...) Spółka z o.o. realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”, na mocy której Fundusz ponownie otrzymał dofinansowanie powiększające kapitał poręczeniowy zarządzany przez Spółkę.

Zgodnie z postanowieniami obu Umów, przez „dofinansowanie” należy rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego na zasadach refundacji lub premii, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: „EFRR”) oraz publicznych środków krajowych.

Zgodnie z posiadanymi przez Fundusz informacjami oraz informacjami otrzymanymi z PARP oba projekty finansowane były zatem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w części bezpośrednio (w wysokości 80,55%) oraz w części ze środków refinansowanych z budżetu państwa (w wysokości 19,45%), zarządzanych w tym przypadku przez PARP jako instytucję wdrażającą (agencję rządową dysponującą co do zasady środkami budżetowymi wykorzystywanymi m.in. do prefinansowania pomocy zagranicznej).

Otrzymane przez Spółkę dofinansowanie zostało przeznaczone na pokrycie części wydatków kwalifikowanych, tj. wydatków, które zgodnie z Umowami:

 • zostały poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • zostały zweryfikowane przez instytucję wdrażającą i zostały zatwierdzone przez instytucję zarządzającą,
 • zostały, po okresie realizacji projektu przeznaczone na udzielanie przedsiębiorstwu z sektora małych i średnich przedsiębiorstw poręczeń oraz na wydatki związane z zarządzaniem Funduszem w kwocie, która nie przekracza średniorocznej kwoty 2% dofinansowanego kapitału,
 • nie przekroczyły kwoty kapitału funduszu dofinansowanego w ramach projektu.

W pozostałej części Spółka zapewniła finansowanie obu projektów ze środków własnych.

Należy zaznaczyć, iż realizacja obu projektów przebiegała pod nadzorem PARP, jako instytucji wdrażającej, a przekazanie kwoty wsparcia finansowego odbywało się, po spełnieniu przez Fundusz warunków wypłaty dofinansowania określonych w Umowach, w następujących transzach: płatność premii, płatności pośrednie i płatność końcowa. Ponadto, zgodnie z postanowieniami Umów, w okresie realizacji projektów oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umów, Fundusz miał obowiązek przekazać przychody uzyskane z wykorzystania środków dofinansowania na cele realizacji projektów, tzn. na udzielanie poręczeń na zabezpieczenie kredytów i pożyczek bankowych.

Niezależnie od prowadzonej działalności poręczeniowej, otrzymane w ramach Umów środki pieniężne Spółka – nie naruszając postanowień Umów – lokowała i nadal lokuje na lokatach terminowych o różnym terminie zapadalności. Uzyskiwane w ten sposób odsetki były i nadal są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”).

W opisanej powyżej sytuacji, w obliczu funkcjonujących w obrocie interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych obu instancji odnoszących się do zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek uzyskanych z lokat utworzonych przy wykorzystaniu środków otrzymanych za pośrednictwem PARP w ramach analogicznych projektów prowadzonych przez tożsame fundusze poręczeniowe, Spółka powzięła wątpliwość co do zasadności swojego postępowania oraz sposobu stosowania i wykładni obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy podkreślić, że kwestia nieuzasadnionego wcześniejszego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek uzyskanych przez Spółkę od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP i umieszczanych na lokatach terminowych została podniesiona przez Fundusz we wnioskach o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały złożone przez Fundusz w odniesieniu do lat 2006-2009. W wyniku rozpatrzenia przedmiotowych wniosków, właściwy dla Funduszu Naczelnik Urzędu Skarbowego, po przeprowadzeniu odpowiednich czynności oraz analizie materiałów źródłowych (w tym m.in. treści Umów oraz odpowiednich kalkulacji) dokonał zwrotu zapłaconego w zawyżonej wysokości podatku bez wydawania decyzji stwierdzających nadpłatę.

W związku z powyższym, pytania sformułowane przez Spółkę w niniejszym wniosku dotyczą zaistniałego stanu faktycznego, tj. lat 2010-2013 (a więc okresu nieobjętego jak dotąd wnioskami o stwierdzenie nadpłaty, w którym Spółka opodatkowywała odpowiednie odsetki od lokat) oraz zdarzenia przyszłego, tj. przyszłych okresów rozliczeniowych, w których – w przypadku uznania stanowiska Spółki za prawidłowe – Fundusz zamierza opodatkowywać podatkiem dochodowym od osób prawnych wyłącznie odsetki uzyskane od skapitalizowanych odsetek od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, a lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy odsetki uzyskane od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP i lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych były, są i będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy odsetki uzyskane od skapitalizowanych odsetek od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, a lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych były, są i będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

1.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od środków zgromadzonych na bankowych rachunkach lokat terminowych tworzonych przy wykorzystaniu bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego Spółce za pośrednictwem PARP na podstawie Umów korzystały, korzystają i będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie 1).

Jednocześnie, w ocenie Funduszu, odsetki uzyskane od skapitalizowanych odsetek od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, a lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych podlegały, podlegają i będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (pytanie 2).

2.

Stosownie do treści normy zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych.

Jednocześnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnieniu podlegają dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

3.

W opinii Spółki, brzmienie zacytowanego powyżej przepisu art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozwala uznać, że dofinansowanie otrzymane za pośrednictwem PARP w celu dokapitalizowania Funduszu objęte jest zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym samym, również odsetki od takich środków zgromadzonych na lokacie bankowej należy uznać za wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 24 tej ustawy. Co istotne, teza ta znajduje również potwierdzenie w linii orzeczniczej sądów administracyjnych zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji.

W tym miejscu Spółka pragnie wskazać na tezę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 22 października 2010 r. sygn. II FSK 985/09, w której Sąd wskazał, iż: „(...) w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), gdy mowa jest o »pochodzeniu środków bezzwrotnej pomocy«, chodzi o pierwotne źródła, z którego pochodzi dochód. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania”.

Tym samym, w opinii Funduszu, odrzucić należy jako nieprawdziwe stwierdzenie, iż prefinansowanie wydatków z budżetu państwa, a dopiero następujące później pozyskanie tych środków z Unii Europejskiej wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia wyrażonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na fakt, iż pomoc pochodzi w tym przypadku ze środków pożyczonych z budżetu państwa, a nie od organizacji międzynarodowej.

Zaakceptowanie takiego podejścia, zdaniem Spółki, oznaczałoby, że możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia podatkowego byłaby zależna od przyjętego w państwie członkowskim modelu dystrybucji środków pomocowych, na ustanowienie którego podatnik nie ma jakiegokolwiek wpływu. Spółka pragnie podkreślić, iż celem funduszy strukturalnych jest pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarki państw członkowskich, a nie wtórne zasilanie budżetów tych państw. Opodatkowanie bezzwrotnej pomocy nie jest zatem zgodne z celem jej udzielenia.

Zdaniem Funduszu, gdy mowa jest o pochodzeniu środków bezzwrotnej pomocy, istotne jest źródło, z którego ostatecznie pochodzi dochód. Bez znaczenia pozostaje natomiast okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też wypłata następuje za pośrednictwem podmiotów krajowych przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania. Generalnym założeniem ustawodawcy było bowiem zwolnienie z opodatkowania środków (oraz odsetek od tych środków) pochodzących z bezzwrotnej pomocy niezależnie od sposobu wypłaty środków finansowych.

W opinii Funduszu, na powyższe wskazuje także zakres znaczeniowy użytego przez ustawodawcę wyrażenia „pochodzą”. Jak stwierdził bowiem NSA w wyroku z 16 września 2008 r. sygn. II FSK 874/07 „(...) w przypadku słowa «pochodzić» ustawodawca, ani w przepisach prawa podatkowego, ani w innych aktach prawnych nie sprecyzował zakresu znaczeniowego. W potocznym znaczeniu przedmiotowe wyrażenie oznacza zaś: »miejsce, z którego dana rzecz się wywodzi«. Analiza źródeł finansowania programów pomocowych, w tym będącego przedmiotem zainteresowania w niniejszej sprawie, Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal, nie pozostawia wątpliwości, iż jest nim Europejski Fundusz Społeczny, czyli bezzwrotna pomoc od Unii Europejskiej”.

Ponadto, Spółka pragnie podkreślić, iż art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymaga, by uzyskane przez podatnika środki pomocowe były uzyskane bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej czy innego wymienionego w tym przepisie podmiotu, jak również nie zakazuje, by dochód ten nie mógł być uzyskany w ramach prefinansowania poprzez zrefundowanie poniesionych uprzednio przez budżet państwa członkowskiego środków.

Fundusz stoi zatem na stanowisku, iż zawarty w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymóg zagranicznego pochodzenia środków rozumieć należy w ten sposób, iż jest on zachowany także i wtedy, gdy środki bezzwrotnej pomocy przekazywane są na zasadzie prefinansowania, w tym na przykład przez PARP.

Spółka chciałaby zwrócić uwagę, iż stanowisko tego rodzaju znajduje potwierdzenie nie tylko w przywołanych powyżej wyrokach NSA, ale zasadniczo w całej linii orzeczniczej sądów administracyjnych zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, w szczególności m.in. w:

 • wyroku NSA z 22 lutego 2011 r. sygn. II FSK 1609/10, w którym Sąd wskazał, iż: „(...) sposób przekazywania środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w przywołanym bezpośrednio powyżej przepisie prawa, to jest prefinansowanie czy też refinansowanie, nie ma wpływu na zasadniczą ocenę, że pomoc ta pochodzi z tychże środków. Rzeczony sposób przekazywania środków pomocowych jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Decydujące jest ustalenie podmiotu, który finalnie ponosi ciężar finansowania programu”;
 • wyroku NSA z 13 kwietnia 2011 r. sygn. II FSK 1533/09, wydanym na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o analogiczny przepis ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), w którym stwierdzono, iż: „Zagadnienie prefinansowania, czy też pierwotnego albo tymczasowego wykładania przez budżet państwa środków publicznych do czasu rozliczenia ich środkami pomocowymi w istocie rzeczy jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla nabycia prawa do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a u.p.d.o.f. w sytuacji, gdy cel realizacji programu, pomocy, finansowany jest ostatecznie z wartości wskazanych w wymienionym przepisie prawa”;
 • wyroku NSA z 11 maja 2011 r. sygn. II FSK 1354/10, gdzie wskazano: „(...) sposób przekazywania środków pomocowych jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków (...) wobec relatywnie powszechnej praktyki wzmiankowego prefinansowania lub refinansowania środków pomocowych zwolnienie podatkowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. praktycznie by nie funkcjonowało, gdyby techniczny sposób przekazywania środków uniemożliwiać miał objęcie ich (tym) zwolnieniem u uprawnionych beneficjentów. Przedstawione stanowisko stanowi kontynuację jednolitej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, której wnoszący skargę kasacyjną nie zauważa albo też ją ignoruje. Przywołać w tym miejscu należy (na przykład) wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 28 stycznia 2009 r. II FSK 1573/07, z dnia 15 kwietnia 2009 r. II FSK 58/08, z dnia 22 października 2010 r. II FSK 1067/09, z dnia 16 listopada 2010 r. II FSK 1188/09, z dnia 8 grudnia 2010 r. II FSK 1331/09 oraz II FSK 1339/09, z dnia 22 lutego 2011 r. II FSK 1609/10 (podkreślenie i pogrubienie własnej)”;
 • orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 18 lutego 2010 r. sygn. I SA/Sz 966/09, w którym Sąd stwierdził, że: „(...) wymóg zagranicznego pochodzenia środków bezzwrotnej pomocy rozumieć należy w ten sposób, iż jest on zachowany także i wtedy, gdy przedmiotowe środki w ostatecznym rozrachunku pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Nie stoi na przeszkodzie takiemu rozumieniu tego pojęcia fakt, iż uprzednio są one wykładane przez budżet państwa członkowskiego, a następnie w zależności od przyjętego w danym kraju modelu rozdziału tych środków, są one refundowane przez bezzwrotne publiczne środki Wspólnoty Europejskiej. Tylko takie rozumienie analizowanego art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zgodne z celem ustanowionego w tym przepisie zwolnieniu, a jednocześnie, co na gruncie prawa podatkowego ma przesądzające znaczenie, jest również zgodne z literalnym brzmieniem tego przepisu”;
 • a także w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 5 marca 2013 r. sygn. I SA/Bd 1053/12, zgodnie z którym: „(...) omawiany przepis ( art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przypis własny) nie wymaga, by uzyskane przez podatnika środki pomocowe były uzyskane bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej czy innego wymienionego w tym przepisie podmiotu, tj. nie zakazuje on, by dany projekt nie mógł być sfinansowany poprzez zrefundowanie poniesionych uprzednio przez budżet państwa członkowskiego na ten cel środków. Zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. będzie zatem dochód tego podatnika, który bezpośrednio realizuje cel programu, na który przeznaczone zostały środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Przy czym skorzystaniu z przedmiotowego zwolnienia nie stoi na przeszkodzie ta okoliczność, że podatnik otrzymał te środki z budżetu państwa, które w ostatecznym rozrachunku zrefundowane zostaną z publicznych środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej”.

Co istotne, orzeczenia, które zapadły w dwóch ostatnich z przywołanych powyżej spraw, dotyczą interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych w odniesieniu do stanu faktycznego analogicznego do niniejszej sprawy, a podatnicy, którzy zwrócili się z wnioskami o wydanie wiążącej interpretacji, prowadzą działalność tożsamą do działalności prowadzonej przez Fundusz. Należy podkreślić również, iż cytowany powyżej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie o sygn. I SA/Sz 966/09 został zaskarżony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jednak wyrokiem z 16 grudnia 2011 r. (sygn. II FSK 1141/10) NSA oddalił skargę kasacyjną, a w uzasadnieniu orzeczenia podzielił w pełni opinię wyrażoną przez skład orzekający WSA.

Na uwagę zasługuje również orzeczenie NSA z 9 grudnia 2011 r. (sygn. II FSK 1114/10), w którym NSA utrzymał w mocy wyrok WSA w Gliwicach (sygn. I SA/Gl 853/09), analogiczny w treści do cytowanego powyżej orzeczenia WSA w Szczecinie. Jednocześnie NSA w treści uzasadnienia wyraźnie i jasno wskazał, iż: „(...) odsetki od środków pochodzących z dotacji Unii Europejskiej ulokowanych na terminowych lokatach bankowych, po zakończeniu projektu są zwolnione od opodatkowania na podstawie wskazanego przepisu (art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przypis własny)”.

4.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, odsetki uzyskane od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, które zostały ulokowane na bankowych rachunkach lokat terminowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie obejmuje odsetek od skapitalizowanych wcześniej odsetek zwolnionych z opodatkowania.

Powyższe twierdzenie jest konsekwencją uznania, że dofinansowanie otrzymane za pośrednictwem PARP w celu dokapitalizowania Funduszu objęte jest zwolnieniem przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skoro bowiem otrzymane przez Spółkę dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy powołanego przepisu to również odsetki od takich środków lokowanych na bankowych rachunkach terminowych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Dodatkowo Spółka pragnie również zwrócić uwagę na fakt, iż w obliczu zaprezentowanego powyżej, jednolitego stanowiska sądów administracyjnych obu instancji również Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych przychyla się do stanowiska zgodnego ze stanowiskiem Spółki. Dla przykładu w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2012 r. (sygn. ITPB3/423-398/09/12-S/AW) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) odsetki od środków otrzymanych przez Fundusz na dokapitalizowanie, uzyskane w związku z przechowywaniem tych środków na terminowych rachunkach bankowych podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych”.

5.

Zdaniem Spółki, odsetki od środków otrzymanych przez Fundusz na dokapitalizowanie, uzyskane w związku z przechowywaniem tych środków na terminowych rachunkach bankowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy czym zwolnienie to nie obejmuje już odsetek od skapitalizowanych wcześniej odsetek zwolnionych z opodatkowania.

W tym miejscu, Fundusz pragnie podkreślić, że odsetki naliczone od odsetek zwolnionych z opodatkowania będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych stanowiąc wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu dysponowania przez bank kwotą odsetek od uzyskanych wcześniej środków przeznaczonych na dokapitalizowanie, a nie wolną od podatku samą kwotą główną.

Stanowisko tego rodzaju potwierdza treść informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego z 16 marca 2005 r. wydana przez Izbę Skarbową w Gdańsku (znak: BI/005-1010/04), czy też przywoływana już powyżej interpretacja indywidualna z 27 marca 2012 r. (sygn. ITPB3/423-398/09/12-S/AW), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odpowiadając na analogicznie pytania innego funduszu poręczeniowego potwierdził stanowisko podatnika również w tym zakresie, tj. w zakresie opodatkowania na zasadach ogólnych „odsetek od odsetek”.

6.

Podsumowując zatem i uznając, że przyjęcie mechanizmu prefinansowania oraz refundacja wypłat ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie stoi na przeszkodzie zastosowania zwolnienia wyrażonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do całości bezzwrotnej pomocy otrzymanej przez Fundusz na podstawie Umów, stwierdzić należy, iż na mocy art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku były, są i będą także odsetki uzyskane w związku z przechowywaniem tych środków na bankowych rachunkach lokat terminowych.

Jednocześnie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych nie obejmowało, nie obejmuje i nie będzie obejmowało odsetek od skapitalizowanych wcześniej odsetek zwolnionych z opodatkowania.

W konsekwencji, stanowisko Spółki w przedmiotowym zakresie powinno zostać uznane w całości za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 23 kwietnia 2014 r. interpretację indywidualną nr ILPB3/423-25/14-2/KS, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego za:

 • nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od opodatkowania odsetek uzyskanych od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP i lokowanych na bankowych lokatach terminowych;
 • prawidłowe – w zakresie zwolnienia od opodatkowania odsetek uzyskanych od skapitalizowanych odsetek od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych.

W wydanej interpretacji indywidualnej stwierdzono, że odsetki uzyskane od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP i lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych nie były, nie są i nie będą zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast odsetki uzyskane od skapitalizowanych odsetek od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, a lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych były, są i będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Obowiązek podatkowy z tytułu uzyskanego przychodu powstanie w dniu kapitalizacji.

Pismem z 30 kwietnia 2014 r. (data wpływu 02 maja 2014 r.) Wnioskodawca wezwał Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej. Jednakże w wyniku ponownej analizy sprawy, Organ stwierdził brak podstaw do zmiany tej interpretacji (odpowiedź na ww. wezwanie z 28 maja 2014 r. nr ILPB3/423W-23/14-2/BN).

W związku z powyższym, Strona wystosowała pismem z 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem tut. organu. Odpowiedź na skargę została udzielona pismem z 25 lipca 2014 r. nr ILPB3/4240-27/14-2/BN.

Po rozpoznaniu sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał w dniu 11 września 2014 r. wyrok sygn. akt I SA/Go 466/14, w którym uchylił zaskarżoną interpretację.

W dniu 01 grudnia 2014 r. do tut. organu wpłynęło ww. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, prawomocne od 12 listopada 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 11 września 2014 r. sygn. akt I SA/Go 466/14 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od opodatkowania odsetek uzyskanych od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP i lokowanych na bankowych lokatach terminowych oraz zwolnienia od opodatkowania odsetek uzyskanych od skapitalizowanych odsetek od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji z 23 kwietnia 2014 r. nr ILPB3/423-25/14-2/KS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.