ILPB1/4511-1-84/16-6/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia części odsetek od kredytu.
ILPB1/4511-1-84/16-6/AAinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odsetki
 3. przychód
 4. spółka cywilna
 5. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.), uzupełnionym w dniach 3 i 14 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia części odsetek od kredytu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych umorzenia części odsetek od kredytu,
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 23 lutego 2016 r. znak ILPB1/4511-1-84/16-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 lutego 2016 r., natomiast w dniu 3 marca 2016 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 2 marca 2016 r.).

Jednakże, przesłane pismo z dnia 1 marca 2016 r., stanowiące uzupełnienie wniosku – nie zostało podpisane przez Wnioskodawcę w związku z czym, powstała konieczność ponownego uzupełnienia pisma o podpis Wnioskodawcy. W związku z tym pismem z dnia 9 marca 2016 r. nr ILPB1/4511-1-84/16-4/AA Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 9 marca 2016 r., skutecznie doręczono w dniu 11 marca 2016 r., natomiast w dniu 14 marca 2016 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił wniosek o brakujący podpis (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 11 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 1987 roku prowadzi działalność gospodarczą. W 1996 roku Wnioskodawca założył drugą firmę - spółkę cywilną, na którą otrzymano w banku kredyt inwestycyjno-obrotowy. Po dwóch latach działalności z różnych przyczyn spółka cywilna upadła. Po wielu latach przepychanki z bankiem w 2008 roku została zawarta ugoda spłaty kredytu na określonych warunkach i tak: ugoda zawierała spłatę kredytu głównego w całości wraz z odsetkami oraz część odsetek przeterminowanych do końca marca 2013 r., a pozostałą część odsetek bank umorzy. Z ugody w terminie wywiązano się. Dopiero pod koniec grudnia 2015 roku bank umorzył zgodnie z umową pozostałe odsetki i wystawił PIT-8C na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że w ugodzie nie było zapisu o obowiązku zapłacenia podatku od umorzonych odsetek. Jednocześnie Wnioskodawca otrzymał z banku pełne rozliczenie spłaty kredytu wraz z zapłaconymi odsetkami. Dotychczas Wnioskodawca nie wpisywał w koszty prowadzonej działalności zapłaconych odsetek.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca uszczegółowił opis informacji i wskazał, że firma założona w 1996 roku przez (...) zaciągnęła w Banku kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej (tartak) w kwocie 200.000 złotych. Z przyczyn gospodarczych w dniu 7 czerwca 1997 r. firma sprzedała nieruchomość wraz z maszynami i ludźmi za cenę 200.000 zł, gdzie ww. kwota za zgodą sprzedających i kupującego nie została wypłacona do rąk sprzedających, lecz została zaliczona w całości na poczet długu sprzedających wobec banku, który to dług kupujący przejmuje do spłaty na warunkach określonych w umowie kredytowej (w załączeniu ksero aktu notarialnego).

Firma po sprzedaży została wyrejestrowana i na ten czas nie posiadała żadnego zobowiązania wobec Skarbu Państwa i banków.

Nowy właściciel nie wywiązał się z zobowiązań z aktu notarialnego i nie spłacił przejętego kredytu. W wyniku tej sytuacji bank potraktował byłych właścicieli Firmy jako poręczycieli i wystąpił o spłatę należności, która nie była już ich długiem.

W związku z tym, iż nie było przesłanek co do chęci spłaty zobowiązań przez nowego właściciela, byli właściciele zmuszeni zostali do zawarcia ugody z bankiem zgadzając się na spłatę zadłużenia podstawowego kredytu na nowych zasadach oprocentowania w zamian za umorzenie przeterminowanych odsetek. Ugoda została zawarta w dniu 14 marca 2008 roku na okres 5 lat i została spłacona w terminie. Ugoda nie zawierała obowiązku wystawienia przez bank PIT-8C i zapłacenia podatku.

Bank w grudniu wystawił PIT-8C z tytułu „umorzenia odsetek od kredytu na działalność gospodarczą”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w zaistniałej sytuacji bank prawidłowo wystawił PIT-8C za umorzone odsetki jako przychód do opodatkowania, pomimo że aktem notarialnym dług sprzedano...
 2. Zakładając, że bank prawidłowo wystawił PIT-8C, jako przychód z innych źródeł do opodatkowania, a Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym PIT-36, to czy zapłacone odsetki związane ze spłatą opisanego kredytu można zaliczyć jako koszty...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, zwolnienie przez bank z zapłaty odsetek w wyniku zawarcia umowy ugody stanowi zmianę warunków umowy o kredyt. W związku z tym nie występuje przysporzenie majątkowe po stronie podatnika spłacającego kredyt. Zawarcie umowy ugody, w wyniku której dochodzi do zwolnienia z odsetek nie wywiera skutków podatkowych, tj. nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania u podatnika, jako osoby spłacającej kredyt. W związku z powyższym wartość umorzonych odsetek od kredytu wynikająca z wystawionej przez bank informacji PIT-8C nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Firma), rozliczając się z Urzędem Skarbowym PITem-36, wpisując przychód z otrzymanego PIT-8C w poz. z innych źródeł powinien również wpisać w koszty zapłacone odsetki związane z tą sprawą.

Opis zaistniałego stanu faktycznego, treść pytań oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej wynikają z uzupełnienia do wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Takimi przychodami są również przychody z tytułu umorzenia części kredytu lub odsetek od kredytu dla kredytobiorcy.

Według art. 876 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Poręczenie kredytu bankowego jest praktyką powszechnie stosowaną. W przypadku braku spłat od kredytobiorcy, banki często podpisują ugodę z poręczycielem i zwalniają go z części długu w zamian za częściową jego spłatę. Rodzi to kilka jasno określonych konsekwencji podatkowych. W wyniku zawarcia takiej ugody nie powstaje przychód po stronie poręczyciela. Mimo, że została umorzona część spłat, faktycznie jednak jego majątek nie powiększa się o umorzoną kwotę, gdyż to nie on był kredytobiorcą.

W sytuacji kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się z zawartej umowy, bank dochodzi swoich wierzytelności od poręczycieli. Bank podpisuje z poręczycielami umowę ugody. W sytuacji opisanej we wniosku, w związku z tym, że nowy właściciel nie spłacał kredytu, Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem zawarli ugodę z bankiem, zgadzając się na spłatę podstawowego kredytu na nowych zasadach oprocentowania w zamian za umorzenie przeterminowanych odsetek.

Wobec powyższego, jeżeli bank umorzył poręczycielowi (tu: Wnioskodawcy) przeterminowane odsetki, to kwota tego umorzenia nie będzie stanowiła dla poręczyciela przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. U poręczyciela nie następuje jakiekolwiek przysporzenie majątkowe na skutek tego zdarzenia.

Reasumując, kwota z tytułu umorzenia przeterminowanych odsetek nie stanowi u poręczyciela przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji bank nie był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych umorzenia części odsetek od kredytu jest prawidłowe.

Końcowo zauważyć należy, że pytanie oznaczone we wniosku nr 2 wraz z przypisanym do niego stanowiskiem sformułowane zostało warunkowo, w zależności od odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku nr 1, będące przedmiotem niniejszej interpretacji. W związku z tym, że stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 uznano za prawidłowe, tym samym odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Do wniosku dołączono kopię aktu notarialnego. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.