ILPB1/4511-1-213/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odsetek od środków pieniężnych, których właścicielem jest inny podmiot.
ILPB1/4511-1-213/15-2/AAinterpretacja indywidualna
  1. odsetki
  2. przychód
  3. zabezpieczenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odsetek od środków pieniężnych, których właścicielem jest inny podmiot – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odsetek od środków pieniężnych, których właścicielem jest inny podmiot.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W wyniku realizowanego kontraktu została zawarta umowa z podwykonawcą. Na mocy tej umowy podwykonawca po zakończeniu uzgodnionego etapu robót wystawia Wnioskodawcy faktury VAT. Przy realizacji płatności, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą między stronami umową będzie potrącane 5% wartości brutto faktury. Kwota zabezpieczenia przechowywana będzie przez Wnioskodawcę na wydzielonej lokacie bankowej. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi wskazanego w umowie cała kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami jakie Wnioskodawca otrzyma od banku zostanie zwrócona podwykonawcy pomniejszona o koszty operacji finansowych związanych z prowadzeniem rachunku.

W związku z powyższym, iż Wnioskodawca nie znajduje odzwierciedlenia opisanej sytuacji w przepisach podatkowych zapytuje, kto płaci podatek od odsetek z lokaty od środków, które są tylko przechowywane na jego koncie i fizycznie nie stanowią jego własności i w przyszłości będą stanowić przychód podwykonawcy, (poza przypadkiem określonym w umowie a dotyczącym potrącenia z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku nie wywiązywania się z zawartej umowy w zakresie gwarancji i rękojmi). W którym momencie ma być odprowadzany przedmiotowy podatek i w jakiej wysokości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Kto płaci podatek od odsetek od kwoty zabezpieczenia przechowywanego na lokacie założonej przez Wnioskodawcę ze środków, których właścicielem jest inny podmiot...

W którym momencie ma być odprowadzony podatek od odsetek...

W jakiej wysokości ma być odprowadzony podatek...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota zabezpieczenia nie jest jego własnością. Nie ma prawa dysponować wydzieloną kwotą w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jest tylko przez niego zabezpieczona na poczet należytego wykonania umowy. W związku z powyższym również odsetki od tej kwoty nie należą się Wnioskodawcy, a więc tym samym nie stanowią jego przychodu w rozumieniu wskazanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od odsetek nie powinien być naliczany przez Wnioskodawcę, gdyż cała kwota wraz z odsetkami będzie ewidencjonowana na osobnym subkoncie i zostanie zwrócona podwykonawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od lokaty będą stanowiły przychód podwykonawcy i to on powinien odprowadzić podatek po otrzymaniu zwrotu zabezpieczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na mocy art. 10 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I tak, źródłami przychodów są m.in.:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

Do kapitałów pieniężnych, o których mowa we wskazanym przepisie, zaliczyć należy stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Stosownie do treści art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

Natomiast definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

Kluczowym dla prawidłowego odczytania normy art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy jest ustalenie co należy rozumieć przez „rachunki rozliczeniowe prowadzone w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą”. Należy przyjąć, że chodzi tu o rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności. Z faktem tym wiąże się przetrzymywanie środków pieniężnych na tych rachunkach i tylko z faktem uzyskiwania wynagrodzenia w postaci odsetek na takich rachunkach wiąże się obowiązek zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej.

Na podstawie cytowanego art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można stwierdzić, że – co do zasady – przychodem jest każda wartość wchodzącą do majątku podatnika, mająca definitywny charakter, powiększająca jego aktywa, którą może on rozporządzać jak własną. Przychód powstaje zatem z momentem jego faktycznego uzyskania przez podatnika. Tym samym o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny jego charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w wyniku realizowanego kontraktu zawarł umowę z podwykonawcą. Przy realizacji płatności, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą między stronami umową będzie potrącane 5% wartości brutto faktury. Kwota zabezpieczenia przechowywana będzie przez Wnioskodawcę na specjalnie wydzielonej lokacie bankowej. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi wskazanego w umowie, cała kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami jakie Wnioskodawca otrzyma od banku, pomniejszona o koszty operacji finansowych związanych z prowadzeniem rachunku, zostanie zwrócona podwykonawcy.

Zatem mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia oraz obowiązujące uregulowania prawne w tym zakresie stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę odsetki od środków pieniężnych, umieszczonych na lokacie bankowej, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, będących własnością innego podmiotu nie stanowią - dla Wnioskodawcy - przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Istotnym elementem cechującym przychody podatkowe jest bowiem ich bezzwrotność, tylko przysporzenie majątkowe, które nie podlega zwrotowi, to znaczy ma charakter definitywny, może być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu. Natomiast zgromadzone na rachunku bankowym Wnioskodawcy odsetki, z uwagi na ich zwrotny charakter, nie mogą być traktowane jako przychód podatkowy u Zainteresowanego.

W konsekwencji, odsetki od kwoty zabezpieczenia przechowywanego na lokacie założonej przez Wnioskodawcę ze środków, których właścicielem jest inny podmiot nie podlegają opodatkowaniu przez Zainteresowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zatem w związku z tym, że odsetki, o których mowa we wniosku nie stanowią dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpowiedź na pytania dotyczące ustalenia momentu i wysokości podatku od odsetek od środków pieniężnych niebędących własnością Wnioskodawcy jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.