IBPBII/1/4511-297/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe wypłaty pracownikom, na podstawie zawartego porozumienia, odsetek od dodatkowej nagrody rocznej?
IBPBII/1/4511-297/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. odsetki
  2. pracownik
  3. przychody ze stosunku pracy
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (wpływ do Biura – 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikom, na podstawie zawartego z organizacjami związków zawodowych porozumienia, odsetek od dodatkowej nagrody rocznej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikom, na podstawie zawartego z organizacjami związków zawodowych porozumienia, odsetek od dodatkowej nagrody rocznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie załącznika nr 5 do „Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem S.A. a organizacjami związków zawodowych” pracownikom pozostającym w stanie zatrudnienia w dniu 31 grudnia przysługuje dodatkowa nagroda roczna, tzw. „14-ta pensja” wypłacana w terminie do 15 lutego następnego roku.

W związku z trudną sytuacją finansową Wnioskodawcy, na podstawie § 1 Porozumienia zawartego 4 lutego 2015 r. pomiędzy Zarządem S.A. a organizacjami związków zawodowych w trybie art. 9 Kodeksu pracy zostały ustalone następujące terminy wypłaty nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2014 r.:

  • 13 lutego 2015 r. – 40% nagrody,
  • do 30 czerwca 2015 r. – 60% nagrody lub wcześniej, w momencie pozyskania środków finansowych w odpowiedniej wysokości, związanych z przejściem jednostek organizacyjnych do nowego podmiotu.

Zgodnie z § 1 pkt 2 „Porozumienia ...” zawartego 4 lutego 2015 r. na pisemny wniosek uprawnionego pracownika wypłata ww. nagrody może zostać dokonana w całości (jednorazowo) do 30 czerwca 2015 r. wraz z odsetkami w wysokości 2% nagrody lub wcześniej, w momencie pozyskania środków finansowych w odpowiedniej wysokości, związanych z przejściem jednostek organizacyjnych do nowego podmiotu.

Na podstawie art. 91 Kodeksu pracy zawieszono stosowanie § 8 załącznika nr 5 do porozumienia z 20 grudnia 2004 r. w zakresie określającym termin wypłaty dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2014 r. (§ 1 pkt 3 „Porozumienia ... zawartego w dniu 4 lutego 2015 r.”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki wypłacone pracownikom na podstawie § 1 pkt 2 „Porozumienia zawartego 4 lutego 2015 r. pomiędzy Zarządem S.A. a organizacjami związków zawodowych” w trybie art. 9 Kodeksu pracy w wysokości 2% nagrody będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Powołując treść przepisu art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca stwierdza, że dodatkowa nagroda roczna, tzw. 14-ta pensja przysługująca pracownikom S.A. na podstawie załącznika nr 5 do „Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem S.A. a organizacjami związków zawodowych” stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stąd też odsetki w wysokości 2% nagrody, wypłacane na podstawie ww. Porozumienia będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 powołanej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.

Z powołanego powyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 95 wynika, że zwolnienie to dotyczy wyłącznie odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułu przychodów m.in. ze stosunku pracy, tj. przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na podstawie załącznika do zawartego pomiędzy Zarządem Wnioskodawcy a organizacjami związków zawodowych porozumienia pracownikom pozostającym w stanie zatrudnienia w dniu 31 grudnia przysługuje dodatkowa nagroda roczna, tzw. „14-ta pensja” wypłacana w terminie do 15 lutego następnego roku. W związku z trudną sytuacją finansową Wnioskodawcy na podstawie § 1 Porozumienia zawartego 4 lutego 2015 r. pomiędzy Zarządem S.A. a organizacjami związków zawodowych w trybie art. 9 Kodeksu pracy ustalono następujące terminy wypłaty nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2014 r.:

  • 13 lutego 2015 r. – 40% nagrody,
  • do 30 czerwca 2015 r. – 60% nagrody lub wcześniej, w momencie pozyskania środków finansowych w odpowiedniej wysokości, związanych z przejściem jednostek organizacyjnych do nowego podmiotu.

Zgodnie z § 1 pkt 2 „Porozumienia ...” zawartego 4 lutego 2015 r. na pisemny wniosek uprawnionego pracownika wypłata ww. nagrody może zostać dokonana w całości (jednorazowo) do 30 czerwca 2015 r. wraz z odsetkami w wysokości 2% nagrody lub wcześniej, w momencie pozyskania środków finansowych w odpowiedniej wysokości, związanych z przejściem jednostek organizacyjnych do nowego podmiotu.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy zauważyć, że odsetki w wysokości 2% dodatkowej nagrody rocznej (tzw. 14-tej pensji) – wypłaconej na podstawie „Porozumienia zawartego w dniu 4 lutego 2015 r. pomiędzy Zarządem S.A. a organizacjami związków zawodowych” w trybie art. 9 Kodeksu pracy – stanowią element składowy dodatkowej nagrody, skoro wypłata tej nagrody wraz z odsetkami na pisemny wniosek uprawnionego pracownika może zostać dokonana w całości (jednorazowo) do dnia 30 czerwca 2015 r. lub wcześniej (w momencie pozyskania środków finansowych w odpowiedniej wysokości, związanych z przejściem jednostek organizacyjnych do nowego podmiotu). W takim przypadku nie może być mowy o nieterminowej wypłacie dodatkowej nagrody. W związku z tym odsetki te to nie odsetki wypłacone z tytułu nieterminowej wypłaty świadczenia.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że odsetki w wysokości 2% dodatkowej nagrody rocznej – jako element składowy nagrody – nie mogą być zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie są to odsetki w rozumieniu tego przepisu prawa, tj. nie są to odsetki od nieterminowej wypłaty nagrody rocznej.

Dlatego też 2% odsetki – jako nie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1, od którego Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest do obliczenia, poboru i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że odsetki w wysokości 2% nagrody, wypłacane na podstawie „Porozumienia zawartego w dniu 4 lutego 2015 r. pomiędzy Zarządem S.A. a organizacjami związków zawodowych” w trybie art. 9 Kodeksu pracy będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.