IBPBII/1/415-793/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania z powodu nieotrzymania akcji są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-793/14/BJinterpretacja indywidualna
 1. odsetki
 2. odszkodowania
 3. renta wyrównawcza
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 26 września 2014 r.), uzupełnionym 25 i 28 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zasądzonych odsetek od wypłaconego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania zasądzonych odsetek od wypłaconego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 12 listopada 2014 r. znak: IBPB II/1/415-792/14/BJ, IBPB II/1/415-793/14/BJ oraz w piśmie z 20 listopada 2014 r. znak: IBPB II/1/415-793/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 25 i 28 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W poprzednich latach Wnioskodawca był pracownikiem X S.A. Wnioskodawca uległ wypadkowi w pracy i otrzymał rentę wyrównawczą z tego tytułu.

W 2011 roku Wnioskodawca nie uzyskał należnego mu pakietu akcji pracowniczych. Wnioskodawca złożył pozew przeciwko byłemu pracodawcy. Sprawa zakończyła się w maju 2014 r. prawomocnym orzeczeniem, przyznającym mu kwotę 20.105,05 zł netto tytułem „wypłacanego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania z powodu nieuzyskania akcji, z ustawowymi odsetkami”. W czerwcu na konto bankowe Wnioskodawcy wpłynęła kwota należności głównej i odsetek.

W piśmie z 20 listopada 2014 r. (wpływ do Biura – 25 listopada 2014 r.) Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 • Złożony przez niego pozew przeciwko X S.A. dotyczył odszkodowania za nie uzyskanie akcji X S.A.
 • Odszkodowanie zostało przyznane na podstawie art. 435 Kodeksu cywilnego w związku z art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego. Odsetki zostały zasądzone na podstawie art. 481 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy.
 • W ocenie Wnioskodawcy, stosując literalną wykładnię wyroku sądu, jeżeli sąd zasądza wypłatę kwoty „tytułem wypłacanego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania” to wypłacone świadczenie jest rentą wyrównawczą, o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.
 • Szkoda polegała na pozbawieniu Wnioskodawcy prawa do bezpłatnych akcji; zasądzona kwota dotyczy odszkodowania za nieuzyskanie prawa do akcji.
 • Zasądzone odsetki są odsetkami z tytułu nieterminowego przekazania świadczenia.

W piśmie z 25 listopada 2014 r. (wpływ do Biura – 28 listopada 2014 r.) Wnioskodawca, wskazał że przedmiotowe odsetki są przyznane za okres od dnia wystąpienia z roszczeniem do dnia ich zapłaty zgodnie z wyrokiem Sądu.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy otrzymane odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania z powodu nieotrzymania akcji są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych...

Wnioskodawca uważa, że zasądzone na jego rzecz odsetki od wypłaconego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania i wypłacone w 2014 r. są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania zasądzonych odsetek od wypłaconego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania. W zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania wydano odrębną interpretację znak: ... .

Zgodnie generalną zasadą opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródłami przychodów - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 9 ww. ustawy, są:

 • pkt 1: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • pkt 9 : inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Należy podkreślić, iż użyte w konstrukcji art. 20 ust. 1 ww. ustawy sformułowanie „w szczególności”, świadczy o przykładowym katalogu przychodów z innych źródeł. Oznacza to, że przychodami z innych źródeł są także inne przychody, nie wymienione wprost w tym przepisie. Tym samym uznaje się, że katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym. W związku z tym, każde świadczenie mające realną korzyść finansową, o ile nie stanowi konkretnej kategorii przychodu zaliczanego do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy, jest dla świadczeniobiorcy przychodem z innych źródeł.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca uległ wypadkowi w pracy i otrzymał rentę wyrównawczą z tego tytułu. W 2011 roku Wnioskodawca nie uzyskał należnego mu pakietu akcji pracowniczych. Wnioskodawca złożył pozew przeciwko byłemu pracodawcy. Sprawa zakończyła się w maju 2014 r. prawomocnym orzeczeniem, przyznającym mu kwotę 20.105,05 zł netto tytułem „wypłacanego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania z powodu nieuzyskania akcji, z ustawowymi odsetkami”. Przedmiotowe odsetki są przyznane za okres od dnia wystąpienia z roszczeniem do dnia ich zapłaty zgodnie z wyrokiem Sądu.

Wnioskodawca uważa, że zasądzone na jego rzecz odsetki od wypłaconego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje art. 481 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy (art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego).

Odsetki wypłacone za okres pomiędzy datą zasądzenia i datą wypłaty odszkodowania nie są wliczane do wartości odszkodowania. Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.) do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

Jak wynika z przytoczonych wyżej przepisów Kodeksu cywilnego, odsetki za zwłokę (opóźnienie) stanowią świadczenie uboczne do świadczenia głównego.

Takie zapatrywanie wyrażone zostało też w orzecznictwie sądowym, jak w szczególności w uchwale Sądu Najwyższego z 31 stycznia 1994 r., sygn. akt III CZP 184/93, w którym zostało stwierdzone: „Roszczenie odsetkowe nie jest częścią składową roszczenia głównego, gdyż opiera się na odrębnym stanie faktycznym oraz odrębnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opóźnienie (art. 481 K.c.) jest więc roszczeniem innym, niż roszczenie deliktowe”.

Stąd, na gruncie przepisów prawa podatkowego otrzymane odsetki za zwłokę są również traktowane odrębnie od świadczenia głównego.

Skoro więc są odrębnym świadczeniem, to także są, co do zasady (na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy), przychodem wierzyciela podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Od powyższej reguły, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano jednak wyjątki.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, tj. stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty.

Z „nieterminową wypłatą świadczenia” mamy do czynienia wówczas, gdy w terminie wymagalności świadczenia, przysługującego na podstawie zawartej umowy, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu, nie zostało ono przez zobowiązanego wypłacone na rzecz poszkodowanego. Odsetki naliczane od tego momentu kwalifikuje się jako odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczenia.

W przypadku odsetek od odszkodowania, które jest świadczeniem przyznawanym na żądanie poszkodowanego (o ile dojdzie do zawarcia umowy, ugody lub ogłoszenia wyroku w tej sprawie, określających w szczególności: wysokość oraz terminy wypłaty przyznanego świadczenia), przepis art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy nie dojdzie do terminowej wypłaty świadczenia i w związku z tym są naliczane odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Natomiast przepis art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy nie ma zastosowania do odsetek naliczonych za okres poprzedzający datę zawarcia umowy, ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie, czy też datę zapłaty świadczenia wynikającą z wyroku.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę odsetki zasądzone od dnia wystąpienia z roszczeniem do dnia ich zapłaty zgodnie z wyrokiem Sądu nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.