IBPBII/1/415-605/14/BD | Interpretacja indywidualna

Czy kwota otrzymanych odsetek w wysokości 6.777,21 zł jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 111 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-605/14/BDinterpretacja indywidualna
  1. koszty egzekucji
  2. odsetki
  3. przychody z innych źródeł
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 22 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek otrzymanych od kosztów egzekucyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek otrzymanych od kosztów egzekucyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Decyzją z 16 maja 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej uchylił własną decyzję z 25 czerwca 2007 r. oraz decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z 21 grudnia 2006 r. i umorzył postępowanie w sprawie dotyczącej Wnioskodawcy. W wyniku powyższej decyzji, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu z 1 czerwca 2014 r. Wnioskodawca otrzymał przelewem odsetki od kosztów egzekucyjnych w kwocie 6.777,21 zł na swój rachunek bankowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwota otrzymanych odsetek w wysokości 6.777,21 zł jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 111 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota z tytułu otrzymanych odsetek w wysokości 6.777,21 zł jest wolna od podatku dochodowego i tym samym nie jest on zobowiązany odprowadzić zaliczkę na poczet podatku dochodowego za 2014 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodu są tzw. „inne źródła”.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy i jednocześnie nie kwalifikowane do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy.

Należy podkreślić, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej – powszechności i równości opodatkowania, a ich zastosowanie nie może odbywać się na podstawie wykładni rozszerzającej, tzn. muszą być interpretowane ściśle.

W przedmiocie stosowania wszelkiego rodzaju ulg podatkowych trzeba mieć na uwadze także przepis art. 84 Konstytucji RP dotyczący zasady powszechności opodatkowania. Stąd każdy wyjątek od tej zasady, w tym także ulga podatkowa, nie może być interpretowany dowolnie, ani uzupełniany w drodze interpretacji o treść, której nie zawiera.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 111 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów.

Powyższym zwolnieniem są więc objęte oprocentowania otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych – czyli wcześniej zapłaconych – zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych oraz oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów.

Zobowiązaniem podatkowym na podstawie art. 5 ustawy Ordynacja podatkowa jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego (przez które – zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej – rozumie się m.in. przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych).

Z kolei przez zwrot podatku rozumie się zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego – co stanowi art. 3 pkt 7 Ordynacji podatkowej.

Natomiast niepodatkowe należności budżetowe to – zgodnie z art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej – niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca na rachunek bankowy otrzymał przelewem odsetki od kosztów egzekucyjnych w kwocie 6.777,21 zł, które jego zdaniem winny być zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 111 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć zatem należy, że zwrócone Wnioskodawcy odsetki od kosztów egzekucyjnych nie zostały wymienione w treści art. 21 ust. 1 pkt 111 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztów egzekucyjnych (od których te odsetki zostały naliczane) nie można bowiem zaliczyć do kategorii należności wymienionych w tym przepisie, a więc nie można ich uznać za nadpłacone zobowiązania podatkowe i inne należności budżetowe oraz jako zwrot różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów. Skoro tak, to wskazane odsetki nie mogą stanowić oprocentowania dotyczącego tych należności. Odsetki zostały bowiem wypłacone z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Definicja kosztów egzekucyjnych uregulowana jest w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.). Przepis art. 64c § 1 tej ustawy stanowi, iż opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 oraz w art. 64a, wraz z wydatkami poniesionymi przez organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne. Koszty egzekucyjne, z zastrzeżeniem § 2-4, obciążają zobowiązanego.

Z kolei jeżeli po pobraniu od zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, należności te, wraz z naliczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzekucyjny zwraca zobowiązanemu, a jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji spowodował wierzyciel, obciąża nimi wierzyciela – art. 64c § 3 ww. ustawy.

W powołanym powyżej 21 ust. 1 pkt 111 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca jednoznacznie wskazał, iż wolne od podatku dochodowego są otrzymane oprocentowania w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów. Zatem otrzymanych przez Wnioskodawcę odsetek od poniesionych kosztów egzekucyjnych nie można zaliczyć do odsetek wymienionych w tym przepisie. Odsetki te nie są bowiem związane z nadpłaconymi zobowiązaniami podatkowymi i innymi należnościami budżetowymi czy też ze zwrotem różnicy podatku, gdyż zostały one naliczone w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez organ egzekucyjny kosztów egzekucyjnych.

Mając na uwadze powyższe, wypłacone odsetki od poniesionych kosztów egzekucyjnych nie będą korzystały z przedmiotowego zwolnienia, dlatego też, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych za zasadach ogólnych.

Wobec powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.