IBPBI/2/423-709/14/CzP | Interpretacja indywidualna

„Czy odsetki za opóźnienie w płatnościach za dokonane zakupy towarów i usług, wypłacane przez Spółkę do Nowego Wierzyciela z siedzibą w Austrii, podlegają opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym?”
IBPBI/2/423-709/14/CzPinterpretacja indywidualna
 1. Austria
 2. obowiązek płatnika
 3. odsetki
 4. opodatkowanie odsetek
 5. pobór podatku
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 9 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek za opóźnienie w płatnościach za dokonane zakupy towarów i usług wypłacanych przez Spółkę Nowemu Wierzycielowi z siedzibą w Austrii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek za opóźnienie w płatnościach za dokonane zakupy towarów i usług wypłacanych przez Spółkę Nowemu Wierzycielowi z siedzibą w Austrii.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej jako: „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym. Spółka zamierza kupować towary i usługi od innych podmiotów, będącymi polskimi rezydentami podatkowymi (dalej: „Dostawcy”). Spółka przewiduje, że może zdarzyć się sytuacja, że nie ureguluje swoich należności względem Dostawców w terminie. W związku z tym Dostawcy zaczną naliczać odsetki karne za opóźnienie w płatnościach, w oparciu o art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Dostawcy nie będą jednak długo akceptować opóźnienia w płatnościach, dlatego Spółka zaproponuje im, by podmiot z siedzibą poza Polską (z Austrii) zapłacił Dostawcom w imieniu Spółki zaległe faktury, wstępując w ich prawa jako dotychczasowych wierzycieli w rozumieniu art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. W związku z tym uregulowanie przez Spółkę zobowiązań nastąpi na rzecz nowego wierzyciela (dalej: „Nowy Wierzyciel”). Nowy Wierzyciel, w wyniku nabycia wierzytelności, będzie posiadał te same uprawnienia co Dostawcy i będzie obarczał Spółkę odsetkami za opóźnienia. W związku z tym, że polskie odsetki ustawowe są bardzo wysokie, Spółka liczy na to, że uzgodni z Nowym Wierzycielem obniżenie odsetek za opóźnienie, jak również uzgodni nowy termin płatności, płacąc z tego tytułu stosowne odsetki. Spółka będzie posiadać aktualne certyfikaty rezydencji Nowego Wierzyciela potwierdzające rezydencję w Austrii.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy odsetki za opóźnienie w płatnościach za dokonane zakupy towarów i usług, wypłacane przez Spółkę do Nowego Wierzyciela z siedzibą w Austrii, podlegają opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym...

Zdaniem Spółki, wypłacane przez nią odsetki nie powinny być przedmiotem opodatkowania w Polsce i w konsekwencji nie jest zobowiązana do pobierania tzw. podatku u źródła od dokonywanych wypłat odsetek.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 851, dalej: „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, podatek ten pobiera się m.in. z tytułu odsetek uzyskanych przez podatników nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu. Przepis ten, na mocy art. 21 ust. 2 tej ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (a do takiej kategorii należą umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu) ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. W konsekwencji postanowienia właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo stosowania przed przepisami prawa krajowego, czyli w tym przypadku updop.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i ust. 2 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 224, poz. 1921 ze zm., dalej „Umowa z Austrią”), odsetki, które powstają w Polsce, i są wypłacane spółce mającej siedzibę w Austrii mogą być opodatkowane w Austrii. Jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w państwie, którym powstają (Polsce), i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa (updop), ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Austrii, to podatek w ten sposób wymierzony nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych odsetek. Właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tego ograniczenia.

Art. 11 ust. 4 Umowy z Austrią stanowi, że określenie „odsetki” oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu.

Zgodnie z Komentarzem do art. 11 Modelowej Konwencji OECD (pkt 22), opłaty karne, których zapłata wynika z umowy, zwyczaju lub orzecznictwa sądowego, polegają na płatnościach obliczonych proporcjonalnie do długości przekroczenia terminu lub w postaci ustalonych kwot, a w niektórych przypadkach mogą one stanowić połączenie obu tych form płatności. Nawet jeżeli są one obliczone stosownie do długości przekroczenia terminu, stanowią raczej szczególną formę zadośćuczynienia okazaną wierzycielowi przez dłużnika z powodu opóźnionej zapłaty niż dochód z kapitału. Zaleca się ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo prawne i ze względów praktycznych, poddanie jednakowemu traktowaniu podatkowemu wszelkich kar tego rodzaju, bez względu na sposób, w jaki są płacone.

Również w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD (pod red. B. Brzeziński, Warszawa 2010, s. 787) zaznaczono, że z zakresu definicji odsetek w rozumieniu Modelowej Konwencji OECD wyłączone zostały kary umowne i odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań Płatności tego typu nie mogą być uważane za odsetki z tego względu, że nie są zapłatą za korzystanie (czasowe) z cudzego kapitału, ale formą rekompensaty za poniesione szkody (odszkodowanie).

W związku z powyższym, należy zauważyć, że odsetki płacone przez Spółkę na rzecz Nowego Wierzyciela są odsetkami od nieterminowej spłaty należności, gdyż:

 • obowiązek ich uiszczenia powstanie w momencie, w którym Spółka nie uiści swoich zobowiązań w stosunku do Nowego Wierzyciela w terminie. Wypłacane przez Spółkę odsetki, są bezpośrednim następstwem i bezpośrednią konsekwencją dokonanych przez Spółkę zakupów towarów i usług od polskich Dostawców.
 • naliczane i wypłacane odsetki mają charakter odsetek karnych, za opóźnienie w płatnościach.
 • Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, wydanych przez:
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 października 2008 r. znak: IBPB3/423-677/08/BG,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 października 2010 r. znak: IBPBI/2/423-938/10/BG,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 września 2012 r. znak: IPPB5/423-1086/11-2/PS.

W konsekwencji, ponieważ płacone przez Spółkę odsetki mają charakter odsetek za opóźnienie/karnych, w oparciu o ostatnie zdanie art. 11 ust. 4 Umowy z Austrią, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że odnośnie wierzycieli mających siedziby w pozostałych państwach, o których mowa we wniosku wydano odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.