IBPBI/2/423-640/13/PH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy do odsetek od pożyczek udzielonych przez udziałowców znajdą zastosowanie ograniczenia tzw. „cienkiej kapitalizacji”, w sytuacji gdy na dzień wypłaty odsetek pożyczki zostały spłacone w całości, a wartość zadłużenia nie będzie przekraczać progu wskazanego w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop?2. Czy do wartości zadłużenia na dzień spłaty odsetek wlicza się kwotę zapłaconych w tym dniu odsetek, kwotę spłaconych pożyczek i wartość spłaconego zadłużenia z innych tytułów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 updop do odsetek od spłaconych pożyczek oraz wyznaczania wartości zadłużenia na dzień spłaty odsetek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2013r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 updop do odsetek od spłaconych pożyczek oraz wyznaczania wartości zadłużenia na dzień spłaty odsetek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) posiada kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł. Obecnie Spółka ma 4 udziałowców, którzy zamierzają udzielić Spółce pożyczek na kwotę ok. 1 miliona złotych. Łączna kwota pożyczek przekroczy więc trzykrotność kapitału zakładowego. Umowy pożyczek zostaną zawarte są na czas nieokreślony lub określony ale z możliwością ich przedłużenia. Spółka w przyszłości chce zwrócić udziałowcom pożyczki i wypłacić odsetki, a pożyczki będą przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej Spółki. Zwrot pożyczek oraz wypłata odsetek będzie mogła nastąpić w dowolnych terminach obustronnie ustalonych.

Zwrot kwoty pożyczki nastąpi w następujący sposób:

  • kwoty spłacane przez Pożyczkobiorcę zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na kapitał,
  • po spłaceniu całego kapitału pożyczki kolejne kwoty zostaną zaliczone na poczet odsetek.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy do odsetek od pożyczek udzielonych przez udziałowców znajdą zastosowanie ograniczenia tzw. „cienkiej kapitalizacji”, w sytuacji gdy na dzień wypłaty odsetek pożyczki zostały spłacone w całości, a wartość zadłużenia nie będzie przekraczać progu wskazanego w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop...
  2. Czy do wartości zadłużenia na dzień spłaty odsetek wlicza się kwotę zapłaconych w tym dniu odsetek, kwotę spłaconych pożyczek i wartość spłaconego zadłużenia z innych tytułów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. W sytuacji gdy na dzień wypłaty odsetek pożyczki zostały spłacone w całości, a wartość zadłużenia nie będzie przekraczać progu wskazanego w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop, do odsetek od pożyczek udzielonych przez udziałowców nie znajdą zastosowania ograniczenia tzw. „cienkiej kapitalizacji” (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop).
  2. Do wartości zadłużenia na dzień spłaty odsetek nie wlicza się kwoty zapłaconych w tym dniu odsetek oraz kwoty spłaconych przed zapłatą odsetek pożyczek oraz zadłużenia z innych tytułów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r.. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Ponadto na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Odsetki od pożyczki mogą więc zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji, jednak pod warunkiem, że nie zachodzą m.in. okoliczności, o których mowa przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o pdop.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Zastosowanie ograniczeń w finansowaniu spółek przewidzianych w wyżej zacytowanych przepisach uwarunkowane jest zaistnieniem łącznie dwóch przesłanek:

  • odsetki są wypłacane przez spółkę z tytułu pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez udziałowców (akcjonariuszy) zaliczonych do grona „kwalifikowanych” pożyczkodawców, tj. ściśle określone grupy jednostek,
  • przekroczeniem ustawowo określonego wskaźnika 3:1 - wskaźnika wartości zadłużenia spółki wobec wskazanych podmiotów do wartości jej kapitału zakładowego.

Wartość zadłużenia wobec udziałowców przekraczającego trzykrotność kapitału zakładowego pożyczkobiorcy, skutkująca ograniczeniem możliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów, ustalana jest na dzień zapłaty odsetek. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują użytego w art. 16 ust. 1 pkt 60 tej ustawy określenia „zadłużenie”. Pojęcie „zadłużenie” zbliżone jest w swoim zakresie do instytucji „zobowiązania” określonej w przepisach prawa cywilnego i oznacza obowiązek dłużnika do spełnienia oznaczonego świadczenia, a więc świadczenia, którego wielkość jest już stronom znana, choć świadczenie takie nie musi być jeszcze na dany moment wymagalne. Przez kwotę zadłużenia rozumie się sumę aktualnych zobowiązań danej spółki, np. z tytułu pożyczek, czy umów handlowych. Przy określaniu wysokości zadłużenia na dzień spłaty odsetek nie należy uwzględniać poziomu zadłużenia z tytułu odsetek, które są uiszczane w terminie wymagalności, kwot spłaconych pożyczek i wartości spłaconego zadłużenia z innych tytułów. Jeżeli więc, na dzień wypłaty odsetek od pożyczek (udzielonych przez udziałowców, którzy w dniu jej podpisania posiadali łącznie nie mniej niż 25% udziałów) całkowite zadłużenie, zdefiniowane w sposób jw. nie przekroczy trzykrotności kapitału zakładowego to wypłacane odsetki w całości mogą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki.

Przy określaniu wysokości zadłużenia na dzień spłaty odsetek nie należy uwzględniać poziomu zadłużenia z tytułu odsetek, które są uiszczane w terminie wymagalności, kwot spłaconych pożyczek i wartości spłaconego zadłużenia z innych tytułów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.