IBPBI/2/423-1565/14/PC | Interpretacja indywidualna

Czy w wyniku umorzenia odsetek z tytułu nieterminowej płatności za nabyte towary Spółka obowiązana jest rozpoznać przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości kwoty umorzonych odsetek?
IBPBI/2/423-1565/14/PCinterpretacja indywidualna
  1. odsetki
  2. pożyczka
  3. umorzenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek za zwłokę w spłacie należnych zobowiązań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek za zwłokę w spłacie należnych zobowiązań.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również jako „Spółka”) zajmuje się sprzedażą profesjonalnych narzędzi ręcznych głównie marki S. na polskim rynku. W latach 2000-2014 Spółka nabywała towary handlowe od spółki-matki. Sprzedaż towarów marki S. prowadzona jest przez Wnioskodawcę do sieci współpracujących kontrahentów (hurtowni i sprzedawców narzędzi profesjonalnych), którzy sprzedają narzędzia nabywcom ostatecznym na terenie całego kraju. W latach 2000-2013 Spółka dokonywała regularnych zamówień towarów handlowych od spółki S. Austria. Podstawą współpracy była umowa dystrybucyjna zawarta 10 stycznia 2000 r. Zgodnie z umową w przypadku braku zapłaty zobowiązania za towary od przeterminowanych zobowiązań naliczane są odsetki w wysokości 1% miesięcznie. W latach 2004-2012 Wnioskodawca otrzymał noty odsetkowe za nieterminowe płatności, które nie zostały przez Wnioskodawcę zapłacone, a tym samym nie zostały rozpoznane, jako koszty uzyskania przychodu.

W roku 2013 zmienił się udziałowiec Spółki; dotychczasowy jedyny udziałowiec S. Austria odsprzedał udziały Wnioskodawcy spółce E. Równolegle do umowy sprzedaży udziałów została dokonana cesja (przelew) wierzytelności z tytułu zapłaty za towary wraz z odsetkami za zwłokę.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego zostały ujęte również we własnym stanowisku gdzie wskazano, że spółka E. rozważa umorzenie naliczonych odsetek za zwłokę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku umorzenia odsetek z tytułu nieterminowej płatności za nabyte towary Spółka obowiązana jest rozpoznać przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości kwoty umorzonych odsetek...

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie odsetek z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązania nie stanowi po stronie Spółki przychodu podlegającego podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „Ustawa CIT”) nie zawiera definicji przychodu, precyzując jedynie, poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w art. 12 ust. 1 i 3, rodzaje przychodów, a także enumeratywnie wylicza w ust. 4, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów. Z przykładowego wykazu zdarzeń uznanych za przychody podatkowe wymienionych w art. 12 ust. 1 i 3 Ustawy CIT wynika, że co do zasady, za przychód podatkowy można uznać każde przysporzenie majątkowe podatnika o charakterze trwałym, które zostało rzeczywiście otrzymane, a w określonych przypadkach już sam fakt, że jest należne może spowodować powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 481 § 1 KC, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W przepisach Ustawy CIT przewidziano szczególny tryb opodatkowania odsetek od należności i zobowiązań. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Natomiast stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Przepis art. 12 ust. 4 pkt 2 Ustawy CIT stanowi więc lex specialis do art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, który jako przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym traktuje również należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że odsetki są zaliczane do przychodów i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodu dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty. Mając również na uwadze, w odniesieniu do zwolnienia Spółki z zapłaty odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań, nie może mieć zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a, zgodnie z którym przychodem jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów). Odmienna interpretacja przepisów stanowiłaby bezprawną modyfikację art. 12 ust. 4 pkt 2 Ustawy CIT.

W przedstawionym stanie faktycznym, Spółka opóźniała się w spłacie zobowiązań wobec dostawcy, w związku z czym Spółce naliczano także odsetki za zwłokę. Spółka E. rozważa umorzenie tych odsetek. W związku z powołanymi wyżej przepisami, należy stwierdzić, że w skutek zwolnienia Spółki z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę po stronie Spółki nie powstanie przychód podatkowy w rozumieniu Ustawy CIT. Na takim stanowisku stanął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w interpretacji indywidualnej wydanej 20 stycznia 2014 r. stwierdził, że: Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki stanowią przychody w dacie ich otrzymania. Oznacza to, że podjęte przez strony umowy decyzje dotyczące odsetek niezapłaconych (w tym o częściowym lub całkowitym umorzeniu odsetek naliczonych) od zobowiązań lub należności zarówno u dłużnika są podatkowo obojętne (...).

W szczególności w przedstawionym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, w myśl którego do przychodów zalicza się wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Jak wynika z treści przepisu warunkiem koniecznym uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie. Zatem, jeżeli nie dochodzi w ogóle do spełnienia świadczenia, to nie można mówić o uzyskaniu przychodu. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 lutego 2009 r., w której stwierdzono, że: (...) warunkiem koniecznym uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie. Zatem jeżeli nie dochodzi w ogóle do spełnienia świadczenia, to nie można mówić o uzyskaniu przychodu. Oznacza to, że negocjacje z wierzycielem, w wyniku których Spółce umarzane są w części bądź całości odsetki od zaległych zobowiązań są dla tych stron podatkowo obojętne, z zastrzeżeniem, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż umorzenie Spółce odsetek od zaległych zobowiązań, będzie dla niej jako dłużnika podatkowo obojętne (...). W podobnej sprawie orzekał Naczelny Sąd Administracyjny (ośrodek zamiejscowy w Gdańsku), który w wyroku z 14 listopada 2002 r. o sygn. akt I SA/Gd 14/2000 tłumaczył, że: skoro nie jest możliwe uwzględnienie w kosztach zarachowanych (należnych) odsetek, brak zarówno prawnego, jak i logicznego uzasadnienia dla uznania za przychód umorzonych odsetek od zobowiązań.

Do tematyki będącej przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną odniósł się także Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, który zauważył w piśmie z 13 stycznia 1999 r., sygn. PB3/5912-722-604/HS/98, że podjęte przez strony umowy decyzje odnośnie do odsetek nie zapłaconych o ich umorzeniu, odroczeniu terminów płatności odsetek (prolongowaniu), obniżeniu oprocentowania, całkowitym lub częściowym zaniechaniu naliczania odsetek zarówno u wierzyciela, jak i dłużnika są podatkowo obojętne (...).

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie także w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 października 2008 r. o nr IP-PB3-423-1151/08-2/KR oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 kwietnia 2011 r. (nr ILPB3/423-11/11-2/JG) i z 3 marca 2011 r. (nr ILPB3/423-916/10-4/KS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.