IBPBI/2/423-1565/14/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w wyniku umorzenia odsetek z tytułu nieterminowej płatności za nabyte towary Spółka obowiązana jest rozpoznać przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości kwoty umorzonych odsetek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek za zwłokę w spłacie należnych zobowiązań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek za zwłokę w spłacie należnych zobowiązań.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również jako „Spółka”) zajmuje się sprzedażą profesjonalnych narzędzi ręcznych głównie marki S. na polskim rynku. W latach 2000-2014 Spółka nabywała towary handlowe od spółki-matki. Sprzedaż towarów marki S. prowadzona jest przez Wnioskodawcę do sieci współpracujących kontrahentów (hurtowni i sprzedawców narzędzi profesjonalnych), którzy sprzedają narzędzia nabywcom ostatecznym na terenie całego kraju. W latach 2000-2013 Spółka dokonywała regularnych zamówień towarów handlowych od spółki S. Austria. Podstawą współpracy była umowa dystrybucyjna zawarta 10 stycznia 2000 r. Zgodnie z umową w przypadku braku zapłaty zobowiązania za towary od przeterminowanych zobowiązań naliczane są odsetki w wysokości 1% miesięcznie. W latach 2004-2012 Wnioskodawca otrzymał noty odsetkowe za nieterminowe płatności, które nie zostały przez Wnioskodawcę zapłacone, a tym samym nie zostały rozpoznane, jako koszty uzyskania przychodu.

W roku 2013 zmienił się udziałowiec Spółki; dotychczasowy jedyny udziałowiec S. Austria odsprzedał udziały Wnioskodawcy spółce E. Równolegle do umowy sprzedaży udziałów została dokonana cesja (przelew) wierzytelności z tytułu zapłaty za towary wraz z odsetkami za zwłokę.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego zostały ujęte również we własnym stanowisku gdzie wskazano, że spółka E. rozważa umorzenie naliczonych odsetek za zwłokę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku umorzenia odsetek z tytułu nieterminowej płatności za nabyte towary Spółka obowiązana jest rozpoznać przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości kwoty umorzonych odsetek...

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie odsetek z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązania nie stanowi po stronie Spółki przychodu podlegającego podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „Ustawa CIT”) nie zawiera definicji przychodu, precyzując jedynie, poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w art. 12 ust. 1 i 3, rodzaje przychodów, a także enumeratywnie wylicza w ust. 4, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów. Z przykładowego wykazu zdarzeń uznanych za przychody podatkowe wymienionych w art. 12 ust. 1 i 3 Ustawy CIT wynika, że co do zasady, za przychód podatkowy można uznać każde przysporzenie majątkowe podatnika o charakterze trwałym, które zostało rzeczywiście otrzymane, a w określonych przypadkach już sam fakt, że jest należne może spowodować powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 481 § 1 KC, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W przepisach Ustawy CIT przewidziano szczególny tryb opodatkowania odsetek od należności i zobowiązań. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Natomiast stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Przepis art. 12 ust. 4 pkt 2 Ustawy CIT stanowi więc lex specialis do art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, który jako przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym traktuje również należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że odsetki są zaliczane do przychodów i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodu dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty. Mając również na uwadze, w odniesieniu do zwolnienia Spółki z zapłaty odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań, nie może mieć zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a, zgodnie z którym przychodem jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów). Odmienna interpretacja przepisów stanowiłaby bezprawną modyfikację art. 12 ust. 4 pkt 2 Ustawy CIT.

W przedstawionym stanie faktycznym, Spółka opóźniała się w spłacie zobowiązań wobec dostawcy, w związku z czym Spółce naliczano także odsetki za zwłokę. Spółka E. rozważa umorzenie tych odsetek. W związku z powołanymi wyżej przepisami, należy stwierdzić, że w skutek zwolnienia Spółki z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę po stronie Spółki nie powstanie przychód podatkowy w rozumieniu Ustawy CIT. Na takim stanowisku stanął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w interpretacji indywidualnej wydanej 20 stycznia 2014 r. stwierdził, że: Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki stanowią przychody w dacie ich otrzymania. Oznacza to, że podjęte przez strony umowy decyzje dotyczące odsetek niezapłaconych (w tym o częściowym lub całkowitym umorzeniu odsetek naliczonych) od zobowiązań lub należności zarówno u dłużnika są podatkowo obojętne (...).

W szczególności w przedstawionym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, w myśl którego do przychodów zalicza się wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Jak wynika z treści przepisu warunkiem koniecznym uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie. Zatem, jeżeli nie dochodzi w ogóle do spełnienia świadczenia, to nie można mówić o uzyskaniu przychodu. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 lutego 2009 r., w której stwierdzono, że: (...) warunkiem koniecznym uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie. Zatem jeżeli nie dochodzi w ogóle do spełnienia świadczenia, to nie można mówić o uzyskaniu przychodu. Oznacza to, że negocjacje z wierzycielem, w wyniku których Spółce umarzane są w części bądź całości odsetki od zaległych zobowiązań są dla tych stron podatkowo obojętne, z zastrzeżeniem, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż umorzenie Spółce odsetek od zaległych zobowiązań, będzie dla niej jako dłużnika podatkowo obojętne (...). W podobnej sprawie orzekał Naczelny Sąd Administracyjny (ośrodek zamiejscowy w Gdańsku), który w wyroku z 14 listopada 2002 r. o sygn. akt I SA/Gd 14/2000 tłumaczył, że: skoro nie jest możliwe uwzględnienie w kosztach zarachowanych (należnych) odsetek, brak zarówno prawnego, jak i logicznego uzasadnienia dla uznania za przychód umorzonych odsetek od zobowiązań.

Do tematyki będącej przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną odniósł się także Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, który zauważył w piśmie z 13 stycznia 1999 r., sygn. PB3/5912-722-604/HS/98, że podjęte przez strony umowy decyzje odnośnie do odsetek nie zapłaconych o ich umorzeniu, odroczeniu terminów płatności odsetek (prolongowaniu), obniżeniu oprocentowania, całkowitym lub częściowym zaniechaniu naliczania odsetek zarówno u wierzyciela, jak i dłużnika są podatkowo obojętne (...).

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie także w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 października 2008 r. o nr IP-PB3-423-1151/08-2/KR oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 kwietnia 2011 r. (nr ILPB3/423-11/11-2/JG) i z 3 marca 2011 r. (nr ILPB3/423-916/10-4/KS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.