IBPB-1-3/4510-37/16/PC | Interpretacja indywidualna

Czy odsetki zapłacone od kwot podlegających zwrotowi w związku z uznaniem poniesionych wydatków za niekwalifikowane stanowią koszt uzyskania przychodu?
IBPB-1-3/4510-37/16/PCinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. odsetki
  3. zwrot
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Szpitala, przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2015 r. który wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 15 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych od zwróconej części dotacji (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu do tut. BKIP 29 grudnia 2015 r.), wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych od zwróconej części dotacji.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Szpital będący jednostką finansów publicznych otrzymał z Województwa (dalej: „Instytucja Zarządzająca”) dotację na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 (zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej), pn.: „...”. W ramach umowy Instytucja Zarządzająca udzieliła Szpitalowi wsparcia finansowego ze środków publicznych. W trakcie kilkuletniej realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca dokonywała kontroli prawidłowości jego prowadzenia. W październiku 2012 r. Szpitalowi została wypłacona ostatnia transza dotacji wynikającej z umowy. W wyniku przeprowadzonej w 2015 r. kontroli realizacji projektu, stwierdzono, że niektóre wydatki poniesione na realizację projektu są niekwalifikowane w rozumieniu projektu, gdyż we wniosku aplikacyjnym nie zgłoszono rezerw na nieprzewidziane wydatki. Na podstawie umowy o dofinansowanie z 27 lipca 2009 r. zwrot części dofinansowania w związku z uznaniem wydatku za niekwalifikowany następuje wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. W informacji pokontrolnej Kontrolujący stwierdzili, że nie kwestionują zasadności i celowości dokonanych wydatków, a jedynie ich nie kwalifikowalność. Szpital cały swój dochód przeznacza na cele statutowe, finansując bieżącą działalność leczniczą oraz dokonując zakupów inwestycyjnych służących działalności leczniczej. Zatem, korzysta ze zwolnienia dochodu na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwaną dalej: „UPDP”).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odsetki zapłacone od kwot podlegających zwrotowi w związku z uznaniem poniesionych wydatków za niekwalifikowane stanowią koszt uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość odsetek zapłaconych na rzecz Instytucji Zarządzającej od kwoty zwróconej w części dotacji w związku z uznaniem poniesionych wydatków za wydatki niekwalifikowane w rozumieniu umowy o dofinansowanie, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, bowiem nie ma wpływu na wielkość osiągniętego przychodu, tym samym powiększa dochód do opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”). Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  2. jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  4. poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  5. został właściwie udokumentowany,
  6. nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach umowy Instytucja Zarządzająca udzieliła Wnioskodawcy wsparcia finansowego ze środków publicznych. W trakcie kilkuletniej realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca dokonywała kontroli prawidłowości jego prowadzenia. W październiku 2012 r. Szpitalowi została wypłacona ostatnia transza dotacji wynikającej z umowy. W wyniku przeprowadzonej w 2015 r. kontroli realizacji projektu, stwierdzono, że niektóre wydatki poniesione na realizację projektu są niekwalifikowane w rozumieniu projektu, gdyż we wniosku aplikacyjnym nie zgłoszono rezerw na nieprzewidziane wydatki. Na podstawie umowy o dofinansowanie zwrot części dofinansowania w związku z uznaniem wydatku za niekwalifikowany następuje wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. W informacji pokontrolnej Kontrolujący stwierdzili, że nie kwestionują zasadności i celowości dokonanych wydatków, a jedynie ich niekwalifikowalność. Szpital cały swój dochód przeznacza na cele statutowe, finansując bieżącą działalność leczniczą oraz dokonując zakupów inwestycyjnych służących działalności leczniczej. Zatem, korzysta ze zwolnienia dochodu na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Reasumując, podatnik nie może kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, będących następstwem jego niewłaściwego działania, bądź niezachowania przez niego należytej staranności, bowiem to on obarczony jest ryzykiem prowadzonej działalności. Wyjątkiem mogą być jedynie nieprzewidywalne sytuacje, których uniknięcie było niemożliwe, pomimo podjęcia przez podatnika wszelkich koniecznych działań w celu zapobieżenia ich zaistnieniu.

W oparciu o przedstawiony powyżej stan faktyczny oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że odsetki przekazane przez Szpital wraz ze zwrotem części dofinansowania, jako niepozostające w związku z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy, należy uznać więc za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.