IBPB-1-3/4510-337/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka dokonując wypłaty odsetek z tytułu pokrycia salda ujemnego na Rachunku Źródłowym Spółki pośrednio lub bezpośrednio ze środków z sald dodatnich Uczestników systemu cash-poolingu mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub Japonii (tj. poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w ramach rozważanego systemu cash-poolingu, Spółka będzie zobowiązana pobrać od wypłaconych z tego tytułu odsetek zryczałtowany podatek u źródła, a jeśli tak, to według jakiej stawki (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)?
IBPB-1-3/4510-337/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. odsetki
 3. podmioty powiązane
 4. pożyczka
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 6. zryczałtowany podatek dochodowy
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 lipca 2015 r.), uzupełnionym 24 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka dokonując wypłaty odsetek z tytułu pokrycia salda ujemnego na Rachunku Źródłowym Spółki pośrednio lub bezpośrednio ze środków z sald dodatnich Uczestników systemu cash-poolingu mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub Japonii w ramach rozważanego systemu cash-poolingu, będzie zobowiązana pobrać od wypłaconych z tego tytułu odsetek zryczałtowany podatek u źródła (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka dokonując wypłaty odsetek z tytułu pokrycia salda ujemnego na Rachunku Źródłowym Spółki pośrednio lub bezpośrednio ze środków z sald dodatnich Uczestników systemu cash-poolingu mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub Japonii w ramach rozważanego systemu cash-poolingu, będzie zobowiązana pobrać od wypłaconych z tego tytułu odsetek zryczałtowany podatek u źródła. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 września 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-337/15/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 24 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”) jest spółką kapitałową działającą w ramach grupy kapitałowej. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług z zakresu systemów zasilania i automatyki przemysłowej dla branży hutniczej, w tym wdrażanie i uruchamianie takich systemów. Spółka wraz ze spółką z siedzibą w L. (dalej: „Spółka zagraniczna”) zamierza zawrzeć następujące umowy będące umowami konsolidacji sald:

 1. EUR ...,
 2. USD ...,
 3. PLN ....

Umowy powyższe stanowić będą elementy systemu zarządzania płynnością finansową w grupie, opartą na umowie wraz z aneksem.

Na podstawie ww. umów, Spółka zagraniczna uprawnia Spółkę do uczestnictwa w wewnątrzgrupowych systemach finansowania obejmujących grupę kapitałową i zobowiązuje Spółkę do zintegrowania rachunków bankowych do systemu cash-poolingu grup.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, Spółka zagraniczna będzie mieć prawo do rozwiązania umowy cash-poolingu zawartej przez Spółkę, bez zgody Spółki, co powoduje, że ma pozycje dominującą w systemie.

Spółka oraz Spółka zagraniczna należą do jednej grupy kapitałowej, spółki te łączą bezpośrednie relacje kapitałowe, tj. Spółka zagraniczna posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Funkcję Pool-Leadera w Systemie cash-pooling będzie pełnić Spółka zagraniczna (dalej także: „Pool-Leader”), będąca rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii. Pozostałymi Uczestnikami Systemu, na podstawie odrębnych umów z odpowiednimi bankami, będą inne spółki z Grupy.

Zawarcie powyższych umów ma na celu umożliwienie wspólnego efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi poprzez odpowiednie wykorzystanie sumy dziennych sald występujących na rachunkach spółek z Grupy uczestniczących w systemie cash-poolingu.

Spółki planują, że systemem cash-poolingu zostaną objęte salda rachunków denominowanych w walucie, tj. EUR i USD oraz PLN. Spółka będzie posiadać Rachunki Źródłowe (dla PLN oraz każdej waluty odrębnie - EUR i USD), a Spółka zagraniczna będzie posiadać ponadto trzy Rachunki Konsolidacyjne (dla PLN i każdej waluty odrębnie - EUR i USD). Rachunki Źródłowe Spółki będą prowadzone przez Bank z siedzibą w Polsce. Rachunki Konsolidacyjne, prowadzone będą przez Bank z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Umowy cash-poolingu zostaną zawarte pomiędzy:

 • Spółką,
 • Spółką zagraniczną,
 • Bankiem X oraz,
 • Bankiem Y.

Cash-pooling oferowany przez Bank będzie systemem cash-poolingu rzeczywistego („real cash-pooling”) w wariancie „zero – balancing” w formie „one-way”, tj. w następujący sposób:

 1. na koniec każdego dnia salda na Rachunkach Źródłowych będą zerowane,
 2. na początek następnego dnia roboczego nie będzie dochodziło do transferów zwrotnych na poszczególne Rachunki Źródłowe, a saldo na Rachunkach Źródłowych ponownie będzie wynosiło zero,
 3. w ciągu dnia Spółka będzie uprawniona do nielimitowanej wpłaty i wypłaty środków pieniężnych z Rachunków Źródłowych w Polsce,
 4. kwota debetu lub kredytu z czasu zerowania Rachunku Źródłowego będzie odzwierciedlona na wewnętrznym (technicznym) koncie Spółki zagranicznej.

Rozliczenie stron (Pool Leader - Spółka) następować będzie, w ten sposób, że odsetki kalkulowane będą przez Pool Leadera na bazie codziennych sald na Rachunku Źródłowym, a rozliczane miesięcznie.

Bank będzie zapewniał techniczne narzędzia systemu cash-poolingu oraz będzie dokonywał następujących operacji na koniec każdego dnia roboczego:

1.na zakończenie każdego dnia roboczego Bank będzie ustalał saldo Spółki w danej walucie na Rachunku Źródłowym,

2.po ustaleniu sald Bank dokonywał będzie następującego bilansowania:

 1. w przypadku salda dodatniego na Rachunku Źródłowym, Bank dokona przelewu środków z Rachunku Źródłowego na Rachunek Konsolidacyjny, w wyniku którego saldo na koniec dnia na Rachunku Źródłowym wyniesie zero;
 2. w przypadku salda ujemnego na Rachunku Źródłowym, Bank dokona przelewu środków z Rachunku Konsolidacyjnego na Rachunek Źródłowy, w wyniku czego saldo końcowe na Rachunku Źródłowym wyniesie zero.

Efektem tych operacji jest rzeczywiste przekazanie środków z salda dodatniego Rachunku Źródłowego na Rachunek Konsolidacyjny, a saldo ujemne Rachunku Źródłowego Uczestników systemu, w tym Spółki, jest pokrywane środkami z Rachunku Konsolidacyjnego oraz wykazanie na koniec dnia na wszystkich rachunkach Spółki salda równego zero.

Z tytułu świadczenia usług opisanych wyżej Bank nie będzie pobierać opłaty od Spółki. Wszelkie warunki współpracy z Bankiem w zakresie cash-poolingu zawarte będą w odrębnej umowie zawartej z pomiędzy Pool Leaderem a Bankiem.

Pool Leader, jako właściciel i posiadacz Rachunku Konsolidacyjnego będzie płacił na rzecz Banku odsetki (jeśli te zostaną naliczone w związku z zadłużeniem się Pool Leadera w Banku).

Warunki handlowe (stopy procentowe) dotyczące konsolidacji funduszy z rachunków źródłowych uczestników systemu na Rachunku Konsolidacyjnym odpowiadać będą warunkom rynkowym i są potwierdzone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami Cash-Poolingu, a Pool Leaderem.

Banki nie są podmiotami powiązanymi z żadnym z uczestników systemu cash-poolingu w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Status podmiotów powiązanych - w myśl powyższego przepisu - posiadać będą natomiast wszystkie podmioty z Grupy uczestniczące w Systemie. W szczególności, podmiot pełniący funkcję Pool Leadera w ramach Systemu, tj. Spółka zagraniczna jest ostatecznym i wyłącznym właścicielem Spółki, tzn. bezpośrednio posiada 100% praw głosu w Spółce i sprawuje nad nią kontrolę.

Wśród uczestników systemu mogą znajdować się podmioty z wielu państw, w tym z Unii Europejskiej, jak i spoza niej (np. USA oraz Japonia). Niemniej jednak Wnioskodawca podkreśla, że nie będzie bezpośrednich relacji między Spółką a podmiotami z innych państw. Jedyna relacja, jaka wystąpi to stosunek prawny: Spółka - Pool Leader - Bank (jako pośrednik). Tym samym porozumienia w zakresie cash-poolingu zawarte będą jedynie pomiędzy: Pool Leaderem, Bankiem, a danym Uczestnikiem systemu cash-poolingu (spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej).

Rachunki Źródłowe Spółki będą zasilane wyłącznie ze środków znajdujących się na Rachunku Konsolidacyjnym Pool Leadera.

W uzupełnieniu wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 września 2015 r.), Wnioskodawca wskazał, iż zakładając że spółka, mająca siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej stanie się uczestnikiem systemu cash-poolingu, będzie posiadał aktualny certyfikat rezydencji tej amerykańskiej spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka dokonując wypłaty odsetek z tytułu pokrycia salda ujemnego na Rachunku Źródłowym Spółki pośrednio lub bezpośrednio ze środków z sald dodatnich Uczestników systemu cash-poolingu mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub Japonii (tj. poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w ramach rozważanego systemu cash-poolingu, Spółka będzie zobowiązana pobrać od wypłaconych z tego tytułu odsetek zryczałtowany podatek u źródła, a jeśli tak, to według jakiej stawki (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien odprowadzić i opłacić podatek u źródła od odsetek wypłaconych w związku z uzyskaniem pośrednio lub bezpośrednio finansowania ze środków z sald dodatnich Uczestników systemu cash-poolingu mających siedzibę, w Japonii w wysokości 10% zgodnie z postanowieniami art. 11 umowy z dnia 20 lutego 1980 r. zawartej pomiędzy Polską Rzeczypospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1983 r., Nr 12, poz. 60, dalej: „umowa polsko-japońska”).

Ponadto, zdaniem Spółki, powinna odstąpić od odprowadzenia i opłacenia podatku u źródła od odsetek wypłaconych w związku z uzyskaniem pośrednio lub bezpośrednio finansowania ze środków z sald dodatnich Uczestników systemu cash-poolingu mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zgodnie z postanowieniami art. 12 umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r., (Dz.U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178, dalej: „umowa polsko-amerykańska”).

Przepisy prawa podatkowego nie wskazują w stosunku do umowy cash-poolingu wprost podatników w znaczeniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”). Dla ustalenia wobec kogo powstał obowiązek podatkowy, a więc kto jest podatnikiem, rozstrzygające będą przepisy ustawy o PDOP. Przy opodatkowywaniu przychodów osiągniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP, w pierwszej kolejności należy zatem ustalić osobę podatnika, a dopiero później kierując się miejscem zamieszkania lub siedziby tego podatnika zastosować postanowienia odpowiedniej umowy międzynarodowej odnośnie określenia właściwej stawki podatku, czy też w ogóle od tego opodatkowania odstąpić, jeżeli dana umowa zawiera regulacje, na mocy których Polska jako państwo, w którym odsetki powstają – „państwo źródła”, zrezygnowała z opodatkowania danych przychodów wobec rezydentów państwa, z którym dana umowa została zawarta.

W związku z faktem, że jednym z Uczestników systemu cash-poolingu będzie podmiot mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i będący rezydentem podatkowym tego kraju, Spółka dla określenia obowiązków podatkowych z tytułu podatku u źródła wskazuje, że należy odnieść się do umowy polsko-amerykańskiej. Umowa polsko-amerykańska w art. 12 określa zasady unikania podwójnego opodatkowania w zakresie odsetek. Zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy polsko-amerykańskiej, odsetki powstające w Umawiającym się Państwie płatne osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa będą zwolnione od opodatkowania w pierwszym z Umawiających się Państw. Zgodnie z art. 12 ust. 4 umowy polsko-amerykańskiej, określenie „odsetki” użyte w tej Umowie oznacza dochód od pożyczek publicznych, skryptów dłużnych, pożyczek rządowych, weksli lub innych dowodów zadłużenia bez względu na to, czy są one zabezpieczone, i bez względu na to, czy dają one prawo do uczestniczenia w zyskach, oraz inne roszczenia z tytułu zobowiązań finansowych, jak też wszelkie inne dochody, które według prawa podatkowego państwa, z którego pochodzą, zrównane są z dochodami z pożyczek. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 4 (winno być ust. 5) umowy polsko-amerykańskiej, odsetki będą uważane za powstałe w Umawiającym się Państwie tylko w przypadku, kiedy są płatne przez to Umawiające się Państwo, jego jednostkę administracyjną i władze lokalne lub przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie.

Bez względu na poprzednie zdanie:

 1. jeżeli osoba płacąca odsetki (bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego z Umawiających się Państw) posiada zakład w jednym z Umawiających się Państw, w związku z którym zaciągnięte zostało zobowiązanie, z tytułu którego płacone są odsetki, i jeżeli takie odsetki pochodzą z tego zakładu, lub
 2. jeżeli osoba płacąca odsetki ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego z Umawiających się Państw i posiada zakład w Państwie innym niż Umawiające się Państwa i w związku z tym zakładem zaciągnięte zostało zobowiązanie, z tytułu którego płacone są odsetki na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa, i jeżeli takie odsetki pochodzą z tego zakładu,

to odsetki takie będą uważane za powstałe w tym Umawiającym się Państwie, w którym zakład jest położony.

Tym samym, odsetki wypłacane przez Spółkę na rzecz Uczestnika cash-poolingu mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki zwolnione będą od podatku u źródła, w związku z czym, Spółka uprawniona będzie do odstąpienia od odprowadzenia i opłacenia podatku u źródła od odsetek wypłaconych w związku z uzyskaniem pośrednio lub bezpośrednio finansowania ze środków z sald dodatnich Uczestników systemu cash-poolingu mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W przypadku, gdy jednym z Uczestników systemu cash-poolingu będzie podmiot mający siedzibę w Japonii i będący rezydentem podatkowym tego kraju, Spółka dla określenia obowiązków podatkowych z tytułu podatku u źródła wskazuje, że należy odnieść się do umowy polsko-japońskiej. Umowa polsko-japońska w art. 11 określa zasady unikania podwójnego opodatkowania w zakresie odsetek. W tym w szczególności przyjmuję, że preferencyjne zasady opodatkowania podatkiem u źródła odsetek powstających w Polsce, a wypłacanych rezydentowi Japonii, przysługuje temu rezydentowi w przypadku, gdy jest on „uprawnionym właścicielem odsetek”.

Przytoczone treści umowy polsko-japońskiej odpowiadają w powyższym zakresie postanowieniom Modelowej Konwencji OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. W ślad za orzecznictwem sądów administracyjnych należy wskazać, że pojęcie „osoby uprawnionej do odsetek”, nie zostało zdefiniowana w OECD, ani w umowie polsko-japońskiej, natomiast w piśmiennictwie istnieją pewne różnice, co do interpretacji tego pojęcia. Zgodnie z Komentarzem do Artykułu 11 OECD, kryterium „osoby uprawnionej” zostało wprowadzone do ust. 2 art. 11 w celu wyjaśnienia znaczenia wyrazów „wypłacone (...) osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę”, w jakim są one użyte w ust. 1 art. 11 w celu jasnego sprecyzowania, że państwo źródła nie jest zobowiązane do odstąpienia od prawa do opodatkowania dochodu z odsetek jedynie dlatego, że taki dochód został osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym państwo źródła zawarto konwencję.

Ponadto, w Komentarzu wskazuje się, że określenie „osoba uprawniona” nie jest stosowane w wąskim i technicznym znaczeniu, lecz powinno być rozumiane w jego kontekście i w świetle przedmiotu i celu konwencji, a mianowicie w celu unikania podwójnego opodatkowania, zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym. Tym samym w doktrynie wskazuje się, że pojęcie „osoby uprawnionej do odsetek” w świetle Komentarza do OECD podkreśla, że chodzi o osobę, której prawo do dysponowania płatnością nie ma wyłącznie formalnego charakteru. Jako spełniające przesłanki osoby uprawnionej do odsetek uważa się m.in. wystąpienie takich cech jak ostateczne czerpanie korzyści z prawa do odsetek, swobodę podejmowania decyzji, co do wykorzystania kapitału, czy ogólnie skupienie największej ilości atrybutów właściciela.

Obniżona stawka podatku u źródła może znaleźć zastosowanie tylko wówczas, gdy podatnik tj. „osoba, której wypłacane są odsetki” jest jednocześnie „osobą uprawnioną do odsetek” według OECD oraz poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (zawierających klauzulę „beneficial owner”). Musi zatem istnieć tożsamość podatnika w rozumieniu prawa krajowego, osoby otrzymującej odsetki oraz osoby uprawnionej do odsetek - będącej jednocześnie nierezydentem. Interpretacja ta ma także zastosowanie do opodatkowania umów typu cash-pooling.

W orzecznictwie wskazuje się, że jedynie w odniesieniu do tej części pobranych od poszczególnych spółek środków, która zostaje przekazana innym uczestnikom systemu cash-pooling tytułem odsetek, można mówić o dysponowaniu dochodami z odsetek.

Tym samym wobec uznania, że Uczestnik mający siedzibę w Japonii będzie spełniał omówione wyżej warunki uznania go za podatnika, jako uprawniony właściciel odsetek w rozumieniu art. 11 ust. 2 umowy polsko-japońskiej, (dochodu z odsetek), to wówczas wobec tego podmiotu Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku u źródła od odsetek pośrednio lub bezpośrednio wypłaconych na rzecz Uczestnika mającego siedzibę w Japonii oraz będzie uprawniona w przypadku posiadania certyfikatów rezydencji tego Uczestnika zastosować obniżoną stawkę podatku u źródła, która w przypadku umowy polsko-japońskiej wynosi 10%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-5 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.