IBPB-1-2/4510-937/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy, w sytuacji gdy zapłata odsetek nastąpi w innym okresie niż naliczenie odsetek, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od kwoty podatku od dochodów Spółki zależnej obliczonego zgodnie z zgodnie z art. 24a ust. 1 Ustawy o CIT kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu od tych samych dochodów przez Spółkę zależną w Luksemburgu zgodnie z art. 24a ust. 12 Ustawy o CIT?
IBPB-1-2/4510-937/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. dochód
 3. metoda kasowa
 4. metoda memoriałowa
 5. moment powstania przychodów
 6. odsetki
 7. podstawa opodatkowania
 8. przychód
 9. spółka zagraniczna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w sytuacji gdy zapłata odsetek nastąpi w innym okresie niż ich naliczenie, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od kwoty podatku od dochodów Spółki zależnej obliczonego zgodnie z zgodnie z art. 24a ust. 1 Ustawy o CIT kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu od tych samych dochodów przez Spółkę zależną w Luksemburgu zgodnie z art. 24a ust. 12 Ustawy o CIT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w sytuacji gdy zapłata odsetek nastąpi w innym okresie niż ich naliczenie, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od kwoty podatku od dochodów Spółki zależnej obliczonego zgodnie z zgodnie z art. 24a ust. 1 Ustawy o CIT kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu od tych samych dochodów przez Spółkę zależną w Luksemburgu zgodnie z art. 24a ust. 12 Ustawy o CIT.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym (tj. podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy spółek, prowadzącej działalność w branży motoryzacyjnej, w skład której wchodzą zarówno spółki z siedzibą w Polsce jak i za granicą. W chwili obecnej Wnioskodawca posiada (w sposób pośredni) ponad 25% udziałów (w kapitale zakładowym i/lub praw głosu) w spółce zagranicznej mającej siedzibę w Luksemburgu („Spółka zależna”).

Spółka zależna uzyskuje przychody, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”), m.in. odsetki i dywidendy. Wnioskodawca przewiduje, że przychody te będą stanowiły więcej niż 50% wszystkich przychodów Spółki zależnej osiągniętych w danym roku podatkowym oraz przekroczą próg 250.000 EUR rocznie.

Co do zasady, przychody odsetkowe Spółki zależnej będą podlegać opodatkowaniu w Luksemburgu stawką wyższą niż 14,25%, natomiast przychody dywidendowe będą zwolnione z opodatkowania.

W konsekwencji, z uwagi na fakt, że dywidendy otrzymywane przez Spółkę zależną nie będą podlegać opodatkowaniu w Luksemburgu, Spółka zależna Wnioskodawcy może spełniać warunki do uznania za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a Ustawy o CIT.

Zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi obowiązującymi w Luksemburgu, Spółka zależna będzie rozpoznawać przychody odsetkowe podlegające opodatkowaniu na zasadzie memoriałowej. Innymi słowy, odsetki będą dla Spółki zależnej przychodem w rozumieniu podatkowym już w momencie ich naliczenia. Kwota naliczonych odsetek (skorygowana o ewentualne koszty uzyskania przychodów) będzie stanowić dla Spółki zależnej podstawę opodatkowania.

Późniejsza zapłata bądź kapitalizacja odsetek nie spowoduje powstania dodatkowego przychodu, jako że był on już rozpoznany w przeszłości w momencie ich naliczenia. W związku z powyższym istnieje możliwość, że zapłata/kapitalizacja nastąpi w innym okresie niż samo naliczenie odsetek. Tym samym Spółka zależna może zapłacić podatek dochodowy od przychodu odsetkowego w jednym roku podatkowym, a otrzymać płatność odsetek w kolejnym, co już, jak wspomniano powyżej, nie będzie rodzić obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, w sytuacji gdy zapłata odsetek nastąpi w innym okresie niż naliczenie odsetek, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od kwoty podatku od dochodów Spółki zależnej obliczonego zgodnie z zgodnie z art. 24a ust. 1 Ustawy o CIT kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu od tych samych dochodów przez Spółkę zależną w Luksemburgu zgodnie z art. 24a ust. 12 Ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy zapłata odsetek nastąpi w innym okresie niż naliczenie odsetek, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od kwoty podatku od dochodów Spółki zależnej, obliczonego zgodnie z zgodnie z art. 24a ust. 1 Ustawy o CIT, kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu od tych samych dochodów przez Spółkę zależną w Luksemburgu zgodnie z art. 24a ust. 12 Ustawy o CIT.

Opodatkowanie zysków uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane - uwagi ogólne

Regulacje obowiązujące na podstawie art. 24a Ustawy o CIT, wprowadzają opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez ich podmioty zależne, traktowane jako zagraniczne spółki kontrolowane („Przepisy o CFC”).

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy o CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, posiada bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6 tego artykułu, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b powyżej, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o CIT, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej wynosi 19% podstawy opodatkowania, chyba że:

 • całkowity przychód zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekroczy 250 000 EUR; lub
 • prowadzi ona „rzeczywistą działalność gospodarczą” w rozumieniu Przepisów CFC (warunek tylko dla spółek z siedzibą w państwie członkowskich UE lub EOG) albo
 • prowadzi ona „rzeczywistą działalność gospodarczą” na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie UE lub EOG, a ponadto spełnia kryterium progu rentowności, czyli osiąga dochód nieprzekraczający 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie (warunek jest spełniony, jeżeli Rzeczpospolita Polska lub Unia Europejska zawarła umowę międzynarodową stanowiącą podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych).

Zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy o CIT, podstawę opodatkowania stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 • dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej,
 • z odpłatnego zbycia przez podatnika udziałów w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Kwoty, które nie zostały odliczone w danym roku podatkowym polegają odliczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Co do zasady, podatnik może odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną za ten sam okres (za rok podatkowy spółki) w takiej samej proporcji w jakiej pozostaje przypadający na podatnika (zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy o CIT) dochód zagranicznej spółki kontrolowanej.

Odliczenie takie jest możliwe w sytuacji, w której istnieje podstawa prawna w postaci umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska do uzyskania informacji w sprawach podatkowych.

Należy przy tym wspomnieć, że na gruncie art. 24a ust. 6 Ustawy o CIT, dochodem zagranicznej spółki kontrolowanej, jest uzyskana w danym roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami Ustawy o CIT bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej, przy czym dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Moment powstania przychodu w Ustawie o CIT

Co do zasady, w świetle Ustawy o CIT przychód powstaje:

 • w dacie gdy staje się należny, nawet jeśli nie był faktycznie otrzymany (zasada memoriałowa), lub
 • w dacie faktycznej zapłaty (zasada kasowa).

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przepis ten nakazuje ujmować dla celów podatkowych przychody zgodnie z zasadą memoriałową, tj. takie, które jeszcze nie zostały otrzymane przez podatnika, ale są mu należne i stanowią przedmiot wymagalnych świadczeń. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie przychodów związanych z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej.

Momentem, w którym powstaje przychód z działalności gospodarczej, jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury, albo
 2. uregulowania należności.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do przychodu uzyskanego z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, w tym odpowiednio dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego. W takiej sytuacji za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze.

Inne przychody, do powstania których nie można zastosować powyższych zasad ogólnych, powstaną w dniu otrzymania zapłaty (zgodnie z art. 12 ust. 3e Ustawy o CIT), a więc zgodnie z zasadą kasową.

Z kolei, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się:

 1. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów);
 2. kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Oznacza to, że ustawodawca nałożył na podatników obowiązek zaliczenia odsetek od pożyczek do przychodów dopiero w momencie ich faktycznego otrzymania (zapłaty przez dłużnika lub kapitalizacji), a więc ujęcia na podstawie zasady kasowej.

Dochody Spółki zależnej w świetle Przepisów o CFC

Jak to zostało wskazane przez Wnioskodawcę Spółka zależna z siedzibą w Luksemburgu będzie osiągać przychody z odsetek od pożyczek i dywidend. W przypadku, gdy Spółka zależna będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 2 Ustawy o CIT i do jej sytuacji nie znajdą zastosowania zwolnienia wynikające z art. 24a ust. 16 oraz art. 24a ust. 17 pkt 1 Ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie musiał dokonać obliczenia i zapłaty podatku dochodowego należnego w Polsce od dochodów Spółki zależnej.

W celu obliczenia podstawy opodatkowania, Wnioskodawca powinien zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy o CIT, obliczyć dochód zagranicznej spółki kontrolowanej, który stanowi różnicę uzyskanej w roku podatkowym nadwyżki sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, bez względu na rodzaj źródeł przychodów i jest określony na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Dochód taki musi być ustalonymi zgodnie z przepisami Ustawy o CIT i nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Ustalenie kwoty dochodu Spółki zależnej, o którym mowa powyżej będzie wymagało przeanalizowania katalogu przychodów uzyskiwanych przez Spółkę zależną w świetle przepisów Ustawy o CIT. Jako, że na przychody Spółki zależnej składać się będą głównie przychody odsetkowe, Wnioskodawca powinien skorzystać z zasady określenia momentu powstania przychodu opisanej powyżej.

Tym samym, na gruncie przepisów Ustawy o CIT i Przepisów CFC, przychodem odsetkowym Spółek zależnych będzie wartość skapitalizowanych lub otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek. Nie będzie stanowić natomiast przychodu wartość odsetek naliczonych.

Kwota skapitalizowanych i zapłaconych odsetek po skorygowaniu o ewentualne koszty uzyskania przychodów będzie stanowić dla Wnioskodawcy również podstawę opodatkowania (zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy o CIT).

Jak wspomniano w opisie stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego), możliwa jest sytuacja w której odsetki będą naliczane przez Spółkę zależną a w danym roku podatkowym nie nastąpi ich zapłata. W takim wypadku:

 • na gruncie lokalnych przepisów obowiązujących w Luksemburgu, Spółka zależna będzie rozpoznawać przychód w wysokości naliczonych odsetek i będzie odprowadzać podatek dochodowy z tytułu odsetek (zgodnie z zasadą memoriałową);
 • natomiast z perspektywy Ustawy o CIT, odsetki takie nie będą uważane za przychody (zgodnie z zasadą kasową), więc na gruncie Przepisów CFC nie powstanie w Polsce dochód do opodatkowania.

Sytuacja zmieni się jeśli w kolejnym roku podatkowym dojdzie do spłaty odsetek na rzecz Spółki zależnej. W takim wypadku:

 • na gruncie lokalnych przepisów obowiązujących w Luksemburgu, spłata odsetek nie spowoduje powstania dodatkowego przychodu, jako że był on już rozpoznany w przeszłości w momencie ich naliczenia;
 • natomiast z perspektywy Ustawy o CIT, odsetki takie będą uważane za przychód podatkowy i na gruncie Przepisów CFC powstanie w Polsce dochód do opodatkowania.

W myśl art. 24a ust. 12 Ustawy o CIT w związku z art. 24a ust. 4 Ustawy o CIT, Wnioskodawca przy ustalaniu kwoty podatku od dochodu Spółki zależnej do zapłaty w Polsce będzie mógł odliczyć kwotę podatku zapłaconego za ten sam okres przez Spółkę zależną w państwie jej siedziby. Odliczenie takie będzie możliwe gdyż istnieje podstawa prawna w postaci umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską i Luksemburgiem do uzyskania przez polskie organy podatkowe informacji podatkowych od organów podatkowych Luksemburga.

Literalne brzmienie powyższych przepisów sugeruje zawężenie ich stosowania do przypadków w których podatek obliczony przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w państwie jej siedziby oraz podatek obliczony na bazie przepisów Ustawy o CIT dla przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej pochodzących z tych samych źródeł jest należny w tym samym okresie rozliczeniowym (tym samym roku podatkowym). Tym samym dotyczy to sytuacji, w której przychód zagranicznej spółki kontrolowanej obliczany jest dla celów Ustawy o CIT i lokalnych przepisów obowiązujących w państwie siedziby zagranicznej spółki kontrolowanej z wykorzystaniem tej samej zasady powstania przychodu (zasady memoriałowej bądź zasady kasowej).

Przepisy te nie obejmują wprost sytuacji, w których zagraniczna spółka kontrolowana zapłaci podatek w jednym roku podatkowym, a podatek obliczony zgodnie z Przepisami CFC od tych samych dochodów będzie należny w Polsce w następnym roku podatkowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzając przepis art. 24a ust. 12 Ustawy o CIT intencją ustawodawcy było umożliwienie podatnikom odliczenia od podatku obliczonego zgodnie z Przepisami CFC podatku dochodowego zapłaconego przez zagraniczne spółki kontrolowane za granicą.

W opinii Wnioskodawcy, powyższe wskazuje jednoznacznie, że art. 24a ust. 12 Ustawy o CIT wymaga wykładni celowościowej, a w konsekwencji, należy dopuścić jego szersze stosowanie. W przeciwnym przypadku, Wnioskodawca zostałby pozbawiony możliwości rozliczenia w Polsce podatku zapłaconego przez jego zagraniczne spółki kontrolowane w państwie ich siedziby co byłoby niezgodne z intencją przepisów CFC.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, że przychody odsetkowe rozliczane są w Luksemburgu na zasadzie memoriałowej, Wnioskodawca powinien mieć możliwość rozliczenia w Polsce podatku dochodowego zapłaconego przez Spółkę zależną w Luksemburgu, w sytuacji rozbieżności pomiędzy momentem naliczenia odsetek a momentem ich zapłaty. Innymi słowy, Wnioskodawca będzie mógł odjąć od kwoty podatku obliczonego zgodnie z Przepisami CFC w danym roku kwotę podatku zapłaconego przez Spółkę zależną w roku poprzednim (w latach poprzednich) pod warunkiem, że podatek ten będzie dotyczył tego samego przychodu (dochodu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.