IBPB-1-2-/4510-120/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy:
- dokonanie korekty zwiększającej odsetki otrzymywane przez Pool Leader-a, które stanowią przychód podatnika podatku dochodowego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodaw-ca ujmuje w dniu płatności (kapitalizacji) korekty odsetek,
- dokonanie korekty zmniejszającej odsetki otrzymywane przez Pool Leader-a, które stanowią przychód podatnika podatku dochodowego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodaw-ca ujmuje w dniu, w którym pierwotnie nastąpiła płatność (kapitalizacja) odsetek.
IBPB-1-2-/4510-120/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. kapitalizacja
 2. korekta
 3. odsetki
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upo-ważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • dokonanie korekty zwiększającej odsetki otrzymywane przez Pool Leadera, które stanowią przychód podatnika podatku dochodowego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodawca ujmuje w dniu płatności (kapitalizacji) korekty odsetek,
 • dokonanie korekty zmniejszającej odsetki otrzymywane przez Pool Leader-a, które stanowią przychód podatnika podatku dochodowego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodaw-ca ujmuje w dniu, w którym pierwotnie nastąpiła płatność (kapitalizacja) odsetek

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • dokonanie korekty zwiększającej odsetki otrzymywane przez Pool Leadera, które stanowią przychód podatnika podatku dochodowego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodawca ujmuje w dniu płatności (kapitalizacji) korekty odsetek,
 • dokonanie korekty zmniejszającej odsetki otrzymywane przez Pool Leader-a, które stanowią przychód podatnika podatku dochodowego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodaw-ca ujmuje w dniu, w którym pierwotnie nastąpiła płatność (kapitalizacja) odsetek.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwany dalej: „Uczestnikiem”, „Spółką”.) zawarł dwustronną umowę „wspólnego zarządzania środkami pieniężnymi” ze spółką B, na podstawie której przystąpił do systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash-pooling), który został wdrożony w ramach Grupy. Funkcję Pool Leadera, tj. koordynatora systemu zarządzania płynnością finansową w ramach struktury cash-poolingu pełni B (dalej: „Pool Leader”), który działa jako centrum finansowo-rozliczeniowe Grupy. Pool Leader jest niemieckim rezydentem podatkowym (Uczestnik posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Pool Leadera) i podmiotem powiązanym kapitałowo ze Spółką w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. jest jej spółką „prababką”.

Celem wdrożenia struktury cash-poolingu w ramach Grupy i przystąpienia do niej Wnioskodawcy, jako Uczestnika, jest przede wszystkim:

 • poprawa płynności finansowej poszczególnych uczestników struktury;
 • optymalizacja obciążeń odsetkowych Grupy poprzez centralizację zarządzania płynnością;
 • zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego Grupy poprzez zmniejszenie liczby banków zaangażowanych w proces;
 • zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi;
 • efektywne finansowanie bieżących potrzeb uczestników struktury w zakresie kapitału obro-towego.

W celu wdrożenia systemu cash-poolingu, Uczestnik i Pool Leader zawarli z bankiem U z siedzibą w Niemczech i współpracującym z nim bankiem P z siedzibą w Polsce oraz bankiem C z Londynu i współpracującym z nim bankiem H w Polsce (dalej również jako „Banki”) umowy typu cash-poolingu rzeczywistego, tzw. cash-poooling zero balancing. Dla celów obsługi systemu cash-poolingu, Pool Leader posiada tzw. rachunek Pool Leadera w banku U i C, na którym gromadzone są środki tylko Uczestnika. Natomiast Uczestnik posiada rachunki uczestniczące w innych bankach (dla celów cash-poolingu Spółka posiada rachunki uczestniczące w banku P i banku H oraz rachun-ki „lustrzane” w banku U i C). Zarówno w ramach rachunku Pool Leadera, jak i rachunku Uczestni-czącego, Pool Leader oraz Wnioskodawca posiadają konta w PLN oraz walutach obcych, co ozna-cza, że płynne środki będą transferowane pomiędzy wspomnianymi rachunkami w tych walutach.

Oferowana Uczestnikowi usługa polega na codziennym bilansowaniu (zerowaniu) sald na rachunkach bankowych Uczestnika z wykorzystaniem rachunków Pool Leadera. Oznacza to, że saldo debetowe na rachunku uczestniczącym Spółki na koniec dnia jest transferowane na rachunek Pool Leadera, a saldo kredytowe na rachunku uczestniczącym Spółki jest bilansowane przez Pool Leadera z jego rachunku. Rachunek Pool Leadera gromadzi tylko zerowania z rachunku Uczestnika. Spółka jest uprawniona do skorzystania z płynnych środków finansowych do sfinansowania swojej bieżącej działalności w ramach cash-poolingu w granicach ustalonego i udostępnionego przez Pool Leadera limitu linii kredytowej. Wysokość limitu do jakiego może zadłużać się spółka w ramach systemu cash-pool określa dwustronna umowa wspólnego zarządzania środkami pieniężnymi. W wyjątkowych sytuacjach Uczestnik może zwiększyć limit kredytowy na podstawie pisemnego po-rozumienia.

Płynne środki finansowe odprowadzane lub otrzymywane przez Spółkę w ramach codziennego cash-poolingu są ewidencjonowane na tzw. rachunku in house bank. Rachunek ten jest prowadzony w systemie ERP (SAP) przez Pool Leadera (bank wewnętrzny). Na koncie tym księgowane są transakcje powstające na zewnętrznych kontach bankowych podczas codziennego cash-poolingu - na konto ani z konta in house bank nie są dokonywane fizyczne transfery pieniężne.

Przykładowo, Uczestnik otrzymuje zapłatę od kontrahenta na rachunek uczestniczący w banku w wysokości 50.000 zł. Ponadto, Spółka dokonuje płatności z rachunku uczestniczącego w banku na rzecz kontrahenta w wysokości 20.000 zł. Na koniec dnia saldo końcowe w wysokości 30.000 zł jest przenoszone za pośrednictwem rachunku „lustrzanego” na rachunek Pool Leadera w banku U (lub odpowiednio w banku C). W wyniku takiej operacji, Spółka posiada wierzytelność wewnętrzną wobec Pool Leadera w wysokości 30.000 zł, która zostaje automatycznie zapisana na dobro ra-chunku in house bank w systemie SAP. Co miesiąc Pool Leader dokonuje zapisu odsetek na do-bro/w ciężar konta in house bank. Odsetki są rozliczane pomiędzy Spółką a Pool Leaderem, bez udziału banków, według stawek określonych w indywidualnej umowie zawartej z Pool Leaderem. Odsetki są naliczane od codziennego salda debetowego lub kredytowego, natomiast kapitalizacja odsetek na rachunku in house bank w systemie SAP (tzn. zwiększenie salda zadłużenia lub zwięk-szenie posiadanych środków w systemie cash pool) następuje w ostatnim dniu miesiąca. Od sald dodatnich Uczestnika w trakcie miesiąca są naliczane odsetki przychodowe, natomiast od sald ujemnych odsetki kosztowe, które w ostatnim dniu miesiąca są kapitalizowane na rachunku in hou-se bank w systemie SAP jako suma odsetek przychodowych i jako suma odsetek kosztowych. Dla ułatwienia i przyspieszenia procesu wyliczenia odsetek dotyczących danego miesiąca saldo za ostatni dzień roboczy Pool Leader przyjmuje takie samo jak za przedostatni dzień roboczy, saldo jest skorygowane jedynie o odsetki za poprzedni miesiąc naliczone od ostatecznego salda z ostat-niego dnia roboczego. Wyciąg bankowy z systemu in house bank jest z datą kolejnego miesiąca, natomiast zaksięgowane na nim odsetki są z datą księgowania i datą waluty z ostatniego dnia mie-siąca poprzedniego. Następnego miesiąca naliczana jest korekta odsetek za miesiąc poprzedni i ka-pitalizowana ostatniego dnia roboczego na wyciągu bankowym systemu inhouse bank. Wyciąg bankowy, na którym księgowana jest korekta odsetek za miesiąc poprzedni jest z datą kolejnego miesiąca, natomiast zaksięgowane na nim odsetki są z datą księgowania z miesiąca poprzedniego i datą waluty z miesiąca, którego korekta dotyczy.Przykładowo w wyciągu bankowym z 1 sierpnia 2014 r. Uczestnik z datą księgowania i datą waluty 31 lipca 2014 r. ma naliczone i skapitalizowane odsetki za miesiąc lipiec 2014 r. (obliczone od dziennych sald z uproszczeniem, że saldo za ostatni dzień roboczy jest takie samo jak w przedostatni dzień roboczy miesiąca skorygowane jedynie o korektę odsetek za miesiąc czerwiec 2014 r.) oraz korektę odsetek za miesiąc czerwiec z datą księ-gowania 31 lipca 2014 r. i datą waluty 30 czerwca 2014 r. W zależności od tego jak zmieniło się saldo pomiędzy przedostatnim dniem, a ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca odsetki naliczane i kapitalizowane jako korekta do miesiąca poprzedniego mogą być naliczone jako korekta zwiększająca/zmniejszająca odsetki przychodowe i/lub odsetki kosztowe. Uczestnik, w przypadku gdy jest zobowiązany do zapłaty odsetek na rzecz Pool Leadera pobiera 5% podatku u źródła zgod-nie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z tytułu uczestnictwa w systemie cash pool Uczestnik ponosi opłaty bankowe zgodnie z zawartymi umowami z bankami pośredniczącymi w codziennym bilansowaniu (zerowaniu) sald.

Reasumując, w ramach wdrożonej struktury, fizyczne transfery środków pieniężnych mają miejsce wyłącznie pomiędzy rachunkami Uczestnika prowadzonymi w banku P i H za pośrednictwem rachunków „lustrzanych” a rachunkami Pool Leadera prowadzonymi w banku Ui C. Natomiast księgowania korespondujące dotyczące tych transferów odbywają się na rachunku in house bank.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dokonania korekty zwiększającej odsetki otrzymywane przez Pool Leadera, które stanową przychód podatnika podatku dochodowego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodawca ujmuje je w dniu płatności (kapitalizacji) korekty odsetek oraz czy w przypadku dokonania korekty zmniejszającej odsetki otrzymywane przez Pool Leader-a, które stanową przychód podatnika po-datku dochodowego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodawca ujmuje je w dniu, w którym pier-wotnie nastąpiła płatność (kapitalizacja) odsetek...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 73 – powinno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przepisie tym, wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podat-kowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przycho-dów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatko-wymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła.

W stosunku do przychodów wykazanych w art. 21 ust. 1 updop, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego przychodu. Wśród przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop, znajdują się przychody z odsetek. Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu przychodów z odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 updop, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W myśl art. 26 ust. 1 updop osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnie-niem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów po-datkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90, dalej „UPO”) odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce za-mieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże zgodnie z art. 11 ust. 2 UPO takie odsetki mogą być także opodatkowa-ne w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiają-cym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.

Przy czym zgodnie z art. 11 ust. 4 UPO użyte w niniejszym artykule określenie „odsetki” oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

W świetle powyższego Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania tzw. „podatku u źródła” w wysokości 5% od całej kwoty skapitalizowanych odsetek należnych Pool Leaderowi, tj. dla których jest on ostatecznym odbiorcą. Jednak warunkiem zastosowania 5% stawki podatku wynikającej z umowy jest posiadanie certyfikatu rezydencji Pool Leadera.

Analogicznie w sytuacji korekty odsetek Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia tzw. „podatku u źródła” w wysokości 5% kwoty skorygowanych odsetek należnych Pool Leaderowi (salda odsetek oraz korekt odsetek należnych Pool Leaderowi i należnych Wnioskodawcy nie są kompensowane).

W systemie cash-poolingu, w którym uczestniczy Wnioskodawca, kapitalizacja odsetek następuje w ostatnim dniu miesiąca na rachunku in house bank. Do obliczenia odsetek dotyczących danego miesiąca saldo za ostatni dzień roboczy przyjmuje się takie samo jak za poprzedni dzień roboczy. Dlatego w celu prawidłowego rozliczenia odsetek za ostatni dzień roboczy następuję naliczenie korekty odsetek w miesiącu następnym.

Przepisy updop nie regulują wprost momentu zaliczania wydatku w ciężar kosztu uzyskania przychodu w przypadku wcześniej powstałych kosztów. Dlatego należy stosować obowiązujące normy prawne dotyczące momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca oparł swoje stanowisko na interpretacji indywidualnej wydanej dla Wnioskodawcy przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 23 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1318/14/KP w kwestii m.in. zaliczania korekt odsetek kosztowych w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Przytoczona interpretacja wskazuje, że „(...) w przypadku dokonania korekty zwiększającej odsetki kosztowe z tytułu otrzymanych pożyczek, należy je ująć zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop, w dacie kapitalizacji. Natomiast, w sytuacji korekty zmniejszającej wartość odsetek, należy skorygować koszty z tytułu odsetek w okresie sprawozdawczym, w którym były one pierwotnie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bowiem korekta zmniejszająca odsetki nie zmienia momentu uwzględnienia odsetek w rachunku podatkowym lecz zmienia jedynie ich wysokość”.

Zatem w przypadku dokonania korekty zwiększającej odsetki otrzymywane przez Pool Leadera,

które stanowią przychód podatnika podatku dochodowego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodawca ujmuje je w dniu płatności (kapitalizacji) korekty odsetek.

Natomiast w przypadku dokonania korekty zmniejszającej odsetki otrzymywane przez Pool Leadera, które stanowią przychód podatnika podatku dochodowego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodawca ujmuje je w dniu, w którym pierwotnie nastąpiła płatność (kapitalizacja) odsetek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.