IBPB-1-1/4511-552/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

Czy odsetki otrzymane od dotacji w związku z przekazaniem dotacji po terminie wynikającym z umowy w wyniku wyroku sądowego stanowią przychody finansowe przedsiębiorcy zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy odsetki te nie wpływają na korektę amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją?
IBPB-1-1/4511-552/15/ESZinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. odsetki
 3. wyrok
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 3 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 14 września 2015 r.), uzupełnionym 18 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zwolnienia od opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądowym odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty dotacji otrzymanej w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - jest nieprawidłowe.
 • wpływu otrzymania ww. odsetek na korektę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych ww. dotacją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądowym odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty dotacji otrzymanej w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wpływu otrzymania ww. odsetek na korektę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 listopada 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-552/15/ESZ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 18 listopada 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna prowadząca działalność zawarła umowę w ramach M. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji tego projektu zostały zakupione dwie maszyny w celu utworzenia linii technologicznych, które będą wytwarzać nowe produkty. M. Agencja Rozwoju Regionalnego postawiła zarzut nieprawidłowości realizacji Projektu i wypowiedziała umowę o dofinansowanie nie wypłacając kwoty 400.000 zł. Sprawa została skierowana do Sądu, który orzekł, że projekt został zrealizowany prawidłowo i zostały spełnione wszelkie przesłanki do wypłacania Wnioskodawczyni przyznanego dofinansowania. Ponadto Sąd zasądził wypłatę odsetek ustawowych od nieterminowego przekazania dotacji przez Urząd.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 12 listopada 2015 r. wskazano m.in., że:

 1. podstawami prawnymi przyznania środków finansowych (dotacji) w ramach M. Regionalnego Programu Operacyjnego są:
  1. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz Porozumienie w sprawie wdrażania II Osi Priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy M. Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 zawartego 7 marca 2008 r. pomiędzy Zarządem Województwa, a Centrum Przedsiębiorczości,
  2. M. Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 przyjęty Decyzją Komisji z 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu (...) oraz uchwałą Zarządu Województwa z 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia M. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
 2. środki europejskie w kwocie 340.000 zł (co stanowi 85% kwoty dofinansowania), tj. część dofinansowania pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest przekazywana w formie płatności z rachunku Ministra Finansów. Współfinansowanie 60.000 zł stanowiące dopełnienie kwoty dofinansowania przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą – M. Centrum Przedsiębiorczości. Ogółem przyznane dofinansowanie 400.000 zł, tj. 44,95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.
 3. środki trwałe objęte dofinansowaniem w ramach działalności zostały zakupione w grudniu 2011 r. i od stycznia 2012 r. podlegały amortyzacji. Natomiast wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie magazynowo - księgowe objęte dofinansowaniem w ramach działalności zakupione zostało w grudniu 2010 r. i od stycznia 2011 r. podlegało amortyzacji.
 4. Umowa o dofinansowanie projektu o dofinansowanie Projektu w ramach M. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 2, Gospodarka regionalnej szansy, Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju z Regionalnego, została zawarta 1 lipca 2011 r. z M. Centrum Przedsiębiorczości
 5. W dniu 2 kwietnia 2015 r. przekazano 340.000 zł przez Ministra Finansów, natomiast 3 kwietnia 2015 r. przekazano 60.000 zł przez M. Centrum Przedsiębiorczości. W dniu 20 maja 2015 r. zostały przekazane odsetki.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy odsetki otrzymane od dotacji w związku z przekazaniem dotacji po terminie wynikającym z umowy w wyniku wyroku sądowego stanowią przychody finansowe przedsiębiorcy zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Czy odsetki te nie wpływają na korektę amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

W związku z powyższym przepisem, zdaniem Wnioskodawczyni, skoro pierwotnym źródłem środków jest budżet Unii Europejskiej, to oznacza to, że wszelkie środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym odsetki od dochodów lub środków z dotacji są zwolnione z podatku. Zatem odsetki te stanowią przychody finansowe zwolnione z opodatkowania i nie wpływają na korektę amortyzacji maszyn sfinansowanych z dotacji.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała wyrok NSA z 9 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1114/10.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna prowadząca działalność zawarła umowę w ramach M. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji tego projektu zostały zakupione dwie maszyny stanowiące środki trwałe oraz oprogramowanie magazynowo - księgowe stanowiące wartość niematerialną i prawną. Instytucja Pośrednicząca postawiła zarzut nieprawidłowości realizacji Projektu i wypowiedziała umowę o dofinansowanie nie wypłacając kwoty 400.000 zł. Sprawa została skierowana do Sądu, który orzekł, że projekt został zrealizowany prawidłowo i zostały spełnione wszelkie przesłanki do wypłacania Wnioskodawczyni przyznanego dofinansowania. Ponadto Sąd zasądził wypłatę odsetek ustawowych od nieterminowego przekazania dotacji przez ww. Instytucję.

W związku z powyższym skoro Wnioskodawczyni przeznaczyła otrzymane dofinansowanie na pokrycie wydatków inwestycyjnych (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) środki te nie stanowią przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie cyt. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do skutków podatkowych otrzymania odsetek z tytułu od nieterminowej wypłaty dotacji, zasądzonych wyrokiem sądowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Z kolei, instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Zgodnie z art. 481 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe (...).

Ponadto zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.), do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

Przepis ten ma zastosowanie do odsetek ustawowych, z którymi zasądzono świadczenia główne.

Analizując treść powyższych przepisów należy zauważyć, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem czy też innym świadczeniem (naprawieniem szkody). Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań.

Mając na względzie powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że odsetki zasądzone wyrokiem sądowym otrzymane przez Wnioskodawczynię pomimo, że zostały przyznane w związku z nieterminowym wypłaceniem dotacji, stanowią odrębne środki finansowe od świadczenia głównego tj. dotacji, nie kwalifikując się przy tym jednocześnie, jako dotacja, o której mowa w cyt. przepisach ustawy o finansach publicznych. Podstawą do ich wypłacenia jest wyrok sądowy, a nie umowa zawarta z Instytucją Pośredniczącą.

Niektóre odsetki zostały ujęte w katalogu zwolnień zawartym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, tj. stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty.

Ponadto wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 119 i pkt 130 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli:

 • odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz.U. Nr 156, poz. 776),
 • odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta,
 • odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że wśród odsetek, które zostały zwolnione od opodatkowania nie zostały wymienione odsetki, o których mowa we wniosku. Tak więc, odsetki zasądzone wyrokiem sądowym nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania i stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie nie będzie miał również zastosowania powołany przez Wnioskodawczynię art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem otrzymane odsetki nie stanowią ani dotacji, ani środków finansowych wskazanych w tym przepisie.

W konsekwencji odsetki przyznane Wnioskodawczyni w związku z nieterminowym wypłaceniem dotacji, zasądzone wyrokiem sądowym stanowią przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a uzyskany dochód podlega opodatkowaniu w ramach tego źródła przychodów.

Odnosząc się natomiast do wpływu otrzymania odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym na korektę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stwierdzić należy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że jeżeli zakup (wytworzenie) środka trwałego został sfinansowany zarówno z otrzymanej na ten cel dotacji, jak i ze środków własnych podatnika (niepodlegających refundacji), do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej możliwe jest zaliczenie odpisów amortyzacyjnych, jednakże jedynie od tej części jego wartości początkowej, która została sfinansowana ze środków własnych podatnika (nie zwróconych mu w jakiejkolwiek formie).

Zauważyć bowiem należy, że zwrot dokonany w jakiejkolwiek formie, a więc również w formie pomocy finansowej stanowiącej zwrot określonej części nakładów poniesionych na cele inwestycyjne, powoduje, że wartość odpisów od tej części wartości początkowej środka trwałego, która została zwrócona podatnikowi, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, gdy pomoc w postaci dofinansowania zakupu środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej została wypłacona po oddaniu ww. składników do używania, korekta kosztów uzyskania przychodów (a więc uprzednio zaliczonych do kosztów odpisów amortyzacyjnych) winna zostać dokonana poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o odpowiednią część wcześniej dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem wniosku wskazać należy, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania w zakresie odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym. Bowiem jak wskazano powyżej otrzymane odsetki mają charakter odrębny, nie stanowią dotacji, a więc środków przyznanych na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czy też środków stanowiących refundację poniesionych z tego tytułu wydatków. Zatem otrzymane odsetki nie będą miały wpływu na ww. korektę odpisów amortyzacyjnych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie:

 • możliwości zwolnienia od opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądowym odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty dotacji otrzymanej w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - jest nieprawidłowe.
 • wpływu otrzymania ww. odsetek na korektę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych ww. dotacją – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się natomiast do powołanego we wniosku wyroku stwierdzić należy, że nie potwierdza on stanowiska Wnioskodawczyni, bowiem dot. on odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony w złożonym wniosku, tj. możliwości zwolnienia od opodatkowania odsetek od środków pochodzących z dotacji Unii Europejskiej ulokowanych na terminowych lokatach bankowych, po zakończeniu projektu, a nie zwolnienia od opodatkowania odsetek otrzymanych w związku z nieterminowym wypłaceniem dotacji zasądzonych wyrokiem sądowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.