DD6/033/81A/MNX/09/RD-114182 | Interpretacja indywidualna

Stosowanie zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
DD6/033/81A/MNX/09/RD-114182interpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. należności budżetowe
  4. odsetki za zwłokę
  5. opodatkowanie
  6. restrukturyzacja
  7. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJ INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 19 sierpnia 2008 r. Nr IPPB3-423-691/08-2/MK przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące stosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2008 r. Wnioskodawca (dalej: Szpital, ZOZ lub Wnioskodawca) złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca spełnił warunki programu restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej i otrzymał decyzję wojewody o jej zakończeniu. Na podstawie art. 7 ww. ustawy Wnioskodawca dokonał spłaty zaległych składek na ubezpieczenie emerytalne, składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych objętych programem restrukturyzacyjnym wyniosły 2.900.611 zł i nie stanowiły kosztów podatkowych w myśl art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzyskany dochód Szpitala za 2007 rok, kończący pomyślnie proces restrukturyzacji, przeznaczony jest na kontynuację działalności, tj. ochronę zdrowia – art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej. Nieprzewidywalnym skutkiem procesu restrukturyzacji jest zamiar naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu powstałego wskutek niezaliczenia do kosztów podatkowych zapłaconych odsetek od zobowiązań wobec ZUS. Oznaczałoby to wprost ponowne zadłużenie ZOZ w urzędzie skarbowym, co nie było zamiarem ustawodawcy w przypadku ustawy o pomocy i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochód powstały w procesie restrukturyzacyjnym ZOZ, prowadzonym na podstawie ustawy o pomocy i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wskutek niezaliczenia do kosztów podatkowych odsetek za zwłokę od zaległych należności budżetowych ZUS, może nie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód podatkowy powstały w procesie restrukturyzacji ZOZ wskutek niezaliczenia do kosztów podatkowych odsetek za zwłokę od należności budżetowych ZUS, powstał w ścisłym związku z prowadzoną działalnością, tj. ochroną zdrowia i powinien być wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym. Ujęte w księgach rachunkowych wydatki, nieuznane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym za koszt uzyskania przychodów, wpłynęły na zwiększenie dochodu podatkowego. Skutki restrukturyzacji wynikające z obowiązku zapłaty odsetek budżetowych ZUS w określonym ustawą terminie nie powinny być przeniesione na oddłużaną jednostkę. Równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom na spłatę odsetek ZUS winna być wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 19 sierpnia 2008 r. interpretację indywidualną (Nr IPPB3-423-691/08-2/MK), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska wyrażonego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 19 sierpnia 2008 r., przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (Nr IPPB3-423-691/08-2/MK), nie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: updop), wolne od podatku są dochody z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

W świetle art. 17 ust. 1b updop zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 updop wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, musi on spełnić kumulatywnie dwie przesłanki. Po pierwsze jego celem statutowym winna być działalność wymieniona w cytowanym przepisie, a po drugie – uzyskane przez dany podmiot dochody muszą być przeznaczone na realizację tych celów (uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 20.11.2000 r., sygn. akt FPS 9/00). Stosownie do art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie. Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia "działalności w zakresie ochrony zdrowia". Zasadniczym celem, jaki stoi przed zakładem opieki zdrowotnej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia. Świadczenia zdrowotne są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

W ocenie Ministra Finansów, wydatki takie jak odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenie społeczne nie zaliczają się do kategorii wydatków poniesionych na działalność w zakresie ochrony zdrowia. Są one bowiem wynikiem nieterminowego regulowania zobowiązań. Stanowią zatem konsekwencję naruszenia przez podatnika celów statutowych a nie ich właściwego wypełniania. W konsekwencji, dochód przeznaczony na wymienione wydatki nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (podobnie wyrok NSA z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 191/13).

W konsekwencji, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym równowartość dochodów Szpitala odpowiadająca wydatkom na spłatę odsetek ZUS winna być wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4-8 updop.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.