Odsetki za zwłokę | Interpretacje podatkowe

Odsetki za zwłokę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki za zwłokę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ordynacja podatkowa w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Czy Spółka postąpi prawidłowo nie naliczając zgodnie z art. 53 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jeżeli (1) pobyt pracownika na terytorium Belgii z przyczyn losowych nie przekroczy 183 dni, (ii) Spółka w tym czasie naliczała pobierała zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń według belgijskich przepisów podatkowych, oraz (iii) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane zdarzenie losowe wystąpiło, Spółka naliczy i pobierze zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń opodatkowanych za ten okres na terytorium Belgii... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka postąpi prawidłowo nie naliczając zgodnie z art. 53 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jeżeli: pobyt pracownika na terytorium Belgii z przyczyn losowych nie przekroczy 183 dni, Spółka w tym czasie naliczała i pobierała zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń według belgijskich przepisów podatkowych, oraz do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane zdarzenie losowe wystąpiło, Spółka naliczy i pobierze zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń opodatkowanych za ten okres na terytorium Belgii.
2015
11
paź

Istota:
Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.
Fragment:
(...) odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, art . 76a § 1 - W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przepisy art . 55 § 2 i art . 62 § 1 stosuje się odpowiednio. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego (art. 53 § 4). Stosownie do § 5 ww. artykułu, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1, odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio od dnia: zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych; pobrania wynagrodzenia.
2015
2
wrz

Istota:
Stosowanie zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Na podstawie art. 7 ww. ustawy Wnioskodawca dokonał spłaty zaległych składek na ubezpieczenie emerytalne, składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych objętych programem restrukturyzacyjnym wyniosły 2.900.611 zł i nie stanowiły kosztów podatkowych w myśl art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzyskany dochód Szpitala za 2007 rok, kończący pomyślnie proces restrukturyzacji, przeznaczony jest na kontynuację działalności, tj. ochronę zdrowia – art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej. Nieprzewidywalnym skutkiem procesu restrukturyzacji jest zamiar naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu powstałego wskutek niezaliczenia do kosztów podatkowych zapłaconych odsetek od zobowiązań wobec ZUS. Oznaczałoby to wprost ponowne zadłużenie ZOZ w urzędzie skarbowym, co nie było zamiarem ustawodawcy w przypadku ustawy o pomocy i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochód powstały w procesie restrukturyzacyjnym ZOZ, prowadzonym na podstawie ustawy o pomocy i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wskutek niezaliczenia do kosztów podatkowych odsetek za zwłokę od zaległych należności budżetowych ZUS, może nie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
2015
28
sty

Istota:
W zakresie ustalenia terminu do którego należy naliczać odsetki za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zapłaconych w wysokości niższej niż należna
Fragment:
Z brzemienia art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wynika natomiast, iż odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jednakże, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę (art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej). Szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.), wydanym m.in. na podstawie art. 58 Ordynacji podatkowej. Z treści § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 ww. rozporządzenia wynika, iż odsetki za zwłokę naliczane są do dnia, włącznie z tym dniem: zapłaty podatku (pkt 1), złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy (pkt 7).
2013
25
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca musi ponownie obliczyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które dotyczą okresów przed zmianą umowy spółki i wpłacić je wraz z odsetkami za zwłokę?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 53a § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożeni zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem art. 53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1 (art. 53 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej, odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Stosownie do art. 55 § 1 ww. ustawy, odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania prawne oraz fakt, że zmiana umowy spółki osobowej i zwiększenie udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej obowiązywać będzie z mocą wsteczną tj. od początku roku kalendarzowego, uznać należy, że odprowadzone przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane były w nieprawidłowej (jak przewiduje Wnioskodawca zaniżonej) wysokości.
2012
8
maj

Istota:
Czy dokonując zestawienia dwóch ww. przepisów dłużnik hipoteczny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Urzędu Skarbowego kwotę należności głównej bez odsetek, czy należność główną wraz z odsetkami?
Fragment:
Odnosząc się z kolei do kwestii naliczania odsetek od zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką przymusową, wskazać należy na treść § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.), zgodnie z którym odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym są naliczane do dnia upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, włącznie z tym dniem. Biorąc pod uwagę treść norm prawnych określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej wskazać należy, iż odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – podobnie jak należność główna – nie ulegają przedawnieniu, jednakże naliczane są tylko do dnia upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, włącznie z tym dniem. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość jest obciążona hipotekami przymusowymi ustanowionymi na rzecz Urzędu Skarbowego. Zainteresowany nie jest dłużnikiem osobistym (podatkowym) – nie jest zobowiązany z tytułu braku zapłaty należnych podatków. Jest dłużnikiem rzeczowym, tzn. nabył ww. nieruchomości z obciążeniami hipotecznymi, w tym z obciążeniami ustanowionymi na rzecz Urzędu Skarbowego.
2011
1
paź

Istota:
Czy kwota uzyskana od współwłasności budynku - zasądzona wyrokiem sądu z 2009 r. tytułem zwrotu części poniesionych wydatków na wymianę dachu oraz odsetki za zwłokę - podlega zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ustosunkowując się w następnej kolejności do opodatkowania zasądzonych na mocy wyroku sądowego odsetek za zwłokę, wskazać należy, że instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Stanowi on, iż jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może zażądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (§ 1 ww. artykułu). Analizując treść powyższych przepisów należy zauważyć, iż nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Istota odszkodowania związana jest bowiem z naprawieniem szkody i stanowi instytucję odrębną od odsetek za zwłokę. Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnienia od podatku odsetek od ww. świadczeń – zwalnia od opodatkowania jedynie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 3-3d odszkodowania lub zadośćuczynienia, tj.
2011
1
wrz

Istota:
Czy w sytuacji, w której należałoby wykazać kwotę odpowiadającą skorygowanemu podatkowi VAT należnemu, jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT w momencie otrzymania premii pieniężnej, Spółce naliczone zostaną odsetki za zwłokę w zapłacie podatku (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)?
Fragment:
W odniesieniu natomiast do art. 14 § 3 powyższego przepisu, zastosowanie się przez podatnika do interpretacji ogólnej Ministra Finansów wprawdzie nie zwalnia go z obowiązku zapłaty podatku, jednak nie może mu szkodzić, a w szczególności nie nalicza się w związku z tym odsetek za zwłokę w zapłacie podatku. Zatem, zdaniem Spółki, zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem i w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, w związku z wykazaniem przez Spółkę skorygowanego podatku VAT należnego w momencie otrzymania premii pieniężnej, Spółka nie byłaby zobowiązana do zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie podatku. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 14 § 3 (w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), zastosowanie się przez podatnika, płatnika lub inkasenta do interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w § 2, nie może im szkodzić, jednakże nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty podatku. W takim przypadku nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się, nie nalicza się odsetek za zwłokę i nie ustala dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług - w zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji. Zastosowanie się podatnika, płatnika lub inkasenta do interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w § 2, może stanowić przesłankę do umorzenia zaległości podatkowych, zgodnie z art. 67, jeżeli zaległości te powstały na skutek zastosowania się do takiej interpretacji.
2011
1
sie

Istota:
Wykonanie ciążących na organie podatkowym obowiązków z uwagi na złożony charakter sprawy, konieczność wyjaśnienia wielu faktów, przeprowadzenia szeregu dowodów, w tym przede wszystkim dowodów innych niż dowody z dokumentów, może zatem być przyczyną przedłużenia postępowania ponad okres wskazany w art. 54 § 1 pkt 7 O.p. Jeżeli czynności te zajmowały odpowiednią ilość czasu i uzasadnione były z uwagi zawiłość sprawy i jej etap oraz z uwagi na konieczność respektowania uprawnień stron postępowania, to uznać należy, że przedłużenie postępowania nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.
Fragment:
(...) odsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę naliczone zostały od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności do dnia złożenia deklaracji z wykazaną nadwyżką (zwrotem podatku), tj. od 3 kwietnia 2001 r. do 25 sierpnia 2006 r., z wyłączeniem okresu od 30 stycznia 2006 r. do 25 sierpnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku postanowieniem z 16 października 2007 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Organ odwoławczy stwierdził, że w omawianej sprawie należało ustalić, czy zachodzą okoliczności wymienione w art. 54 § 2 w związku z 54 § 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej jako O.p.). Nienaliczanie odsetek za zwłokę w sytuacji, gdy do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczyniła się strona lub jej przedstawiciel ma przede wszystkim na celu udaremnienie podejmowanych przez stronę prób przedłużania postępowania. Organ wskazał, że z uwagi na niezachowanie dwumiesięcznego terminu do załatwienia sprawy przez organ odwoławczy oraz brak przesłanek określonych w art. 54 § 2 O.p., odstąpiono od naliczania odsetek za zwłokę za okres od następnego dnia od upływu terminu do załatwienia odwołania, tj. od 30 stycznia 2006 r. do dnia doręczenia decyzji pełnomocnikowi strony, tj. do 3 października 2006 r.
2011
1
sie

Istota:
Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po 1 stycznia 2009r. , w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniach za lata wcześniejsze, Bank ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% od zaległości podatkowych ujawnionych w zeznaniu korygującym w odniesieniu do całości okresu naliczania odsetek od zaległości, także w sytuacji w której początek biegu tego okresu rozpoczął się przed 1 stycznia 2009r.?
Fragment:
Zgodnie z § 2a ust. 2 dodanym § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach ( Dz. U. nr 236, poz. 1633) do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.), w przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne obniżone stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane, wg wzoru określonego w ust. 1, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Z powyższego wynika, że jeżeli skorygowana deklaracja dotyczy zaległości podatkowej powstałej przed dniem 1 stycznia 2009r., to od dnia 1 stycznia 2009r. odsetki za zwłokę powinny być naliczane według obniżonej stawki odsetek za zwłokę, zaś do dnia 31 grudnia 2008r. według podstawowej stawki odsetek za zwłokę. Po dacie 01.01.2009r., tj, po dacie ww. obwieszczenia z dnia 06.01.2009r. zostały wydane kolejne, określające wysokość stawek odsetek za zwłokę oraz wysokość obniżonej stawki odsetek, co powoduje konieczność rozliczania odsetek za poszczególne okresy wg obowiązujących w tych okresach stawek obniżonych.
2011
1
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.