Odsetki za zwłokę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki za zwłokę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
paź

Istota:

Brak obowiązku naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę w związku z otrzymaniem Zaliczek do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej.

Fragment:

Natomiast do tego momentu nienaliczanie VAT od kwot Zaliczek było w pełni prawidłowe, w związku z czym brak jest uzasadnienia dla obciążania Wnioskodawczyni obowiązkiem naliczenia odsetek za zwłokę za okres poprzedzający ten dzień; w tym okresie jej zachowanie (nienaliczenie VAT od kwot Zaliczek) było bowiem w pełni zgodne z prawem. Dodatkowo należy ponownie podkreślić, że w ww. okresie nienaliczanie VAT od kwot Zaliczek było w pełni zgodne z otrzymaną przez Wnioskodawczynię interpretacją indywidualną. W myśl art. 14k § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy, co wyraża się w szczególności w nienaliczaniu odsetek za zwłokę w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji. Także z tego względu brak jest podstaw do naliczania odsetek za zwłokę za okres, w którym Wnioskodawczyni, nie naliczając od VAT od kwot Zaliczek, zastosowała się do otrzymanej interpretacji indywidualnej w stanie faktycznym, którego interpretacja ta dotyczyła. Stan ten uległ zmianie dopiero wskutek zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej - zatem za okres do tego dnia brak jest podstaw do naliczania odsetek za zwłokę od kwoty VAT naliczonego od Zaliczek. Przeciwny wniosek byłby sprzeczny z ochronną funkcją interpretacji indywidualnej, przewidzianą w art. 14k Ordynacji podatkowej.

2018
4
lip

Istota:

W zakresie braku obowiązku naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę od otrzymanych Zaliczek w związku z ochronną funkcją wydanej interpretacji indywidualnej

Fragment:

W myśl art. 14k § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy, co wyraża się w szczególności w nienaliczaniu odsetek za zwłokę w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji. Także z tego względu brak jest podstaw do naliczania odsetek za zwłokę za okres, w którym Wnioskodawczyni, nie naliczając VAT od kwot Zaliczek, zastosowała się do otrzymanej interpretacji indywidualnej w stanie faktycznym, którego interpretacja ta dotyczyła. Stan ten uległ zmianie dopiero wskutek zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej - zatem za okres do tego dnia brak jest podstaw do naliczania odsetek za zwłokę od kwoty VAT naliczonego od Zaliczek. Przeciwny wniosek byłby sprzeczny z ochronną funkcją interpretacji indywidualnej, przewidzianą w art. 14k Ordynacji podatkowej. Całokształt przedstawionych okoliczności przemawia więc za uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawczyni, iż w przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych w związku z otrzymaniem Zaliczek za okres do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
2
cze

Istota:

W zakresie braku obowiązku naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę w związku z wydaną interpretacją

Fragment:

Stan ten uległ zmianie dopiero wskutek zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej - zatem za okres do tego dnia brak jest podstaw do naliczania odsetek za zwłokę od kwoty VAT naliczonego od Kaucji 1. Przeciwny wniosek byłby sprzeczny z ochronną funkcją interpretacji indywidualnej, przewidzianą w art. 14k Ordynacji podatkowej. Całokształt przedstawionych okoliczności przemawia więc za uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawczyni, iż w przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od dnia otrzymania Kaucji 1 do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., 800 z późn. zm.) od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 52 § 1 pkt 2 i art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę. W świetle art. 51 § 1 ww. ustawy zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. W kontekście obowiązku naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę należy zauważyć, że Wnioskodawczyni uzyskała interpretację indywidualną.

2018
27
kwi

Istota:

Ustalenie czy w przypadku wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej poprzedzonej przyjętym zabezpieczeniem wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę na dzień złożenia zabezpieczenia odsetki za zwlokę podlegają dalszemu naliczaniu

Fragment:

(...) odsetkami za zwłokę wyliczonymi na dzień złożenia wniosku o zabezpieczenie odsetki za zwłokę od kwoty głównej zobowiązania nie podlegają dalszemu naliczaniu pod warunkiem zaliczenia zabezpieczonych kwot na poczet zaległości. Zdaniem Wnioskodawcy - zgodnie z art. 54 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej - odsetki za zwłokę nie powinny podlegać dalszemu naliczaniu niezależnie od faktu, że nastąpiło wstrzymanie wykonania decyzji. Zgodnie z regulacją art. 239h Ordynacji podatkowej samo wstrzymanie wykonania decyzji nie skutkuje wstrzymaniem naliczania odsetek za zwłokę. Jednak w opisywanym stanie faktycznym należy podkreślić, że wstrzymanie wykonania decyzji nastąpiło na skutek wcześniejszego przyjęcia w trybie art. 33d Ordynacji podatkowej zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wyliczonymi na dzień złożenia wniosku o zabezpieczenie. Art. 54 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, iż odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych.

2017
10
maj

Istota:

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że odsetki, koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych świadczeń nie stanowią przychodu. Należy zauważyć, że opodatkowaniu, zwolnieniu z opodatkowania czy zaniechaniu od opodatkowania podlegały wypłacone, przyznane należności, a nie odsetki, czy koszty, o których mowa we wniosku.

Fragment:

(...) odsetkami za zwłokę oraz kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Umorzeniu podlegają należności Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zarówno opodatkowanych w momencie ich wypłaty, jak również świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26b, 102, 118, 121, 128, 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ponadto na podstawie art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.), w związku z art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) umarzane mogą być również należności z tytułu udzielonych pożyczek z Funduszu Pracy wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę oraz innymi kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Umorzenie należności Funduszu Pracy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Opodatkowane w dniu wypłaty środków zostały następujące należności: zasiłki dla bezrobotnych (art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.

2016
17
gru

Istota:

Czy od wartości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych, pokrytych z dochodów z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, Wnioskodawca będzie zmuszony zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?

Fragment:

Niestety, w najbliższym czasie Wnioskodawca będzie zobligowany do złożenia deklaracji VAT-7 za okresy przeszłe, co pociągnie za sobą konieczność zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy od wartości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych, pokrytych z dochodów z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, Wnioskodawca będzie zmuszony zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, od wartości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych, pokrytych z dochodów z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, będzie zmuszony zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych. Jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponoszą wydatki, które w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, ich równowartość wpływa na zwiększenie dochodu. Jeżeli jednak wydatki te były poniesione na cele statutowe, dochód powstały z tego tytułu będzie wolny od podatku. W przypadku uzyskiwania dochodów zwolnionych od podatku, w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie ustalenia terminu, do którego należy naliczać odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Fragment:

(...) odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek. W myśl art. 55 § 1 i 2 ww. ustawy, odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jednakże, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.), wydanym m.in. na podstawie art. 58 Ordynacji podatkowej. Z treści § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 ww. rozporządzenia wynika, że odsetki za zwłokę naliczane są do dnia, włącznie z tym dniem: zapłaty podatku (pkt 1), złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy (pkt 7).

2016
27
lis

Istota:

Czy zwrócone odsetki przez biuro rachunkowe S. Wspólnocie Mieszkaniowej będą dla Wspólnoty przychodem do opodatkowania?

Fragment:

Jednocześnie w myśl art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne. A zatem, odsetki za zwłokę naliczone i pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż zapłacone przez Wnioskodawcę odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS nie stanowią kosztu uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, zwrócona Wnioskodawcy kwota odpowiadająca wysokości zapłaconych przez niego odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat składek ZUS, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2015
11
paź

Istota:

Ordynacja podatkowa w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Czy Spółka postąpi prawidłowo nie naliczając zgodnie z art. 53 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jeżeli (1) pobyt pracownika na terytorium Belgii z przyczyn losowych nie przekroczy 183 dni, (ii) Spółka w tym czasie naliczała pobierała zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń według belgijskich przepisów podatkowych, oraz (iii) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane zdarzenie losowe wystąpiło, Spółka naliczy i pobierze zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń opodatkowanych za ten okres na terytorium Belgii... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka postąpi prawidłowo nie naliczając zgodnie z art. 53 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jeżeli: pobyt pracownika na terytorium Belgii z przyczyn losowych nie przekroczy 183 dni, Spółka w tym czasie naliczała i pobierała zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń według belgijskich przepisów podatkowych, oraz do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane zdarzenie losowe wystąpiło, Spółka naliczy i pobierze zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń opodatkowanych za ten okres na terytorium Belgii.

2015
2
wrz

Istota:

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Fragment:

(...) odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, art . 76a § 1 - W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przepisy art . 55 § 2 i art . 62 § 1 stosuje się odpowiednio. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego (art. 53 § 4). Stosownie do § 5 ww. artykułu, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1, odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio od dnia: zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych; pobrania wynagrodzenia.