Odsetki za zwłokę | Interpretacje podatkowe

Odsetki za zwłokę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki za zwłokę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że odsetki, koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych świadczeń nie stanowią przychodu. Należy zauważyć, że opodatkowaniu, zwolnieniu z opodatkowania czy zaniechaniu od opodatkowania podlegały wypłacone, przyznane należności, a nie odsetki, czy koszty, o których mowa we wniosku.
Fragment:
(...) odsetkami za zwłokę oraz kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Umorzeniu podlegają należności Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zarówno opodatkowanych w momencie ich wypłaty, jak również świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26b, 102, 118, 121, 128, 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ponadto na podstawie art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.), w związku z art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) umarzane mogą być również należności z tytułu udzielonych pożyczek z Funduszu Pracy wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę oraz innymi kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Umorzenie należności Funduszu Pracy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Opodatkowane w dniu wypłaty środków zostały następujące należności: zasiłki dla bezrobotnych (art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.
2017
10
maj

Istota:
Czy od wartości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych, pokrytych z dochodów z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, Wnioskodawca będzie zmuszony zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
Fragment:
Niestety, w najbliższym czasie Wnioskodawca będzie zobligowany do złożenia deklaracji VAT-7 za okresy przeszłe, co pociągnie za sobą konieczność zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy od wartości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych, pokrytych z dochodów z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, Wnioskodawca będzie zmuszony zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, od wartości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych, pokrytych z dochodów z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, będzie zmuszony zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych. Jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponoszą wydatki, które w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, ich równowartość wpływa na zwiększenie dochodu. Jeżeli jednak wydatki te były poniesione na cele statutowe, dochód powstały z tego tytułu będzie wolny od podatku. W przypadku uzyskiwania dochodów zwolnionych od podatku, w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie ustalenia terminu, do którego należy naliczać odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Fragment:
(...) odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek. W myśl art. 55 § 1 i 2 ww. ustawy, odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jednakże, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.), wydanym m.in. na podstawie art. 58 Ordynacji podatkowej. Z treści § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 ww. rozporządzenia wynika, że odsetki za zwłokę naliczane są do dnia, włącznie z tym dniem: zapłaty podatku (pkt 1), złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy (pkt 7).
2016
29
lis

Istota:
Czy zwrócone odsetki przez biuro rachunkowe S. Wspólnocie Mieszkaniowej będą dla Wspólnoty przychodem do opodatkowania?
Fragment:
Jednocześnie w myśl art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne. A zatem, odsetki za zwłokę naliczone i pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż zapłacone przez Wnioskodawcę odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS nie stanowią kosztu uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, zwrócona Wnioskodawcy kwota odpowiadająca wysokości zapłaconych przez niego odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat składek ZUS, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
27
lis

Istota:
Ordynacja podatkowa w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Czy Spółka postąpi prawidłowo nie naliczając zgodnie z art. 53 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jeżeli (1) pobyt pracownika na terytorium Belgii z przyczyn losowych nie przekroczy 183 dni, (ii) Spółka w tym czasie naliczała pobierała zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń według belgijskich przepisów podatkowych, oraz (iii) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane zdarzenie losowe wystąpiło, Spółka naliczy i pobierze zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń opodatkowanych za ten okres na terytorium Belgii... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka postąpi prawidłowo nie naliczając zgodnie z art. 53 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jeżeli: pobyt pracownika na terytorium Belgii z przyczyn losowych nie przekroczy 183 dni, Spółka w tym czasie naliczała i pobierała zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń według belgijskich przepisów podatkowych, oraz do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane zdarzenie losowe wystąpiło, Spółka naliczy i pobierze zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń opodatkowanych za ten okres na terytorium Belgii.
2015
11
paź

Istota:
Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.
Fragment:
(...) odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, art . 76a § 1 - W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przepisy art . 55 § 2 i art . 62 § 1 stosuje się odpowiednio. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego (art. 53 § 4). Stosownie do § 5 ww. artykułu, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1, odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio od dnia: zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych; pobrania wynagrodzenia.
2015
2
wrz

Istota:
Stosowanie zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Na podstawie art. 7 ww. ustawy Wnioskodawca dokonał spłaty zaległych składek na ubezpieczenie emerytalne, składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych objętych programem restrukturyzacyjnym wyniosły 2.900.611 zł i nie stanowiły kosztów podatkowych w myśl art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzyskany dochód Szpitala za 2007 rok, kończący pomyślnie proces restrukturyzacji, przeznaczony jest na kontynuację działalności, tj. ochronę zdrowia – art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej. Nieprzewidywalnym skutkiem procesu restrukturyzacji jest zamiar naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu powstałego wskutek niezaliczenia do kosztów podatkowych zapłaconych odsetek od zobowiązań wobec ZUS. Oznaczałoby to wprost ponowne zadłużenie ZOZ w urzędzie skarbowym, co nie było zamiarem ustawodawcy w przypadku ustawy o pomocy i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochód powstały w procesie restrukturyzacyjnym ZOZ, prowadzonym na podstawie ustawy o pomocy i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wskutek niezaliczenia do kosztów podatkowych odsetek za zwłokę od zaległych należności budżetowych ZUS, może nie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
2015
28
sty

Istota:
W zakresie ustalenia terminu do którego należy naliczać odsetki za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zapłaconych w wysokości niższej niż należna
Fragment:
Z brzemienia art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wynika natomiast, iż odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jednakże, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę (art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej). Szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.), wydanym m.in. na podstawie art. 58 Ordynacji podatkowej. Z treści § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 ww. rozporządzenia wynika, iż odsetki za zwłokę naliczane są do dnia, włącznie z tym dniem: zapłaty podatku (pkt 1), złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy (pkt 7).
2013
25
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca musi ponownie obliczyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które dotyczą okresów przed zmianą umowy spółki i wpłacić je wraz z odsetkami za zwłokę?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 53a § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożeni zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem art. 53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1 (art. 53 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej, odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Stosownie do art. 55 § 1 ww. ustawy, odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania prawne oraz fakt, że zmiana umowy spółki osobowej i zwiększenie udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej obowiązywać będzie z mocą wsteczną tj. od początku roku kalendarzowego, uznać należy, że odprowadzone przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane były w nieprawidłowej (jak przewiduje Wnioskodawca zaniżonej) wysokości.
2012
8
maj

Istota:
Czy dokonując zestawienia dwóch ww. przepisów dłużnik hipoteczny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Urzędu Skarbowego kwotę należności głównej bez odsetek, czy należność główną wraz z odsetkami?
Fragment:
Odnosząc się z kolei do kwestii naliczania odsetek od zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką przymusową, wskazać należy na treść § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.), zgodnie z którym odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym są naliczane do dnia upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, włącznie z tym dniem. Biorąc pod uwagę treść norm prawnych określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej wskazać należy, iż odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – podobnie jak należność główna – nie ulegają przedawnieniu, jednakże naliczane są tylko do dnia upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, włącznie z tym dniem. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość jest obciążona hipotekami przymusowymi ustanowionymi na rzecz Urzędu Skarbowego. Zainteresowany nie jest dłużnikiem osobistym (podatkowym) – nie jest zobowiązany z tytułu braku zapłaty należnych podatków. Jest dłużnikiem rzeczowym, tzn. nabył ww. nieruchomości z obciążeniami hipotecznymi, w tym z obciążeniami ustanowionymi na rzecz Urzędu Skarbowego.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.