Odsetki ustawowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki ustawowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
sty

Istota:

Opodatkowanie zas1dzonego wyrokiem s1dowym zadooauczynienia oraz odsetek ustawowych.

Fragment:

W zwi1zku z tym zaznacza sie, ?e w niniejszej interpretacji Organ oceni3 stanowisko Wnioskodawcy tylko i wy31cznie w przedmiocie opodatkowania otrzymanego zadooauczynienia i odsetek ustawowych, w tym bowiem zakresie sformu3owano we wniosku pytanie podatkowe oraz przedstawiono w3asne stanowisko w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego. Przedmiotem rozstrzygniecia nie by3a natomiast kwestia opodatkowania rodziny Zainteresowanego z tytu3u otrzymania przez nich dodatkowej kwoty po ewentualnej omierci Wnioskodawcy spowodowanej chorob1 nowotworow1. Chc1c uzyskaa interpretacje indywidualn1 w tym przedmiocie cz3onkowie rodziny Zainteresowanego mog1 wyst1pia z odrebnym wnioskiem o interpretacje przepisów prawa podatkowego. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2016
12
maj

Istota:

Czy odsetki wypłacone wraz z odszkodowaniem, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy (art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego). Odsetki nie są wliczane do wartości roszczenia głównego. Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.) do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Analizując treść powyższych przepisów należy zauważyć, iż nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z należnością (roszczeniem) główną (np. z długiem, zobowiązaniem). Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (zapłatą długu). Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań. Odsetek nie można zatem traktować jako odszkodowania, gdyż takim świadczeniem nie są. Są one karą dla osoby, która spóźnia się ze spłatą należności (długu) i tym samym wynagrodzeniem – rekompensatą dla osoby, której należność winna być wypłacona.

2015
27
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskanych odsetek ustawowych orzeczonych wyrokiem sądowym jako zwrot kosztów kredytu

Fragment:

Skoro – jak wynika z wyroku - pozwany zobowiązany był do zwrotu pozostałego kapitału kredytu wraz z odsetkami ustawowymi, to nie można uznać, że wypłacone Wnioskodawcy odsetki ustawowe podlegają zwolnieniu z opodatkowania na mocy powołanego powyżej przepisu. Ww. przepis dotyczy bowiem zwolnienia z opodatkowania odszkodowań a nie odsetek ustawowych, o których mowa we wniosku. Jak wskazano powyżej odsetki ustawowe mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązania. W analizowanym stanie faktycznym świadczeniem głównym jest zasądzona na rzecz Wnioskodawcy kwota 536.000,00 zł jako zwrot pozostałego kapitału kredytu. Od ww. kwoty zostały naliczone odsetki ustawowe. Tym samym nie można również zgodzić się z Wnioskodawcą, że otrzymana na podstawie wyroku sądowego kwota stanowi zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów. Z wyroku sądu jednoznacznie wynika, że zasądzono kwotę 536.000,00 zł jako zwrot pozostałego kapitału kredytu wraz z ustawowymi odsetkami. Zasądzone odsetki ustawowe nie stanowią zatem zwrotu kosztów dotyczących zaciągniętego kredytu. Sam Wnioskodawca wskazał również, że kwota, która została przelana na konto Wnioskodawcy nie stanowi odszkodowania. Tym samym uzyskane na podstawie wyroku sądowego odsetki ustawowe stanowią przysporzenie majątkowe i nie podlegają zwolnieniu na podstawie powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
5
lis

Istota:

1. Czy regulowanie zobowiązań finansowych (zaległości czynszowych) poprzez wykonanie świadczenia rzeczowego oraz umorzenie odsetek ustawowych naliczonych od kwoty tych zobowiązań stanowi przychód dłużnika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
2. Czy w związku z odpracowaniem zobowiązań finansowych (zaległości czynszowych) przez dłużników oraz umorzenia odsetek ustawowych, naliczonych od kwot odpracowanego długu jednostka samorządowa (gmina) ma obowiązek sporządzić informacje PIT-8C o wysokości przychodów z innych źródeł ?

Fragment:

(...) odsetki ustawowe od zaległości czynszowych oraz gdzie ich wysokość ustalana jest w dniu podpisana aneksu lub porozumienia, a umorzenie następuje pod warunkiem odpracowania kwoty zadłużenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy regulowanie zobowiązań finansowych (zaległości czynszowych) poprzez wykonanie świadczenia rzeczowego oraz umorzenie odsetek ustawowych naliczonych od kwoty tych zobowiązań stanowi przychód dłużnika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ... Czy w związku z odpracowaniem zobowiązań finansowych (zaległości czynszowych) przez dłużników oraz umorzenia odsetek ustawowych, naliczonych od kwot odpracowanego długu jednostka samorządowa (gmina) ma obowiązek sporządzić informacje PIT-8C o wysokości przychodów z innych źródeł ... Zdaniem Wnioskodawcy wykonywanie świadczeń rzeczowych w miejsce zobowiązań finansowych wynikających z opłat czynszowych (odszkodowań), naliczonych odsetek ustawowych, oraz kosztów sądowych i komorniczych dochodzenia tych zobowiązań nie stanowią źródła przychodu dla dłużników. Zgodnie z art. 453 Kodeksu cywilnego, jeśli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa, przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania -poza umową stron - jest wykonanie świadczenia przez dłużnika.

2011
1
paź

Istota:

W następstwie wypłacenia przez bank przedmiotowych odsetek ustawowych, po stronie Wnioskodawczyni powstał przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Kwoty przychodów wskazane w informacji PIT-8C Wnioskodawczyni była obowiązana wykazać i opodatkować łącznie z innymi dochodami na zasadach określonych w art. 27 ustawy w zeznaniu rocznym.

Fragment:

Środki w wysokości 710.593,27 stanowiły zysk od zadeklarowanych kwot w umowie ramowej środków własnych i określone zostały w wysokości „odsetek ustawowych „ co zostało opisane w uzasadnieniu wyroku na stronie 1. Wypłacone odsetki ustawowe dotyczyły utraconych korzyści wynikające z zawartej umowy ramowej o zawarciu transakcji walutowych i transakcji stóp procentowych. Ponadto Wnioskodawczyni oświadczyła, ze nie było innego tytułu do realizacji wypłat. Powodem otrzymania „ odsetek ustawowych ” była zawarta umowa ramowa, o zawarciu transakcji walutowych i transakcji stóp procentowych. Z uwagi na brak możliwości określenia kwoty utraconych korzyści zarówno we wniosku do Sądu, jak i w samym wyroku odsetki ustawowe zostały potraktowane jako równowartość utraconych korzyści. Pismo z dnia 09.03.2011 r. (data wpływu 14.03.2011 r.) będące uzupełnieniem wniosku na wezwanie z dnia 02.03.2011 r. zostało podpisane przez Panią Z. oraz P. z up. W związku z czym pismem z dnia 16.03.2011 r. Nr IPPB2/415-62/11-4/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do udzielenia wyjaśnień nadesłanego uzupełnienia wniosku poprzez: Wskazanie osoby, która podpisała pismo z dnia 09.03.2011 (data wpływu 14.03.2011 r. data nadania w placówce pocztowej 11.03.2011 r.) będące uzupełnieniem wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej (podpis nieczytelny).

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy należność główna tj. wynagrodzenie zasądzone przez Sąd na rzecz Wykonawcy, stanowi dla Spółki pośredni koszt uzyskania przychodów w 2009r. w dacie ujęcia wyroku z 2008 r. w księgach rachunkowych Spółki?
2. Czy odsetki ustawowe od należności głównej tj. wynagrodzenia zasądzonego przez Sąd na rzecz Wykonawcy, zapłacone przez Spółkę w drodze zajęcia egzekucyjnego w dniu 6 lutego 2004r. i 10 stycznia 2007r. Spółka może zaliczyć odpowiednio w koszty podatkowe 2004r. i 2007r., pomimo że drugi pozew został oddalony a wyrok unieważniony i Wykonawca ma zwrócić Spółce te odsetki?

Fragment:

W 2004 r. zapadł wyrok zasądzający zapłatę przez Spółkę na rzecz Wykonawcy kwoty 3 191 013,90 zł, powiększonej o odsetki ustawowe za okres od 24 maja 2001r. do dnia zapłaty kwoty głównej. Wyrok uzyskał klauzulę natychmiastowej wykonalności i w wyniku egzekucji komorniczej, kwoty zasądzone przez Sąd (należność główna i odsetki ustawowe) w dniu 6 lutego 2004r. zostały przekazane na rzecz Wykonawcy. P. złożył apelację od wyroku, rozwiązano utworzoną rezerwę i utworzono odpis aktualizujący na kwotę wynikającą z apelacji. Zarówno rezerwy, jak i odpisu aktualizującego Spółka nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. W 2006r. ten sam Wykonawca złożył kolejny pozew przeciw P. o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za wykonane prace wraz z należnymi odsetkami. W 2007r. zapadł wyrok zasądzający na rzecz Wykonawcy kolejną kwotę z tytułu wykonanych prac w 2001r. wraz z odsetkami usawowymi. Wyrok również otrzymał klauzulę natychmiastowej wykonalności. W wyniku zajęcia egzekucyjnego rachunku bankowego Spółki, w dniu 10 stycznia 2007r. nastąpiło przekazanie na rzecz Wykonawcy zasądzonych kwot (należności głównej i odsetek ustawowych). Na powyższe orzeczenie Sądu P. wniósł również apelację. W ślad za tym został utworzony odpis aktualizujący na powstałe roszczenie P. z tytułu zasądzonego wyroku.

2011
1
sie

Istota:

Czy zapłacone odsetki ustawowe od zwróconej dotacji do Urzędu Pracy, z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, stanowią koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) odsetek ustawowych z tytułu dotacji zwróconej do Urzędu Pracy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu dotacji zwróconej do Urzędu Pracy. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan pełną księgowość. W 2006 r. zawarł Pan z Urzędem Pracy umowę na dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanych trzech bezrobotnych. Po zawarciu umowy wyposażył Pan nowe stanowiska pracy (zakup maszyn i urządzeń) oraz zatrudnił ww. osoby. W 2009 r. w związku ze spadkiem całkowitej ilości osób zatrudnionych zaistniała konieczność dokonania na rzecz Urzędu Pracy zwrotu całego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi. W chwili wypowiedzenia umowy przez Urząd Pracy zatrudnieni pracownicy pracowali generując przychód dla Pana firmy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zapłacone odsetki ustawowe od zwróconej dotacji do Urzędu Pracy, z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, stanowią koszty uzyskania przychodu...

2011
1
lip

Istota:

Do podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nie podlegają doliczeniu odsetki ustawowe przyznane uprawnionemu do zachowku przez sąd w wyniku przeprowadzonego procesu o zachowek.

Fragment:

Całość kwoty, jaką zobowiązany do jej zapłaty przelał na Pani konto wyniosła 72.806 zł 75 gr., na którą złożyło się zobowiązanie z tytułu zachowku w wysokości 60.334 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 1800 zł oraz podatku VAT ( w sumie 2196 zł), a także odsetki ustawowe w wysokości 10.276 zł 75 gr. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega jedynie kwota zachowku czy też do podstawy opodatkowania należy doliczyć także odsetki ustawowe... Zdaniem Wnioskodawcy, od odsetek ustawowych nie należy pobierać podatku od spadków i darowizn, ponieważ w ustawie o podatku od spadków i darowizn brak jest zapisu, zgodnie z którym do podstawy opodatkowania doliczyć należy kwotę zasądzonych odsetek ustawowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

2011
1
cze

Istota:

Czy kwotę otrzymanych odsetek za opóźnienia w zapłacie wnioskodawca ma zaliczyć do pozostałych przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wykazać ją w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychód podlegający opodatkowaniu pomimo braku informacji PIT-8C?

Fragment:

Zgodnie z § 2 ww. artykułu jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Z powyższego wynika, że odsetki stanowią dodatkowe przysporzenie finansowe w majątku wierzyciela. Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, iż wnioskodawca oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych tytułem ceny za samochód otrzymał również odsetki ustawowe, nie otrzymał jednak informacji o wysokości wypłaconych odsetek PIT-8C. Z faktu tego wnioskodawca wywodzi, że odsetki te nie podlegają opodatkowaniu. Jak jednak wskazano wcześniej odsetki nie są tożsame ze zwrotem pieniędzy, uprzednio zapłaconych tytułem ceny, lecz stanowią dla wnioskodawcy źródło przychodu. W katalogu zwolnień przedmiotowych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały wymienione odsetki od wierzytelności, a w związku z tym, skoro nie korzystają z żadnego zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, określonego w art. 21 ust. 1 ustawy są przychodem wierzyciela. Wypłata tych odsetek stanowi przychód z innych źródeł określony w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 20 cytowanej ustawy podatkowej.

2011
1
maj

Istota:

Czy od umorzonych odsetek ustawowych oraz umorzonych kosztów procesu tj. od zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego Spółdzielnia zobowiązana będzie zapłacić podatek VAT?

Fragment:

Uzasadnienie Spółdzielnia jest w posiadaniu prawomocnego wyroku sądowego (tytułu wykonawczego) zasądzającego na jej rzecz od osoby fizycznej należność główną, odsetki ustawowe od dnia wymagalności do dnia spłaty całej należności głównej oraz koszty procesu na które składają się koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego. Z pozwanym dłużnikiem zawarto w dniu 17 października 2006r. ugodę, na podstawie której dłużnik zobowiązał się spłacić w ratach należność główną – ostatnia rata płatna w październiku 2007r. Spółdzielnia natomiast zobowiązała się po spłacie całej należności głównej umorzyć całość zasądzonych odsetek oraz koszty procesowe. Strona wnosi o wyjaśnienie czy od umorzonych odsetek ustawowych oraz umorzonych kosztów procesu tj. od zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego Spółdzielnia zobowiązana będzie zapłacić podatek VAT. Spółdzielnia stoi na stanowisku, iż opisana sytuacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetele postanowień art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem" podlegają:1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,2. eksport towarów,3. import towarów,4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,5. wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów.