Odsetki skapitalizowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki skapitalizowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
19
paź

Istota:

Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności czy wynik podatkowy na transakcji należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a wartością nominalną wnoszonych Wierzytelności wraz ze skapitalizowanymi odsetkami (w przypadku wierzytelności własnych) lub ceną nabycia Wierzytelności (w przypadku wierzytelności nabytych) jako kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

W opinii Wnioskodawcy, również w ustawie CIT ustawodawca zrównuje skutki podatkowe powyższych czynności (tj. kapitalizacji i spłaty odsetek) traktując odsetki skapitalizowane tak, jakby były otrzymane przez pożyczkodawcę i opodatkowując je na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy CIT, mając na uwadze brzmienie art. 26 ust. 7 ustawy CIT). Natomiast późniejszy zwrot pożyczki / kredytu, w tym również w wartości skapitalizowanych uprzednio odsetek, nie stanowi już przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy CIT („do przychodów nie zalicza się (...zwróconych pożyczek (kredytów)”). Tym samym, wartość skapitalizowanych odsetek - tj. kwotę nowego kapitału udostępnionego pożyczkobiorcy / kredytobiorcy - należy uznać za wydatkowaną na uzyskanie nowej wierzytelności Wnioskodawcy względem kredytobiorcy / pożyczkobiorcy. Natomiast w sytuacji objęcia udziałów w zamian za wierzytelność z tytułu nieskapitalizowanych odsetek od kredytów lub pożyczek udzielonych przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że w tym przypadku nie ma wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie takiej wierzytelności, czyli kwota ta nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy kosztu uzyskania przychodu. Zdaniem zatem Wnioskodawcy, wynik podatkowy z tytułu wniesienia Wierzytelności aportem do Spółki ustalony powinien być jako różnica nominalnej wartości objętych udziałów i wartości nominalnej Wierzytelności wraz ze skapitalizowanymi odsetkami / ceny nabycia wierzytelności.

2011
1
wrz

Istota:

CIT - w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego ze skapitalizowanych odsetek

Fragment:

Odsetki skapitalizowane, tak jak u wierzyciela są przychodem w dacie kapitalizacji, tak drugostronnie, u dłużnika są kosztem uzyskania przychodów w każdorazowej dacie ich kapitalizacji, dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów. Ponadto, z treści art. 26 ust. 1 pkt 7 updop (dotyczącego pożyczki zaciągniętej od zagranicznego pożyczkodawcy) wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c, 1d, oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek. Kapitalizacja odsetek jest traktowana na równi z zapłatą, ponieważ wywiera ten sam skutek prawny – zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty. Odsetki skapitalizowane są więc u wierzyciela przychodem w każdorazowej dacie ich kapitalizacji dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów. Normy zawarte w art. 12 ust. 4 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy, w ich obecnym brzmieniu wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1993r., Nr 134, Poz. 646). Przed wspomnianą (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy odsetki od pożyczek lub kredytu skapitalizowane w momencie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego stanowią przychód podatkowy w dacie kapitalizacji odsetek, czy w momencie ich faktycznej zapłaty?

Fragment:

Należy zdaniem Wnioskodawcy rozróżnić sytuację, gdy strony podpisują umowę o kapitalizacji odsetek, dochodzi w tym momencie do sytuacji, która jest postrzegana jako spłata odsetek i zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości tychże odsetek. W takim przypadku ma zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zupełnie inaczej zdaniem Wnioskodawcy przedstawia się sytuacja, gdy w związku z nie wywiązywaniem się przez dłużnika z obowiązku spłat kredytu i odsetek dochodzi do złożenia pozwu do sądu. Wniosek do sądu składany jest na łączną kwotę (kapitał i odsetki), po wyroku naliczane są odsetki od łącznej wartości (czyli skapitalizowane). Jednakże nie można powiedzieć, iż wolą stron była spłata odsetek i zaciągnięcie nowego zadłużenia, które przybiera formę kapitału. W tym przypadku dochodzi do wykorzystania możliwości zapisów art. 482 Kodeksu Cywilnego czyli – „od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba, że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie odsetek do dłużnej sumy”. Pomimo tego, że do udzielonej pożyczki doliczane są odsetki i od tej łącznej wartości naliczane są odsetki od dnia złożenia pozwu, trudno zgodzić się, iż ustawodawca dla tej sytuacji ustanowił przepisy art. 12 ust. 4 pkt 1.

2011
1
cze

Istota:

Czy odsetki skapitalizowane, powodujące podwyższenie zobowiązania głównego (od którego mogą być naliczone kolejne odsetki), stanowią u dłużników każdorazowo w dacie kapitalizacji koszty uzyskania przychodów w dniu ich kapitalizacji?

Fragment:

Czy odsetki skapitalizowane, powodujące podwyższenie zobowiązania głównego (od którego mogą być naliczone kolejne odsetki), stanowią u dłużników każdorazowo w dacie kapitalizacji koszty uzyskania przychodów w dniu ich kapitalizacji... Zdaniem Wnioskodawcy, kapitalizacja odsetek oznacza, iż zobowiązanie z tytułu odsetek zostaje dopisane do zobowiązania głównego, czyli jest przekształcone w zobowiązanie z tytułu części kapitałowej pożyczki. Pomimo braku przepływu (wpłaty) naliczonych odsetek na rachunek pożyczkodawcy, w dniu kapitalizacji następuje postawienie tych odsetek do jego dyspozycji. Jednolite stanowisko, iż odsetki skapitalizowane są u wierzyciela przychodem w każdorazowej dacie ich kapitalizacji dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów i drugostronnie u dłużników w tej samej dacie kapitalizacji, są kosztem podatkowym, wyrażone w pismach Ministerstwa Finansów: nr PB3/722-571-94/HS/00 z dnia 7 lutego 2000 r. nr DD/PB4/AS/ML-8213-84-7/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. nr DD5-8213-454/DZQ/07/1601 z dnia 26 października 2007 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.