WPO.III.PI-3290/G/1/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika dotyczy naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych oraz zasad dokonywania zaokrąglania kwot podatków i odsetek za zwłokę.

WPO.III.PI-3290/G/1/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. naliczanie odsetek
  2. odsetki od zaległości podatkowych
  1. Podatki i opłaty lokalne -> Podatek od środków transportowych

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) organ podatkowy dokonuje interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych, na wniosek złożony przez podatnika X (data wpływu 15.02.2006 r.) z siedzibą we Wrocławiu .
Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Przepis art. 63 § 1 Op. w w/w brzmieniu, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku. O tego dnia zasady zaokrąglania będą regulowane wyłącznie w tym przepisie.
Jednocześnie z dniem 1 września 2005 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 240, poz. 2063), w którym uregulowane były zasady dokonywania zaokrągleń.
Jednakże do dnia 31 grudnia 2005 r. zaokrąglanie podstaw opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej następuje nadal na zasadach określonych w § 13 - 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r.
Wobec powyższego nowe zasady zaokrąglania powinny być stosowane:
1. do wszystkich deklaracji (korekt deklaracji) składanych po dniu 1 stycznia 2006 r., dotyczących zobowiązań, których termin płatności upływa po tym dniu, czyli dotyczących roku 2006,
2. w decyzjach/postanowieniach, które zostaną wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. niezależnie od tego czy będą dotyczyły zobowiązań, których termin płatności upłynął przed czy po dniu 1 stycznia 2006 r.,
a zatem, wg nowych zasad wypełniać należy złożony na 2006 rok nowy druk DT-1 i w rubryce E82 - suma pól 25, 29, 33 (...) 81, wpisywać należy kwoty niezaokrąglone, następnie kwoty niezaokrąglone z poz. E82 należy podzielić i na tym poziomie dokonać zaokrągleń kwot wpisanych w rubrykach E83 i E84 do pełnych złotych.
Zaznaczyć przy tym należy, iż kwoty podatku wykazane w załącznikach DT-1/A do deklaracji na podatek od środków transportowych, muszą być zgodne z kwotą wykazaną w pozycji E82 (suma pól jak wyjaśniono wyżej). Zatem, kwota ta nie podlega zaokrągleniu.
Dotychczasowe zasady zaokrąglania do pełnych dziesiątek groszy powinny być stosowane:
1. w deklaracjach (korektach deklaracji) za 2005 r. i lata wcześniejsze, a zatem, wg starych zasad należy wypełniać druk DT-1 obowiązujący w 2005 roku i stosować ten druk przy składaniu przez podatnika deklaracji za lata 2003-2005. Wypełnianie przez podatników deklaracji za lata 2003-2005 na "starym" druku pozwoli na prawidłowe złożenie przez nich wspomnianej wyżej deklaracji.
Odsetki za zwłokę nalicza się od każdej nieuiszczonej w terminie raty podatku z uwzględnieniem art. 54 § 1 pkt5 ustawy - Ordynacja podatkowa. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, wprowadzono próg kwotowy, poniżej którego nie nalicza się odsetek za zwłokę. Wielkość tego progu to trzykrotna wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. Opłata ta wynosi obecnie 2,20 zł, a więc nie nalicza się odsetek, wówczas gdy ich kwota nie przekracza 6,60 zł.
W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed pierwszym stycznia danego roku podatkowego, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch równych ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego. Podatnik posiada kilka przedmiotów opodatkowania, dlatego też powinien zapłacić ratę podatku jako część zobowiązania podatkowego, obejmującego wszystkie jego środki transportowe. Nie może np. zapłacić raty tylko za ciągnik, a nie płacić za dwie naczepy. W takiej sytuacji rata podatku będzie zapłacona w części.
Zaległością podatkową będzie niezapłacona w terminie pozostała część raty. Odsetki naliczane są od kwoty niezapłaconej w terminie raty lub jej części i nie można ich odnosić do kwot podatku przypadającego od poszczególnych środków transportowych, tylko do łącznej zaległości wszystkich przedmiotów opodatkowania. Nie ma żadnej podstawy prawnej pogląd, zgodnie z którym odsetki są naliczane tylko od tego środka transportowego, od którego podatnik nie zapłacił podatku. Dzielenie zaległej raty podatku na poszczególne pojazdy, kłóci się z istotą zobowiązania podatkowego jako określonej kwoty, którą podatnik zobowiązany jest zapłacić z tytułu podatku od środków transportowych.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania przedstawię zakres i sposób zastosowania przepisu art. 54 § 1 pkt5 ustawy - Ordynacja podatkowa, który stanowi, iż nie nalicza się odsetek za zwłokę kiedy ich wysokość nie przekracza trzykrotność wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej, a pobrane odsetki należy zaokrąglić do pełnych złotych. Stąd na dzień dokonywania wpłaty należy sprawdzić czy odsetki od niezapłaconej w terminie raty są większe od kwoty 6,60 zł.
W przypadku gdy kwota odsetek od całej zaległej raty przekracza trzykrotność wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej, podatnik nalicza odsetki i dokonuje ich wpłaty wraz z całą zaległą ratą. Natomiast jeżeli podatnik uiści tylko należność główną zaległej raty, a kwota odsetek jest wyższa od kwoty 6,60 zł. organ podatkowy dokonaną wpłatę powinien rozksięgować zgodnie z dyspozycją art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej
W przypadku zapłaty przez podatnika części zaległej raty, od której odsetki na dany dzień wynoszą np. 5,00 zł. i mimo że są mniejsze od kwoty 6,60 zł., podatnik nalicza je, ponieważ odsetki od całej zaległej raty są wyższe niż 6,60 zł, natomiast dokonana wpłata powinna być rozksięgowana proporcjonalnie na należność główną i odsetki, zgodnie z dyspozycją art. 55 § 2 - Ordynacji podatkowej.
Natomiast w przypadku gdy wysokość odsetek wyliczona od całej zaległej raty jest niższa niż 6,60 zł, podatnik wpłaca zaległą ratę i nie nalicza odsetek od tej zaległości, a organ podatkowy wpłaconą kwotę księguje na należność główną dotyczącą tejże raty.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej zaokrąglania kwoty odsetek, tutejszy organ wyjaśnia, iż w pierwszej kolejności trzeba ustalić jaka jest kwota odsetek od zaległości z dokładnością do groszy i następnie stwierdzić czy kwota ta przekracza trzykrotność wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Jeżeli wyliczona kwota odsetek nie przekracza 6,60 zł, to odsetki nie mogą być naliczone, a przez to i zaokrąglone. Natomiastgdy wyliczona kwota odsetek przekracza kwotę 6,60 zł. należy je naliczyć i zaokrąglić do pełnych złotych.
Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odsetki od zaległości podatkowych
PP/443-178/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.