PP/443-178/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT odsetki od zaległości podatkowych oraz odsetki ustawowe oraz zwrot kosztów upomnień, otrzymywane przez Gminę?

PP/443-178/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gmina
  2. odsetki od zaległości podatkowych
  3. odsetki ustawowe
  4. opodatkowanie
  5. upomnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2005r. (data wpływu do Urzędu - 28 lipca 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług odsetek podatkowych oraz ustawowych oraz kosztów upomnień - jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek z dnia 27 lipca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika i inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. W myśl art. 14 § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Opis stanu faktycznego oraz własne stanowisko podatnika w sprawie :

Gmina pobiera dochody od nieterminowo przekazanych należności (podatki, opłaty, czynsze, odbiór ścieków) w postaci odsetek podatkowych i ustawowych oraz kosztów upomnienia. W/w należności nie są dostawą towaru ani usługą. Stanowią zwrot kosztów egzekucji.

W opinii podatnika ww. dochody nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług.

Ocena stanowiska pytającego z powołaniem przepisów prawa podatkowego :

Stosownie do uregulowań przepisu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W świetle powyższego przepisu wartości odsetek od zaległości bądź kosztów upomnienia nie wlicza się do obrotu, bowiem nie składają się one na świadczenie należne od nabywcy z tytułu sprzedaży (w rozumieniu cyt. ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - art. 2 pkt 22 cyt. ustawy). Kwoty te nie są z góry ustalonym wynagrodzeniem za czynności wykonywane przez sprzedawcę lecz stanowią swoistą konsekwencję niezgodnego z umową (nakazem prawa) zachowania się podmiotu, który został tymi kwotami obciążony - w przedmiotowym stanie faktycznym - nieterminowego uiszczenia należnych opłat bądź podatków.

Kwoty te nie stanowią zatem podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione w tej sprawie we wniosku z dnia 27 lipca 2005r. jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.