IPPP2/4518-1/16-2/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie stosowania obniżonych odsetek za zwłokę w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ordynacji podatkowej w zakresie

 • stosowania obniżonych odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty,
 • stosowania obniżonych odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej odsetek za zwłokę w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji po 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty
  - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ordynacji podatkowej w zakresie stosowania obniżonych odsetek za zwłokę w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, działającą na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1531). Podstawowa działalność Wnioskodawcy obejmuje tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów telewizyjnych. Jako podatnik podatku od towarów i usług, określony w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej „ustawa VAT”), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje obowiązki ogólnokrajowego nadawcy publicznego. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka rozlicza się w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Z tytułu prowadzonej działalności Spółka w zakresie podatku od towarów i usług - zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy VAT składa deklaracje VAT-7 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Wnioskodawca składa ww. deklaracje drogą elektroniczną, stosując podpis kwalifikowany.

W toku działalności Spółki zdarzają się sytuacje, że w ramach przeprowadzanych czynności kontrolnych Spółka stwierdza, iż w złożonych deklaracjach za poprzednie okresy rozliczeniowe dokonano m.in.: niewłaściwej kwalifikacji podatkowej niektórych zdarzeń, popełniono błędy w deklaracji pierwotnej - na skutek pomyłek rachunkowych, nieprawidłowo określonego momentu powstania obowiązku podatkowego, opóźnionego wpływu dokumentów od kontrahentów zagranicznych, z których wynika obowiązek rozliczenia podatku VAT, po wykazaniu odliczenia uległy zmianie czynniki wpływające na prawo do odliczenia lub jego wielkość, a także z innych przyczyn, które mogą mieć wpływ zarówno na wysokość zadeklarowanego podatku należnego, jak i na wysokość kwoty podatku do odliczenia (podatku naliczonego). W takim przypadku Spółka dokonuje korekt złożonych deklaracji podatkowych za poprzednie okresy rozliczeniowe składając zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej korektę deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego. Jeżeli z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT-7 powstają zaległości podatkowe Wnioskodawca wpłaca zaległy podatek oraz odsetki od zaległości podatkowych.

Podkreślić należy, że przepisy ustawy VAT nie zawierają generalnej reguły dotyczącej korekt deklaracji ani co do przesłanek takiej korekty, ani co do sposobu jej dokonywania. Uprawnienie do korekty deklaracji przysługuje w zasadzie w każdym przypadku na podstawie ogólnych przepisów zawartych w Ordynacji podatkowej. Art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje wyraźnie, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Do końca 2015 roku w Ordynacji podatkowej obowiązywały regulacje, zgodnie z którymi w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosowało się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% zwykłej stawki. Od 1 stycznia 2016 r. w wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649 dalej „ustawa zmieniająca”) ustawodawca zmniejszył wysokość obniżonej stawki odsetek za zwłokę do wysokości 50% stawki podstawowej, przy spełnieniu określonych warunków. Ustawodawca określił także przepisy przejściowe do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy.

Spółka w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2016 r. złożyła kilkadziesiąt korekt deklaracji VAT-7 dotyczących różnych okresów rozliczeniowych. Z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT-7, w wyniku których powstały zaległości podatkowe Spółka obliczała odsetki za zwłokę. Ponadto, Wnioskodawca zakłada, że będzie składał korekty deklaracji również po 30 czerwca 2016 r.

W styczniu 2016 r. Spółka zasięgnęła opinii w organach podatkowych co do możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę do wysokości 50% stawki podstawowej. Według informacji udzielonej przez Krajową Informację Podatkową Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. od 1 stycznia 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty do wszystkich zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. Natomiast w rozmowie telefonicznej z właściwym dla Wnioskodawcy organem podatkowym, Spółka uzyskała informację, że zgodnie z przepisami ustawy zmieniającej Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę, jedynie do korekt deklaracji za okresy rozliczeniowe od lipca 2015 r. do grudnia 2015 r.

Z uwagi na powyższe, Spółka powzięła wątpliwość co do właściwej interpretacji przepisów ustawy nowelizującej oraz przepisów przejściowych w niej zawartych. Spółka podkreśla, że skorzystała z wprowadzonego przywileju i w wyniku dokonanych korekt deklaracji VAT-7 złożonych po 1 stycznia 2016 roku za okresy rozliczeniowe od lipca 2015 roku do grudnia 2015 roku zastosowała obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej. W pozostałym zakresie tj. w wyniku dokonanych korekt deklaracji złożonych po 1 stycznia 2016 r. dotyczących wcześniejszych okresów rozliczeniowych (np.: korekta za grudzień 2014 r., lipiec 2014 r., sierpień 2013 r.) z uwagi na powstałe wątpliwości co do możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej Wnioskodawca zastosował podstawową stawkę odsetek za zwłokę od powstałych zaległości podatkowych w wysokości 100%. Wątpliwości Spółki dotyczą również możliwości zastosowania obniżonej 75% stawki odsetek za zwłokę w przypadku składania korekt po 30 czerwca 2016 r. ujawniających zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty Spółka ma prawo do zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę do wszystkich powstałych zaległości podatkowych przed dniem 1 stycznia 2016 r....
 2. Czy w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji po 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty Spółka ma prawo do zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej odsetek za zwłokę do wszystkich powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. zaległości podatkowych...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej, obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków tj. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Jednocześnie zgodnie z art. 56a § 2 Ordynacji podatkowej ww. zasadę stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji. Natomiast stosownie do art. 56a § 3 Ordynacji podatkowej obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej bądź dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Możliwość skorzystania z dobrodziejstwa art. 56a Ordynacji podatkowej wprowadzono ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw, której przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Spółka podkreśla, że do końca 2015 r. obowiązywał przepis art. 56 § la Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% podstawowej stawki. W wyniku wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej ustawodawca zmniejszył wysokość obniżonej stawki odsetek za zwłokę z 75% do 50% wysokości stawki podstawowej oraz wprowadził sześciomiesięczne ograniczenie czasowe dotyczące możliwości składania korekty deklaracji uprawniającej do obniżonej stawki odsetek.

Ustawa zmieniająca zawiera przepisy przejściowe w zakresie zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Stosownie do art. 19 ustawy zmieniającej do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy art. 56 § la i 1b Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, iż złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyn korekty, jak również z zastrzeżeniem, że do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę, pod warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

W związku z powyższym, ustawodawca zachęcił do samodzielnej weryfikacji prawidłowości złożonych deklaracji i w przypadku ujawnienia błędów do złożenia w ww. okresie korekty i zapłaty zaległości. Wnioskodawca wskazuje ponadto, że stawka obniżona w wysokości 50% znajdzie zastosowanie bez względu na wysokość ujawnionej zaległości.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zdarzenie przyszłe, wskazane powyżej przepisy ustawy Ordynacji podatkowej oraz ustawy zmieniającej Spółka stoi na stanowisku, że do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. ma prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę w przypadku złożenia korekty deklaracji w okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 r., a 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. art. 56 § la Ordynacji podatkowej w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% podstawowej stawki. Nadto, zgodnie z art. 19 ustawy zmieniającej do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy art. 56 § la i 1b Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, iż złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyn korekty.

Tym samym, mając na uwadze powyższe, w przypadku złożenia przez Spółkę po 30 czerwca 2016 r. korekty ujawniającej zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r. stawka odsetek za zwłokę wyniesie 75% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Jak stanowi art. 103 ust. 1 ww. ustawy podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b.

W świetle art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji (art. 81 § 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 52 § 1 pkt 2 i art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 § 1 ww. ustawy). W myśl art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem art. 53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1. Natomiast z art. 55 § 1 ww. ustawy wynika, że odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.

Jak stanowi obowiązujący do dnia 31 grudnia 2015 r. art. 56 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa przepisu § 1a nie stosuje się do korekty deklaracji:

 1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Natomiast stosownie do obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. art. 56a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzonego ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 z późn. zm.) obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji (art. 56a § 2 Ordynacji podatkowej).

Stosownie do art. 56a § 3 ww. ustawy obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

 1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 56 § 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyn korekty (art. 19 ust. 2 ustawy ww. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw).

W treści art. 19 ust. 3 ww. ustawy wskazano, że do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Przepisy art. 56a § 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej, pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Stawka obniżona o połowę będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Ustawodawca zachęca więc do samodzielnej weryfikacji prawidłowości złożonej deklaracji i – w razie ujawnienia błędów - złożenia w tym okresie korekty i zapłaty zaległości. Stawka obniżona znajdzie zastosowanie bez względu na wysokość ujawnionej zaległości. W razie złożenia po 30 czerwca 2016 r. korekty ujawniającej zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r. stawka odsetek za zwłokę wyniesie 3/4 stawki podstawowej.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka rozlicza się w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Z tytułu prowadzonej działalności Spółka w zakresie podatku od towarów i usług - zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy VAT składa deklaracje VAT-7 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W toku działalności Spółki zdarzają się sytuacje, że w ramach przeprowadzanych czynności kontrolnych Spółka stwierdza, że w złożonych deklaracjach za poprzednie okresy rozliczeniowe dokonano m.in.: niewłaściwej kwalifikacji podatkowej niektórych zdarzeń, popełniono błędy w deklaracji pierwotnej - na skutek pomyłek rachunkowych, nieprawidłowo określonego momentu powstania obowiązku podatkowego, opóźnionego wpływu dokumentów od kontrahentów zagranicznych, z których wynika obowiązek rozliczenia podatku VAT, po wykazaniu odliczenia uległy zmianie czynniki wpływające na prawo do odliczenia lub jego wielkość, a także z innych przyczyn, które mogą mieć wpływ zarówno na wysokość zadeklarowanego podatku należnego, jak i na wysokość kwoty podatku do odliczenia (podatku naliczonego). W takim przypadku Spółka dokonuje korekt złożonych deklaracji podatkowych za poprzednie okresy rozliczeniowe składając zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej korektę deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego. Jeżeli z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT-7 powstają zaległości podatkowe Wnioskodawca wpłaca zaległy podatek oraz odsetki od zaległości podatkowych. Spółka w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2016 r. złożyła kilkadziesiąt korekt deklaracji VAT-7 dotyczących różnych okresów rozliczeniowych. Z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT-7, w wyniku których powstały zaległości podatkowe Spółka obliczała odsetki za zwłokę. Ponadto, Wnioskodawca zakłada, że będzie składał korekty deklaracji również po 30 czerwca 2016 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w przypadku składania korekt deklaracji w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz po 30 czerwca 2016 r. ujawniających zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Jak już wskazano, do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej będą stosowane, co do zasady, przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2015 r. Na podstawie przepisu przejściowego art. 19 ust. 1 ustawy zmieniającej z dnia 10 września 2015 r., do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się art. 56 § 1a i 1b ustawy zmienianej, czyli obniżoną stawkę odsetek (75% stawki podstawowej), przy czym złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyn korekty.

Jednocześnie w odniesieniu do zaległości powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. przewidziano (art. 19 ust. 3 ww. ustawy zmieniającej) także możliwość skorzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej oraz spełniającej przesłanki korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. W takim przypadku stawka w wysokości 50% będzie stosowana za cały okres naliczania odsetek. Ustawodawca obniżył wysokość odsetek w przypadku dobrowolnej korekty deklaracji złożonej przez podatnika, lecz ograniczył czasowo możliwość korzystania z tego przywileju. Dla zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej okres sześciu miesięcy został wyznaczony jako optymalny i musi wystarczyć na wykrycie przez podatnika i skorygowanie błędów w deklaracjach. Ograniczenie czasowe dotyczy jednak wyłącznie terminu na złożenie korekty deklaracji podatkowej. Przepisy ustawy nie wskazują natomiast na ograniczenie czasowe korygowanych okresów rozliczeniowych. Zatem składane korekty deklaracji mogą uwzględniać również inne okresy rozliczeniowe, niż tylko te dotyczące 6 miesięcy wstecz przed wejściem w życie przepisów ustawy zmieniającej.

W konsekwencji, w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. zapłata odsetek za zwłokę w wysokości połowy stawki podstawowej będzie możliwa przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • złożenia korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.) i
 • uregulowania zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymogów powodować będzie zastosowanie w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. obowiązującej do końca 2015 r. stawki obniżonej odpowiadającej 75% stawki podstawowej.

Ponadto w przypadku prawnie skutecznej korekty w zakresie zaległości powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. złożonej po upływie terminu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej zastosowanie znajdzie stawka 75% stawki podstawowej (art. 19 ust. 1 ustawy zmieniającej). Korekta musi spełniać także warunki wskazane w obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej.

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. Spółka ma prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę w związku ze złożeniem prawnie skutecznej korekty deklaracji w okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Wnioskodawca wypełni warunki umożliwiające skorzystanie z obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, gdyż – jak wskazał - złoży korektę deklaracji w okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2016 r. i dokona zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Natomiast w przypadku złożenia przez Spółkę po 30 czerwca 2016 r. prawnie skutecznej korekty deklaracji ujawniającej zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r. i zapłaty w całości zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty zastosowanie znajdzie 75% stawka odsetek za zwłokę.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy zarówno w zakresie pytania nr 1 i pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.