ILPP2/443-545/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z 6 maja 2014 r. (data wpływu 15 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie prawa do zastosowania obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie prawa do zastosowania obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. (dalej jako Spółka lub Wnioskodawca) jest podatnikiem VAT czynnym. W związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w ramach której Spółka dokonuje dostaw towarów, Spółka ubezpiecza należności w towarzystwie ubezpieczeniowym, za co opłaca składki, a także utrzymuje rozbudowany dział windykacji, który pilnuje aby procedury wymagane przez ubezpieczyciela były realizowane. Zgodnie z warunkami zawartej polisy określono, że odszkodowanie obejmuje 90% należności, natomiast udział własny Spółki to 10%. Mimo zawartej polisy, należności Spółki w stosunku do nieuczciwych dłużników, Spółka dochodzi sądownie. Jest do tego zobligowana na podstawie § 8 pkt 1.1. ogólnych warunków ubezpieczeń.

Przed dniem 1 stycznia 2013 r. Spółka skorzystała z instytucji „ulgi na złe długi” na podstawie art. 89a ustawy o VAT w stosunku do należności objętych ubezpieczeniem, dokonując korekty podatku należnego wynikającego z faktur z tytułu dostawy towarów na terytorium kraju.

Następnie Spółka wystąpiła do Ministra Finansów działającego poprzez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie potwierdzenia, że w konkretnym stanie faktycznym zaistniałym w Spółce Spółka miała prawo do skorzystania z „ulgi na złe długi”, tzn. że spełnione były warunki określone w art. 89a ust. 1-2 i nie zaistniały przesłanki dokonania „wtórnej” korekty na podstawie art. 89a ust. 4 ustawy o VAT.

Otrzymana przez Spółkę interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu była negatywna, tzn. organ podatkowy uznał stanowisko Spółki w całości za nieprawidłowe, negując tym samym spełnienie przesłanek skorzystania przez Spółkę z „ulgi na złe długi” na podstawie art. 89a ustawy o VAT.

Spółka, nie zgadzając się z powyższą interpretacją indywidualną wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, a po uzyskaniu jego odpowiedzi – wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wnosząc o uchylenie zaskarżonej interpretacji i zasądzenie kosztów postępowania. Wyrokiem WSA we Wrocławiu z 9 stycznia 2014 r. sygn. I SA/Wr 1884/13 zaskarżona interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu została uchylona. Od wyroku WSA we Wrocławiu organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Obecnie Spółka rozważa zastosowanie się do otrzymanej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu poprzez dokonanie odpowiedniej korekty podatku należnego (jego zwiększenie) w stosunku do kwot podatku uprzednio zmniejszonych na podstawie art. 89a ustawy o VAT.

Należy też zaznaczyć, że właściwy dla Spółki organ (Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu) przeprowadził czynności sprawdzające dotyczące ww. dokonanej przez Spółkę korekty podatku należnego z tytułu odpisania należności nieściągalnych. Ich przedmiotem było ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z odpowiednimi deklaracjami VAT-7 złożonymi przez Spółkę. Jednak w otrzymanych przez Spółkę dwóch protokołach z czynności sprawdzających brak jest merytorycznego stanowiska organu odnośnie zasadności skorzystania przez Spółkę z ulgi na złe długi. W szczególności, organ nie wezwał Spółki do skorygowania deklaracji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji dokonania obecnie przez Spółkę ewentualnej korekty podatku należnego poprzez jego zwiększenie (w odniesieniu do podatku zmniejszonego uprzednio w ramach korekty na podstawie art. 89a ustawy o VAT), Spółka ma prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek na podstawie art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej – biorąc pod uwagę, że w rezultacie przeprowadzonych w odniesieniu do ww. korekty podatku należnego przez organ podatkowy czynności sprawdzających organ nie wystosował do Spółki wezwania do skorygowania podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii kluczowe znaczenia ma regulacja art. 56 Ordynacji podatkowej.

W § 1 przepis ten stanowi, że stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Natomiast w § 1a ustawodawca wskazał, że w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.

W myśl § 1b, przepisu § la nie stosuje się do korekty deklaracji:

  1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
  2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Jak wynika zatem z § 1b cytowanego przepisu, jedynie zatem samodzielna inicjatywa podatnika zmierzająca do ujawnienia w deklaracji prawidłowej kwoty wcześniej zaniżonego podatku uprawnia do naliczenia od tak ujawnionych zaległości ulgowych odsetek.

Zdaniem Spółki, w przestawionym stanie faktycznym niniejszego wniosku nie jest spełniona negatywna przesłanka z § 1b uniemożliwiająca skorzystanie przez Spółkę z obniżonej stawki odsetek. Spółce nie doręczono zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (ani też nie została wszczęta kontrola podatkowa, w przypadku której nie stosuje się zawiadomienia na podstawie art. 282c Ordynacji podatkowej).

Dodatkowo zaznaczyć należy, że planowana przez Spółkę korekta nie zostanie dokonana w wyniku czynności sprawdzających. W stosunku do dokonanej przez Spółkę wcześniej korekty deklaracji w ramach skorzystania z „ulgi na złe długi” miały co prawda miejsce czynności sprawdzające na podstawie art. 272 Ordynacji podatkowej. Ich przedmiotem było – zgodnie z treścią protokołów z tych czynności – ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z odpowiednimi deklaracjami VAT-7 złożonymi przez Spółkę. Jednak w otrzymanych przez Spółkę dwóch protokołach z czynności sprawdzających brak jest merytorycznego stanowiska organu odnośnie zasadności skorzystania przez Spółkę z ulgi na złe długi. W szczególności, organ nie wezwał Spółki do skorygowania deklaracji.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, sam fakt dokonania przez organ czynności sprawdzających w związku ze skorzystaniem przez Spółkę z „ulgi na złe długi” nie wyłącza na dzień dzisiejszy możliwości skorzystania przez Spółkę z obniżonej stawki odsetek przy ewentualnym dokonaniu korekty polegającej na wtórnym zwiększeniu podatku należnego. Pomiędzy dokonanymi przez organ czynnościami sprawdzającymi a korektą brakowałoby bowiem związku przyczynowo-skutkowego – korekta nie następowałaby „w wyniku” czynności sprawdzających, lecz w rezultacie samodzielnej decyzji podatnika – bez wezwania organu.

Podsumowując, w opisanej we wniosku sytuacji, w przypadku złożenia przez Spółkę prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, Spółka będzie mieć prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją – od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.

Przepis § 1 stosuje się również do należności, o których mowa w art. 52 § 1, oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy (art. 53 § 2 Ordynacji).

W myśl art. 53 § 3 Ordynacji – odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem art. 53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1.

Według art. 53 § 4 Ordynacji – odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Art. 55 § 1 Ordynacji stanowi, że odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji – stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Jak stanowi art. 56 § 1a Ordynacji – w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.

W myśl art. 56 § 1b Ordynacji – przepisu § 1a nie stosuje się do korekty deklaracji:

  1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadku, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
  2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Z opis sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać korekty podatku należnego (jego zwiększenia) w stosunku do kwot podatku uprzednio zmniejszonych na podstawie art. 89a ustawy o VAT. Jak wskazała Spółka, planowana korekta nie zostanie dokonana w wyniku czynności sprawdzających. W stosunku do dokonanej przez Zainteresowanego wcześniej korekty deklaracji w ramach skorzystania z „ulgi na złe długi” miały co prawda miejsce czynności sprawdzające na podstawie art. 272 Ordynacji podatkowej, jednakże ich przedmiotem było – zgodnie z treścią protokołów z tych czynności – ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z odpowiednimi deklaracjami VAT-7 złożonymi przez Spółkę. Jednak w otrzymanych przez Spółkę dwóch protokołach z czynności sprawdzających brak jest merytorycznego stanowiska organu odnośnie zasadności skorzystania przez Wnioskodawcę z ulgi na złe długi. W szczególności, organ nie wezwał Spółki do skorygowania deklaracji.

W takiej sytuacji należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że samo dokonanie przez organ czynności sprawdzających w związku ze skorzystaniem przez Spółkę z „ulgi na złe długi” nie wyłącza możliwości skorzystania przez Spółkę z obniżonej stawki odsetek przy ewentualnym dokonaniu korekty polegającej na wtórnym zwiększeniu podatku należnego. Jak bowiem wskazano we wniosku – brak jest w takim przypadku związku przyczynowo–skutkowego – korekta nie następowałaby „w wyniku” czynności sprawdzających, lecz w rezultacie samodzielnej decyzji podatnika – bez wezwania organu.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w przypadku złożenia przez Spółkę prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę – zgodnie z art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.